Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede gözönünde bulundurulması gereken noktalar

Psikiyatri hakkinda Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede gözönünde bulundurulması gereken noktalar ile ilgili bilgiler


Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken noktalar Cinsel işlev bozukluklarının ortaya çık­masında ve sürmesinde çok sayıda etkenin içiçe olduğu ve karşılıklı olarak birbirlerini et­kiledikleri bilinmektedir. Bu konuda ilgi

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Like Tree9Likes
  • 4 Post By Busra
  • 2 Post By Busra
  • 2 Post By Busra
  • 1 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06.08.08, 21:19
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede gözönünde bulundurulması gereken noktalar

Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken noktalar

Cinsel işlev bozukluklarının ortaya çık­masında ve sürmesinde çok sayıda etkenin içiçe olduğu ve karşılıklı olarak birbirlerini et­kiledikleri bilinmektedir. Bu konuda ilgi çekici olan noktalardan biri de, psikojenik etkenler ile organik etkenlerin çok yakın bir işbirliği içerisinde rol oynamaları ve kimi zaman psi­kojenik etyoloji ile organik etyolojinin karşılık­lı olarak nerede başlayıp nerede bittiklerinin profesyonellerce bile ayırdedilememesidir. Doğal bir sonuç olarak, bu alanda en çok tar­tışılan ve konunun uzmanı olmayan hekimle­rin ayırdetmekte zorlandıkları noktalardan bi­ri de, cinsel sorunlarla başvuran kişilerde psi-kojenik/organik ayrımının hangi ölçütlerle ya­pılacağı, hangi tetkiklerin isteneceği ve ge­rektiğinde hangi uzmanlık alanlarına sevkedi-leceği konusudur.
Kuşkusuz, yukarıdaki sorunun yanıtı ge­nel olarak değil ancak hastalık temelinde ve ayrı ayrı ele alınarak verilebilir. Üçüncü ve dördüncü monograflarda, kadın ve erkek cin­sel işlev bozuklukları teker teker ele alınarak, bu hastalıkların tanı ve tedavilerinde psikiyat­ri, endokrinoloji, nöroloji, radyoloji, üroloji ve jinekoloji gibi tıp disiplinlerinin yeri ve rolü de­ğerlendirilecektir. Ancak, bu yazıda konuya bir giriş olarak psikojenik ve organik etyolojik faktörlere genel bir bakış ile değerlendirmede gözönünde tutulması gereken bazı noktalar ele alınacaktır.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 06.08.08, 21:21
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede gözönünde bulundurulması gereken noktalar

Cinsel işlev bozuklukları söz konusu ol­duğunda, ele alınması gereken ilk tıp disiplini psikiyatri olmak durumundadır. Bunun birkaç nedeni vardır:
Birincisi, kadın ve erkek cinsel işlev bo­zuklukları bir bütün olarak ele alındığında, cinsel işlev bozukluklarının etyolojisinde en sık psikojenik-psikososyal nedenlerin bulun­masıdır. Tablo 1***8217;de toplu olarak verilen bu et­kenler, yalnızca cinsel işlev bozukluğunun oluşması için uygun bir zemin oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda bozukluğu baş-latıcı ve sürdürücü olarak da işlev görebil­mektedirler. Havvton***8217;ın aslında psikojenik erektil disfonksiyonu tanımlamak için düzen­lemiş ve yayınlamış olduğu bu tabloda belir­tilen etkenler kadın ya da erkek bütün cinsel işlev bozuklukları için şu ya da bu ölçüde ge­çerlidir.0' Konunun uzmanlarınca, cinsel işlev bozukluklarının karmaşık patogenezini ta­nımlamada son derece başarılı olduğu kabul edilen bu tablo, aslında bu alanda psikiyatri­nin rolünü ve önemini de ortaya koymaktadır.
ikincisi, cinsel işlev bozukluklarında et­yolojik nedenin organik olması durumunda bile psikiyatrinin rolünün bitmemesidir. Etyo­lojinin organik bir bozukluk ya da sistemik bir hastalık olduğu durumlarda da, Tablo 1***8217;de belirtilen birçok psikojenik ve psikososyal et­ken devreye girmektedir. Yapılan çeşitli araş­tırmalar cinsel işlev bozukluğu bulunan kişilerin üçte biri ile yarısı arasında bir oranında, tabloya psikiyatrik bir hastalığın eşlik etmek­te olduğunu ortaya koymaktadır.'2"6' Bu du­rum, etyolojiyi oluşturan organik bozukluğun tedavisine ek olarak psikiyatrik yaklaşım ve tedavinin de uygulanmasını zorunlu kılmak­tadır.
Üçüncüsü ise, psikiyatri ile kadın ya da erkek bütün cinsel işlev bozuklukları arasın­da, depresyondan anksiyete bozukluklarına, antidepresanlardan psikoterapilere kadar çok geniş bir kesişim kümesinin bulunmasıdır. Bu bağlantı, bu monografta yer alan diğer ya­zımda ayrıntılı olarak vurgulanmaktadır. Bu­nun doğal sonucu olarak bugün, psikiyatri ana bilim dalı, kadın ve erkek bütün cinsel iş­lev bozukluklarına bir bütün olarak sınıflan­dırmalarında ve uzmanlık eğitiminde yer ve­ren tek ana bilim dalıdır. Bugün İstanbul, An­kara, Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri Psikiyatri Ana Bilim Dalları ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde cinsel iş­lev bozuklukları alanında özelleşmiş özel merkezler bulunmakta ve son yıllarda bu merkezlerde yapılan çeşitli akademik çalış­ma ve yayınların sayısı hızla artmaktadır. An­cak, bu merkezlerin sayısı ve kapasitesi ile bu alanda özelleşmiş psikiyatrist ya da psiko­log sayısının ülkemiz için yeterli olduğunu söyleyebilmek zordur. Daha alınacak çok yo­lumuz vardır.
Cinsel işlev bozukluklarına, sınıflandır­ma sistemlerinde ve uzmanlık eğitimlerinde yer veren, başta İstanbul, Cerrahpaşa, Ha­cettepe ve Ankara Tıp Fakülteleri olmak üze­re çeşitli tıp fakülteleri bünyelerinde, bu alan­da özelleşmiş uzmanları ya da merkezleri ba­rındıran bir başka ana bilim dalının ise ürolo­ji ana bilim dalı olduğunu görmekteyiz. Üro­logların, esas olarak erkek cinsel işlev bozuk­lukları, özellikle de erektil disfonksiyon üzeri­ne yoğunlaştıkları dikkat çekmektedir. Gerçekten de son yıllarda, erektil disfonksiyonun tanı ve tedavisinde gerek teknolojik, gerekse farmakolojik açıdan önemli ilerlemeler sağ­lanmıştır. Önceleri, %90 oranında psikojenik etyolojiye sahip olduğu düşünülen erektil dis-fonksiyonunun, günümüzde ürolojik ve rad­yolojik tanı yöntemlerinde kullanılan teknolo­jilerin de gelişmesiyle, gerçekte daha yüksek oranda bir organik etyolojiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde, üroloji açısından sevindirici olan bir başka konu ise, bu alanda psikiyatri ve diğer tıp disiplinlerine oranla da­ha fazla özelleşmiş uzmana sahip olmasıdır. Bu durum, cinsel işlev bozukluklarının ülke­mizdeki geleceği açısından umut vericidir.
Ülkemizde, yukarıda belirtilen diğer tıp disiplinlerinin konuya sistematik bir yaklaşım­larının ya da özelleşmiş merkezlerinin olma­dığını, ancak cinsel işlev bozukluklarının kendi disiplinlerini ilgilendiren alanlarında konsültanlık hizmeti verdikleri gözlenmekte­dir.
Çeşitli tıp disiplinlerinde, cinsel işlev bo­zuklukları alanında özelleşmiş uzman ve merkezlerin çoğalmasının, disiplinler arası iş­birliğini olumlu yönde etkileyeceği ve dolayı­sıyla bu alandaki hizmet üretkenliğini artıra­cağı düşünülebilir.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 06.08.08, 21:22
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede gözönünde bulundurulması gereken noktalar

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA PSİKOJENİK/ORGANİK AYRIMI KONUSUNDA BAZI İPUÇLARI:
Her klinisyen, cinsel sorunlarla başvuran kişilerde yeterli bir öykü olarak ayırıcı tanı ya­pabilir. İlk monografta da ayrıntılı olarak anla­tıldığı gibi, cinsel işlev bozukluklarının değer-lendirilmeside en önemli araç iyi bir anamnezdir. Ne yazık ki, sık olarak klinisyenler bu tür olgularda gereksiz yere çok kapsamlı rad­yolojik ve laboratuvar tetkikleri istemekte ve gereksiz bir kaynak ve zaman kaybına neden olmaktadırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi, ül­kemizde, cinsel işlev bozukluklarının önemli bir bölümü psikojenik nedenlerden, cinsel eğitimin yeterli olmamasından ve toplumu­muzdaki cinsellikle ilgili yanlış inançlar ve abartılı beklentilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle klinisyenler, hangi olgularda ileri tetkik ve incelemelere yönelecekleri ve ilgili uzmanlık alanlarından konsültasyon isteye­cekleri konusunda daha net fikirlere sahip ol­malıdırlar.
Cinsel sorunlarla başvuran bir kişide, hangi cinsel işlev bozukluğunun bulunduğu, kişinin yaşı, eşlik eden semptomlar, al­kol/uyuşturucu madde ya da ilaç kullanımının olup olmadığı ve eşlik eden bedensel ya da sistemik hastalıklar gibi anamnezde alınabi­lecek birçok veri bize altta yatan organik bir neden olup olmadığı konusunda ipucu vere­bilir. Örneğin kadınlarda vajinismus, erkekler­de ise erken boşalma %90***8217;ın üzerinde bir oranla psikojenik kökenlidir. Ancak disparoni ve erektil disfonksiyon sözkonusuysa, altta yatan bedensel/sistemik ya da ürolojik kö­kenli bir hastalık olasılığı her zaman göz-önünde bulundurulmalıdır. Yine yoğun al­kol/uyuşturucu madde kullanımı, diyabet, multipl skleroz ya da geçirilmiş abdomi-nal/pelvik bölge operasyon öyküsü muhtemel bir organik etyolojiye zemin olmaları açısın­dan önemlidirler. Benzeri bütün durumlarda, ilgili tıp disiplinleri ile olguyu konsülte etmenin önemi yadsınamaz.
Psikojenik/Organik ayırımında ipucu olabilecek nitelikte ve her klinisyenin herhangi bir tetkike gereksinim duymadan, dikkatli bir anamnez ile saptayabileceği bazı genel ölçütler vardır: Bunlardan birincisi, kadın ya da erkekte saptanan cinsel işlev bozukluğu ne olursa olsun, sekonder olarak ya da ileri yaşlarda ortaya çıkan cinsel işlev bozukluklarında organisite şüphesinin daima varolmasıdır. Bu durumda klinisyen bu şüpheyi dışlamadan sorunu psikolojik kökenli bir sorun olarak kabul etmemelidir.
ikincisi ise, saptanan cinsel işlev bozukluğunun yaygın mı (global) yoksa durumsal (situasyonal) olarak mı ortaya çıktığıdır. Sap­tanan cinsel işlev bozukluğu, her durumda, her zaman, her partnerle, her yerde vb. orta­ya çıkıyorsa bu cinsel işlev bozukluğunun ***8220;yaygın***8221; nitelikte olduğunu, tersi durumda yani ancak bazı koşullar altında ortaya çıkması söz konusu olduğunda ise, ***8220;durumsal***8221; olduğunu gösterir. ***8220;Durumsal***8221; bir cinsel işlev bozukluğu çok nadir bazı durumlar dışında daima psikojenik kökenlidir.
Yukarıda belirtilen genel ölçütlere ilişkin genel bir özet Tablo 2***8217;de verilmiştir.'

Kadın cinsel işlev bozukluklarında hangi durumlar ve belirtilerin muhtemel bir organik patolojiyi, dolayısıyla başta jinekolojik muayene olmak üzere tıp disiplinlerinden konsültasyon istemeyi gerektirebileceğine dair bir liste Tablo 3***8217;de verilmiştir.*8'Erkek cinsel işlev bozukluklarında ise yukarıda da belirtildiği gibi aksine bir belirti yoksa erken boşalma nadir durumlar hariç psikojenik kökenli olup genellikle primerdir. Ayrıntılı bir öykü alındığında, erken boşalmanın kişinin cinsel yaşamının başlangıç dönemlerine kadar uzandığı anlaşılabilir. Daha önce varolmayan ancak sekonder olarak ortaya ç***8250;kan bir erken boflalma, primere oranla daha yüksek oranda, altta yatan organik bir patolojiyi düflündürür.
Erektil disfonksiyon ise, yukarıda da değinildiği gibi son yıllarda organik etyoloji açısından özellikle dikkat edilmesi gerekli cinsel işlev bozukluklarından biridir. Erektil disfonksiyonda psikojenik/organik ayırımına ilişkin genel bazı ipuçları Tablo 4***8217;te verilmiştir.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 06.08.08, 21:24
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cinsel işlev bozukluklarını değerlendirmede gözönünde bulundurulması gereken noktalar

Sonuç olarak, cinsel işlev bozuklukların da ayırıcı tanıya ilişkin en önemli tanı aracının ***8220;iyi bir anamnez***8221; olduğu gerçeği bir kez daha vurgulanmaya çalışılmıştır. Gerek­siz tetkik ve konsültasyonlar isteyerek has­taların zaman, maddi kaynak ve umut kayıp­larının önüne geçmede en önemli silahımız da budur.


KaynakPDF
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2.1.pdf (120,7 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bozukluklarını, bulundurulması, cinsel, değerlendirmede, gereken, gözönünde, işlev, noktalar

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:09 .