Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Varikoselli Hastalarda Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi hakkinda Varikoselli Hastalarda Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Varikoselli Hastalarda Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi-Evaluation of Sperm Morphology in Patients with Varicocele Pampiniform pleksustaki testiküler venlerin anormal genişlemesi olarak tanımlanan varikosel çoğunlukla, etkilenen testisin hacmindeki bir azalma ile ilişkilidir. Varikosel

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06.03.10, 08:43
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Varikoselli Hastalarda Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi

[coverattach=1]Varikoselli Hastalarda Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi-Evaluation of Sperm Morphology in Patients with Varicocele
Pampiniform pleksustaki testiküler venlerin anormal genişlemesi olarak tanımlanan varikosel çoğunlukla, etkilenen testisin hacmindeki bir azalma ile ilişkilidir. Varikosel erkek infertilitesinin önemli nedenlerinden biridir ve fertilitede ilerleyen bir azalmaya sebep olur. Bu çalışmanın amacı, varikoselli hastalarda sperm ve semen parametrelerini değerlendirerek semen kalitesi ve sperm morfolojisini belirlemektir.Varikosel tanısı konmuş toplam 52 hastadan semen örnekleri elde edildi. Semen örnekleri 3 günlük cinsel perhizden sonra masturbasyonla toplandı. Likefaksiyondan sonra, semen analizi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre Makler kamera ile yerine getirildi. Sperm morfolojisi Diff-Quick boyama tekniği kullanılarak değerlendirildi. Bu çalışmada hastaların A+B hareketli sperm oranı ortalaması %30.8'di. A+B hareketli sperm oranı % 50'nin altında olan hasta sayısı 49 (%94.3) olup A hareketli spermlerinin ortalaması %10.9 olarak bulundu. Hastaların B hareketli spermlerinin ortalaması %19.9 olarak bulundu. 52 hastanın 44 'ünde (%84.7) normal sperm morfoloji oranı %30'un altında idi. Tüm hastalarda normal sperm morfoloji ortalaması ise % 13.7 olarak bulundu. Baş, boyun ve kuyruk anomalileri sırasıyla %61.8, %15 ve %8.3'tü. 52 hastanın yaşı 21 ile 38 arasında (ortalama 30) değişmekteydi. Yaş ile toplam motilite (p>0.05) ve yaş ile toplam anormal sperm morfolojisi arasında (p>0.05) korelasyon bulunmadı. Sonuç olarak, varikoselin sperm yapısı ve fonksiyonu üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu belirlendi.

Varicocele, defined as an abnormal dilation of the testicular veins in the pampiniform plexus, is often associated with a reduction in the volume of the affected testicle. Varicocele is an important cause of male infertility and it causes a progressive decrease in fertility status. The aim of this study is to examine the semen quality and sperm morphology in patients with varicocele using sperm and semen parameters. Semen samples were obtained from a total of 52 patients diagnosed with varicocele. Semen samples were collected by masturbation after 3 days of sexual abstinence. After semen liquefaction, seminal analysis was performed using Macler camera according to WHO criteria, and sperm morphology was evaluated by using Diff-Quick staining technique. In this study, the A+B motile sperm ratio average of the patients was 30.8%. The number of patients whose motile sperm ratio was below 50% is 49 (93.4%), and the average of the A-motile sperms proved to be 10.9%,. The average of B-motile sperms of the patients was discovered 19.9%. In 44 of the 52 patients (84.7%), the sperm morphology ratio was below 30%. In all the patients, the normal sperm morphology mean was 13.7%. The head, neck and tail anomalies were 61.8%, 15%, and 8.3% successively. The ages of the 52 patients varied between 21 and 38 years (with an average of 30). No correlation between age and total motility (p>0.05) and age and total abnormal sperm morphology (p>0.05) has been discovered. In conclusion, it is understood that it has got a negative effect on the varicocele sperm structure and function.

Semen, spermatozoonlar, testis ve epididimis, pros¬tat, seminal veziküller ve bulboüretral bezlerin salgılarından oluşur. Sperm sayısı ve semen para¬metreleri ile fertilite arasında sıkı bir ilişki vardır ve anormal yapıdaki spermatozoonların fertilite yetenekleri yoktur. Morfolojik değerlendirmenin baş 11 ca amacı normal ve anormal spermatozoonların ayırt edilmesini sağlayarak spermatozoon kalitesini ortaya koymaktır. Fertilizasyonda önemli rol oynadığından, morfolo¬jik incelemelerde akrozomun da ayrı bir önemi vardır (1-3). Varikosel, testiküler venlerin ve pampiniform pleksusun anormal torsiyonu ve dilatasyonudur ve geri venöz akışla karakterizedir. Varikoselin etyolojisi ile ilgili tartışmalar bulun¬makla birlikte, venöz kapakların yetersizliği veya yokluğu, kollateral damar ve/veya vena kava inferior ile sol renal ven arasında artmış basınç yoğunluğuna bağlı gelişebildiği düşünülmektedir (4-8). Varikosel, testiküler venlerdeki geri akımla belirlenen, testiküler venlerin ve pampiniform pleksusun anormal tıkanma sonucu genişleyip kıv¬rılması sonucu gelişen bir rahatsızlıktır (9,10). Varikoselin gelişimi ile ilgili değişik görüşler olup venöz kapakların yetersizliği veya yokluğu, kollateral damar veya inferior vena kava ile sol renal ven arasında artmış basınç en büyük nedenler arasında sayılmaktadır (11,12).
Bu çalışmanın amacı, varikoselin spermatozoon morfolojisi üzerine etkisini araştırmaktır.

İdris KOYUNCU1, Saim ÖZDAMAR2
Bilim Uz.Erciyes Ün.SağlıkBil.Ens.Hist-Emb.AD, Kayseri
Prof.Dr.Erciyes Ün.TıpFak.Hist-Emb.AD, Kayseri
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg sperm morphology.jpg (8,1 KB (Kilobyte), 32x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 06.03.10, 08:45
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Varikoselli Hastalarda Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji polikliniğine gelen ve varikosel tanısı ko¬nan toplam 52 hastanın sperm örnekleri üzerinde yapıldı. Hastalardan alınan semen örnekleri 37° C'de 1 saat inkübe edilerek likefiye edildi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre; sayı, motilite, volüm, pH ve Diff-Quick ile morfoloji yönünden değerlendirildi. Sayı ve motilite Makler kamera ile değerlendirildi. Elde edilen preparatlar ışık mikroskobunda 100'lük objektifle incelendi ve fotoğraflanarak değerlendirmeye alındı. Sayımda spermatozoonlar; Makler kamerası ile değerlendir¬mede ileri-düz hareketle 5 saniye içinde geçenler A hareketli, yavaş ya da doğrusal olmayan hareketle geçenler B hareketli, yerinde hareket edip duranlar C hareketli, kımıldamadan duranlar ise D hareketli olarak değerlendirildi (13).
Çalışmada elde edilen veriler SPSS 15,0 istatistik paket programında değerlendirildi. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov-Smirnov normallik testi ile bakıldı. Normal dağılım gösteren nicel değişkenler arasındaki ilişkiye Pearson Korelâsyon Analizi ile normal dağılım gös¬termeyen nicel değişkenler arasındaki ilişkiye Spearman Korelâsyon Analizi ile bakıldı. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
İncelenen varikoselli 52 hastanın yaş ortalaması 30'du. Hastaların 23'ü (%44) 20-29 yaş arası, 29'u (%56) 30-38 yaş arasındaydı. Hastaların semen miktarı 0.9 cc ile 6.2 cc arasında değişmekteydi (ortalama 3.16 cc). Semen hacmi açısından hastala¬rın % 87'si (45 hasta) normal sınırlarda, %13'ü (11 hasta) anormaldi (3'ü; %5.6 hiperspermi, 4'ü; %7.5 hipospermi). Hastaların spermatozoon sayısı 200 bin/ml ile 144 milyon/ml arasında değişmekteydi (ortalama 36,5 milyon/ml). Spermatozoon sayısı 200 bin/ml ile 20 milyon/ml arasında olan hasta sayısı 17 (%33) (oligozoospermia), 20 milyon/ml ile 144 milyon/ml arasında olan 35'di (%67) (normospermi).
Hastalarda semendeki A %'si 0 ile 28 arasında de¬ğişmekte olup hareketli spermatozoon ortalama % 10.9 idi. A hareketli spermatozoon oranı sıfır olan hasta sayısı 9 (%17), A hareketli spermatozoon ora¬nı %25'in altında olan hasta sayısı 51'dir (%98). A hareketli spermatozoon oranı normal olan hasta sayısı ise birdir (%1.9). Hastaların semenlerinde B hareketli spermatozoonların ortalaması %19.9, B hareketli spermatozoon oranı sıfır olan hasta sayısı 4 (%7.6), B hareketli spermatozoon oranı %25'in altında olan hasta sayısı 40'tır (%77). B hareketli spermatozoon oranı normal olan hasta sayısı ise 12'dir (%23). A+B hareketli spermatozoon oranı ortalaması %30.8'dir. A+B hareketli spermatozoon oranı sıfır olan hasta sayısı 3 (%5,7), A+B hareketli oranı %50'nin altı nda olan hasta (astenozoospermia) sayısı 49'dur (%94.3). A+B hareketli spermatozoon oranı normal olan hasta sayısı 3'tür (%5,7). C hareketli spermatozoon orta¬laması %12.9, C hareketli oranı sıfır olan hasta sayısı 1 (%1.9), C hareketli oranı %25'in altında olan hasta sayısı 48'dir (%92.3). C hareketli spermatozoon oranı %25'in üstünde olan hasta sayısı 4'tür (%7.7). D hareketli spermatozoon sayı¬sı ortalaması %56'dır, D hareketli spermatozoon sayısı oranı %25'in altında olan yoktu. Hastaların tamamında D hareketli oranı %25 ve üzeri idi.
Spermatozoonlarının tamamı hareketsiz (Nekrozoospermia) olan hasta sayısı 1'dir (%1.9).
Spermatozoonlarının tümünün normal olduğu hasta sayısı 8'di (%15.3). 52 hastanın 44'ünde (%84.7) morfoloji anormaldi (teratozoospermia) ve bu has¬talarda normal morfolojideki spermatozoon sayısı %30'un altında idi. Hastaların 2'sinde (%3.8) spermatozoonlarının tamamı anormal morfolojiye sahipti (tam teratozoospermia). Tüm hastalarda nor¬mal spermatozoon morfoloji ortalaması ise %13.7 idi.
Spermatozoonların baş uzunluğu 5 um'yi, eni 3 um'yi geçenler büyük baş, baş uzunluğu 4 um'den eni 2,5 um'den az olanlar küçük baş olarak sınıf¬landırıldı. Normal spermatozoonların (Şekil 1) ya¬nında, incelenen tüm semenlerde baş anomalileri mevcuttu (normal başa sahip spermlerin ortalama oranı %38.2, anormallerin oranı %61.8). Büyük baş (Şekil 2), küçük baş, armut şekilli baş, uzun baş, amorf baş, çift baş (Şekil 3) ve başsız spermatozoonlar gözlenmişti.
Akrozom anomalileri, büyük akrozomlu (Şekil 4), küçük akrozomlu, vakuollü akrozom ve akrozomsuz spermatozoonlar şeklinde görüldü. İncelenen varikoselli hastaların tamamında, boyun anomalisine sahip spermatozoonlar içeren semen bulunmaktaydı. Hastalarda, boyun anomalisi olan spermler toplam spermlerin %1 ile %43 'ünü oluş¬turmaktaydı (ortalama %15). Baş ile boyun arasın¬daki açı 900'den az olanlar boyun kırığı olarak ta¬nımlanır. Sitoplazmik artıkların uzaklaştırılamadığı sitoplazmik droplet olgularında, boyun bölgesi üzerinde uzun, parçalı veya boyun üzerine yapış¬mış damlacıklar kırmızımsı renkleri ile ayırt edil¬mekteydi (Şekil 5).
Varikoselli hastaların yalnız birinin spermatozoonlarında (%1.9) kuyruk anomalisi göz¬lenmezken kalan 51 hastanın spermatozoonlarında (%98.1) kuyruk anomalisi bulunmaktaydı. İncele¬nen semenlerde, kuyruk anomalisi gösteren spermatozoon oranı da %8.3'tü. Spermatozoonlar; kısa kuyruklu, kalın kuyruklu (Şekil 6), sarmal kuyruklu (Şekil 7), sarmal halka kuyruklu ve tek halka kuyruklu şeklinde sınıflandırılırken çift kuy¬ruk (Şekil 8) ve dağ efekti anomalileri de (Şekil 9) görülmüştü.
Veriler üzerinde yapılan istatistiksel değerlendir¬melerinde, hastaların yaşı ile semenlerindeki top¬lam A+B hareketli spermatozoon oranı arasında anlamlı korelasyon olmadığı görüldü (p>0.05). Ayrıca yaş ile toplam morfoloji bozukluğu arasında da ilişki bulunmadı (p>0.05).

TARTIŞMA
Kişiden kişiye farklılık gösterse de, varikosel sperm yapısını, sayısını, hareketliliğini değişik şekillerde etkileyebilmektedir; bazen tüm sperm parametrelerini etkileyebileceği gibi, sadece sayı, şekil veya hareket bozukluğuna da yol açabilmek¬tedir (14,15).
Varikosel değişik yaş gruplarını etkileyen bir rahat¬sızlıktır. Genel olarak, genç hastaların kliniklere geliş şikâyeti infertilite, ileri yaşlardakilerin ağrı veya testisteki şişkinliktir. Buna göre, varikosel üzerindeki çalışmalarda yaş ortalamaları değişebil¬mektedir. Değişik çalışmalarda yaş ortalamaları 36.5 (16), 36 (17), 29.5 (18) ve 22 (19) gibi bir değişkenlik gösterebilmektedir. Bizim çalışmamız¬da değerlendirilen hastaların yaş ortalaması ise 30'du ve hastaların yaşı 21 ile 38 arasında değiş¬mekteydi.
Varikoselli hastalarda sperm sayısının fertilite üze¬rine etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, varikoselli hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda, sperm sayısı üzerinde özellikle durulmuştur. Schiff ve arkadaşları (20) 68 varikoselli hastada ortalama sperm sayının 9.5 milyon olduğunu göstermişler¬dir. Diğer başka çalışmalarda ise bu ortalama 62.8 milyon (21) ve 18.4 milyon (16) olarak bulunmuş¬tur. Bu araştırmada ise, ortalama sperm sayısı 36.5 milyondur.
Varikoselli hastalarda sperm motilitesinde önemli değişkenlikler vardır. A+B hareketli sperm değer¬lendirmesine göre, farklı çalışmalarda sperm motilitesinin %42.6 (20), %46.5 (16), %38 (22) ve %28 (6) değerleri ile oldukça değişken olduğu gö¬rülmektedir. Bizim çalışmamızda ise bu değer % 30.8'dir. Değerler arasındaki bu farklılığın hasta profilinden kaynaklandığını ve motilite değeri düş¬mesi ile infertilite oranının artışı arasında bir bağ¬lantının olduğu düşünülmektedir. İnfertilitenin gö¬rüldüğü olgularda, en önemli patolojik özellikler¬den biri normal sperm morfolojisindeki sapmalar¬dır. Varikoselli hastalar üzerindeki çalışmalarda, sperm morfolojileri normal ve anormal morfoloji şeklinde bir bütün olarak ele alınmış ve değerlendir¬meler buna göre yapılmıştır. Bu çalışmada ise sperm morfolojileri; baş, boyun ve kuyruk anomali¬leri olarak ayrı ayrı incelendi ve spermlerinin tümü¬nün morfolojik olarak normal olduğu hasta sayısı 8 (%15.3) olarak belirlendi, geri kalan 44 hastada (% 84.7) sperm morfolojisi anormal yapıdaydı (teratozoospermia) ve bu hastalarda normal morfo¬lojideki sperm sayısı %30'un altında idi. Hastaların 2'sinde (%3.8) ise spermlerin tamamı anormal mor¬folojiye sahipti (tam teratozoospermia). Tüm hasta¬larda normal sperm morfoloji ortalaması ise %13.7 idi. Diğer çalışmalarda tüm sperm içinde normal sperm oranları arasında farklılıklar gözlenmekteydi ve %10.5 (18), %15.4 (6), %3.6 (23) ve %42 (16) olarak belirtilmişti.
İlerleyici testis hasarı ile seyreden varikoselin spermatogenezi bozarak infertiliteye neden olabildi¬ği ve semen anomalilerinin (sperm sayısı, motilite ve morfolojide bozulma), testiküler volümde azal¬ma ve Leydig hücre fonksiyonunda azalmayla iliş¬kili olduğu gösterilmiştir (24). Genel populasyonda %15 oranında bildirilen varikosel insidansı, infertil erkeklerde yaklaşık %35-40 olarak saptanmıştır. Varikoselektomi sonrası semen parametrelerinde % 50 ile %80 arasında düzelme olduğu, %30-40 ora¬nında gebelik oluştuğu, testis boyutlarında ve histo¬lojisinde belirgin iyileşme saptandığı çok geniş has¬ta grupları içeren çalışmalarla gösterilmiştir (25¬27). Birçok araştırıcının vurguladığı şekilde, nor¬mal morfolojili sperm sayısı infertillere göre fertillerde daha yüksektir ve bundan dolayı morfo¬loji erkek fertilitesinin değerlendirilmesinde önemli bir faktör olarak kabul edilir (28).
Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada varikoselli has¬talarda yaş ile toplam A+B hareketli spermatozoon oranı ve yaş ile toplam morfoloji bozukluğu arasın¬da anlamlı bir korelasyon olmadığı belirlendi. Varkoselin sperm yapısı ve fonksiyonu üzerine olumsuz bir etkiye sahip olduğu gösterildi.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf idris_koyuncu.pdf (401,3 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
değerlendirilmesi, hastalarda, morfolojisinin, sperm, varikoselli

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 08:54 .