Nüve Forum

Nüve Forum > gazete haber ve makale yorumları > Toplum ve Yaşam > Hayvanlar Alemi > Türkiye'de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi Ve Hayvan Sağlığı Kabinleri

Hayvanlar Alemi hakkinda Türkiye'de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi Ve Hayvan Sağlığı Kabinleri ile ilgili bilgiler


Türkiye'de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi Türkiye'de hayvan ve halk sağlığı konularında olduğu kadar milli ekonomi, milli güvenlik konularında da cok önemli fonksiyonları olan veteriner hekimliği hizmetlerinin ideal bir şekilde yürütülebilmesi, ancak,

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 11.03.10, 08:51
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Türkiye'de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi Ve Hayvan Sağlığı Kabinleri

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi
Türkiye'de hayvan ve halk sağlığı konularında olduğu kadar milli ekonomi, milli güvenlik konularında da cok önemli fonksiyonları olan veteriner hekimliği hizmetlerinin ideal bir şekilde yürütülebilmesi, ancak, merkezden taşraya etkin bir organizasyonun yapılandırılması ile olanaklı görünmektedir.
Türkiye'de hayvan ve halk sağlığı konularında olduğu kadar milli ekonomi, milli güvenlik konularında da çok önemli fonksiyonları olan veteriner hekimliği hizmetlerinin ideal bir şekilde yürütülebilmesi, ancak, merkezden taşraya etkin bir organizasyonun yapılandırılması ile olanaklı görünmektedir. Böyle bir organizasyon; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1936 yılında imza attığı Cenevre anlaşması olarak da bilinen "Hayvanların bulaşıcı hastalıklarına karşı mücadeleye dair Beynelmilel Mukavele ile hayvanların, etlerin ve menşei hayvanî olan diğer mahsullerin transitine dair Beynelmilel Mukavelenamenin ve (et ve et müstahzarlarından, taze hayvanî mahsulât ve sütten çıkarılanlardan başka) olan mahsullerin ihraç ve idhaline dair BeynelmilelMukavele" nin ardından, anlaşma maddeleri gereği çıkarılan 3203 sayılı "Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu" ile oluşturulmuştur.
İsim:  images.jpeg
Görüntüleme: 562
Büyüklük:  3,2 KB (Kilobyte)
Anlaşmanın ilk bölümünde; bulaşıcı hastalıkların belirlenmesine ve mücadelesine yönelik önlemlerin uygulanmasını gerçekleştirebilecek "resmî bir baytar? teşekkülün" kurulması, Devlet veteriner hekimliği hizmetlerinin, doğrudan Bakana bağlı bir "baytar şefinin" idaresi altında yürütülmesi, sınırlardaki veteriner hekimliği kontrollerinin Devlet veteriner hekimleri ya da Devlet tarafından kabul edilen veteriner hekimlerce yapılması, veteriner hekimliği bültenlerinin her ayın birinci ve 15'inci günlerinde yayımlanması, bu bültenlerin diplomatik yollarla değişiminin sağlanması hükme bağlanmıştır.
Anlaşmada belirtilen koşulların sağlanabilmesi için çıkartılan 3203 sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığı'nın re-organizasyonu gerçekleştirilmiş, merkez ve taşra birimlerinin örgüt yapısı düzenlenmiştir. Kanunla Merkez Örgütü, "Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Pamuk İşleri Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü" şeklinde yapılandırılmıştır. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 13 şubeyi kapsayan "Merkez Örgütünde", görev, yetki ve sorumlulukları Kanun ve Tüzüklerle belirlenmiş uzmanlardan oluşan "Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu" ile "Hayvan Islah Komisyonu" kurulmuştur (Özkul, 2005).
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 1980'li yıllarda başlatılan "re"re-organizasyon çalışmaları sonucunda Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılmış ve farklı birimler bir çatı altında toplanarak, uluslararası anlaşmalara rağmen veteriner hekimliği hizmetleri etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 3161 sayılı Kanuna3 göre, tarım ve hayvancılık sektörlerine götürülen sağlık, ıslah, koruma-kontrol, proje uygulama ve destekleme gibi kamu hizmetleri birer fonksiyon olarak kabul edilmiş ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri olarak, "Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü", "Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü" ile "Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü" adları altında, dünyada karşılığı olmayan üç genel müdürlük kurulmuştur (Anonim, 2002a; Anonim, 2002b; Özkul, 2003;
Özkul, 2006). Bu yanlı ve yanlış politikalar sonucunda veteriner hekimliği hizmetleri, hizmetlerin izlenebilirliği, kontrol ve denetimleri karmaşık bir yapıya kavuşturulmuştur (Özkul, 2003; Özkul, 2006).
Veteriner hekimliği örgütlenmesinin bozukluğunu gösteren bu durum, Avrupa Birliğine (AB) uyum süreci çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2003/5930 sayılı Kararda "AB'nin hayvan sağlığı alanında temel hedefi, temelde tüketicinin sağlıklı ve güvenilir beslenmesi ilkesinden yola çıkarak insan ve hayvan sağlığını korumak, buna bağlı olarak da iç ve dış ticaretin iyileştirilmesi ve gerekli yapılanmanın sağlanmasıdır. Bu çerçevede oluşturulan Topluluk mevzuatı esas itibarıyla Topluluk içi ticarette "veterinerlik" kontrollerinin ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde üye ülkelerdeki ilgili otoritelerin karşılıklı olarak birbirlerini tanımalarını esas almıştır. Bu amaçla Türk mevzuatının merkezden taşraya etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yetki paylaşımını ve koordinasyon karmaşasını ortadan kaldıracak Merkezi "Veterinerlik" Otoritesinin kurulması ve bunun taşra teşkilatı ile doğrudan uzantısının olması gerekmektedir" denilerek tekrar gündeme getirilmiştir.
Son AB ilerleme raporunda, Türkiye'nin "veterinerlik" denetimleri ve kontrollerinin maliyetinin karşılanması konusundaki mevcut sisteminin, AB uygulamalarına uygun olmadığı belirtilerek, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusundaki yetersizlikler ile mevzuat uyu-mundaki sınırlı ilerlemelerin altı çizilmiş, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliğinin ise geliştiği vurgulanmıştır (Anonim, 2007). İlerleme raporundan da açıkça görülebileceği gibi Türkiye'de veteriner hizmetlerinin kontrol ve denetiminde henüz yeterli ve istenilen konuma ulaşılamamıştır.
Tüm bu yasal, organizasyona ilişkin yönetimsel ve altyapısal sorunların yanında, 2005 yılında yapılan bir araştırma (Anonim, 2005) ile sahadaki veteriner hekimlerin, meslek içi deontoloji uygulamalarını çok yetersiz buldukları ortaya konulmuştur. Aynı araştırmada, bu yetersizliğin en önemli nedeni olarak da ticari kaygıların ön plana çıkması gösterilmiştir. Araştırma verilerinden de anlaşılabileceği gibi veteriner hekimlerin gerek ticari kaygılarla yaşadıkları rekabetten, gerekse diyalog eksikliğinden dolayı karşılıklı iletişim ve dayanışmaları zayıflamıştır. Böyle bir dönemde hayvan sağlığı kabinleri ile ilgili Yönetmeliğinin çıkarılması, veteriner hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yukarıdaki olumsuzluklara yeni bir sorun olarak eklenecek gibi görünmektedir.
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik , veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri tarafından, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin, açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemek amacıyla çıkartılmıştır. Yönetmelik "Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar", "Müracaat ve İzin İşlemleri", "Çalışma Usul ve Esasları ile Tutulması Gereken Kayıtlar", "Denetim, Adres Değişikliği, Devir ve Kapatma" ile "Çeşitli ve Son Hükümler" olmak üzere beş bölüm ve 15 maddeden oluşmuştur.
Yönetmeliğin incelenmesine geçmeden önce, bu meslek gruplarının Yönetmelikte verilen tanımlarına bakmakta yarar görülmektedir. Tanımlar kısmında sağlık teknikeri: "Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" programından mezun olan teknikerleri", veteriner sağlık teknisyeni: "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri", veteriner sağlık teknikeri: "Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli "Veteriner Sağlık Önlisans" programlarından mezun olan teknikerler" olarak ifade edilmiştir.
Yönetmelikte, hayvan sağlığı kabini açmak için gerekli belgeler maddeler halinde verildikten sonra, bu belgelerin İl Müdürlüğünce incelenip, tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda, söz konusu hayvan sağlığı kabininin, Yönetmelikte yer alan düzenlemeler açısından uygun olup olmadığına dair denetim raporu düzenleneceği ve düzenlenen denetim raporunun olumlu olması halinde, İl Müdürlüğü tarafından "Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" verileceği belirtilmiştir. Hayvan Sağlık Kabininin bölümleri ile asgari ve teknik şartlarına ilişkin olarak, kabinde, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin görevini icra edeceği, içinde alet-malzemelerin bulunduğu dolap-lı ve lavabolu asgari 6 m2 büyüklüğünde bir pansuman odasının yer alması ve dış cephede, en fazla iki renkten ibaret, ilan ve reklam ibareleri taşımayan, "Hayvan Sağlığı Kabini" ifadesinden başka sadece iş yeri sahibinin adının, unvanının ve telefon numarasının yazılı olduğu ışıklandırmasız bir tabelanın bulundurulması zorunluluğu vurgulanmıştır. Kabinde verilecek hizmetler; "veteriner hekim tarafından yazılmış olan reçeteye istinaden, enjeksiyon tatbik etmek, pansuman yapmak, serum takmak ve veteriner hekim tarafından tarif edilen diğer uygulamaları yapmak, asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapmak, tırnak kesmek, tıraş ve kırkım yapmak" şeklinde açıkça belirtilmiştir. Buraya kadar olan kısımdan, hayvan sağlık kabinlerinin kuruluşunda ve kabinlerde verilebilecek hizmetlerde, veteriner hekimlerin kontrolüne ve etkinliklerine tartışmasız bir şekilde yer verildiği anlaşılmaktadır.
Yönetmelikte, hayvan sağlığı kabini açmış olanların, başka hayvan sağlığı kabini aça-mayacakları ve ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimlerin yanında veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri olarak çalışamayacakları belirtilerek, bu işin ticari ve ahlaki boyutlarının altı çizilmiş; böylece meslek içi ve meslekler arası rekabetin koşulları güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Yasaklar kısmında; Kabinde verilebileceği ilgili maddede belirtilen hizmetlerin dışında hizmet verilemeyeceği ve yine ilgili maddede belirtilen alet ve malzeme dışında malzeme bulundurulamayacağı, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum veya biyolojik madde bu-lundurulamayacağı, taşınamayacağı ve satılamayacağı, izin belgesi almış olan hayvan sağlığı kabininde, İl Müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamayacağı vurgulanarak, söz konusu meslek gruplarının faaliyet alanları dışına çıkmalarına ve veteriner hekimlerin uygulama alanlarına müdahil olmalarına engel olmak amaçlanmıştır.
Hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemeler; "pens veya penset (dişli ve dişsiz), makas, kapaklı küvet (çeşitli boyda), sargı bezi, gazlı bez, pamuk ve flaster, mini tip termos, değişik ebatlarda plastik enjektör" olarak belirtilmiştir.
Veteriner hekimlerin, denetim mekanizmalarının tam işletilememesinden kaynaklanan sorunlu bir mesleki rekabet ortamı bulunmaktadır. Böyle bir rekabet ortamında, veteriner hekimlerin Yönetmelikte tanımlanmış yardımcı sağlık personeline reçete yazıp yazmayacakları da konunun değerlendirilmesi gereken başka bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek kullanılabilecekleri malzemelerin kısıtlılığı gerekse uygulamalarında veteriner hekimlerin yazacakları reçeteye bağlı olmak zorunda olan veteriner sağlık teknisyeni veya teknikerinin, Kabini kurmak için maddi manevi çaba harcadıktan sonra yukarıda belirtilen yasaklara ne derece riayet edebileceği tartışılması gereken bir sorun niteliği taşımaktadır.
Yönetmeliğin eklerinde verilen reçete uygulama protokol defteri ve reçete kayıt defterinde, reçeteyi yazan veteriner hekimin adı soyadı ve diploma numarasının istenmesi ve uygulama protokol defterinde hayvan sahibinin adresine yer verilmesi, bu defterlerde tanımlanan uygulamaların geriye dönüşlü olarak takip edilebilmesi açısından önemli bulunmuştur. Bununla birlikte, kağıt üzerinde, uygulamalardan denetime kadar tartışmasız kurallarla çerçevesi çizilmiş yardımcı sağlık personelinin mesleki etkinlik sınırının ne kadar gerçekçi olacağı, denetime yönelik mevcut sorunlar düşünüldüğünde soru işaretleri yaratmaktadır. Başka bir deyişle, veteriner hekimlerin meslek içi rekabete dayalı deon-tolojik ve etik ihlallerinin ve ticari veteriner hekimliği anlayışının önüne geçilememişken, bu sorunlu platforma başka meslek gruplarının etik ve deontolojik ihlallerine zemin yaratacak uygulama önerileri getirmek, veteriner hekimliği uygulamalarını zayıflatacak ve veteriner hekimler ile yardımcı sağlık personelleri (veteriner sağlık teknisyeni-teknikeri, sağlıkteknikeri) arasındaki kamplaşmaları arttıracak gözükmektedir..
Yönetmelikte, yasaklar bölümüne yer verilmesine karşılık, cezalar bölümünün bulunmadığı görülmektedir. Ancak, Yönetmeliğe ilişkin çıkarılan Uygulama Talimatında , Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda, 6343 sayılı Kanunun 68'inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı bildirilerek bu eksiklik giderilmiştir. Söz konusu Talimatta, "Aşı tatbiki, suni tohumlama uygulaması gibi hizmetler veteriner hekim sorumluluğunda yapılacak hizmetler olduğundan, bu gibi hizmetler hayvan sağlık kabini açmış olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerlerince yapılamayacak olup, ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimlerin yanında 'Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi' olan kişiler tarafından yapılacaktır" ifadelerine de yer verilmiştir.
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği'nde , veteriner hekimlerin yanında çalışacaklara yönelik "Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi" alınabilmesi için gereken belgeler ve aşamalar açıkça belirtilmiştir. Hayvan sağlık kabini açıp ilgili Yönetmeliğe göre sanatını serbest olarak icra eden veteriner sağlık teknisyeni-teknikeri ve sağlık teknikerlerinin uygulamalardaki sınırlılıklara gösterecekleri özenin, aynı zamanda veteriner hekim polikliniklerinde veteriner hekimlerle birlikte çalışan meslektaşlarına gösterecekleri özen olduğu unutulmamalıdır.
Sonuç
Veteriner sağlık hizmetlerinin verilmesinde, veteriner hekimlerin birbirleri ve veteriner sağlık teknisyeni-teknikeri ve sağlık teknikerleri gibi yardımcı sağlık personeli ile tam bir uyum içerisinde çalışması kuşkusuz son derece önemlidir. Bu uyumun sağlanması ve söz konusu hizmetlerin, etkin ve kesintisiz bir biçimde aktarılması ise öncelikle elverişli bir zeminin varlığına bağlıdır. Veteriner hekimliği hizmetlerini merkezden taşraya kadar koor-dine eden bağımsız bir birimin bulunmadığı ülkemizde, böyle bir zeminin varlığından söz etmek olanaklı değildir. Görev, yetki ve sorumluluk karmaşası ile denetim zafiyetlerinin yanı sıra yanlış rekabet politikalarının hakim olduğu veteriner hekimliği uygulamalarına, diğer meslek gruplarının iyi niyetine dayanılarak planlanan ve düzgün bir örgütlenmede katkısı tartışmasız olan hayvan sağlığı kabinleri gibi yeni oluşumların sokulması, bu sorunların boyutlarının biraz daha genişlemesi riskini de beraberinde getirmektedir. Bu riskin aşılması ve hayvan sağlığı kabinlerinin veteriner hekimliği uygulamalarındaki bütünleyici rolünün aktif bir biçimde ve gerektiği gibi hizmet alanına dahil edilebilmesi ise ancak, düzgün ve etkin bir örgütlenmenin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir.

Türel ÖZKUL
Ögr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD., 16059 Görükle/ Bursa
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf mevzuat.pdf (177,4 KB (Kilobyte), 576x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
hayvan, hekimliği, kabinleri, örgütlenmesi, sağlığı, türkiye'de, veteriner

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:00 .