Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Bilim ve Teknoloji Taslakları > Test-gelişim testleri-zeka, yetenek, kişilik testleri,test method,test result

Bilim ve Teknoloji Taslakları hakkinda Test-gelişim testleri-zeka, yetenek, kişilik testleri,test method,test result ile ilgili bilgiler


Bir davranışın uyarıcısı görevini ye rine getiren standartlaştırılmış deney sel bir durum. (Bu davranış, aynı durum içine sokulmuş başka bireylerin davranışıyla istatistik açıdan karşı laştırılarak değerlendirilir ve böylece, incelenen deneğin

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 21.04.08, 17:06
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Test-gelişim testleri-zeka, yetenek, kişilik testleri,test method,test result

Bir davranışın uyarıcısı görevini ye rine getiren standartlaştırılmış deney sel bir durum. (Bu davranış, aynı durum içine sokulmuş başka bireylerin davranışıyla istatistik açıdan karşı laştırılarak değerlendirilir ve böylece, incelenen deneğin nicel ya da tipolojik bakımdan sınıflandırılmasını sağ lar.) [Dr. Pichot, 1949] Söz konusu tanıma göre, her testte başlıca iki yan vardır: Deneğin içine sokulduğu durum; bu durum ya da yapılması gereken iş karşısmda deneğin davramşı. Durum, her denek için ay nı olmalı, gereci, talimatları ve sına ma zamanı bakımından kesinlikle be lirlenmelidir (standartlaştırma). Dene ğin davranışının nesnel olarak saptanması, öteki deneklerin davranışlarıyla sağlam bir karşılaştırma yapmayı sağlayacak kesin ölçütlere göre de ğerlendirilmesi (istatistik işlem) gerekir. Tipolojik (tiplemeyle ilgili) karşılaştırma kavramı, kişilik testleri dolayısıy la ortaya atıldı. Bu testlerde denek, iyi ya da kötü bir yanıt vermek zorunda değildir, ama belirli bir yanıt türü ileri sürmek zorundadır: Sözgelimi, bir söz cüğün, bir mürekkep lekesinin aklına ne getirdiğini söylemesi gibi. Testler yöntemi, okul ya da meslek yaşamın da seçme ve yönlendirme, ruhsal ya pıyı ortaya çıkarma ve psikiyatri ala nında olası bir teşhise katkıda bulun mak için büyük ölçüde kullanılır ve uygulamalı ruhbitimin bütün dallarında önemli bir yer edinmiştir.

TESTLERİN GEÇERLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI
Bir testin geçerliği, "sonuçsal" doğruluğuna bağlıdır: Burada, testin, deneysel bir durum için yapbğı sınıflandırmanın gerçek durumdan kaynaklanan sınıflamaya denk düşüp düşmediği denetlenmeiidir. Sonuçlar çok sayıda ve siirekliyse, bu geçerlik bağlılaşım katsayısı hesabıyla; değilse, Yule yöntemi uyarınca birleştirme katsayısı ile dile getirilir. Bu arada, bil testin deneğin bütün dikkatini çekebilmesi için, ilgi çekici olması gerektiğini de ekleyelim. Sözgelimi, bazı yetenekli çocuklar, kolay bir sınama, özellikle oyun biçiminde kendilerine sunulmuşsa, ilgi duymayabilirler. Günümüzde, testlerin sayısı, sınıflandırmalarını çok güçleştirecek derecede artmıştır. Testleri, amaçlarını göz önüne alarak, duyusal testler, gelişim testleri, zekâ ve yetenek testleri, kişilik testleri olarak ayırabiliriz. Burada, kuramsal açıdan fazla bir önemi olmayan ve sonsuz çeşitlilik gösterebilen duyusal testier ve salt bilgi testleri ele alınmayacaktır.
-----
test method is a definitive procedure that produces a test result. (ASTM definition) The test result can be qualititive (yes/no), categorical, or quantititive (a measured value). It can be a personal observation or the output of a precision instrument.
Usually the test result is the dependent variable, the measured response based on the particular conditions of the test or the level of the independent variable. Some tests, however, involve changing the independent variable to determine the level at which a certain response occurs: in this case, the test result is the independent variable.
-------

kaynak 3
11.cilt / sf 4229-4231


wikipedia
Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Test-geliþim testleri-zeka, yetenek, kiþilik testleri,test method,test result-test.gif  
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 21.04.08, 17:12
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Cevap: Test-gelişim testleri-zeka, yetenek, kişilik testleri,test method,test result

GELİŞİM TESTLERİ
Bunların amacı, bir deneğin yetenek derecesini, yaşım göz önüne alarak ortaya koymaktır. Bunların ilki ve en ünlüsü, zihin yaşı ile gerçek yaş'ı ayırt eden Binet-Simon testidir. Bura da, belli yaştaki çocukların % 75'inin iyi yanıt verdiği bir soru, bu yaşı be lirten bir soru olarak kabul edilir. Bir çocuğun zihin yaşını ölçmek için de bütün sorulara iyi yanıt verdiği düzey den hareket edilerek, daha yüksek dü zeyde yer alan ve iyi yanıt verdiği so rulara göre, iki ya da üç ay eklenir. Sözgelimi, 6 yaşındaki (gerçek yaş) bir çocuk, 5 yaş düzeyinm bütün sınama larında, daha sonra 6 yaş düzeyinin üç sınamasında ve 7 yaşm iki sınama sında (bunların her birinin değeri iki aydır) başarılı olmuşsa, bu çocuğun zihin yaşı 5 yaş ve 10 aydır. Stern, gü nümüzde bırakılmış olan bu yöntemi, 3 yaşında iki aylık bir geriliğin, 12 ya şındakinden çok daha ciddi olduğunu söyleyerek eleştirmişti ve zihin yaşı kavramının yerine, bu yaşm gerçek yaşa bölünüp yüzle çarpılmasıyla el de edilen zekâ bölümü (Z.B.) kavramı nın konmasını önermişti. Buna göre, 130'luk bir Z.B. çocuğun, yaşma göre ileri, S'O'lık bir Z.B. ise geri olduğunu gösterir. Birçok kez elden geçirilen ve geliştirilen Binet-Simon testleri, günü müzde, bir yana bırakılmış ve onların yerini Wechsler çocuk zekâsı ölçeği, Grace Arthur beceri ölçeği, Cattell ilerleyici matrisi gibi öbek halinde testler (çeşitli sınamaları kapsarlar) ya da tek tek testier almıştır. Brunet Lezins testi, küçük deneklerin (3 ay lık, 6 aylık, 18 aylık) davranış durum larını değerlendirmeyi sağlar.

ZEKÂ VE YETENEK TESTLERİ
Zihin yaşının ve Z.B'nün ergen ve eriş kinler için bir anlamı yoktur. Bundan ötürü, özellikle meslek seçme ve yön lendirmede kullanmak üzere ço ğu etken çözümlemesinden esinle nen diferansiyel zekâ ve yatkın lık testleri oldukça erken bir tarihte ortaya konmaya başlandı. Günümüz deki ruhbilimsel teknik, bir testteki başarının, bir genel etken (G etkeni), grup etkenleri (Thurstone'un,listesi uzatılmış olan aşamalanmamış etken leri) ve teste özgü olan ve bir yana bı rakılan özgül etkenlerin bileşimine bağlı olduğunu ileri sürerek, Spear man'ın aşamalı anlayışı ile Thursto ne'un çizgiseî anlayışını uzlaştırmaya yönelmektedir. Bu, etken çözümleme sinden kaynaklanan testlerin, öbek olarak bileştirilebilecek genel testler ve grup testleri olarak sınıflandırüa bilmelerini sağlamaktadır. G etkeni bakımından çok yoğun olan testlerin hazırlanmasına ilişkin araş tırmalar, özellikle ilginç olmuştur. Bunların en iyilerinden biri, 1938'de L.S. Penrose ve j.C. Raven tarafmdan hazırlanmış olan ilerleyici matrisler testidir. Bu testin temeli, deneğe çe şitli öğeler önererek, bu öğeler arasın daki bağıntıyı ortaya çıkarmak ve bu nu, bir bilinmeyen terimin yer aldığı bir bütüne uygulamaktır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 21.04.08, 17:17
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Cevap: Test-gelişim testleri-zeka, yetenek, kişilik testleri,test method,test result

KİŞİLİK TESTLERİ
Psikanalizin, biçim ruhbiliminin, feno menolojinin ve toplumsal ruhbilimin yeni görüşleri üstünde, son yıllarda, birçok kişilik testi ortaya kondu. Bun lar, kişilik soru dizinleri, yansıtmalı sı namalar ve sosyometri testleri olarak sınıflandırılabilir.

KİŞİLİK SORU DİZİNLERİ.
Bunlar ilk olarak Binet tarafından tasarlandı. Soru dizinleri, istatistiksel bir temel lendirme sağladıkları ölçüde test ola rak kabul edilebilirler. Sözgelimi, R.G. Bernreuter'in kişilik soru dizini (1933), denekten, '"evet", "hayır" ya da seçim yapması olanaksız olduğun da "?" diye yanıt vermesi istenen 125 soruyu kapsar. Sorular basit ve önem siz görünüşlüdür ("Genellikle, düşün celerinizi, konuşmayla değil de yazıy la mı daha iyi açıklarsınız?", "Baş dönmesi geçirdiğiniz oldu mu?" gibi). Bu soru dizini, içedönüklük dışadönüklük, egemeniik-başeğme, nevroz eğilimleri gibi ruhsal durum ların ölçülmesini sağlar. Günümüzde, en fazla kullanılan kişilik testi M.M.P.I'dır (Minesota, Multiphasic, Personality Inventory [Minesota Çok Yönlü Kişilik Soru Kâğıdı]). Bu test "doğru", "yanlış", "bilmiyorum" di ye yanıt verilmesi gereken 550 soru luk bir dizidir. M.M.P.I., dört geçer lik ölçeği ve 10 klinik ölçek (Hs, D, Hy, Pd, Mf, Pa, Pt, Se, Ma,Si) ortaya kon masını sağlar. Burada, şu ya da bu öl çeğin bir tek yüksekliğinden çok, or taya çıkmış olan genel görünümü göz önünde tutmak söz konusudur.

YANSITMALI TESTLER.
Bunların il kesi, deneğin içinde bulunduğu bir du rumu ilgileri, tutumları ya da eski komplekslerine bağlı olarak algıladı ğı ya da yeniden yapılandırdığı düşün cesidir. İncelenmesi ve yorumianma sıysa yanıt öbeklerinin oluşturduğu kümelere dayanır. Bunların en ünlü sü, H. Rorschach'm Psychodiagnos tiJr'idir (Psikodiagnostik, 1921). Buna mürekkep lekesi testi de denir. Testin gereci, deneğe belli bir düzen içinde gösterilen 10 bakışımlı mürekkep le kesidir: Lekelerin beşi siyahtır, öbür leriyse siyah ve renklidir (beş farklı renge kadar). Denekten bu lekelerin neyi. gösterdiklerini söylemesi istenir. Verilen yanıtlar, kavrayışa (lekenin tümüyle mi ilgililer, yoksa belli bir bö lümüyle, beyaz boşluklarla mı), belir leyiciye (biçimden mi, renkten mi, yok sa her ikisinden mi esinleniyorlar?; denek, hareketler görüyor mu?), içe riğe (denek, anatomik biçimler, somut nesneler, manzaralar, hayvanlar mı görüyor?) ve verilen yanıtın özgünlü ğüne, sıradanhğma göre değerlendi rilirler, jung'dan esinlenen bu test, dı şadönüklüğü, içedönüklüğü, içgüdüle rin gücünü, heyecanlılığı, duyumsuz lukları, patolojik özellikleri ölçmeye yarar ve zekâ testi olarak da kullanı labilir.

Yorumlama tekniklerinde, etkileyici bir görüntünün ya da bir sahnenin tanımlanması istenir. Bunların en tanınmışı, T.A.T'dir (Thematic Apperception Test [Temalı Algılama Testi]) ve Murray tarafından ortaya konmuştur (1934). Test, belli durum lardaki kişileri temsil eden ve deneğin, aralarından biriyle özdeşleşmesi ni kolaylaştıracak tarzda seçilmiş olan otuz görüntüden oluşur. Sınama sırasında, denekten, benimsediği görüntüyü tanımlaması, daha önce ne olduğunu anlatması ve bir sonuçta sarlaması istenir. Daha sonra test, özdeşleşen kahraman, gereksinimleri, içinde bulunduğu kısıtlamalar, seçilmiş olan konu ve önerilen sonuç göz önünde tutularak düzeltilir. Test yönteminin gittikçe artan başarısı, önceden kestirme ve irdeleme konusunda, aralarında büyük eşitsizlikler olduğunu unutturmamalıdır. Test, yalnızca bir araçtır ve bir tekniktir; değeri de verimine göre ölçülür.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#

Konu remşit tarafından (21.04.08 saat 17:21 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
kişilik, method, result, test, test-gelişim, testleri, testleri-zeka, yetenek

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:03 .