Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri

Psikiyatri hakkinda Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri-Anger and Temperament and Character Characteristics in Patients with Migraine Headache Amaç: Migren hastalarında psikiyatrik eştanılar ve tipik kişilik özellikleri

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 25.11.10, 08:36
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri

[coverattach=1]Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri-Anger and Temperament and Character Characteristics in Patients with Migraine Headache
Amaç: Migren hastalarında psikiyatrik eştanılar ve tipik kişilik özellikleri uzun yıllardır gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, Cloninger'in psikobiyolojik kişilik kuramı bağlamında kişilik özellikleri, öfke ve depresyon gibi psikolojik risk faktörlerini araştırmak ve migren hastalarını sağlıklı kişilerden ayıran özelikleri tanımlamak amaçlandı. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başağrısı Polikliniği'ne başvuran Uluslararası Başağrısı Sınıflaması 2004'e göre migren tanı ölçütlerini karşılayan 85 hasta (yaş ortalaması 36.4) çalışmaya dahil edilmiş ve 85 sağlıklı kişi (yaş ortalaması 34.6) ile karşılaştırılmıştır. Katılımcılara Mizaç-Karakter Envanteri, Beck Depresyon Envanteri ve Sürekli Öfke-Öfke ifade Tarzı Envanteri uygulanmıştır. Bulgular: Migren hasta¬larının daha fazla depresif belirti gösterdiği, yüksek düzeyde öfke eğilimi olduğu, kişilik özelliklerinin yüksek zarardan kaçınma ve sebat etme ile düşük kendini yönetme ve yenilik arama boyutlarında sağlıklı kişilerden farklılaştığı görülmüştür. Sonuç: Sonuçlar, migren hasta¬larını sağlıklı bireylerden farklı kılanın daha çok genetik temelli olan mizaç özelliklerinin olduğunu göstermekte ve migrenin genetik temelli bir hastalık olduğu ile ilgili kuramlarla örtüşmektedir. Kesin ve doğrudan sonuçlar, laboratuvar incelenmelerini de kapsayan çok disiplinli çalışmaların gerçewkleştirilmesi ile elde edilebilir.

Objective: Over the past years, psychiatric comorbidities and typical personality traits were frequently observed in migraine patients. Psychological profile in migraine patients has been extensively explored. The aim of this study was to investigate the psychological risk factors in migraine such as personality traits, anger and depression and identify whether migraine patients and healty con¬trols share distinctive psychological profile in the context of Cloninger's seven-factor psychobiological model of personality. Method: 85 patients diagnosed according to International Classification of Headache Disorders suf¬fering from migraine referred to the Headache Clinic of Dokuz Eylul University Neurology Department were enrolled in the study and compared to a control group of 85 healthy subjects. Patients and controls completed the Temperament and Character Inventory, The Beck Depression Inventory, and the Trait Anger Expression Inventory. Results: Similar to previous findings, results showed that personality, anger traits and depressive symptomatology of migraine patients are different from healthy people. Patients suffering from migraine showed more depressive symptoms, tendency to high level of anger, and a distinctive personality profile with high harm avoidance, high persistence, low self directedness and low novelty seeking. Conclusion: The results sug¬gest that the temperament which is considered to be the genetic component of personality plays role in migraine and this also supports the theory that migraine is a genetic-based disase. Further biochemical and genetic studies may reveal the relationships between psycholog¬ical profile and developing migraine.

GİRİŞ
Migren hastalarına özgü kişilik özellikleri fikri, kliniklere başvuran hastaların oldukça belirgin ortak özelliklerinin gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili ilk geniş kapsamlı açık¬lamaları yapan Wolff (1937), migren hastalarının mükemmelliyetçi, katı, düzenli, hırslı, rekabetçi özelliklerini tanımlamıştır. Bu çalışma, kontrol grubu ve güvenilir ölçüm araçları kullanılmaması açısından sınırlı olmakla birlikte, daha sonra yapıla¬cak olan migren-kişilik çalışmalarına yol gösterici olmuştur. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, migren hastalarında sağlıklı kişilere göre daha yük¬sek depresyon ve kaygı düzeyi, hipokondriyak eği¬limler ile bir savunma mekanizması olarak kendine yöneltilmiş saldırganlık bildirilmiştir (Leijdekkers ve Passchier 1990, Blanchard ve ark. 1989, Stronks ve ark. 1999). Bunun yanında migren hastalarının duygularını bastırma eğilimlerinin de sağlıklı kişi¬lerden daha fazla olduğu ortaya koyulmuştur (Passchierl ve ark. 1988). Luconi ve ark. (2007), MMPI-2 ile değerlendirilen kişilik profilinin başağrısı bozukluklarının önemli bir bileşeni olduğunu ve prognozu ve farmakoterapiye verilen yanıtı belirleyebildiğini göstermiştir.
Cloninger, kişiliğin yapısını ve gelişimini tanımla¬mak için, genel bir psikobiyolojik kuram geliştir¬miştir (Cloninger 1987, Cloninger ve ark. 1993). Bu kişilik kuramı, genetik olarak birbirinden bağımsız, yaşam boyunca orta düzeyde durağan ve sosyokültürel etkiler karşısında değişmez oldukları varsayılan dört mizaç boyutunu (Yenilik Arayışı, Zarardan Kaçınma, Ödül Bağımlılığı ve Sebat Etme) ve yetişkinlikte olgunlaştıkları ve kendilik kavramları hakkında içgörü öğrenmesi ile kişisel ve sosyal etkinliği etkiledikleri varsayılan üç karakter boyutunu (Kendini Yönetme, İş Birliği Yapma ve Kendini Aşma) içermektedir.
Mizaç boyutlarından biri, yenilik arayışı (novelty seeking), yeniliğe yanıt olarak sık araştırıcı aktivite, dürtüsel karar verme, ödül alma olasılığı belirdiğinde aşırılık ve taşkınlık, çabuk kolay sinir¬lenme ve engellenmeden aktif kaçınma gibi davranışların etkinleşmesindeki veya başlamasın- daki bir kalıtsal eğilimdir. İkinci mizaç faktörü, zarardan kaçınma (harm avoidance), gelecekte ola¬bilecek sorunlar için kötümser endişeler, belirsizlik korkusu ve yabancılardan utanma gibi pasif kaçın- gan davranışlar ve kolayca yorulma gibi davranışların ketlenmesinde veya durdurulmasın- daki bir kalıtsal yanlılıktır. Üçüncü mizaç faktörü, ödül bağımlılığı (reward dependence), kendini aşırı duygusallık, sosyal bağlılık ve diğerlerinin onayına bağımlılık gibi gösteren davranışların devamlılığı ve sürekliliğindeki bir kalıtsal eğilimdir. Dördüncü mizaç faktörü, sebat etme (persistence), engellen¬me, yorgunluk ve aralıklı pekiştirilmeye rağmen davranışın sürekliliğindeki bir kalıtsal yanlılıktır.
Mizaç boyutları özgül bir merkezi monoaminerjik sistem aktivitesi ile korelasyon göstermektedir: Yenilik Arayışı düşük dopaminerjik aktivite ile, Zarardan Kaçınma yüksek serotonerjik aktivite ile, ve Ödül Bağımlılığı düşük noradrenerjik aktivite ile (Cloninger 1986, 1987).
Karakter, içgörü edinilmesi yoluyla öğrenme ve kendimiz, diğer insanlar ve diğer nesneler hakkın¬daki kavramlarımıza dayalı olarak, gönüllü hedef¬ler ve değerlerdeki bireysel farklılıklara karşılık gelmektedir. Kendilik kavramlarının üç yönü; bir kişinin kendini ne ölçüde bir otonom kişi (Kendini Yönetme (Self-directedness)), toplumun entegre bir parçası (İş Birliği Yapma (Cooperativeness)) ve evrenin bütünleşmiş bir parçası (Kendini aşma (Self-transcendence)) olarak tanımladığına göre farklılaşmaktadır (Cloninger ve ark. 1993).
Cloninger ve ark., Cloninger'in psikobiyolojik kişi¬lik kuramına dayalı olarak, kişiliğin yedi boyutunu ölçen, Mizaç ve Karakter Envanteri (Temperament and Character Inventory; TCI) adı verilen kapsam¬lı bir ölçüm aracı geliştirdiler (Cloninger ve ark. 1993, 1994). Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE) dört mizaç ve üç karakter özelliğini değer¬lendirmektedir. Migren hastaları ile yapılan kişilik çalışmalarında MKE, boyutsal bakış açısı ile detaylı bir ölçüm sağlaması nedeniyle son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir araç olmuştur.
MKE kullanılarak yapılan ilk çalışmada (Nylander ve ark 1996) migren hastaları ile sağlıklı kişiler arasında mizaç ve karakter boyutlarında anlamlı bir farklılaşma bulunmadığı bildirilmiştir. Di Piero ve ark. (2001) migren hastalarında kişiliği açıklamak ve migrende aminerjik nörotransmitter aktivitesi ile ilişkili kişilik boyutlarını incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada migren hastalarının zarardan kaçınma ve sebat etme puanlarının sağlıklı kişiler¬den daha yüksek, yenilik arayışı puanlarının ise sağlıklı kişilerden daha düşük bulunduğu bildirilmiştir. Yazarlar, migren patofizyolojisinde serotonerjik aktivitenin rolü ile dopaminerjik ve glutamaterjik disfonksiyonun önemine vurgu yap¬mışlardır. Mongini ve ark. (2005), kadın migren hastalarının zarardan kaçınma ve sebat etme mizaç boyutlarında sağlıklı kişilerden anlamlı derecede yüksek, kendini yönetme karakter boyutunda ise düşük puanlar elde ettiklerini bildirmiştir. Bu fark¬lılaşmanın depresyonla ilişkisi incelendiğinde, zarardan kaçınma puanlarının depresyonla güçlü ilişki gösterdiği, ancak sebat etme puanının tama¬men migren ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlar, duygusal katılık ve obsesyona eğilimli "migren kişiliği" görüşünü destekler niteliktedir. Sosyal işlevsellik ve iş performansını ciddi şekilde etkileyen aurasız migren tanısı almış hastalarla yapılan bir çalışmada (Abbate-Daga ve ark. 2007), hasta grubunda daha yüksek zarardan kaçınma ve sebat etme, daha düşük kendini yönetme puanları elde edilmiştir. Yazarlar, nörotransmitter dis- fonksiyonu ile bağlantılı kişilik özelliklerinin migreninin psikobiyolojik bileşenini oluşturduğunu ileri sürmüştür. Ülkemizde yapılan bir çalışmada (Boz ve ark. 2004), zarardan kaçınma mizaç boyutu ile kendini yönetme karakter boyutu puanlarının migren hastalarında daha yüksek bulunduğu fakat depresyon kontrol edildiğinde kendini yönetme karakter boyutundaki farklılaşmanın ortadan kalk¬tığı bulunmuştur. Zarardan kaçınma mizaç boyu¬tundaki farklılaşmanın ise depresyondan etkilen¬mediği gösterilmiştir. Yüksek zarardan kaçınma puanlarının serotonerjik sistemin migren patofiz- yolojisindeki rolünü desteklediği ileri sürülmüştür.
Migren hastalarının psikolojik profili ile ilgili araştırmalarda öfke özellikleri de önemli yer tut¬maktadır. Öfke, sabit olmayan, gelip geçici bir duygu olarak görülse de, bu duyguyu sıklıkla yaşayan kişilerin durumunu tanımlamak için öfkeyi bir özellik olarak açıklayan "sürekli öfke" kavramı ortaya atılmıştır (Deffenbacher 1992, Spielberger 1995). Bununla birlikte, kişiler yalnızca öfkeyi yaşa¬ma sıklıklarına göre değil, öfkeyi ifade etme biçim¬lerine göre de farklılık göstermektedir. İçe yönelmiş öfke (Öfke-içte) kavramı öfkenin bastırıl¬ması ve ifade edilememesi durumunu açıklamak¬tadır (Spielberger 1995). İçe yönelmiş öfkenin fiziksel sağlıkla doğrudan ilişkili ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğu pek çok çalışma ile gösterilmiştir (Beutler 1986, Pennebaker 1992, Fernandez ve Turk 1995). Eckhardt ve Deffen¬bacher (1995), ifade edilmeyen ve içte tutulan öfkenin şiddetli bir içsel stres yarattığını ve bunu yaşayan kişilerin başağrısı gibi somatik yakınmaları olduğunu bildirmiştir.

Dilaram Billur Çelik1, Haluk Arkar2, Fethi İdiman3
1Uz.Psk., Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya,
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
3Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Migraine-migren.jpg (25,6 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2315.pdf (130,0 KB (Kilobyte), 18x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ağrısı, baş, hastalarının, karakter, migren, mizaç, öfke, özellikleri, tarzları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:14 .