Nüve Forum


Diğer Dersler hakkinda TÜKODER nedir? ile ilgili bilgiler


TÜKODER KİMDİR? Hepimiz tüketiciyiz, bu dernek hepimizin... TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.11.07, 23:48
nuvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart TÜKODER nedir?

TÜKODER KİMDİR?

Hepimiz tüketiciyiz, bu dernek hepimizin...
TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Politik ve ekonomik çıkarlara herhangi bir şekilde araç olmadan, kar amacı güden hiç bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye yanaşmadan, yayın organlarında reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gösteren TÜKODER tam bağımsız bir tüketici örgütüdür. ( Henüz tüketici hakları kavramı Türk hukuk sistemine girmeden, 25 Ekim 1990 tarihinde kurulmuş olan TÜKODER, tüketici haklarının yasallaşmasında önemli roller üstlenmiştir.
TÜKODER***8217;in Tarihi
TÜKODER şubelerinde gönüllü görevliler, tüketici sorunlarının yasal yoldan çözümlenmesine yardımcı olmakta ve tüketici şikayetlerinin Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile yargı organlarına intikalini sağlamaktadır. Ayrıca TÜKODER, tüketici haklarının ihlallerine karşı kampanyalar yapmakta, davalar açmakta yasal mercilere başvurularda bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince oluşturulan konsey ve kurullarda tüketicinin haklarını TÜKODER temsil etmektedir.
1998 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanan TÜKODER, 46 şubesi ve 20 binin üzerinde üyesi ile tüketici hareketinin lokomotifi durumundadır. (
Neden TÜKODER?

TÜKODER, Uluslararası tüketici hareketi içinde de saygınlık kazanmış; Uluslararası Tüketiciler Örgütü (Consumers International), Balkan Tüketici Merkezi, Avrupa Birliği - Türkiye Karma İstişare Komitesi üyesi olmuştur.TÜKODER, Avrupa Birliği***8217;nce kabul edilen ve Avrupa Komisyonu Meda Fonu***8217;ndan desteklenen bir proje çerçevesinde, yapısal ve teknik açıdan güçlü, kurumsal bir örgüt olmak için Avrupa Birliği uzmanları ile el ele çalışmaktadır.

Tüketici hakları evrenseldir, tüketici sorunları da evrenseldir
Çok eski tarihlerden bu yana, çeşitli hukuk sistemlerinde (örneğin, Roma hukukunda) tüketicinin aldatılmasını önlemeye yönelik hükümler yer almıştır. Ancak tüketici hakları tarihi, uzun ve zorlu mücadeleler ile doludur.

Türkiye***8217;de tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine dek uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem, şehir temizliği gibi işlerin yanısıra, esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile katılmaması gibi konulardada fonksiyonel olmuştur. Ahilik sistemi de uzun süre kontrol işlevi görmüştür.

Bugün tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın başında 1982 Anayasası gelir. Anayasamızın 172. maddesinde, ***8220;Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.***8221; hükmü yer alır.

Bunun dışında tüketici;
ile korunur.

23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun***8217;un 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce sadece Borçlar Kanunu***8217;un 1 ile 66. maddeleri arasında yer alan sözleşmeler ile ilgili düzenlemeler ve 194 ile 207. maddelerindeki ayıp ve gizli hükümleri; Türk Ticaret Kanunu***8217;nun haksız rekabete ilişkin hükümleri; Ceza Kanunu***8217;nun bazı maddeleri geçerliydi. Ancak, 13.12.1994 tarihli 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Kanunu***8217;nun yürürlüğe girmesinden itibaren, tüketici hukukunun sınırları çizilmiştir. Türkiye***8217;ye, 1999 yılında, Avrupa Birliği***8217;ne adaylık statüsü verilmesi ile birlikte, tüketici hukuku konusunda yeni bir tartışma başladı.

AB***8217;ne uyum sürecinde Türk hukuk sisteminin düzenlenmesi kapsamında tüketici hukukuna ilişkin mevzuattaki eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için TÜKODER üzerine düşeni yapmakta ve yapmaya devam edecektir.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No : 4077
Kabul Tarihi : 23.12.1995
BİRİNCİ KISIM
Amaç,Kapsam,Tanımlar
Amaç
MADDE 1. Bu Kanunun amacı,ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,aydınlatıcı,eğitici,zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2. Bu Kanun,1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi kapsar.

Tanımlar


MADDE 3. Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı***8217;nı
b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını
c) Mal : Ticaret konusu eşyayı
d) Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/ veya fikri faaliyetleri,
e) Standart : Türk Standardını,
f) Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Satıcı : Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
h) İmalatçı ***8211; Üretici : Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri,
i) Tüketici Örgütleri : Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek,vakıf ve tüketim kooperatiflerini,
İfade eder.
(Madde 1, 2, 3 ile ilgili Mahkeme Kararları)

İKİNCİ KISIM

Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması
Ayıplı Mal ve Hizmetler


MADDE 4. Ambalajında,etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler,ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici,malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici,bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir.Satıcı,tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve / veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı,bayi,acenta,imalatçı-üretici ve ithalatçı,müştereken ve müteselsilen sorumludur.Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmişse,satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise,ayıplı maldan ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar,ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir.Ancak satıcı,satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise,2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.

Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.Ayıplı hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmışsa veya amaca aykırı sonuçlar doğuracak nitelikte ise,bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda kadar indirim yapılır.

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak kullanılmış,tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına,imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde ***8220;Özürlüdür***8221; ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur.Bu durum,tüketiciye verilen fatura,fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir.

Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

(Madde 4 ile ilgili Mahkeme Kararları)


Satıştan Kaçınma
MADDE 5. Üzerinde ***8220;numunedir***8221; veya ***8220;satılık değildir***8221; ibaresi bulunmayan bir malın;ticari bir kuruluşun vitrininde,rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi,onun stokta bulunduğu anlamına gelir.Satıcı teşhir ettiği malların satışından kaçınamaz.Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez.

Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçılınılamaz.

Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını,o mal veya hizmetin kendi tarafından belirlenen miktar,sayı,ebat veya süresi kadar satınalınması ya da başka bir malın veya hizmetin satınalınması koşuluna bağlı kılamaz.

Malın ya da hizmetin belli miktar,sayı,ebat ya da süre koşuluyla satılması, teamül,ticari örf veya adetten ise üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Taksitli Satışlar
MADDE 6- Taksitli satışlarda; tüketici,borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda ,bir taksit ödemesinde bulunabilir.Her iki durumda da satıcı,ödenen miktara göre gerekli faiz indirimin yapmakla yükümlüdür.

Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa,bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir.Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satış fiyatı hiçbir şekilde arttırılamaz.

Taksitli satışlarda satıcı,aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı,
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı,
c) Faiz miktarı,faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı,
d) Ön ödeme tutarı,
e) Ödeme planı.

(Madde 6 ile ilgili Mahkeme Kararları)

Kampanyalı Satışlar
MADDE 7. Gazete,radyo,televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda,ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında yapılmaması,fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara aykırı davranılması durumunda,satıcı,bayi,acenta,temsilci,imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak,malın veya hizmetin bilahare teslim veya yerine getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir.

Kampanyalı satışlarda satıcı,6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak,***8221;kampanya bitiş tarihi***8221; ve ***8220;malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli***8221;ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür.

Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda,6 ıncı maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.

(Madde 7 ile ilgili Mahkeme Kararları)


Kapıdan Satışlar

MADDE 8. Kapıdan satışlar; işyeri,fuar,panayır gibi satış mekanları dışında,önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri 1.000 000* Türk Lirasını aşan,tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.

Bu tür satışlarda; tüketici,yedi günlük tecrübe ve muayene sonuna kadar malı,kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbesttir.Satıcı almış olduğu bedeli,kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi,cayma bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Tüketici,malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve kullanım sözkonusu ise,kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.Malın tüketicinin zilyedinde bulunması,başlıbaşına bir değer azalmasını ifade etmez.

Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya iade amaca aykırı halı gelmişse tüketici, bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür.

Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması,teamül,ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz.

Taksitle yapılan kapıdan satışlarda,ayrıca 6 ıncı madde hükümleri de uygulanır.Birinci fıkrada belirtilen 1.000 000 liralık değer, her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü***8217;nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu durum,Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir.

***8226; Kapıdan satışlarla ilgili parasal değer, 1998 yılı için 6.000 000 TL,1999 yılı için 10.000 000 TL ve 2000 yılı için 15.210.000 TL***8217;ya çıkarılmıştır.

(Madde 8 ile ilgili Mahkeme Kararları)

Kapıdan Satışlarda Satıcının Yükümlülüğü

MADDE 9. Kapıdan satışlarda satıcı,hazırladığı sözleşme,fatura veya tessellüm makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış ***8220;Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı, evrakın ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edileceğini bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların kendisine teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında tüketiciye vermekle yükümlüdür.

Satıcı,tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz etmemesi halinde, satıcının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine getirmemiş olduğu kabul edilir.

(Madde 9 ile ilgili Mahkeme Kararları)

Tüketici Kredisi
MADDE 10. Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları durumunda banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasında aktedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları,sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a) Faizin uygulandığı yıllık oran,
b) Ödeme tarihleri,anapara,faiz,fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
c) Tüketici kredisi tutarı,
d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Aranır.

Tüketici,banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gbi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka veya finans kurumları,ödenen miktara göre gerekli faiz,komisyon indirimini yapmakla yükümlüdürler.

Banka veya finans kurumlarının,tüketici kredisini,belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukuki işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar,satılan malın ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Süreli Yayınlar

MADDE 11. Süreli yayınlara abone olan tüketiciler,abonelik sözleşmesinde yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması hallerinde,abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son vrebilirler.Yayıncı,abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Tüketicinin aboneliğe son verme isteği;yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay,aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer.Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur.

( 15.01.1997 tarih ve 4226 sayılı Kanunla ek) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun,bilet,kupon,iştirak numarası,çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği kampanyalarda; kitap,dergi, ansiklopedi, afiş,bayrak,poster,sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz.Her halükarda bu mal veya hizmetin piyasa değeri,tüketicinin ilgili kampanya süresince süreli yayını satın almak için ödediği toplam bedelin % 50***8217;sini aşamaz ve bu şekilde kampanyaların süresi 60 günü geçemez.Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması,bu mal veya hizmetin ikinci ürün sayılmasına engel değildir.

( 15.01.1997 tarih ve 4226 sayılı Kanunla eklenen 1.madde.) Kampanya süresince,süreli yayının satış fiyatı,ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle arttırılamaz.Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi,bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez.Bu Kanunun uygulanmasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir.

(Madde 11 ile ilgili Mahkeme Kararları)

Etiket
MADDE 12. Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir,okunabilir şekilde o malın menşei,cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren etiket konulması,etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.

Bakanlık,etiket ve tarife listelerinin şeklini,içeriğini,usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler.

Belediyeler,bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.

Garanti Belgesi

MADDE 13. İthalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu,tüketicinin malı satın aldığı satıcı,bayi,acenta ya da temsilciliklere aittir.Garanti süresi,malın teslimi tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır.Garanti belgeleri,satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır.

Satıcı garanti belgesi kapsamındaki malların garanti süresi içerisinde,gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması hallerinde,tüketici,malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebine karşı satıcı,bayi,acenta,imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar,iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık,hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müştereken tespit ve ilanla görevlidir.

(Madde 13 ile ilgili Mahkeme Kararları)


Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

MADDE 14. Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların,bakım,onarım ve kullanılmasına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle,yurt içinde üretilenlerin bakım,onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur.

Bakanlık,sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir.

Servis Hizmetleri
MADDE 15. İthalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince,bakım,onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonları kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar.

Bakanlık,hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsü ile müştereken tespit ve ilanla görevlidir.

Ticari Reklamlar ve İlanlar


MADDE 16. Ticari reklam ve ilanların yaslara ve genel ahlaka uygun,dürüst ve doğru

olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı,yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici,tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici,kamu sağlığını bozucu,hastaları,yaşlıları,çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar yapılamaz.

Reklam Kurulu

MADDE 17. Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek,bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek ve inceleme sonucuna göre 16.madde hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak,sözkonusu reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı yöntemle düzeltmek hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir ***8220;Reklam Kurulu***8221; kurulmuştur.

Reklam Kurulu,ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede;ülke koşullarının yanısıra,reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

Başkanlığı,Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanlıkça,yükseköğrenim görmüş ve iktisat,maliye,hukuk ve işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az 10 yıllık tecrübesi bulunan kişiler arasından görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlığınca,bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu***8217;nca görevlendirilecek bir üye,
d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite elemanları arasından seçeceği bir üye,
e) Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi***8217;nin görevlendireceği bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliği***8217;nin görevlendireceği bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği***8217;nin görevlendireceği bir üye,
h) Ankara,İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarında seçeceği bir üye,
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir üye,
k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu***8217;nun görevlendireceği bir üye,
m) Türk Standartları Enstitüsü***8217;nden bir üye,
n) Diyanet İşleri Başkanlığı***8217;ndan bir üye,
o) Mühendis Odaları Birliği***8217;nden bir üye,
p) İşçi Konfederasyonlarından iki üye,
Olmak üzere onyedi üyeden oluşur.

Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır.Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir.Üyelikler,herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde,boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.

Kurul,en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Kurul,Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

Kurul,gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir.Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli,ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelirine ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

Reklam Kurulunun görevleri,kuruluş,çalışma usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler
MADDE 18. Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda,bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına,bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,açıkça görülebilecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.Bakanlık,hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir.

Kalite Denetimi

MADDE 19. Bakanlık,tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre sağlığına ve konularda bilgilendirilmesine ilişkin,standardına göre veya standardı yoksa standarda esas teşkil etmek üzere belirlenecek özelliklere göre yapılacak kalite denetimi ile mal,hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi hakkındaki usul ve esasları,Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

Ancak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftır.

Tüketicinin Eğitilmesi
MADDE 20. Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okulların ders programlarına Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap,mecmua ve broşür çıkarılması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar,Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tüketici Kuruluşları
Tüketici Konseyi

MADDE 21. Tüketicinin sorunlarının,ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak,sorunların tüketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirlerle,bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek amacıyla,Bakanlığın koordinatörlüğünde bir ***8220;Tüketici Konseyi***8221; kurulur.

Tüketici Konseyi,Bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık görevlisinin başkanlığında,Adalet,İçişleri,Maliye,Milli Eğitim,Sağlık,Ulaştırma,Tarım ve Köyişleri,Turuzm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı,Milli Prodüktive Merkezi,Diyanet İşleri Başkanlığı,Türk Belediyecilik Derneği,İşçi Sendikaları Konfederasyonları,Türkiye Milli Kooperatifler Birliği,Yüksek Öğretim Kurulu,Türkiye Barolar Birliği,Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği,Türk Eczacılar Birliği,Türk Tabipler Birliği,Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,Türkiye Ziraat Odaları Birliği,Milli Kalite Konseyi,Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve Tüketici Örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir.Ancak, kamu kurumu ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı,hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının % 50***8217;sinden fazla olamaz.Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.

Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
MADDE 22. Bakanlık,il ve ilçe merkezlerinde,tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli olarak,en az bir ***8220;Tüketici Sorunları Hakem Heyeti***8221; oluşturmakla görevlidir.

Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti;belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere,başkan dahil beş üyeden oluşur.Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye,uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerede tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığını,en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur yürütür.Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler,belediye meclislerince re***8217;sen doldurulur.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar,tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir.Uyuşmazlık konusu mal veya hizmet bedelinin 5.000 000 TL***8217;yı (2000 yılında 83.655.000 TL) aşmadığı hallerde,bu heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine başvurulamaz.Bu parasal sınır,her yıl 8 inci maddenin son fıkrasında gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.

25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin uyuşmazlıklar,tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dışındadır.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması,çalışması,usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

(Madde 22 ile ilgili Mahkeme Kararları)


DÖRDÜNCÜ KISIM
Yargılamaya ve Cezaya ilişkin Hükümler
Tüketici Mahkemeleri

MADDE 23. Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici

mahkemelerinde bakılır.

Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi,Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler,tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.Tüketici Mahkemelerinde görülecek davalar,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun Yedinci Babı,Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

(Madde 23 ile ilgili Mahkeme Kararları)

Üretimin,Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması
MADDE 24. Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya tüketici örgütleri,ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilirler.

Mahkeme,dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını vermiş ise; ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların,satıcıya iade edilip edilmemesine de karar verir.Ancak,malların toplatılması için yapılan her türlü masraf aleyhine karar verilen kişi tarafından ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.

Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin açacakları rücu davaları da asıl davaya bakan mahkemede görülür.

Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır.

(Madde 24 ile ilgili Mahkeme Kararları)

Ceza Hükümleri
MADDE 25. 4 üncü maddenin yedinci fıkrasına,4 inci maddenin birinci fıkrasına,6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına,7 inci maddenin üçüncü fıkrasına,9 uncu maddenin birinci fıkrasına,10 uncu maddenin birinci fıkrasına ve 12 inci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında 5.000 000 (2000 yılında 60.840 000 ) lira para cezası uygulanır.

8 inci maddenin ikinci fıkrasına,13 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına,14 üncü maddenin birinci fıkrasına,15 inci maddenin birinci fıkrasına,27 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 10.000 000 ( 2000 yılında 120.680.000 -) lira para cezası uygulanır.

16 ıncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000 000 (1997 yılından itibaren 5.400 000 000 -) lira para cezası uygulanır.16 ıncı maddeye aykırılık,ülke düzeyinde yayın yapan yazılı,sözlü,görsel vesair araçlar ile gerçekleşmiş ise,cezanın on katı uygulanır.Bakanlık ayrıca ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/ veya aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden ister.Bu isteğe rağmen 16 ıncı maddeye aykırılığın devamı halinde,Bakanlık ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesi talebiyle tüketici mahkemesine başvurabilir.

18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000 000 (2000 yılında 1.216.800 000 -) lira para cezası uygulanır.Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburi standardına aykırı olarak imal edilen malın,tüketicinin can ve mal güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilgisinin bulunması ve standardına intibak ettirilmesinin imkansız olması hallerinde,tüketici mahkemesi,doğrudan veya Bakanlığın başvurusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi için işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine ve gerektiğinde tüketim ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına karar verebilir.Bu fıkranın uygulandığı hallerde,verilip kesinleşen işyeri kapatma karar özetleri,büyük harflerle yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır.Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığı***8217;na bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alınmak üzere,Ankara,İstanbul,İzmir***8217;de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.

11 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında 500.000 000 lira para cezası uygulanır.Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan süreli yayın ile gerçekleşmişse cezasının 20 katı uygulanır.Bakanlık ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın durdurulmasını ister.Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde,reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren,her sayı için 1.000 000 000 lira para cezası uygulanır ve Bakanlık kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın durdurulması talebi ile tüketici mahkemesine başvurur.*(15.01.1997 tarihli,4226 sayılı Kanunla eklenmiştir.)

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları,suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır.Para cezaları her yıl başında Türk Ceza Kanunu***8217;nun Ek 2 nci madde hükümleri uyarınca arttırılır.

Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari para cezaları,bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olamaz.

Cezalarda Yetki,İtiraz ve Zamanaşımı

MADDE 26. 25 inci maddenin;


a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırılık halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince,

b) Üçüncü ve beşinci fıkralarında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından,( 15.01.1997 tarihli ve 4226 sayılı Kanunla eklenmiştir.)

c) Diğer cezalar,o yerin mülki amiri tarafından verilir.

Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası,idari niteliktedir.Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz,idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.İtiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.

25 inci maddeye göre verilen para cezaları,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin cezai zamanaşımı süresi bir yıldır.Zamanaşımı süresi,bu Kanun hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar.

Sürekli veya tekrarlanan ihlaller sözkonusu ise,ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar.Karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması,tahsil zamanaşımını keser.

Cezalar,cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Denetim

MADDE 27. Bu Kanunun uygulanmasında,bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika,mağaza,dükkan, ticarethane,depo,ambar gibi her türlü mal konulan ve/ veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme,inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve asıl veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.
Laboratuvar
MADDE 28. Bakanlık,bu Kanunun uygulanması için laboratuvarlar kurabilir veya Bakanlıkların kurulu bulunan laboratuvarlarından istifade edebilir;kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kuruluş laboratuvarlarında bulunması gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile müştereken tesbit ve ilanla görevlidir.
Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri resmi veya özel kuruluş laboratuvarlarında yaptırılabilir.Tahlil sonuçlarının standardına aykırı çıkması halinde,buna ilişkin tüm giderler üretici kişi veya kuruluş tarafından ödenir.Bu giderler,Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil olunur.
Ödenek
MADDE 29. Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi,tüketici sorunları hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar ile sair harcamalar,Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüz milyon lira ve daha yukarı olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye arttırımı halinde artan kısmın binde ikisi nisbetinde yapılacak ödemeler,T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak hesapta toplanır.Bu hesapta toplanan paraların yüzde beşi,bu Kanunun uygulanmasında görev alan kuruluşlar tarafından,yüzde doksanbeşi ise 4054 sayılı Kanunla kurulan ***8220;Rekabet Kurumu***8221; tarafından kullanılır.
Diğer Hükümler

MADDE 30. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yönetmelikler ve Düzenlemeler
MADDE 31. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler,Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları,mesleki üst kuruluşlar ve tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır.Bakanlık,bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Kaldırılan Hükümler
MADDE 32. 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun,632 sayılı İthal veya Yurt İçinde İmal edilen Taşıt Araçları,Motor,Makine Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar,bu mahkemelerde görülmesi gereken davalara bakacak mahkemeleri,Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.

Yürürlük
MADDE 33. Bu Kanun,yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 34. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

TÜKETİCİ ŞİKAYET MEKTUPLARI (3 ADET ÖRNEK)
TURKCELL Kaybolan Kontörlerim Nerde rakel 25 Şubat 2006


Son 3 aydır kontörlerim kuş misali uçmaya başladı. 4'er 4'er gidiyorlar. Neymiş efendim şu siteye gir cep telefonuna şunun bunun şarkısı gelsin. Müşteri Hizmetleri***8217;ni aradım yardımcı olamıyorlar. Ne Shubuo***8217;ya üyeyim nede başka bir yere. Ve de dikkat ettim kontörüm olunca özellikle yolluyorlar. Olduğu gibi hepsi gidiyor.

Lütfen şu saçmalıklara bir son verin. Gecenin bir yarısı Turkcell***8217;den bilmem neyin kampanyası diye SMS gelmesi de cabası. Biz bu saçmalıklar için uykumuzdan uyanmak zorunda değiliz. O kadar reklam yapıyorsunuz bunları görecek kadar kör değiliz. Kontörlerimin iadesini ve artık bana hiçbir hizmetle ilgi SMS çekilmemesini istiyorum.

TANSAŞ'ta Alışveriş Kabusu erol8650 24 Şubat 2006

Çekmeköy-Tansaş mağazası yetersiz eleman çalıştırmaktadır. Günün en yoğun olduğu saatlerde örneğin hafta için herkesin iş çıkışı uğradığı 18. 00-20. 00 arası sürekli eksik kasa ile hizmet vermektedirler. Ekspres kasa uygulaması da yok. Bir ekmek almak için 15 dakika bekleyebiliyorsunuz.

Aynı durum şarküteri bölümü içinde geçerli. Et ya da peynir almak zulüm haline geldi. Söz konusu mağazada 8-10 metrelik et ve şarküteri reyonuna sadece bir kişi hizmet vermektedir. Bu reyona aynı anda 3-4 kişinin talep etmesi durumunda kabus yaşanmakta insanlar birbiri ile kavga edebilmektedir

NOKİA'dan Telefonumu Alamıyorum crazy83 24 Şubat 2006


Nokia 6600 aldım ve yaklaşık 2-3 hafta sonra ses sorunu olduğunu farkettim. Aldığım firmaya götürdüm ve durumu anlattım, onlar da KVK ya yönlendirdiler.

Telefonumu toplam beş kez KVK ya verdim ve sadece 2. Sorunu buldular, parça değiştirdiler ama sorun yine çözülmedi. En son 13. 12. 2005 tarihinde telefonumu verdım ve değişim onayı alındı, ama hala telefonu alamadım, çünkü ellerinde telefon yokmuş. Bende para iadesi için başvurdum ama hala hiçbir sonuç alamadım.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 06.04.08, 18:38
Nüvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Thumbs up Cevap: TÜKODER nedir?

süper olmuş elne sağlık
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07.04.09, 20:40
Nüvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Cevap: TÜKODER nedir?

insanlanlara haksızlık yağldıgında onları koruyan bir sosoyal yardımlaşma kurmu
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 01.04.10, 17:58
MoonwalkeR
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Smile Cevap: TÜKODER nedir?

Gerçekten çok teşekkürler.Öğretmen Tükoder nedir ödevini vermişti.Sizin sayenizde ödevimi yapabildim.Allah sizden razı olsun.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
nedir?, tükoder

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:16 .