Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Halkla İlişkiler ve Tanıtım > Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım hakkinda Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı: İzmir'de Yer Alan Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma-The Usage of Internet in Marketing Communications and Public Relations Activities: A Research on Travel

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 04.12.09, 19:18
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

[coverattach=1]Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı: İzmir'de Yer Alan Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma-The Usage of Internet in Marketing Communications and Public Relations Activities: A Research on Travel Agencies Izmir
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, işletmeleri ve işletmelerin iş yapma biçimlerini dönüşüme uğratmaktadır. Değişim ortamı işletmeleri olduğu kadar ürün ve hizmetlerin tüketicisi olan bireyleri de etkilemektedir. İnternet kullanımının artış göstermesiyle birlikte bireylerin bilgiye ulaşma ve medya tüketim alışkanlıklarının da dönüşüme uğradığı görülmektedir. Bu nedenle işletmeler pazar-lama iletişimi çalışmaları içinde yer alan halkla ilişkiler faaliyetlerinde internet kullanımına ağırlık vermeye başlamıştır. Seyahat acentelerinin içinde bulundukları yoğun rekabet ortamı içerisinde faklılaşabilmeleri, pazarla-ma iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamalarının etkinliğine bağlıdır. Seyahat acenteleri tanıtım faaliyet-lerinde reklamı kullansa da aynı zamanda halkla ilişkiler yönetiminin desteğini de sürdürmelidirler. İnternetin yeni bir araç olarak, interaktif iletişim fırsatı nedeniyle pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamalarının etkinliğini artırabilme yeteneği vardır. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırma İzmir'de yer alan seyahat acentelerinin internet kullanımları ile ilgili olup 82 A grubu seyahat acentesini kap-samaktadır. Araştırma bulgularına göre, İzmir'de yer alan A grubu seyahat acenteleri tarafından in-ternet olanakları yeterince etkili bir biçimde kullanılmamaktadır. Seyahat acentelerinin interneti, sade-ce kurum ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla değil, aynı zamanda müşteri ilişkilerini geliştirmek, veri tabanı oluşturmak, kurum içi iletişim etkinliğini artırmak gibi alanlarda da kullanmaları gerekmekte-dir. İnterneti pazarlama iletişimi etkinliklerinde etkili bir biçimde kullanan acentelerin aynı zamanda örgütsel etkinliklerini artırma şansı olacaktır.

Rapid developments in information communication technologies have transformed firms and their manner of actions. Changing environment is affecting firms also individuals who consume products and services. With the rising of using Internet it is seen that getting information and media consumption habits of individuals have also transformed. Firms therefore, have given weight to public relation activities which lie in marketing communication practices. Differentiation of travel agencies in competitive environment depends on marketing communications and public relations activities' effectiveness. Even though travel agencies use advertising in promotion activities, they must sustain the support of public relations management. Internet as a new media has a capability of increasing the effectiveness of marketing communications and public relations activities since it has interactive communication opportunity. Research is related with internet using of travel agencies in İzmir and involves 82 travel agencies which are A group. Research findings revealed that travel agencies in İzmir do not use internet services effectively. Actually, travel agencies should not use internet only in presenting the company and its services but also for other activities such as developing customer relationship, creating data-base and increasing efficiency of internal communication channels. The agencies which use internet effectively in marketing communications activities would have the chance of increasing their organizational effectiveness as well.

BABACAN, Eylin; KAMANLIOĞLU, Ebru Belkis; ALEMDAR YENİÇERİ, Mine
Arş. Gör., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Sorumlus
Arş. Gör., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg 1.JPG (56,0 KB (Kilobyte), 39x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04.12.09, 19:18
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

GİRİŞ
Bilgi iletişim teknolojilerinin ekonomik, siya¬sal ve toplumsal değişim süreçlerinin ana te-tikleyicisi olduğu bir çağda yaşamaktayız. Bilgi ve teknolojilerinin bu kadar yakın an¬cak bir o kadar da değerli olduğu bu çağda işletmelerin, bireylerin, ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemlerin gücü ve rekabet po¬tansiyeli sahip olduğu bilgi birikimi, tekno¬lojisi ve bu değerleri hangi boyutlarda ne düzeyde kullanabildiği ile ölçülmektedir. Küreselleşme adıyla adlandırılan dönüşü¬mün getirisi ve pekiştiricisi olarak yaşanan dijital devrimin en büyük keşfi internet ise, dünyanın dört bir yanını bir ekrana taşıya¬rak her yeri, her şeyi ve herkesi ulaşılabilir kılmaktadır. Bu nedenle iletişim gücü, sat¬ma, satın alma, alıcı, satıcı ve aracıları buluş¬turma kapasitesi, bilgi toplama ve depolama potansiyeli ve dijital medya kombinasyon¬larını olanaklı kılma potansiyeli bakımından internetin, iş dünyası için en gözde pazarla¬ma ve tanıtım alanlarından biri olduğu söylenebilmektedir.

Günümüz değişen müşteri profili, işletmele¬rin bilgi ve iletişim teknolojilerini satış ve pazarlama yaklaşım ve stratejilerine entegre etme zorunluluğunu vurgulamaktadır. Müş¬teri profili daha spesifik ve kişiye özel ürün ve hizmeti, kesintisiz iletişimi ön plana çı¬karmış, etkili bir anlayış olarak yükselen birebir ilişkisel pazarlamanın taktik düze¬yinde de önemli bir değişim yaşanmıştır. Günümüzün iş dünyasında en geçerli pa¬zarlama taktiklerinden biri olarak birebir ilişkisel pazarlama, "önce ilişki kurup sonra bunun içine pazarlamayı sokmak" şeklinde dönüşüme uğramıştır (Dyson, 2005: 115). Bu bakış açısıyla da yeni pazarlama anlayışları¬nın en önde gelen stratejik aşaması olarak, iletişim teknolojileri ve internet ağıyla bü¬tünleştirilmiş pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler çabaları, günümüz rekabet orta¬mında işletmeler için vazgeçilmez olmuştur.

Öte yandan özellikli müşteri ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenen ürün ve hizmetlerin pazarlandığı bir sektör olarak turizm ve seyahat endüstrisi, internetin rekabet avan¬tajı yarattığı sektörlerin başında gelmektedir. Turizm ve seyahat endüstrisinin müşteri profili açısından bakıldığında, satın alma davranışında güven, bilinirlik, hız, ulaşılabi-lirlik gibi faktörlerin öne çıktığı bilinmekte¬dir. Dolayısıyla seyahat endüstrisinde işlet¬melerin, iç ve dış müşteri algılarının yaratıl¬ması ve şekillendirilmesinde ilk stratejik adım olan iletişim çabalarını gerçekleştirir¬ken, bir sonraki aşamada satın alma davranı¬şını gerçekleştirmeye yöneltecek ve tercihleri etkileyebilecek tüm avantajlara sahip olması gerekmektedir. Söz konusu işletmelerin ileti¬şim süreçlerinde internet, başlı başına bir avantaj olmakla birlikte diğer avantajların elde edilmesinde etkili bir araç konumunda¬dır.

Değişen pazarlama anlayışının yanı sıra turizm ve seyahat endüstrisinin uluslararası doğası, endüstrinin önemli öğelerinden biri olan seyahat acenteleri için de internet, bü¬tünleşik pazarlama iletişimi ve halkla ilişki¬ler uygulamalarının gerekliliğini öne çıkar¬maktadır. Seyahat acenteleri için pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamaları te¬mel etkinliklerden sayılmaktadır. Sözgelimi, çok farklı özelliklere sahip hedef kitlelere yönelen seyahat acenteleri, özellikli bir kitle olarak tüm hedef gruplarının beklentilerine tam olarak uyan standart hizmetler suna¬mamaktadır. Bu nedenle beklentileri doğru biçimde tahmin edebilmek, ihtiyaçları so¬mutlaştırmak, değişen eğilim ve tutumları saptayabilmek, hangi mesajların algıları etki¬lediğini belirlemek, hangi araçların hedef kitlelere ulaştığını veya mevcut araçların hedef kitlelere ulaşmadaki etkinliğini belir¬leyebilmek ve ayrıca rakiplerin faaliyetleri hakkında bilgi edinmek gibi birçok bilgi ve veri elde edilmesi süreci bir pazarlama ileti¬şimi ve halkla ilişkiler çabası olarak 'tanıma' etkinliği ile gerçekleşmektedir. Tanıma et¬kinliğinin bir gerekçesi de seyahat acentelerinin seyahat etmeye istekli müşterilerin ilk kontak noktası oluşudur. Müşteriler seyahat planla¬madan önce acentelerden bilgi ve danışmanlık talep etmektedir. Bu temas sırasında da ku¬ruma ilişkin ilk müşteri algılarının oluştu¬ğunu söylemek mümkündür. İletişim tekno¬lojilerinin sağladığı birtakım avantajlarla, bilgilendirme ve yönlendirme konularında müşteri ile kurulan yakın ilişkilerde rakip¬lerden farklılık yaratmaya yönelik her türlü iletişim etkinliği benzersiz bir 'kurum imajı¬nın yaratılmasına' temel oluşturur. Seyahat acenteleri müşterinin seyahat planlama ko¬nusunda öncelikli olarak danıştığı kurumlar olduğuna göre acentelerin kurumsal düzey¬de ve sunduğu ürün yelpazesi açısından müşterilere 'tanıtılması' önemli başka bir pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler etkinli¬ğidir. Müşterinin satın almaya ikna edilmesi, tanıma etkinliğinin verimliliğine paralel olarak tanıtma etkinliğinde de beklentileri yüksek düzeyde karşılayan ürün ve hizmet sunumunun gerçekleşmesine bağlıdır. Bir başka pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygulaması olan 'geri bildirim ölçümleri' de acenteler için hizmet kalitesinin geliştirilme¬si, yeni eğilim ve değişen beklentilerin sap¬tanması anlamında kurumsal değerlendirme yapılması ve pazarlama amaçlarının revize edilmesi olanaklarını sağlarken memnuniyet duyulan ancak önemi yeterince anlaşılama¬yan hizmetlerin güçlendirilmesi açısından da yol gösterici olmaktadır. Seyahat endüstrisi¬nin; mevsim, coğrafya, kültür ayrıca sosyal ve siyasal anlamdaki iç ve dış etkenler nede¬niyle sürekli değişim yaşayan, etki alan bir yapıda oluşu bir halkla ilişkiler etkinliği olan kriz iletişim yönetimini de acenteler için zorunlu hale getirmektedir. Kurumdan kay¬naklanan veya dış etkenler dolayısıyla yaşa¬nan bir olağanüstü durum sırasında krizi etkili bir yönetimle hasarsız veya en az ha¬sarla atlatmak büyük önem taşımaktadır. Etkili bir kriz yönetim planı ve uygulaması, müşterilere güven vererek panik havasının oluşmasını önlemekte, böylelikle acente faa¬liyetlerini aktif tutarak durgunluğa karşı nispeten önlem olmakta ve ayrıca müşteri bağlılığı ile kurumsal imaja olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Seyahat acentelerinin organizasyon yapıları söz konusu olduğun¬da ulaşılabilirliğin daha güçlü olması açısın¬dan coğrafi bazda şubeleşen şematik bir yapı ortaya çıkmaktadır. Acenteler gibi özellikle yatay örgütlenmenin yoğun olarak yaşandığı kurumlarda çalışanların kuruma bağlılığı ve güveni doğrudan müşteri memnuniyetine yansımaktadır. Ayrıca hem bir paydaş hem de iç müşteri olarak çalışanların motive edilmesi ve bu yolla yaratıcı insan kayna¬ğındaki verimliliğin arttırılması 'kurum içi' halkla ilişkiler etkinliklerinin başarısının rekabete önemli bir yansımasıdır. Son olarak seyahat acentelerinin 'destinasyon imajı'nın yaratılmasına yaptığı katkıdan söz edilebilir. Pazarlama iletişimi uygulamaları bu imajın yara¬tılmasında ve güçlendirilerek sürdürülmesinde seyahat acentelerinin vazgeçemeyecekleri bir stratejidir ve modern pazarlama yaklaşımları bu stratejinin her aşamasında internet taban¬lı iletişim ve teknoloji entegrasyonunu zo¬runlu kılmaktadır.

Mega rekabetlerin yaşandığı pazar ortamla¬rında farklılaşabilmenin en güçlü yolu pa¬zarlama iletişimi uygulamalarının etkinliği olmaktadır. Yeni teknolojik gelişmeler, pa¬zarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygula¬malarını daha kolay ve etkin hale getirmek¬tedir. Kurum ve hizmet tanıtımında, müşte¬rilere ilişkin veri tabanı oluşturulmasında, müşterilerle çift yönlü iletişim kurulmasında ve satışlara destek oluşturabilecek diğer tüm alanlarda yeni iletişim teknolojileri ve inter¬netin çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle, seyahat acentelerinin internet başta olmak üzere yeni iletişim teknoloji¬lerinden yararlanması çağın ve rekabet or¬tamının gerektirdiği bir uygulamadır. Özel¬likle pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler çabaları açısından, etkin biçimde yararlanıl¬dığı takdirde internet, modern pazarlama stratejileri tasarımı ve uygulamalarının her aşamasında seyahat acentelerine pek çok avantaj sağlamaktadır.

Dolayısıyla bu çalışmada, dünyada ve Tür¬kiye'deki en önemli endüstrilerden biri olan turizmin yeni iletişim teknolojileri ile gelişen yapısı, internetin özellikle seyahat acentele¬rinin pazarlama ve pazarlama iletişimi sü¬reçlerinin işleyişinde yarattığı değişimler ve seyahat acentelerinin pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamalarında internetten hangi amaçlarla ve hangi oranda yararlan¬dıkları hususları üzerinde odaklanılmakta-dır. Bu bağlamda, turizm ve seyahat endüst¬risinin yapısı, seyahat acentelerinin kurum¬sal ve sektördeki işlevsel konumları ve spesi¬fik özellikleri incelenerek, seyahat acentele¬rinde gerçekleştirilen pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler çalışmalarının neler olduğu, internetin bu süreçlere katkıları ve internet teknolojileri ile bütünleştirilmiş pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama süreçlerine olan katkıları açıkla¬nacak ve İzmir'de yer alan seyahat acenteleri üzerinde yapılan araştırmanın bulguları paylaşılarak bu bulgular çerçevesinde inter¬net teknolojilerinin entegrasyon boyutu ko¬nusunda sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 04.12.09, 19:19
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

Turizm ve Seyahat İşletmeleri
1980'li yıllarda Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği'nin yaptığı tanıma göre turizm, "insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında seyahat¬leri ve buralardaki, genellikle turizm işlet¬melerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünü"dür (Kozak vd., 2001: 4).

Turizm bireysel bir eylem olmakla birlikte, genellikle seyahat acenteleri tarafından dü¬zenlenmekte ve yürütülmektedir. Bu bağ¬lamda seyahat acenteleri üretici ile tüketici arasındaki bağlantıyı sağlayan aracı işlet¬melerdir (Yarcan ve Peköz, 1997: 1). "Seya¬hat işletmeleri kâr amacıyla turistlere ulaş¬tırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence sağ¬layan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve tu¬rizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır" (Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 1972). Bu işletme¬ler, hizmeti hazırlayan ve sunan işletmeler olarak pazarlama faaliyetlerinin yoğun ola¬rak uygulandığı işletmelerdir. Seyahat işlet¬meleri değişen tüketici profilini dikkate ala¬rak teknolojik olanakları pazarlama faaliyet¬lerinin bir parçası haline getirmektedir. Bu şekilde hem farklı hizmetleri yerine getire¬bilmekte hem de faaliyet alanlarını genişletmektedirle (Atay, 2000:28).
Günümüzde turizm, ekonomik ve toplumsal hayata etkileri ile birlikte giderek çok daha önemli bir endüstri olarak karşımıza çık¬maktadır Türkiye de de turizm endüstrisi hızla gelişmektedir. Türkiye de yer alan 4500 civarındaki seyahat işletmesi sayısı (%76'sı A grubu) ve son 20 yılda 15 kat artan yabancı
turist sayısı (TÜRSAB, 2006) ile turizmin öneminin altı çizilmektedir. Turizm sektö¬ründeki bu gelişme, tüm dünyada dikkat çeken bir noktaya ulaşmaktadır. Turizmin 32 alt ve yan sektörü etkileyen bir boyuta ulaş¬ması ise kimi yasal metinlerde "bir sosyal hak" olarak tanımlanmasına yol açmıştır (Köfteoğlu, 1998: 56). Diğer taraftan günü¬müzde bu alandaki gelişmeler o kadar hızlı¬dır ki sürekli yenilenen seyahat endüstrisi, yeni turizm türlerini de ortaya çıkarmakta¬dır. Örneğin, engelli turizmi, macera tu¬rizmi, yat turizmi, golf turizmi gibi artırıla¬bilecek örnekler, seyahat endüstrisinin üret¬tiği yeni yaklaşımlardır. Turizm aktörlerinin eğilimlerini göstermesi açısından Tablo 1 bu sektördeki değişimi ifade etmektedir.

Turizmdeki gelişme, turizm faaliyeti içinde olan işletmeleri, devlet kurumlarını ve tabi ki turistleri de etkilemektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi Poon tarafından eski ve yeni turizm olarak sınıflanan ve özellikle tüketi¬ciler, teknoloji kullanımı, üretim, yönetim ve çevre düzenlemeleri konularında ortaya çıkan eski ve yeni yaklaşımlar arasındaki farklılıklar dikkat çekicidir. Eski ve yeni turizm yaklaşımları arasındaki bu belirgin farklılıklar içerisinde bu çalışmanın temel konusu olan teknoloji de yer almaktadır. Günümüzde seyahat acenteleri arasında bilgi teknolojilerinin kullanımı ve bilgi ileti¬şim teknolojilerine yakınlık önemli ölçüde artmıştır. Standing ve Vasudavan'a (1999) göre bu yakınlık doğal karşılanmalıdır çün¬kü internet kullanımı seyahat acentelerine bazı önemli avantajlar sağlayan olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Standing ve Vasudavan, 1999: 22):
-Müşteri ilişkilerini geliştirmek veya yapı¬landırmak için internet kullanımı (Müşte¬rileri web site içinde doğrudan interaktif hale getirme)
-Müşterilerinden bilgi edinme ve ürün ve pazarlama hizmetlerinin gelişimi için müş¬teri profili yaratarak potansiyel müşteriler yaratmak
-Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşlarla işbirliği (Bilgi ortaklığı) -İşlem hacminin artışı (Ürün ve hizmetle¬rin satışı)
-Kullanıcı profiline göre özelleştirilmiş bilgi edinme
-Müşteriler tarafından ürün ve hizmetlere ulaşılabilirlik (Bilgi edinebilme)

Teknoloji kullanımı konusundaki yaygın¬laşma sadece işletmeler düzeyinde gerçek¬leşmemekte, aynı zamanda tüketiciler de teknolojiyi kullanan, bilinçli müşteriler ola¬rak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle eski¬sinden çok daha kapsamlı bir alanda seçim yapan müşterilere yönelik pazarlama ileti¬şimi faaliyetlerinin önemi, rakipler arasında farklılaşabilmenin bir yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Teknoloji kullanımı ise bu fark¬lılaşmanın en güçlü araçlarından bir tanesi¬dir. Özellikle internet teknolojisinin tüm sektörlerdeki pazarlama iletişimi faali¬yetlerinde olduğu gibi seyahat acentelerinin etkinlikleri içerisinde de önemli bir rolü var¬dır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 04.12.09, 19:20
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

Turizm, Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler ve İnternet
Turizmde halkla ilişkiler, "herhangi bir tu¬rizm ürününün, bir ülkenin, belirli bir böl¬genin, seyahat veya konaklama işletmesinin pazarda başarı sağlayabilmesi açısından geniş tüketici kitleleri arasında yaygın olarak benimsenmesi ve tutunması yolundaki ça¬lışmaları ifade eder" (Turizm Sözlüğü, 2006).

Seyahat acenteleri seyahat etmeye istekli müşterilerin ilk kontak noktasıdır. Acenteler, pazarlama çabalarını başlatmadan önce se¬yahate ilişkin detaylı planlama konusunda mevcut ve potansiyel müşterilerine yol gös¬termekte ve bilgi vermektedir. Beirne (1999:5), seyahat acentelerine kendilerini müşterilere yolcular olarak en iyi alternatif¬leri sunan avukatlar olarak konumlandır-mayı önermektedir. Acentelerin bu misyonu, kısa dönemde kurumsal hedeflerin gerçek¬leşmesine olanak tanırken uzun dönemde aracılık rolü vasıtasıyla bir destinasyonunun tanıtımının yapılmasına büyük katkılar sağ¬lamaktadır. Bu nedenle, sadece bir işletme olarak kurumlarının tanıtımında değil, bir kentin, bir ülkenin tanıtımında da seyahat işletmelerinin işlevi çok önemlidir. Seyahat işletmelerinin üstlendikleri bu rol gereği pazarlama iletişimi ve özellikle halkla ilişki¬ler uygulamalarını en çok kullanan turizm aktörlerinden biri olması beklenmektedir. Ancak genellikle seyahat acentelerinin tanı¬tım yöntemi olarak reklamı tercih ettiği bi¬linmektedir (Tavmergen ve Meriç, 2002:45). Ancak bu yaklaşımın etkinliği giderek azal¬maktadır. İnternet kullanımı, pazarlama iletişimi çabalarına farklı bir yön vermekte¬dir. Diğer taraftan tanıtım faaliyetlerinin birbirini bütünleyen bir karmadan oluşması gereklidir. Bu bağlamda seyahat acentesinin çeşitli pazarlama iletişimi faaliyetlerini birbi¬rini bütünleyecek şekilde kullanması gerek¬mektedir.

Yeni iletişim teknolojileri, bir kurum içinde ve kurumlar arasında diyaloga dayalı bir iletişim olanağı sağlar. Bu iletişim bire-bir (örneğin iki kişi arasındaki e-posta) ya da çoktan-çoka (örneğin bir tartışma grubu, konuşma odaları ya da grup karar sistemleri gibi) olabilmektedir. Bu nedenle, kurumlar aynı zamanda kontrol edilmesi zor olan bu web diyalogları ile ilgilenmek zorundadırlar (Hurme, 2001: 72).

İnternetin bir iletişim aracı olarak yükselişi¬nin temel nedenleri, çift yönlü, interaktif ve simetrik iletişim ihtiyacını karşılamasıdır (Jo ve Jung, 2005: 24). İnteraktif iletişimde iki tip interaktiflik ortaya çıkar. Bunlar (Hurme, 2001: 73):
-Yarı-İnteraktiflik: Örgütün basın bültenle¬rini almak, örgüte geribildirim göndermek gibi tek yönlü iletişimdir. Yarı-interaktifliğin çift yönlü iletişime dönüşme potansiyeli vardır.
-Çift yönlü, interaktif iletişim: Halkla ilişkiler uygulayıcısı ile e-posta mesajlarının deği¬şimi, diğer kurumsal paydaşlarla her iki tarafın da bir konuyu tam olarak anlaya¬bilmelerini sağlayacak tartışma uygulama¬larının gerçekleşmesi.

İnternetin ortaya çıkışı, kurumsal halkla ilişkilerin anlamını ve sürecini değiştirmek¬tedir. Kamunun enformasyon yetkisi, eski halkla ilişkiler yaklaşımlarında değişim ihti¬yacını zorunlu kılmaktadır. Yeni aracın iş¬letme ile ilgili kamuları arasındaki ilişkinin kalitesini maksimize veya minimize etme gücü vardır. Sonuç ise işletmelerin bu aracı nasıl algıladığı, bu araca nasıl tepki göster¬diği ve bu aracı nasıl kullandığına dayalı olacaktır (Ihator, 2001: 203).

Yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri küreseldir. Bu nedenle bir www mesajı yerel bazda kullanılsa da herhangi bir yerden tepki ortaya çıkabilmektedir. Örgütler, örgüt çapındaki belirli belgeleri ve tartışmaları intranet aracılığı ile sadece çalışanlarına açmaktadırlar. Diğer taraftan internetin hızı, interaktif oluşu ve ulusal sınırları aşabilme özelliği, bir iletişim aracı olarak internetin halkla ilişkiler uygulayıcıları için çok fazla ilgi çekici bir araç olmasına yol açmaktadır. Günümüzde internet başta olmak üzere yeni teknolojiler, halkla ilişkiler uygulayıcısının günlük işleri içerisine girmiştir. Bu doğrul¬tuda her tip işletmenin halkla ilişkiler faali¬yetlerinde internet kullanımı teşvik edil¬mektedir (Hurme, 2001: 71-72).

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının iki temel görevi vardır. Bunlardan biri, mesaj üreti¬mini, bu mesajları çoklu medya kanalları ile kamuya, müşterilere ve kurumsal paydaş¬lara yaymayı içermektedir. Diğeri ise iletişim stratejilerini planlamak ve uygulamayı kap¬samaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, müşteriler/kurumsal paydaşlar ve örgütün üst yöneticileri arasındaki aracılar ve yöne¬timlerin ayrılmaz parçaları olarak görev yaparlar. Bu iki görev de birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir (Hurme, 2001: 72). Halkla ilişkiler uygulayıcısı söz konusu her iki görev için de internet tekno¬lojisini temel araçlardan biri olarak kullan¬maktadır. Bu kullanım halkla ilişkiler uygu¬layıcısına interaktif iletişim olanağı ile bir¬likte kurumsal tanıtımda ve destinasyon tanıtımında çok önemli avantajlar sağla¬maktadır.

Halkla ilişkiler alanında internet kullanımı, halkla ilişkiler uygulayıcısının diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi mesajın araç tarafından başkalaştırılması riski söz konusu olmadan en temel aktörlere ulaşmasını sağ¬lamaktadır. Bu şekilde halkla ilişkiler uygu¬layıcısı geleneksel kanalların dışında hedef kitlesi ile doğrudan iletişim kurabilmektedir. İnternetin sağladığı ayırt edici fırsatlardan birisi ise kurumsal paydaşlar ile interaktif bir ilişkinin kurulabilmesidir (Jo ve Jung, 2005: 25).

Liu tarafından yapılan bir çalışmada, birçok kurumun web sayfalarını, internette varlık¬larını duyurmak, kurum imajlarını geliştir¬mek, halkla ilişkiler uygulamalarını iyileş¬tirmek, ürün ve hizmetlerine bakmaları için kullanıcıların ilgisini çekmek ve kullanıcı yanıtlarını ve diğer ilgili verileri biriktirmek için kullandıkları sonucu ortaya çıkmakta¬dır. Diğer taraftan internet, medya ilişkile¬rini, çalışanlarla iletişimi, hükümet ilişkile¬rini ve müşteri ilişkilerini kolaylaştırmakta¬dır (Jo ve Jung, 2005: 26).

D'Ambra ve Wilson (2004) tarafından ger¬çekleştirilen araştırma sonuçları web'in yaş, deneyim gibi unsurlara rağmen enformas¬yon davranışı ile bütünleştirildiği ve belir¬sizliği azaltmada başarılı bir araç olduğu üzerinde durmaktadır. Örgütler web'i en¬formasyon hizmeti sağlama amacıyla olduğu kadar interaktif müşteri sistemleri için de kullanmaktadırlar.

İnternet, iletişim sürecinin eşik bekçileriyle ilgili kısmını ya da reklam için harcanacak parayı hesaba katmadan, web sitesi, e-mail kısa mesajı, forum vs. aracılığıyla işletmenin hedef kitleleriyle daha kısa ve doğrudan iletişim kurmalarını mümkün kılmaktadır (Ülger, 2003: 203). Bu nedenle, internetin sunduğu olanaklar pazarlama iletişimi ça¬balarının yürütülmesine ve karşılaştırmalı üstünlük yaratılmasına yardım etmektedir (Harridge-March, 2004: 297). İnternet yoluy¬la mesajların iletilmesinde şu hususlara dik¬kat etmek gerekmektedir (Saran, 2005: 71): -Tüm iletişim araçları mesajlarını tek sesli¬lik ilkesine uygun ve çelişkiye neden ol¬mayacak şekilde iletmelidir. -Çoklu araç kullanımı ile verilen mesajın metin ve görüntüyü dengeli bir şekilde i¬çermesine dikkat edilmelidir. -Hedef kitleye sunulan bilginin güncel ol¬ması çok önemlidir. Güncel olmayan bilgi işletme imajını olumsuz etkileyecektir. -İnternet kullanımının mekana bağlı olma¬ması farklı kültürlere üye, farklı dilleri ko¬nuşan, farklı beklentiler içinde olan tüm hedef kitlelere ulaşmak, hedef kitlelere ile kurulan iletişimin başarısı bakımından çok önemlidir.

Dezavantajları bulunsa da turizm işletmeleri için pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler çabalarında internet kullanımı daha çok avantaj sunmaktadır. Özellikle günümüzde tüketiciler tarafından da internet kullanımı¬nın artmış olması tüketicilerin internet yo¬luyla çeşitli ürünlerle ilgili bilgi alma, alter¬natif ürünleri veya markaları araştırma ve bu ürünleri satın alma olasılıklarını artır¬maktadır. Yapılan araştırmalara göre inter¬net, kolay ulaşılabilir olduğu (%82), zaman kazandırdığı (%80), kolay olduğu (%59) ve ekonomik olduğu (%50) için tercih edilmek¬tedir (Travi Austria, 2001). Diğer taraftan yapılan bir başka araştırmaya göre, insanla¬rın %52'si, uçak bilet fiyatlarını, otel oda fiyatlarını ve araba kiralama ücretlerini öğ¬renmek için internet kullanmaktadırlar. (Ayers, 1999). İnternet kullanıcısı olan yol¬cuları kapsayan Travelers' Use of the Inter¬net 2005 adlı araştırma sonuçları, geçtiğimiz yıl her on müşteriden dokuzunun kendi kişisel seyahatlerini planlarken interneti kullandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca raporda online olarak seyahat planlayan her üç kişiden birinin birden fazla web sitesi inceledikten sonra müşteri hattını arayarak bilgi istediği ve seyahatleri için online olarak yer ayıranların %30'unun da satın almalarını da online olarak gerçekleştirdiği belir¬tilmektedir (Woolford, 2006). Bu anlamda internetin iki şekilde kullanılabildiğini söy¬lemek mümkündür. Birincisi, belirli enfor¬masyonları edinmek için bir veri kaynağı olarak, ikincisi ise, işlem yapmak için inter¬netin kullanımıdır. GMI (Global Market Insite)'a göre dünyanın her yerindeki müşte¬riler artık seyahate ilişkin bilgiler için önce internete bakmaktadır. Seyahate ilişkin bil¬gileri web araştırmaları yolu ile elde eden ve bu doğrultuda seyahate ilişkin kararlarına yön veren müşteri sayısı giderek artmaktadır (ETC, 2006).

Geçmişten günümüze internetin daha çok bir veri kaynağı olarak kullanımından ürün satışlarının da internet yoluyla yapılmasına doğru önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Zira bilgi edinme amaçlı kullanım önemli olsa da temelde hizmetlerin satın alınması amacıyla internetin kullanımı da seyahat ve turizm pazarlaması bakımından çok önemli¬dir (Walle, 1996: 8). Seyahat hizmetlerinin internet yoluyla kolay ulaşılabilir hale gel¬mesi, aynı destinasyona farklı hizmetlerin internet yoluyla kolaylıkla karşılaştırılabil¬mesi, tur ve bilet satışının gerçekleştirilebil¬mesi tüketiciler tarafından -özellikle seyahat hizmetlerinde- internetin kullanımını artır¬maktadır. PhoCusWright & New York Üni¬versitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Seyahat Endüstrisi'nde Online Pazarlama Stratejileri 2005" adlı rapora göre Amerika'da 2007 yı¬lında internet kullanıcılarının planlanmamış iş gezileri ve boş zamanlarda gerçekleşen seyahatlere 93,6 milyar dolar harcayacağı ve bu seyahatlerin yarısından fazlasının online rezervasyonla yapılacağı tahmin edilmekte¬dir (Woolford, 2006). E-marketer araştırma raporuna göre ise tüm dünyada 2005 yılının online seyahat satışları, tüm seyahat satışla¬rının yüzde 30'unu oluşturmaktadır. 2009 yılında online seyahat satışlarının 9 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Sek¬tördeki gerçek büyümenin online seyahat acentelerinden değil, seyahat acentelerinin web siteleri yoluyla gerçekleşeceği düşü¬nülmektedir (Woolford, 2005).

Seyahat işletmelerinde internet özellikle bilet satışı gerçekleştiren işletmelerde hayati bir öneme sahiptir. Özellikle bilgisayarlı rezer¬vasyon sistemlerini kullanan seyahat işlet¬melerinin online ortamda çalışmaları gerek¬mektedir. Bilet satışı, konaklama işletmele¬rinde rezervasyon, araç kiralama gibi çok çeşitli turizm hizmetlerini bünyesinde ba¬rındıran bu sistemlerin aynı anda tüm dün¬yada kullanılıyor olması ve bu nedenle inter-aktif bir ortamı gerektirmesi internetin seya¬hat işletmeleri için önemini ortaya koy¬maktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 04.12.09, 19:21
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

Yukarıda söz edilen tüm nedenler internetin seyahat işletmeleri için önemini ortaya koy¬makta ve yeni teknolojik gelişmeleri daha erken benimseyebilen bir sektör olarak or¬taya çıkışını göstermektedir. Seyahat acen¬telerinin pazarlama iletişimi ve halkla ilişki¬ler çabalarını örneklendirerek bunların acen¬telere sağladığı yararlar ve internetin kulla¬nımının bu çabalara olan katkıları özetlenir¬se ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: Tanıma: Müşteri profili ve tercihlerine iliş¬kin çeşitli değişkenler, müşteri odaklı Pazar lama çabalarının dizaynında temel alınan en önemli kaynaklardandır. Bu bilgiler, günü¬müzde web sitelerini ziyaret eden ve ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerden kolaylıkla edinilebilmektedir. Genellikle web sitelerinde bulunan üyelik bölümü veya e¬mail aracılığıyla uygulanan anket çalışma¬ları, internetteki çeşitli veri kaynaklarında yapılan taramalar, turizmle ilgili forumlar¬dan bilgi toplama gibi çeşitli şekillerde ger¬çekleştirilen tanıma faaliyetlerinde acenteler zaman ve maliyet yükü olmaksızın, mevcut ve potansiyel müşterilere ilişkin bilgileri elde edebilmekte ve sonraki aşamalarda bu bil¬gileri ürün ve hizmet yaratmak ve geliştir¬mek için pazarlama amaçlı kullanabilmekte¬dir.

Tanıtım ve İmaj: Tüketicilerin, ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet bilgilerini ilk aşa¬mada web siteleri yoluyla edinmeye giderek daha fazla yönelmesi, bilgi akışının yanı sıra kurum veya ürün/hizmetlere ilişkin izlenim ve algıların da site kullanımı yoluyla müşte¬riler nazarında gelişmesine sebep olabil¬mektedir. İhtiyaçları doğrultusunda çok sa¬yıda kurumun web sitesini aynı anda de-ğerlendirebilen müşterilerin tercihlerinde ra¬kiplerden öne çıkabilmek için, olumlu izle¬nim ve algıların yaratılması konusunda site¬nin müşteriyle etkileşimi önem taşımaktadır. Bu nedenle diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum¬ların da internet etkinlikleri ve web site işlev, içerik ve dizaynına ilişkin profesyonel çalış¬malar yapması gerekmektedir. Öte yandan kısa bir süre öncesine kadar görsel ve işitsel mecralarda yayınlanan tanıtım filmleri, ad¬reslere gönderilen baskılı ve CD halindeki tanıtım katalogları ve bültenler gibi yüksek bütçeli tanıtım çalışmalarının yanında içeriği güçlü bir web site tasarımı ve diğer e-tanıtım materyalleri, acentelere maliyet ve zaman¬dan tasarruf sağlarken bir anda geniş kitlele¬re ulaşabilme olanağı sunmaktadır (Göksel ve Yurdakul, 2004: 323). Kurumun ve ürü¬nün tanıtımına yönelik interaktif uygulama¬lar, e-bültenler, e-dergiler ve çeşitli turizm ve seyahat sektörüyle ilgili sitelere verilen link¬ler gibi internet tabanlı tanıtım çalışmaları da kurum imajının yaratılmasında destek faali¬yetlerdendir. Bu şekilde hem acente imajına yönelik mesajlar hızlı ve kolay bir biçimde iletilebilmekte, hem de kuruma ve hizmetle¬rine ilişkin bilgileri almaya istekli müşteriler ile iletişim kurulması sağlanmaktadır.

Kriz İletişimi: İnternet, etkili bir iletişim aracı ve bilgi deposu olma özelliği nedeniyle krizi önceden tahmin ederek önlem almak veya krizden en az hasarla kurtulmak için seyahat acentelerindeki 'kriz iletişimi' yöne¬timinin önemli bir aracı olmaktadır. Sözge¬limi bir turistik bölgeye yapılması planlanan turlar, terör olaylarının o bölgede yaşanması nedeniyle iptal edildiği takdirde internet yoluyla müşterilere yönelik bilgilendirme yapılması acenteye büyük kolaylık ve hız kazandırmaktadır.

Kurum İçi Halkla İlişkiler: Seyahat acente¬leri gibi özellikle yatay örgütlenmenin yo¬ğun olarak yaşandığı kurumlarda çalışanla¬rın kuruma bağlılığı ve güveni doğrudan müşteri memnuniyetine yansımaktadır. Ay¬rıca hem bir paydaş hem de iç müşteri olarak çalışanların motive edilmesi ve bu yolla ya¬ratıcı insan kaynağındaki verimliliğin arttı¬rılması 'kurum içi halkla ilişkiler' etkinlikleri¬nin başarısının rekabete önemli bir yansımasıdır. Gerek çalışanlara yönelik halkla ilişkiler etkinlik¬lerinde gerekse kurum içi diğer tüm iş süreç¬lerinde bir iletişim aracı olarak internet kul¬lanımı etkinlik ve verimlilik artışı, ayrıca maliyet ve zamandan tasarruf anlamında önemli avantajlar sağlamaktadır.
Sponsorluk: Internet, sponsorluk çalışmaları gerçekleştirmek isteyen bir acente için de hem etkili bir araç hem de bir mecradır. Halkla ilişkiler çabaları içinde önemi giderek artan bir tanıtım etkinliği olarak 'spon¬sorluk', doğru etkinlik seçimi ve doğru işbir¬likleri sayesinde genel tanıtım aktivitelerine büyük destek vermektedir. Özellikle ses getirecek veya ilginç organizasyonlara veri¬len sponsorluk desteği kurum bilinirliğini arttırırken kurumun sosyal sorumluluk bi¬linci vurgusuna da dikkat çekmektedir. A¬centeler, sponsor oldukları organizasyonlar aracılığıyla yazılı ve görsel basında olduğu kadar elektronik mecralarda da isimlerini duyurabilmektedir.

Destinasyon İmajı: Seyahat acenteleri turis¬tik destinasyonların tanıtılmasında önemli bir işleve sahiptirler. Seyahat acentelerinin bu boyutu geliştirebilmeleri aynı zamanda sundukları hizmete ilişkin arzı da etkileye¬ceğinden acentelerin destinasyon imajına ilişkin tanıtım görevlerini en etkin şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu etkinlik internet teknolojisi kullanılarak sağlanabil¬mektedir.

Temelde yeni teknolojik gelişmelerin aracı kuruluşlar olan seyahat işletmelerini olum¬suz yönde etkileyeceği düşünülmekteydi. Ancak seyahat işletmeleri yeni teknolojik olanakları kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya başlamışlar, bu yolla maliyetle¬rini düşürmüşler ve tanıtım olanaklarını güçlendirmişlerdir (Akdoğdu ve Şahin, 2006). Günümüzde yeni iletişim teknolojileri ile tanıtım olanakları giderek artmaktadır. Seyahat işletmeleri de bu olanaklardan ya¬rarlanmaktadır. Özellikle internet teknoloji¬sinin sağladığı interaktif iletişim olanakları hem seyahat işletmelerinin yürüttükleri iş¬leri (bilet, tur satışı) etkinleştirmekte ve ko¬laylaştırmakta hem de web sayfaları, intra¬net, extranet gibi yeni teknolojiler aracı¬lığıyla tanıtım olanaklarını artırmaktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 04.12.09, 19:21
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

AMAÇ VE YÖNTEM
Genel olarak dünya ülkelerinin seyahat en¬düstrilerinin gelişmişlik düzeyine bakıldı¬ğında, destinasyon yerleri açısından coğrafik anlamda turizme ilişkin kısıtlı kaynak ve doğal yapının gelişime elverişsizliğine rağ¬men endüstrinin bazı bölgelerde beklenme¬dik boyutlarda geliştiği görülmektedir. Tür¬kiye, gerek coğrafik ve kültürel gerekse jeostratejik konumu ve ülkelerarası ilişkileri düzeyinde, üçüncü büyük kent olan İz¬mir'de ise bu özelliklerin tamamını ve daha fazlasını homojen olarak bünyesinde barın¬dıran bir kent olarak turizm ve seyahat en¬düstrisinin gelişimine oldukça uygun bir zemin sunmasına rağmen bu alanda henüz yeterince gelişme kaydedilememiştir. Kent ve ülke pazarlaması çalışmalarının yetersiz¬liği, yasal düzenlemelerdeki birtakım so¬runlar, terör olayları gibi birtakım olumsuz etkenlerin varlığının birer sebep olmasına karşın seyahat endüstrilerinin gelişiminde acentelerin, bu alanda yeterince aktif olama¬yışının önemli rolü bulunmaktadır.

Aslında seyahat endüstrisinde faaliyet göste¬ren işletmelerin bu zeminin üzerine inşa edecekleri rekabet gücü yüksek bir kurumsal altyapı, bu alandaki gelişimi önemli ölçüde hızlandıracaktır. Rekabet gücü ve potansi¬yelinin arttırılması konusunda yapılan ça¬lışmalarda anahtar kavram olarak "enfor¬masyon ve iletişim teknolojileri"nin kulla¬nılması, internetin iş süreçlerindeki önem düzeyini arttırırken gerçekte ülkemizdeki seyahat işletmelerinde pazarlama ve ilgili diğer fonksiyonlara internet teknolojilerinin ne derece entegre olabildiği sorusu akla gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, dün¬yada ve Türkiye'deki en önemli endüstriler¬den biri olan turizmin yeni iletişim teknolo¬jileri ile gelişen yapısı, internetin özellikle seyahat acentelerinin pazarlama ve pazar¬lama iletişimi süreçlerinin işleyişinde yarat¬tığı değişimler ve seyahat acentelerinin pa¬zarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygula¬malarında internetten hangi amaçlarla ve hangi oranda yararlandıkları hususları üze¬rinde odaklanılacaktır.

Bu araştırmanın temel amacı, iş süreçlerinde teknolojik gelişmelerden yararlanma oranla¬rına ilişkin verilerden başlayarak internet teknolojisinin seyahat acentelerinin özellikle pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler çabala¬rına ne derece entegre olabildiğinin ortaya konmasıdır. İnternetin acente faaliyet ve iş süreçlerine bütünleşme derecesinin acente¬nin pazarlama iletişimi çabalarının etkinli¬ğini doğrudan etkilediği gerçeği göz önünde bulundurularak keşfedici araştırma niteliği taşıyan bu çalışmada tanıtım ve iletişim ça¬balarında internetin hangi amaçlarla ve han¬gi oranda kullanıldığının ortaya konması ve bir durum değerlendirmesi yapılması amaç¬lanmaktadır. Keşfedici araştırma modeli çerçevesinde tasarlanan bu çalışmanın keş-fedici olması nedeniyle hipotezi bulun¬mamaktadır. İzmir'de yer alan ve web say¬fası olan tüm A grubu seyahat acenteleri (82 adet) üzerinde uygulanmış olan bu araştır¬mada örneklem alma yoluna gidilmeyerek, tüm evren üzerinde çalışılması planlanmış, tam sayıma gidilmiştir.

Bu araştırma ile ulaşılacak sonuçlar İzmir de yer alan web sayfası olan A Grubu seyahat acentelerinin sayısı ile sınırlıdır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Hazırlanan soru formunun seyahat acenteleri yöneticileri tarafından yanıtlanmasında anketör desteği alınmış ve anketörlere araştırma hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Araştırma sırasında seyahat acenteleri yöneticilerinin isimleri ve e-posta adresleri alınmış ve acentelerden soru formu üzerine kaşe basmaları anketör kontrolünü sağlamak bakımından istenmiş¬tir. Hazırlanan soru formu, 10 sorudan o¬luşmaktadır. Sorular sınıflandırma ve sıra¬lama ölçeklerinden 5 li likert ölçeği teme¬linde hazırlanmıştır. Soru formunda, seyahat acentelerinin işletme bilgilerinin yanında iletişim faaliyetlerinde, kurum ve hizmet tanıtımında ve özellikle halkla ilişkiler uy¬gulamalarında internet olanaklarından ve web sayfalarından hangi amaçlarla yarar¬landıklarını ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 04.12.09, 19:22
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde İzmir'de yer alan ve web sayfası olan 82 A Grubu seyahat acentesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmada elde edilen bulgular incelen¬mektedir. Seyahat acentelerine genel işletme bilgilerini öğrenmek amacıyla kaç yıldır faaliyet gösterdikleri ve şube sayıları sorul¬muştur. Uygulamaya katılan 82 seyahat acentesinin 27'si (%32.9) 5-8 yıldır, 24'ü (%29.3) 9-12 yıldır faaliyet göstermektedir.. 13-17 yıldır faaliyet gösteren acente sayısı 13 (%15.9) ve 18 yıldan daha fazla süredir faali¬yet gösteren acente sayısı ise 4 (%4.9) acen¬tedir. Geriye kalan acenteler ise 4 yıl ve daha kısa bir süredir faaliyet göstermektedirler. Diğer taraftan 82 acentenin 59 unun (%72) şubesi yoktur. Bu verilerden yola çıkarak seyahat acentelerinin önemli bir kısmının (%83) 5 yıl ve daha fazla süredir faaliyet gösterdiği ve bu oranın %50,1 inin 9 yıl ve daha uzun süredir faaliyet gösterdiği söyle-nebilmektedir. Bu doğrultuda uygulama ya¬pılan seyahat acentelerinin önemli bir kısmı¬nın uzun süredir varlığını sürdüren işletme¬ler olduklarını, bu nedenle pazarlama ileti¬şimi ve halkla ilişkiler uygulamaları ko¬nusunda deneyimli olmaları gerektiği söyle¬nebilir.

Seyahat acentelerinin kullandıkları merkezi rezervasyon sistemleri onların interaktif bir ortamda faaliyet göstermelerini gerektirdi¬ğinden internet kullanımı bakımından öne¬mini ortaya koymaktadır(l). 82 seyahat acen¬tesinin 43'ü (%52.4) merkezi rezervasyon sis¬temi kullanmaktadır. Kimi acenteler, birden çok sistemi aynı anda kullanabilmektedir. Katılımcılara göre, en çok kullanılan prog¬ram, %41.5 ile Amadeus olmuştur. İşletmele¬rin %47,6'sı merkezi rezervasyon sistemi kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Merkezi rezervasyon sistemleri, internet teknolojisi¬nin acentelerin rezervasyon ve satış işlemle¬rini tek bir merkezde toplayarak dünya ça¬pında tüm seyahat rezervasyon hareketlili¬ğinin görülmesine olanak tanıyan bir sistem olarak acentelere büyük kolaylık sağlamak¬tadır. İşletmelerin neredeyse yarısının bu sistemi kullanmıyor olması, endüstrideki gelişimi olumsuz yönde etkilemesi ve ku¬rumsal açıdan da henüz ilkel sayılabilecek yöntemlerle işlem gerçekleştirdiği yoru¬munu akla getirmektedir. Söz konusu siste¬min kullanılmayışı, olası kriz ve sonrasında gerçekleşen iptal süreçlerinin yaşanmasıyla hızlı işlem yaparak iş süreçlerine müdahale edilmesini engelleyecek ve böylece müşteri ve hatta işbirliği yapılan diğer kuruluşların memnuniyetsizliklerine zemin hazırlaya¬caktır. Seyahat acentelerinin sürdürdükleri iş sü-reç-lerinden hangilerinde interneti hangi oranda kullandıkları da genel olarak seyahat endüst¬risinde internet kullanımının hangi alanlarda yoğunlaştığını belirleyebilmek bakımından önemlidir. Bu doğrultuda acentelerden faa¬liyetlerine ilişkin internet kullanım oranları¬na 1 den 10 a kadar puan vermeleri istenmiş¬tir (Tablo 2). 1 en düşük kullanım oranını, 10 ise en yüksek kullanım oranını göstermekte¬dir.

Aşağıdaki tablo verileri değerlendirildiğinde acentelerin interneti en fazla bilet satışında (acentelerin %39,1 i 10 puan vermiştir) kul¬landıkları belirlenmektedir. İşletmelerin interneti kullandıkları ikinci önemli faaliyet ise incoming (acentelerin %29,2 si 10 puan vermiştir) olmaktadır. İş süreçlerinde inter¬net kullanımının yeterli düzeyde olmaması kısa vadede iş akışının verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilirken uzun vadede kurum imajını olumsuz yönde etkileyebilmekte bu durum, pazarlama çabalarının kalıcı olarak sekteye uğraması anlamına gelebilmektedir. Denilebilir ki, teknolojik gelişmeleri iş süreç¬lerini bütünleştirebilen kurumlar, tanıtım ve iletişim çabalarında bu altyapının büyük faydasını görebilmekte ve her yeni teknolo¬jik gelişmeye daha kısa sürede adapte ola¬bilmektedir. Bu bakış açısıyla yeni bir ileti¬şim teknolojisi veya internet olanağının or¬taya çıktığı durumda teknolojik altyapısını önceden oluşturan bir kurumun bu olanak¬tan verimli olarak yararlanma olasılığı daha yüksek olabilecektir. Diğer taraftan, bir iş¬letme içinde internet teknolojisinin örgüt üyeleri tarafından kullanımı olarak tanımla¬nabilecek intranet kurum içi iletişim aracı olarak seyahat acenteleri tarafından tercih edilen araçlardan değildir. 82 seyahat acen¬tesi ile yapılan ankette intranet sisteminin kullanımına ilişkin soru-ya katılımcıların sadece 16 sı (%19.5 i) evet şeklinde yanıt vermiştir. İntranet kullanan seyahat acente¬lerinin kullanım süresi ise 2-4 yıl arası olarak ortaya çıkmaktadır. İntranet bir kurum içi iletişim teknolojisi olarak çalışanların iş ile ilgili iletişimlerini, kurum içi iletişim akışını kolaylaştırmasına karşın teknolojiye dönük altyapı sorunu bu noktada da ön plana çık¬maktadır.

Seyahat acenteleri için tanıtım faaliyetlerinin önemi üzerinde durulmuştu. Bu bağlamda, seyahat acentelerinin tanıtım faaliyetlerinde hangi araçlardan yararlandıklarını ortaya koymak, bu alanda internetin kullanımını da görebilmek bakımından önemlidir. Bu doğ¬rultuda, seyahat acentelerinin tanıtım faali¬yetlerini hangi araçları kullanarak sürdür¬düklerini öğrenmek amacıyla sorulan soruya acenteler 1'den 5'e kadar kullanım sıklıkla¬rını belirtmişlerdir. Bu verilere göre, seyahat acenteleri tanıtım faaliyetlerinde en fazla broşür kullanmaktadırlar. İnternet ise tanı¬tım faaliyetlerinde kullanılan ikinci önemli araç olmaktadır (Tablo 3). Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, internetin 'hiçbir zaman' yanıtının verilme¬diği tek araç ve en yüksek oranla (%57) 'her zaman' yanıtının verildiği araç olmasıdır. Bu doğrultuda internetin kullanım oranının yüksek olduğu ve bu konuda herhangi bir şüphenin yer almadığı sonucuna ulaşılabil¬mektedir. Diğer taraftan televizyon ve radyo seyahat acentelerinin tanıtım faaliyetlerinde en az kullanılan kitle iletişim araçları olarak belirlenmektedir.

Acentelerin tanıtım faaliyetlerinde internetin yüksek kullanım düzeyi elde etmeye başla¬ması bu sektördeki genişlemeye yönelik önemli bir gelişme olarak algılanabilir. An¬cak halen basılı bir tanıtım materyalinin internetten daha fazla oranda kullanılıyor olması, internetin seyahat etmeye istekli bir müşteri için ilk bilgi edinme aracı olması bakımından düşündürücüdür. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak araç se¬çiminde henüz yeterli oranda müşteri eği¬limlerinin hesaba katılmadığı görülmektedir. Tablo 4'de de görüldüğü gibi acentelerden pazarlama iletişimi faaliyetlerinde interneti kullanım oranlarına 1'den 10'a kadar puan vermeleri istenmiştir. 1 en düşük kullanım oranını, 10 ise en yüksek kullanım oranını göstermektedir. Veriler değerlendirildiğinde acentelerin sırasıyla hizmet tanıtımı, kurum tanıtımı, teklif gönderme, yurt dışı ilişkileri, rakiplerin takibi nedenleriyle interneti yo¬ğun olarak kullandıkları görülmektedir.

Seyahat acenteleri, hizmet tanıtımı, kurum tanıtımı gibi pazarlama iletişimi faaliyetle¬rinde interneti yoğun olarak kullanırken (Tablo 4), özellikle halkla ilişkiler uygulama¬larında internet kullanımını ölçmeye yönelik soruya verilen yanıtlar her şeyden önce seya¬hat acentelerinin halkla ilişkileri bir tanıtım yöntemi olarak kullanma konusunda yeterli deneyime sahip olmadıklarını göstermek¬tedir.

Tablo 5'de görüldüğü gibi, seyahat acenteleri interneti en fazla hizmetlerin tanıtımı ve acentenin tanıtımı nedenleriyle işlevsel bul¬maktadır. 82 acente içerisinde bu iki ifadeye 'kesinlikle katılıyorum' ve 'katılıyorum' dışında bir yanıt veren olmamıştır. Diğer taraftan acenteler internet kullanımının tanı¬tım maliyetlerini düşürdüğünü ve diğer tanıtım araçlarından daha ucuz olduğunu belirtmektedirler. İnternetin diğer tanıtım araçlarıyla aynı etkiye sahip olduğunu be¬lirten ifadeye gelen olarak 'kararsızım yanıtı verilmiştir (acentelerin %41.5'i). Bu rakam yine müşteri eğilimlerinin yeterince sapta-namadığı ve hedef kitlelere hangi araçlarla ulaşılabileceği konusunda internetin etkinli¬ğinin henüz anlaşılamadığını göstermekte¬dir. İnterneti kullanım amaçları konusunda tanıtım, imaj ve maliyetlere ilişkin şıklara verilen yanıtlar ile diğer tanıtım araçları ile eşdeğer etkide olduğunu ifade eden yanıtlar arasındaki çelişki, geleneksel tanıtım araçla¬rının etkili olduğu yönündeki algıların sür¬mesi ve tanıtım alışkanlıklarından kaynakla¬nıyor olabilir.

Tablo 6'da görüldüğü gibi seyahat acente¬lerine web sayfalarını kullanım amaçlarına yönelik olarak soruya acentelerin web sayfa¬sına sahip olmalarının çağın gereği oldu¬ğuna katıldıkları ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan web sayfasının kurum imajını güç¬lendirdiği, hizmetlerin tanıtımını kolaylaş¬tırdığı, müşteriyle online iletişim olanağı sağladığı ve tanıtım giderlerini düşürdüğü seyahat acenteleri tarafından belirlenmekte¬dir. Ancak hizmet satışında, etkin rekabette ve müşterilere ilişkin verilerin toplanma¬sında web sayfasının diğer seçeneklere oran¬la daha az yararlı olduğu ortaya çık¬maktadır. Bu kanı, internet teknolojilerinin gelişimi ve kullanım düzeylerinin artması gelişmelerine paralel olarak değişebilmekte¬dir.

Bu verilerin yorumlanmasında aslında acen¬telerin web sayfalarının içeriklerinin gücü de önem kazanmaktadır. Başka bir çalışmanın konusu olabilecek web sayfası içerik analizi¬ne göre, sayfanın ne kadar çok işlev üstlen¬diği ile web sayfa kullanma nedenleri ara¬sında bir ilişki bulunmaktadır. Öyle ki say¬fanın işlevi arttıkça, kullanım amaçları da o o¬randa yeniden şekillenecektir. Feng, Morrison ve ismail (2002) online destinasyon pazarla¬ması üzerine Çin ve Amerika'daki acenteler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, web sitesi pazarlama modellerinden söz et¬mektedirler. Buna göre 7 tür web sitesi pa¬zarlama modeli arasından en geçerli model, 3.5.7 modeli olarak adlandırılan yapıdır. Diğerlerinden farklı olarak bu yapı, birçok olanağı işlem olanağı sağlayan çok işlevli, içinde pazarlama, halkla ilişkiler, satış sonra¬sı hizmetler ve destekler gibi daha birçok aktiviteyi barındıran bir modeldir. Günü¬müzde acentelerin geliştirmesi gereken web sitesi yapısına temel teşkil edebilecek bu model, acente etkinliklerine de verimlilik sağlayacağından internet teknolojilerine olan bakış açısını da olumlu yönde etkileyebile¬cektir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 04.12.09, 19:29
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında İnternet Kullanımı

TARTIŞMA VE SONUÇ
İzmir'de yer alan web sayfasına sahip A Grubu seyahat acentelerine yönelik olarak yürütülen ve temel amacı, seyahat acentele¬rinin özellikle pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamalarında internet teknoloji¬sinden ne kadar ve hangi amaçlarla yarar¬landıklarına ilişkin bir durum değerlendir¬mesi yapmak olan bu araştırmada seyahat acentelerinin önemli bir kısmının 5 yıl ve daha uzun bir süredir faaliyet göstermeleri bu acentelerin yeni acenteler olmadıklarını göstermektedir. Özellikle 9 yıl ve daha fazla süredir faaliyet gösteren seyahat acenteleri¬nin kurumsallaşmış ve internet olanaklarının kullanımı bakımından daha tecrübeli acen¬teler olmaları beklenmektedir. Ancak seya¬hat acentelerinin önemli bir kısmının mer¬kezi rezervasyon sistemi kullanmaması onli¬ne işlem yapmakta yetersizlikler yaşandığını göstermektedir. Bir diğer önemli nokta, se¬yahat acentelerinin interneti diğer tanıtım araçlarından daha sık kullandıkları belir-lense de bu kullanımın yeterince etkin ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilmediğidir. İn¬ternet teknolojisi genellikle kurum imajının güçlendirilmesi, hizmet tanıtımı, çift yönlü iletişim amaçlarıyla kullanılmaktadır. Ancak müşteri ilişkileri yönetiminin önemli bir parçası olan veri tabanı oluşturmak amacıyla müşterilere ilişkin verilerin toplanması ko¬nusunda internet olanaklarının kullanımı oldukça zayıftır. Bu doğrultuda, günümüzde müşteri profilinin değişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni yaklaşımlar müşteri ilişkileri yö¬netimine ilişkin uygulamalarının değerini artırmış olsa da seyahat acentelerinin bu alana yeterli kaynağı aktarmamış olduğu söylenebilmektedir.
Küreselleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan rekabet ortamında pazarlama iletişimi çaba¬larının önemli hedeflerinden biri, farklılıkları ortaya koyarak rakiplerden sıyrılmanın yol¬larını keşfetmektir. Büyük değişimlerin ve mega rekabetlerin yaşandığı günümüz dün¬yasında, çok sayıda alternatif arasından öne çıkmak ve tercih edilebilirlik yaratacak fak¬törleri kullanmak, pazarlama iletişiminin en etkin stratejilerden biri olarak karşımıza çıkmak¬tadır. Değer ekonomisinin üretim faktörleri boyutuyla, işletmelerin bilgi iletişim teknolo¬jileri alanında sahip olduğu üstünlüğün yeniden konumlanmış olması, üretilen hiz¬met ve ürünlerde teknolojinin üst düzeyde kullanımını bir farklılaşma stratejisi olarak ortaya koymakta ve günümüzde rekabet ortamı bu değişimi büyük oranda zorunlu kılmaktadır.

Günümüz pazarlama iletişimi stratejilerinde tüketicilerin algılarına seslenmek, rekabette öne çıkmanın en kısa ve etkin yolu gibi gö¬rünmektedir. Tüketici algısının değişimlere isteksiz yapısı, çok sayıda işletme kaynağın¬dan yayılan mesaj sürülerinin de etkisiyle giderek güçlenmektedir. Duyarlılık düzeyi her geçen gün daha da azalan tüketicilerin ilgi ve dikkatini çekmek, bir noktada tüketi¬cilerle her an daha yakın olmak ve sıra dışı mesajlar sunmakla sağlanabilmektedir. Bu bağlamda hem bir neden hem de bir sonuç olarak internet teknolojisi, pazarlama ileti¬şimi çalışmalarının ilk akla gelen aracı ve mecrası olmuştur.

Seyahat endüstrisinin giderek büyüyen ve gelişen yapısı, seyahat acentelerinin de ken¬dilerini sürekli geliştirme çabası içinde ol¬malarını bir zorunluluk haline getirmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin tüm işletmelere olduğu gibi seyahat endüstrisi içindeki ara¬cılar olarak tanımlanan seyahat acentelerine de önemli katkıları olmaktadır. Özellikle internet teknolojisinin sağladığı olanaklar seyahat acentelerinin uluslararası doğasına çok uygundur. Bu nedenle, internet kullanı¬mının seyahat acenteleri kapsamında yaygın olması gerektiği söylenebilmektedir.

İnternet en temel olarak seyahat işletmesinin hizmetlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için çok önemli bir fırsat sağla¬maktadır. Diğer taraftan seyahat hizmetleri¬nin internet aracılığı ile satışı mümkün ola¬bilmektedir. Bu fırsatların yanında internet seyahat acentelerine müşterileri ile çift yönlü iletişim kurma ve müşteri ilişkilerini daha etkin hale getirebilmek için geliştirme ola¬nağı sağlamaktadır. Bu olanaklar, internetin pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygu¬lamalarında kullanımını yaygınlaştırmakta ve interneti çok önemli bir araç haline getir¬mektedir.

İzmir'de yer alan A grubu seyahat acenteleri üzerine gerçekleştirilen araştırma, İzmir'de bulunan seyahat acentelerinin interneti yete¬rince etkin ve çeşitli alanlarda kullanmadık¬larını göstermektedir. Oysa ki internetin sun¬duğu fırsatların değerlendirilmesi; hem söz konusu acentelerin kurumsal tanıtımı, hem hizmetlerin müşterilere tanıtılması ve satıl¬ması, hem de İzmir'in bir destinasyon olarak öne çıkarılması bakımından çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu nedenle seyahat acentelerinin internet olanaklarını müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine ve hizmet satışı¬na yönelik olarak daha etkin bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda internetin sunduğu tüm hizmetler (e-posta, web, forum vb.) aktif bir biçimde kullanıl¬malıdır.

Halkla ilişkiler uygulamaları, internetin yo¬ğun olarak kullanılması gereken uygulama¬lar halini almıştır. Ancak seyahat acenteleri¬nin halkla ilişkiler uygulamalarını bir pa¬zarlama iletişimi yöntemi olarak kullanımı oldukça düşüktür. Aynı zamanda gerçekleş¬tirilen halkla ilişkiler uygulamalarında ise internet olanakları yeterince etkin bir bi¬çimde kullanılmamaktadır. Bu nedenle, ön¬celikle seyahat acentelerinin halkla ilişkiler uygulamalarını benimsemesi ve bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları artırması gerekli¬dir. Sadece reklam yoluyla tanıtım seyahat endüstrisi gibi rekabetin yoğun olduğu bir endüstri içinde farklılaşabilmenin anahtarı olmayacaktır. Farklılık yaratmak, ancak pa¬zarlama iletişimi uygulamalarının bütünleş¬tirilmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. Bunun için ise halkla ilişkiler vazgeçilemeyecek bir unsur olmaktadır. Seyahat acentelerinin Pazar¬lama iletişimi kapsamında halkla ilişkiler uygulamalarında internet olanaklarını etkili bir biçimde kullanması, kurum imajının oluşturulması, hizmet tanıtımının yapılması, müşteri ilişkilerinin etkinleştirilmesi gibi pek çok alanda avantaj sağlayacak ve acentelerin sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmaları¬na yardımcı olacaktır.

Sonnotlar
1. Bilindiği gibi Merkezi Rezervasyon Sistemleri, internet ortamında online çalışmayı gerektirmektedir. Bu şekilde aynı sistemi kullanan acenteler ve havayolları arasında örneğin aynı bileti iki kere satma ihtimali ortadan kalkmaktadır.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf index.pdf (433,5 KB (Kilobyte), 125x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
halkla, kullanımı, pazarlama, uygulamalarında, ıletişimi, ılişkiler, ınternet

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:43 .