Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Halkla İlişkiler ve Tanıtım > Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

Halkla İlişkiler ve Tanıtım hakkinda Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme An Important Wealth in the Knowledge Society in View of Enterprises: The Intellectual Capital -An Evaluation from

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.01.10, 08:00
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

[coverattach=1]Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme
An Important Wealth in the Knowledge Society in View of Enterprises: The Intellectual Capital -An Evaluation from PR Perspective-
Bilgi toplumunda bilginin yeni ekonomiyi şekillendirme gücüne sahip olması ve bilginin ekonomide rekabetçi üstünlük sağlayan önemli bir üretim faktörü haline gelmesi, işletmeleri fiziksel varlıklardan ziyade bilgi ürünü maddi olmayan varlıklara sahip olmaya yöneltmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan kavram, entelektüel sermaye kavramıdır. Entelektüel sermaye, temel olarak insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak üç bileşenin karşılıklı etkileşiminden meydana gelmektedir.

Entelektüel sermayenin önemli bir yapı taşını oluşturan insan sermayesi, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışların toplamından oluşmaktadır. Yapısal sermaye ise, bir işletmenin sahip olduğu araç, gereç ve süreçler toplamıdır. Müşteri sermayesi ise, işletmenin sahip olduğu müşterileri ile ilişkisine atfedilen değer olarak açımlanabilir.

Bilgi toplumunda işletmelerin yeni zenginliği olarak kabul edilen entelektüel sermayenin yönetimi ve artırılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı -entelektüel sermaye ve bileşenlerinin ele alınmasının ardından- halkla ilişkiler yönetiminin, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri ser¬mayesinin artırılması ve yönetimi konularında dolaylı veya doğrudan katkı sağlayan bir işletme fonk¬siyonu olma özelliğine sahip olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kap¬samlı bir literatür analizi yapılarak konu ele alınmaya çalışılmıştır.

The shaping force of knowledge and its emergence as a productive factor in competition, among the knowledge society is the leading factor forcing organizations to get more knowledge based capitals instead of physical materials. At this point a new concept is emerging "The intellectual capital". The intellectual capital consists basically of three interconnected parts, the human capital, the structural capital, and the customer capital.

The human capital, which constitutes a major part of the intellectual capital, is formed by the total knowledge, talent and behaviors of the workers. The structural capital is formed by the tools, machines and events possessed by the organization. Customer capital may be defined as the attributed worth to the relationship between organization and customer.

Management and expansion of intellectual capital, which is accepted as the new wealth of organizations, is very important. In this manner, aim of this study is -after having evaluated the intellectual capital and it's components- to show the role of PR management as a management function which has direct or indirect effects on management and expansion of human, structural and customer capital. In scope of this purpose, the subject is evaluated by performing a detailed literature analysis.

Ahmet Bülend GÖKSEL-E. Pelin BAYTEKİN
Prof. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü,
. Doç. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü,
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg halkla iliskiler.jpg (51,0 KB (Kilobyte), 41x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 07.01.10, 08:00
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

GİRİŞ
Pazarların farklılaştığı, rekabetin arttığı, ürün ve hizmetler arasındaki farklılıkların azaldığı, bilginin önemli bir güç haline gel¬diği günümüz iş dünyasında işletmeler açı¬sından entelektüel sermayenin farklılık ya¬ratan, işletmeye değer katan bir yapıya bü-ründüğü dikkatleri çekmektedir. Bu bağ¬lamda, çalışmanın amacı, entelektüel ser¬maye ve bileşenleri ile ilgili bilgilerin ele alınmasının ardından entelektüel sermaye¬nin yönetimi ve artırılması bağlamında halk¬la ilişkilerin yaptığı katkıları irdelemektir. Çalışma içerisinde öncelikle, tarım, sanayi ve bilgi toplumundan genel hatları ile söz edil¬mekte, sonrasında entelektüel sermayenin bileşenleri ve bu bileşenlerin yönetimine halkla ilişkilerin katkısı incelenmektedir.

Entelektüel Sermaye Kavramı
Geçmişten günümüze kadarki dönem içeri¬sinde insanlık farklı yaşam ve örgütleniş biçimlerine sahip üç değişik aşama ile karşı karşıya kalmıştır. Bu aşamalar, tarım top¬lumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu ola¬rak adlandırılmaktadır.

Tarım toplumu, insanların toprağa bağlan¬dıkları ve yerleşik hayata geçtikleri toplum¬sal yapılanma biçimidir. Tarım toplumu olarak bilinen toplumsal yaşam biçimi ol¬dukça uzun sürmüş, tarımı esas alan mede¬niyetler kurulmuş, en önemli sermaye tarım olduğu için yapılan savaşların nedeni topra¬ğın paylaşımı olmuştur.

Sanayi Devrimi 1765'te buhar makinesinin bulunması ve bunun enerji kaynağı olarak kullanılması çerçevesinde oluşmuş ve 1789 Fransız Devrimi'nin yeni teknolojiler üze¬rindeki sosyal etkileri nedeni ile bu toplum¬sal yapılanma biçimi sanayi toplumu olarak isimlendirilmiştir.

"1960'lı yıllardan itibaren bazı sosyal bilim¬ciler Amerika ve Japonya gibi ileri düzeyde endüstrileşmiş ülkelerde toplumun temel karakteristiklerinde köklü değişim eğilimi gözlemlemişlerdir. Bu yeni toplum biçimi bir çok yönden sanayi toplumundan farklılıklar arzetmekte" (Bozkurt, 2000: 20) ve bilgi top¬lumu olarak adlandırılmaktadır.

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte, yeni kurum ve kurallar ortaya çık¬mış ve bilgi toplumunun dinamikleri oluş¬maya başlamıştır. Bilgi toplumu, bilginin çok önemli bir güç, rekabet aracı ve stratejik bir kaynak haline geldiği, öğrenme kavramına her zamankinden daha fazla değer verilen, ciddi teknolojik değişimlerin yaşandığı, bü¬yük dönüşüm ve değişimleri içine alan bir toplumsal yapılanma olarak kabul edilmek¬tedir. Bilgi toplumu ile birlikte kitlesel üre¬timden uzaklaşılmakta, standartlaşma son bulmakta, esnek ve yalın örgütler önem ka¬zanmakta, sanal örgütler gündeme gelmekte, çalışma hayatının yeniden şekillendiği gö¬rülmekte, istihdamda yeni bir yapılanmanın oluştuğu dikkatleri çekmekte, bilgi işçisi adı verilen yeni bir işçi kavramının ortaya çıktığı görülmektedir.

Bilgi toplumunda işletmeler de değişmekte¬dir. Yaşanan değişimlerden en önemlisi bilgi iletişim teknolojilerinin yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Ayrıca işletmelerin öğrenen organizasyon olma noktasında çaba sarfettikleri, sürekli değişim ve gelişme ilkesini esas aldıkları, bilgiyi yö¬netmek adına bilgi yönetimi ile ilgili kap¬samlı çalışmalar başlattıkları da dikkatleri çekmektedir.

Ayrıca bilgi toplumunda bilginin yeni eko¬nomiyi şekillendirme gücüne sahip olması ve bilginin ekonomide rekabetçi üstünlük sağlayan önemli bir üretim faktörü haline gelmesi işletmeleri fiziksel varlıklardan zi¬yade bilgi ürünü maddi olmayan varlıklara sahip olmaya yöneltmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan kavram, entelektüel sermaye kavramıdır.

Günümüzde işletmeler açısından meydana gelen ciddi değişimler bilgi ekonomisi içeri¬sinde entelektüel sermaye kavramının olu¬şup, işletme değerinin içinde önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Bilginin elde edilmesinin ve değerlendirilmesinin bir örgütsel yetenek olarak kabul edildiği gü¬nümüzde bilgi toplumunun organizasyon¬ları, bilgiyi değere çevirmek sureti ile kar elde eden yapılar haline dönüşmektedir.
İşletmelerin en değerli varlığı ve belki de en önemli rekabet aracı haline gelmeye başla¬yan entelektüel sermaye kavramı ile ilgili yapılmış olan bir çok tanım bulunmaktadır.

En basit şekli ile entelektüel sermaye, 'or¬ganizasyonun bilgi değeri' olarak tanım¬lanmaktadır (Akpınar, 2000:52). Entelektüel sermaye ile ilgili yapılmış olan bir diğer tanım ise, entelektüel sermaye ile ilgili önem¬li çalışmalar gerçekleştirmiş olan Thomas Stewart'a ait olan tanımdır. Stewart'a göre entelektüel sermaye, "zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilen entelektüel malzemedir. Yani bilgi, enformasyon, ente¬lektüel mülkiyet ve deneyimdir" (Stewart, 1997: 12).

Başka bir tanıma göre entelektüel sermaye, "kara dönüştürülebilen bilgi" (Harrison ve Sullivan, 2000: 34) olarak açımlanmaktadır.

Grafström ve Leif Edvisson ise entelektüel sermayeyi "insan perspektifinden geleceğin değerlerini yaratmada yardımcı olabilecek kazanılmış anlayışların toplamı ile birlikte ilişkileri de kapsayan bir kavram" (aktaran Arıkboğa, 2003: 74) şeklinde tanımlamakta¬dır.

Entelektüel sermaye ile ilgili literatür ince¬lendiğinde, Ertuğrul (Bilgiyonetimi, 2006) bu konuda şöyle demektedir:
...terimin ilk olarak 1975 yılında Michael Kalecki tarafından, ekonomist John Kenneth Galbraith'e atıf yaparak kullanılmış olduğu görülmektedir. Kalecki makalesinde 'Acaba kaçımız şu geçen birkaç on yıllık dönemde elde et¬tiğimiz entelektüel sermayenin farkın¬dayız ifadesini kullanmıştır. Günü¬müzde gelişen bilgi ekonomisi trendi ile yeniden tartışılan entelektüel ser¬mayenin, bu anlamı ile ilk olarak Thomas Stewart tarafından haziran 1991 tarihinde kaleme alınan Brainpower (Beyingücü) makalesi ile gündeme gel¬diği kabul edilmektedir

Zaman zaman entelektüel sermaye ile ilgili yaşanan akıl karışıklığının, kavramın başka kavramlarla karıştırılmasından ve bu kav¬ramlar ile tam olarak neyin ifade edilmeye çalışıldığının bilinmemesinden kaynaklan¬dığını söylemek mümkündür. Bu kavramlar, entelektüel mülkiyet ve entelektüel varlık¬lardır. Kavramlara açıklık getirilmesi konu¬nun anlaşılırlığına ışık tutması açısından önem taşımaktadır.

Entelektüel mülkiyet, "resmi olarak verilmiş, patentler, ticari markalar ve telif hakları gibi mülkiyet haklarıdır. Entelektüel sermayenin, muhasebe amaçları için göz önünde bulun¬durulan tek formu bu varlıklardır" (Ertuğ-rul, 2006).

Entelektüel varlıklar ise, "...işletmenin sahip olduğu ve gelecekte gelir akımı sağlayacak teknoloji ve yönetim gibi unsurları içeren bilgi temelli varlıklardır" (Ertuğrul, 2006). Bunlar, entelektüel mülkiyet unsurlarına göre daha soyut olan varlıklar olarak kabul edilmektedir.

Tanımlar sonrasında entelektüel sermayenin bu iki kavramı da içine alan, çatı niteliğinde, daha genel bir kavram olduğu görül¬mektedir.

Entelektüel sermayenin bileşenlerine geç¬meden önce entelektüel sermaye ile ilgili belirtilmesi gereken iki önemli husus bu¬lunmaktadır. Bu hususlar şunlardır(Ross; Ross, 1997:415):
-Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel kaynağıdır.
-İşletmenin entelektüel sermayesinin yöne¬timi önemli bir yönetsel sorundur.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07.01.10, 08:01
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

Entelektüel Sermayenin Bileşenleri:
Entelektüel sermaye ile ilgili en yaygın sı¬nıflandırma, Bontis, Roos ve Stewart, tarafın¬dan yapılan sınıflandırmadır. Buna göre, bu kişiler, entelektüel sermayeyi, insan serma¬yesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi şeklinde sınıflandırmışlardır (Kannan ve Aulbur, 2004: 389). Bu konu ile ilgili literatür incelendiğinde, bazı sınıflandırma modelle¬rinde, entelektüel sermayenin yapısal ser¬maye ve insan sermayesi olarak ayrıldığı da görülmektedir. Ayrıca bazı sınıflandırma modellerinde müşteri sermayesi yerine daha genel bir kavram olması nedeni ile ilişkisel veya ilişkiler sermayesi ifadelerinin de kul¬lanıldığı görülmektedir. Çalışma içerisinde, entelektüel sermayenin bileşenleri, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri ser¬mayesi olarak ele alınıp, irdelenmektedir. Entelektüel sermaye insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin birbiri ile etkileşiminden ve sinerjiden oluşmaktadır. Bu unsurların tek tek değerlendirilmesi di¬ğer bir ifade ile tek tek ele alınması entelek¬tüel sermayenin belirlenmesinde sözkonusu olamamaktadır.
İnsan Sermayesi
Entelektüel sermayenin önemli bir yapı taşı¬nı oluşturan insan sermayesi, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışların toplamından meydana gelmektedir. İnsan sermayesi ile ilgili geniş bir tanıma göre, insan sermayesi "müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretebilme kabiliyeti, çalışanların yetenekleri ve fikir yapılarıdır" (aktaran Arıkboğa, 2003: 85).

Bu sermaye türü, işletmelerin direkt sahip oldukları bir sermaye türü değildir. Çalı¬şanların işten ayrılmaları ile kaybedilen bir sermayedir. İşletmelerin bu nedenle, insan sermayesini ancak kiralayabilme şansları bulunmaktadır. İnsan sermayesinin çalışan¬ların işten ayrılmaları sonucu kaybedilmesi sorunu, işletmeleri bu konu ile ilgili çözüm arayışına itmiştir. Bu bağlamda, oluşturulan bilgi yönetimi(l) projeleri ile çalışanların kendilerinde saklı olan ve örtülü bilgi(2) olarak adlandırılan bilgilerini mümkün ol¬duğunca diğer çalışanlarla paylaşmaları ve bu bilginin işletme için yararlı ve değer oluş¬turan bir biçime dönüştürülmesi için çaba sarfedilmektedir.

Buluşçuluğun başladığı yer, basamak ve kavrayışın pınarı olarak kabul edilen insan sermayesinin bileşenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Guthrie, 2001:35): -Teknik bilgi (know-how), -Eğitim
-Mesleki yeterlilik -Bilgi üretimine yönelik çalışmalar -Yetenek/beceri oluşturmaya yönelik çalış¬malar
-Girişimcilik coşkusu, mucitlik, kabullenici ve reddedici yetenekler, değişimcilik.

İnsan sermayesinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi noktasında, tüm çalışanların aynı şekilde değerlendirilmemesi büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, geliştirilecek olan bir işgücü değer matrisi, çalışanların değerlendirilme¬sinde, işletmedeki yerinin ve işletme için öneminin ortaya konmasında üst yönetime ışık tutacak bir çalışma olarak kabul edil¬mektedir.

Yeri zor dolar Yeri zor dolar
Düşük katma değerli Yüksek katma değerli
Yeri kolay dolar Yeri kolay dolar
Düşük katma değerli Yüksek katma değerli
Tablo 1: İşgücü çeşitleri
Kaynak: Steward, 1997: 98

İşgücü değer matrisi, 4 hücreden oluşmak¬tadır. (aktaran Arıkboğa, 2003: 89-90).
Sol alt bölümde kalifiye olmayan ancak, i¬şin yapılması için gereksinim duyulan ça¬lışanlar yer almaktadır (Yeri kolay dolar, düşük katma değerli)... Sol üst karede yer alan çalışanların yaptıkları iş önemli ve yerlerinin doldurulması zordur (Yeri zor dolar, düşük katma değerli). Ancak müş¬terinin bu işe verdiği değer azdır. Örneğin, reklam ajansında, muhasebe bölümünün faturalama hatası yapması müşteri kaybet-tirebilir. Yaratıcı departmanların çalışma¬ları ise, kaybedilen müşteriyi yeniden ka¬zandırabilir. Sağ alt bölümde yer alan çalı¬şanlar, müşterilerin yüksek katma değer verdiği alanlarda çalışırlar ancak bu nite¬likteki çalışan kolayca bulunabilir (Yeri kolay dolar, yüksek katma değerli), Sağ üst köşede bulunanlar, yüksek katma de¬ğerli işler yaparlar, ve benzersiz özelliklere sahiptirler (Yeri zor dolar, yüksek katma değerli)

Matris, anlatılanlar çerçevesinde tekrar ele alındığında, sol üst köşede yer alan çalışan¬ların bilgi ile donatılması, sol alt köşe ile ilgili otomasyona geçilmesi, sağ alt köşede yer alan kişilerin yaptığı işlerin dışarıya kaydırılması, sağ üst köşede yer alan çalı¬şanların ise sermayeye katılması için çalışıl¬masının işletme açısından avantaj yaratması sözkonusudur (Arıkboğa, 2003: 91).
İnsan sermayesinin geliştirilmesi açısından insanların bildiklerinden daha fazla yararla¬nılmaya çalışılması veya daha çok sayıda insanın işletme için daha fazla şey bilmesinin sağlanması önem taşımaktadır (Stewart'dan aktaran Zaim, 2005: 159).

Zaim (2005:160) bu konuda şöyle demekte¬dir:
İnsan sermayesi ile ilgili son yıllarda üze¬rinde durulan bir konu ise, bilgi işletmele¬rinin ve bilgi işçilerinin içinde bulunduk¬ları istihdam ve sadakat ikilemidir. İşlet¬meler açısından insan sermayesinde mak¬simum düzeyde yararlanabilmek için işgörenlerin kendilerini tüm benlikleri ile işe vermeleri gerekmektedir. Bir diğer ifa¬de ile işgörenlerin fikri güçlerinden mak¬simum düzeyde istifade edebilmek için onların işe bağlılıkları, sadakatleri, işlerini ve çalıştıkları kurumu benimsemeleri bü¬yük önem taşımaktadır

Çalışan sadakatinin sağlanması açısından güven ortamının oluşturulması oldukça önemlidir. İçinde güven barındıran ilişkiler, tarafların bu ilişkiye daha fazla bağlılık gös¬termelerine sebep olmaktadır. Toplumsal Değişim Teorisi, bu durumu karşılıklılık ilkesi ile açıklamaktadır. Bu teoriye göre, 'Güvensizlik güvensizliği doğurmakta ve bu durum ilişkide bağlılığın düşmesine neden olmaktadır. Bağlılığın düşük olduğu ilişki¬lerde ise taraflar, kısa vadeli değişim işlem¬lerine odaklanmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, güven, ilişkide bağlılığın temel belir¬leyici etmenlerinden birisi konumundadır. (Steward'dan aktaran Zaim, 2005: 160)
Bilgi toplumunda gerçek yatırım maki¬nelere ve aletlere değil, bilgi işçisinin sahip olduğu bilgiye yapılır. Bundan dolayı ku¬ruluşlar insan sermayesinden maksimum düzeyde yararlanmak istiyorlarsa küçül¬me ve işten çıkarma politikalarını yeniden gözden geçirmeli ve çalışanlarla uzun va¬deli ve karşılıklı güven esasına dayalı bir iş ilişkisine girmeyi planlamalıdır.

Rekabet ortamında farklılık ve rakiplerden bir adım önde olabilmenin değişmez yolu, insan faktörüne gereken hassasiyetin göste¬rilmesinden ve insan faktörünün ön plana alınmasından geçmektedir. Bu noktada iş¬letmede bulunan halkla ilişkiler birimi ve bu birimin kurum içinde uygulamaya koyduğu çeşitli çalışmalar insan faktörüne gereken önemin verildiğinin gösterilmesi ve insan faktörünün en iyi seviyede kullanılması açı¬sından vazgeçilmez bir yol olma özelliğine sahiptir.

İşletmede etkin bir örgütsel iletişim sistemi¬nin kurulması, çalışan motivasyonunun sağlanması, moral düzeyini yükseltecek çalışmaların gerçekleştirilmesi, ödül strateji¬lerinin geliştirilmesi, öneri sistemlerinin kurulması, iç müşteri-çalışan- memnuniyeti¬nin sağlanması, stres ve çatışmaların yöne¬timi konusunda çeşitli çalışmalar düzenlen¬mesi, güvene dayalı yönetici-çalışan ilişkile¬rinin geliştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi insan sermayesinin yönetimi noktasında önem taşıyan unsurlardır.

İnsan sermayesinin yönetimi noktasında işletmenin nasıl bir kurum kültürüne sahip olduğunun da önemi bulunmaktadır. Ku¬rum kültürü, daha çok yapısal sermaye un¬suru olarak görülmekle birlikte çalışanların davranışlarını büyük oranda etkilediğinden insan sermayesini de belirleyen bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, paylaşmayı, yardımlaşmayı, empatik ilişkiler kurulmasını destekleyen ve bunları ödüllen¬diren bir kurum kültürü kişilerarası ilişkile¬rin artmasını sağlaması dolayısı ile bilgi paylaşımına olanak yaratan bir ortamın o¬luşmasına imkan yaratması açısından önem taşımaktadır. Böylesi bir kurum kültürünün yaratılması ve çalışanlara aktarılmasında halkla ilişkilerin rolü büyüktür.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 07.01.10, 08:02
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

Yapısal Sermaye
İpçioğlu ve Tunca (2002:20, 21)'ya göre organizasyonel veya örgütsel sermaye olarak da geçen yapısal sermaye:
bir işletmede işletmenin sahip olduğu ma¬teryal değerden daha yüksek değere sahip olan veri tabanları, örgütsel şemalar, sü¬reçler, stratejiler, rutinler gibi her şeyi kap¬sayan insan dış bilgi depolarını içerir. Ya¬pısal sermaye, bir kurumun sahip olduğu araç, gereç ve süreçler toplamıdır. Yapısal sermaye, patentler gibi pazar şartlarını karşılamayı sağlayan örgütsel yetenekleri kapsar. Örgütte oluşturulan bilgi birikimi ve düzeyi elde edilen veriler, bu verilerin oluşturulması, işlenmesi, uygulanması sü¬recinden oluşur. Yapısal sermaye tıpkı in¬san sermayesi gibi bir bakış açısı, bir stra¬teji, bir hedef, bir amaç bağlamında varlığa dönüşür.

Sayılanların dışında, kurum kültürü, ağ sis¬temleri, finansal ilişkiler, amblemler, kalite kontrol ve yönetim sistemleri, Ar-ge çabala¬rı, tasarım hakları, ticari markalar vb. de yapısal sermaye içerisinde değerlendirilmek¬tedir.

Entelektüel sermayenin işletmece oluşturu¬labilecek ve gerçekten işletmeye ait olan bir unsuru olarak kabul edilen yapısal sermaye, işletme çalışanlarının işgörmeleri için temel teşkil eden bir üst yapı olarak kabul edil¬mektedir (Ertuğrul, 2006). Doğrudan işlet¬menin kendisine ait olması bu sermaye tü¬rünün yeniden üretilebilmesi ve paylaşıl¬ması sonucunu beraberinde getirmektedir. Ayrıca, yapısal sermayenin, çalışanların evlerine dağılmaları ile birlikte geride bırak¬tıkları bir sermaye türü olarak da ifade edil¬mesi mümkündür.

Bir işletme için en önemli şeylerden biri, bilginin işletmede yaratılmasının-üretilme-sinin ardından, paylaşımının gerçekleştiril¬mesi sonrasında ise paylaşılan bilginin iş¬letme için değere dönüşümünün sağlanma¬sıdır. Yapısal sermayenin yaratılması ancak bilginin işletmeye ait olması ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, iş¬letmelerin özellikle son yıllarda bilgi yöne¬timi projelerine, öğrenen organizasyon ol¬maya ve öğrenmeyi bireysel değil, bütünsel bir hale getirmeye önem vermelerinin ne¬denleri anlaşılabilmektedir.

Yapısal sermayenin, organizasyonun pazar ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için sahip olması gereken örgütsel yetenekler toplamı olarak da ele alınması mümkündür (aktaran
Bilmedik, 2006).

Bir işletmede organizasyonel yetenekleri, strateji, sistemler, yapı ve kültür oluştur¬maktadır. Yetenekler, bu faktörlerin birbir¬leri ile olan etkileşim ve ilişkilerinden doğ¬maktadır.

Her örgütün kendine özgü bir yapısal ser¬mayesi bulunmakta ve yapısal sermaye ta¬mamen örgüt içerisindeki yapıları temel almaktadır. Yapısal sermaye ile ilgili söyle¬nebilecek olan son söz yenilikçiliğin yapısal sermayeyi güçlendiren bir özelliğe sahip olduğudur.
Şekilde noktadan partnerliğe kadar gittiği dikkatleri çekmektedir. Fakat burada üze¬rinde durulması gereken bir husus, müşteri sermayesinin oluşumunda insan sermayesi ve yapısal sermayenin de karşılıklı etkileşim çerçevesinde görüldüğü üzere, işletme ile müşteri arasında kurulan iş ilişkisinin çok basit bir etkiye sahip olduğudur.

Müşteri sermayesinin yönetiminde ana un¬sur, müşteri ile olan karşılıklı ilişkilerin etkin bir biçimde yönetiminin sağlanmasıdır. Bu noktada, müşteri ile ilgili her türlü bilginin işletmeye akmasını sağlayacak iletişim ka¬nallarının kurulması halkla ilişkiler birimi¬nin öncelikli olarak ele alması gereken ko¬nulardan biridir. Müşteri ile yakın ilişkiler kurulmasını sağlayacak etkinliklerin düzen¬lenmesi, buna imkan veren ortamların yara¬tılması halkla ilişkilerin desteği ile gerçek¬leştirilecek olan çalışmalardır. Ayrıca, belir¬tilenlere ek olarak, müşteri sermayesinin unsurları olarak kabul edilen müşteri mem¬nuniyetinin, müşteri sadakatinin sağlanması, kurum imajı ve itibarı çerçevesinde gerçek¬leştirilen çalışmalar da da halkla ilişkilerin önemli bir katkıya sahip olduğunu belirtmek mümkündür.
Müşteri Sermayesi
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 07.01.10, 08:02
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

Müşteri Sermayesini Artırmanın Etkin Yolu: Müşteri İlişkileri Yönetimi
İşletmeler açısından oldukça önemli bir yere sahip olan müşteri sermayesinin artırılması noktasında pek çok yeni pazarlama anlayışı¬nın kullanıldığı görülmektedir. Bu pazar¬lama anlayışlarından biri, müşteri ilişkileri yönetimidir. Müşteri ilişkileri yönetimi- MİY (Customer Relationship Management-CRM), "Müşteri ilişkilerini yöneterek, karlı müşte¬rileri tanımlamak, onlarla birliktelik sürele¬rini arttırmak ve onları etkilemek için ör¬gütlere güç veren bir yönetim yaklaşımı" olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz ve Pirtini, 2002: 156).

Günümüzde yaşanan değişimlere paralel olarak pazarlamanın geleneksel öğretile¬rinde de ciddi değişimler ortaya çıkmakta¬dır. Bu bağlamda sorgulanan kavramların da farklılaştığı dikkatleri çekmektedir. Sorgula¬nan bu kavramlar şu şekilde özetlenebilir (Gel, 2002: 17):
-Yeni müşteri mi? Sadık müşteri mi?
-Pazar payı mı? Müşteri payı mı?
-Hesap/kart/sipariş no mu? Müşteri no
mu?
-Toplam hesap adedi mi? Gerçek müşteri adedi mi?
-Anket mi? Gerçek davranış mı? -Rakipten gelen müşteri mi? Terk oranında azalış mı?
-Ürün karlılığı mı? Müşteri karlılığı mı?

Sorgulanan kavramların değişime uğraması, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimine verdikleri önemin artmasını beraberinde getirmiştir.

Peppard, global ağdaki teknojik avantajların ve interaktivitenin gelişiminin, e-iş ve MİY'nin büyümesini açıklayan temel faktör¬ler olarak kabul edilmesi gerektiğini belirt¬mektedir (Bull, 2003: 592).
MİY, 1980'li yıllardan önce sözkonusu olan pazarlama yaklaşımları ile karşılaştırıldı¬ğında müşteri ile kısa dönemli değil, uzun dönemli ilişkileri hedefleyen bir pazarlama yaklaşımıdır (Petrof, 1997: 26).

Günümüzde MİY'nin bu denli önem kazanmasının sebeplerinden biri, yeni müş¬teri elde etmenin maliyetinin elde bulunanı korumaktan 5 kat daha maliyetli (3) (Kotler, 2000: 172) olmasıdır. Ayrıca bu pazarlama yaklaşımının önem kaydetmesinde 80-20 kuralı yani pareto ilkesinin de etkili olduğunu söylemek mümkündür. Müşteri-maliyet-fayda analizlerinden ortaya çıkan sonuç, işletme karlarının %80'inin müşterilerin %20si tarafından oluşturulduğudur. Bu durum, işletmelerin özellikle kar getiren müşteriye yönelmesi sonucunu beraberinde getirmiştir.

MİY'nin işletmelere sağladığı yararların şu şekilde sıralanması mümkündür (Çoroğlu,
2002: 100):
-MİY, müşterilerden ömür boyu elde edi¬lebilecek değerin maksimize edilmesini sağlar.
-Satış sürecini oluşturma ve geliştirme ola¬nağını beraberinde getirir. -Satış sürecinin verimsizliğini ortadan kal¬dırır.
-Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış olanağı sağlar.
-Müşteri kaybetmenin minimize edilme¬sini ve müşteri sadakatinin artırılmasını sağlar.
-Pazarlama bütçesinden tasarruf yapılma¬sını beraberinde getirir. -Müşteri ile ilgili bilgi toplanmasını sağlar. -İş süreçlerinin standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlar. -İşletmenin verimliliğini artırır. -Belirli hedef kitlelere promosyon ve kam¬panya yapılmasını sağlar.

İşletmeler tarafından MİY'nin bir çözüm değil, bir strateji olarak algılanması büyük önem taşımaktadır. Sadece çözüm olarak algılanması çok kısa zaman içerisinde büyük değişimlerin beklenmesine yol açacağından strateji olarak değerlendirilmesi ve bu strate¬jinin iş yapma biçimlerine entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. MİY, hedef kitle ile (tedarikçiler, müşteriler vb.) işbirliği içeri¬sinde uygulandığı takdirde işletme açısın¬dan çok büyük bir rekabet avantajının elde edilmesini beraberinde getirir. Önemli bir rekabet avantajı olan MİY'nin üst yönetimin liderliğinde ve desteği ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Kotorov, 2003: 566).

MİY bağlamında bakıldığında, bireysel sevi¬yedeki bir veri tabanının girdi, çıktı/satın alma geçmişi araştırma/cevaplama, davra¬nışlar, müşterilerin markayla olan ilişkileri, satış/pazar alanı, müşteri ile ilgilenme&tek-nik destek&sonuçlar, müşteriyi elde tutma detayları ve geçmişi ve demografikler/psi-kografikler gibi bilgileri içermesi gerekmek¬tedir (Shultz ve Walters, 1997: 75).

MİY' in başarısı açısından hedef pazara su¬nulmakta olan ürün ve hizmetlerin özellikle¬rinin ve müşterilerin tam olarak işletmeden ne beklediğinin anlaşılması gerekmektedir
(Berry, 1991: 236).

Müşteri ilişkileri yönetimi süreci temel ola¬rak 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; müşteriyi tanıma ve farklılaştırma, müşteri ile etkileşime geçme ve butik üretim, müşte¬riyi tutma ve kazanma, müşteri memnuni¬yetinin ölçümlenmesi şeklinde sıralanmak¬tadır.

Müşteri Tanıma ve Farklılaştırma: Tanıma, MİY sürecinin en önemli ve ilk aşamasıdır. Bu aşamada çeşitli yöntemler çerçevesinde toplanan müşteri ile ilgili bilgilerin bireysel veri tabanlarına aktarılması sözkonusudur. Müşterinin tanınması olarak adlandırılan ilk sürecin ardından bu süreçte toplanan bilgile¬rin de yardımı ile müşterinin işletmeye sağ¬ladığı kar oranında farklılaştırılması söz konusudur. Bu bağlamda, müşteriler, 'en değerli müşteriler', 'en büyüyebilecek müş¬teriler' ve 'sıfır altı müşteriler' şeklinde sınıf¬landırılmaktadır.

Müşteri ile etkileşime geçme ve butik üre¬tim (Kişiselleştirilmiş ürünler üretme):
İşletmelerin günümüz pazar ortamında müş¬teri ile etkileşime dayanan bir bağ kurmaları oldukça önemlidir. Etkileşimden kastedilen çift yönlü bir iletişimin kurulmasıdır. Bu bağlamda, işletmeler, müşterileri ile etkile¬şime geçmek amacı ile 'internetten, 800'lü hatlardan, çağrı merkezlerinden ve doğru¬dan pazarlama yöntemlerinden' yararlan¬maktadırlar. MİY sürecinin diğer bir aşama¬sı, butik üretimdir. Davis'e göre pazarların kitlesel bireyselleştirilmesinin anlamı, paza¬rın her zamankinden daha iyi farklılaştırıl-masındaki nihai mantık bireyin pazarıdır ki bu bireysel müşterinin kendine has ihtiyaç¬larının karşılanması ve bunun kitlesel ölçek¬lerde yapılmasıdır" (aktaran Bardakçı, 2002: 38). Bu aşamada, işletmeler yüzlerce, binler¬ce hatta milyonlarca seçenek sunmak sureti ile müşterilerin bireysel istekleri çerçevesin¬de kendilerine bir ürün yaratmalarını sağla¬maya çalışmaktadırlar.

Müşteriyi Tutma ve Kazanma: Müşteri mem¬nuniyeti, müşteri şikayetleri ve müşteri sadakati müşteri tutma ve kazanma noktasında önemli olan unsurlardır.

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, algılanan performans/kalite ile umulan¬lar/beklentiler arasındaki farkın sonucu ola¬rak ortaya çıkmaktadır. Günümüz işletme¬leri açısından müşterinin memnun edilmesi hatta memnuniyetin de ötesinde tamamen mutlu edilmesi müşteri sadakatine giden yolun açılması açısından çok önemlidir.

Müşterilerin memnun edilmesi noktasında sunulan mal veya hizmetin kaliteli olması, sıfır hata ile müşterilere ulaşılması ve işletmenin müşteri odaklı ve sürekli iyileşme anlayışı çer¬çevesinde hareket etmeye özen göstermesinin de büyük önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin özellikle son dönemlerde toplam kalite yönetimi(4) ve six sigma(5) yönündeki ça¬lışmalara ağırlık verdikleri dikkatleri çekmekte¬dir.

Foster, 'müşteri memnuniyetinin 101 yolu' adlı kitabında müşterilerin memnuniyetlerine kat¬kıda bulunacak pek çok yol ve yöntemden söz etmektedir. Bu yol veya yöntemlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir (Foster, 2000):
-Müşteri beklentilerinin ötesine geçilmesi, -Müşterilerin dinlenmesi, -Şikayet ve öneri sistemlerinin kurulması ve işlerliğinin sağlanması, -Ürün ve hizmetler ile ilgili yenilik yapılması, -İşletmenin başına gelebilecek türdeki krizlere karşı hazırlıklı olunması.(Bu bağlamda muh¬temel kriz senaryoları üretilmesi) -Tedarikçilerle iyi ilişkiler kurulması -Çalışanların müşterilerle ilişkiler ve ü¬rün/hizmetlerle ilgili eğitilmesi -Sosyal sorumluluk sahibi olunması -Hataların kabul edilmesi -Ürün veya hizmetin zamanında teslim edil¬mesi

Müşterinin memnun edilmesi yanında mem¬nun edilememesi de söz konusudur. Böylesi bir durumda müşteri ya işletmeyi sessizce terk edecek ve rakibe yönelecek ya da şikayet etme yolunu seçip şikayetin sonucuna göre işletme ile iş yapmaya devam etme ve etmeme noktasında karar verecektir.

Müşteri Şikayetleri: Uzun dönemli ilişkiler¬de bazı şeylerin zaman zaman kötü gitmesi söz konusudur. İşletmeler açısından da bu geçerlidir. Kötü durumların söz konusu ol¬duğu zamanlarda işletmelerin vaatlerini unutmamaları gerekmektedir. Aslında bu durum markalaşma sürecinin bir yansıması¬dır. İşletmenin tüm iyi niyetlere rağmen sundukları bazen müşterinin beklentileri ile örtüşmeyebilir. İşte bu noktada tatminsizlik ve bunun ifade edilmesi yani şikayet du¬rumu ortaya çıkar. Her ne kadar sancılı bir dönem de olsa şikayetler işletmelere mem¬nuniyetsiz müşterileri kazanma, marka ter¬cihinin değişmesine engel olma, istenmeyen-negatif- ağızdan ağıza iletişimi engelleme
gibi fırsatlar sunar (Barış, 2006: 21,22).

Özellikle MİY açısından değerlendirildi¬ğinde, bu yaklaşımı benimseyen işletmelerin müşterilerin şikayet etmelerine imkan tanı¬yacak sistemler kurmaları ve müşteri şika¬yetlerine birer armağan gözü ile bakmaları önem taşır. Ancak bu sayede işletmenin iş yapma biçimindeki aksaklıkları görmesi ve önlemler alıp, sıfır hata prensibi çerçeve¬sinde müşteriye ürün ve hizmet sunması mümkün olabilir.

Şikayet yönetiminin, işletmeler için bu denli önem kazanmasında müşteri 'ömür boyu değeri' ile ilgili yapılan hesapların etkili ol¬duğunu da söylemek mümkündür. İşletme¬ler bu değeri hesaplamak sureti ile bir müş¬terinin o işletmeye uzun yıllar içerisinde kaç para kazandıracağını görmekte bu doğrul¬tuda şikayetlere eskiye oranla daha fazla özen gösterme yoluna gitmektedirler.

Müşteri Sadakati: Müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti sonrasında oluşabileceği gibi şikayetlerin etkin çözümü sonrasında da oluşabilmektedir. Bazı araştırmalar, şikayet¬lerin müşteriyi memnun edecek şekilde çö¬zümünün sağlanması sonrasında da müşteri sadakatinin %95 oranında oluşabildiğini ortaya koymaktadır.

Müşteri sadakatinin geliştirilmesi nokta¬sında müşterilere önemli değerler sağlan¬ması (müşterilerin gerçek ihtiyaçlarının an¬laşılması, ürünlerin müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, memnuniyetin garanti edil¬mesi, şikayetlerin çabuk ve etkili şekilde ele alınması, ürün ve hizmetlerin hızlı bir bi¬çimde sunumu), müşterilerle ilişkilerin ge¬liştirilmesi (ortaklık-müşteriye yönelik önle¬yici düşünce tarzının benimsenmesi, müşteri yapısının, organizasyonunun ve sektörün özümsenmesi, çözüme yönelik düşünülmesi, bilgi sistemlerinin entegrasyonunun sağ¬lanması, kişisel ilişkiler-müşteri ile uzun dönemli kişisel ilişkiler kurulması, müşteri¬lere önemli olduklarının hissettirilmesi, bayi günü vb. gibi etkinlikler düzenlenmesi) bağ¬lılık programlarının oluşturulması (ödül ve hizmetler için çeşitli ödüller koyulması, ö¬nemli günlerde hediyeler verilmesi, prestij kartları, dernek üyelikleri gibi aktivitelerde bulunulması, özel ve farklı hizmet prog¬ramlarının uygulanması) ve kurum imajının yükseltilmesi önem taşımaktadır (Müşteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu, 2000: 17,18).

Müşteri Memnuniyetinin Ölçümlenmesi:
Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi nok¬tasında pek çok yöntemden yararlanılmakta¬dır. Bu yöntemler arasında, fokus gruplar, danışma panelleri, müşteri ilişkileri anket¬leri, kıyaslama, hayalet alışveriş, kayıp müş¬teri analizi vb. gibi yöntemler bulun¬maktadır. İşletme, bu vb. yöntemlerin kulla¬nılması çerçevesinde müşterinin ürün, hiz¬met, tasarım, tanıtım çalışmaları, satış son¬rası hizmetler vb. doğrultusunda işletme ve ürün/hizmetleri ile ilgili düşüncelerini e¬dinmeye ve memnuniyetsizliğin söz konusu olduğu faktörleri belirlemeye çalışmaktadır.
Müşterinin düşüncelerinin elde edilmesinin ardından önleyici yaklaşımın geliştirilmesi ve sürekli gelişme prensibi doğrultusunda düzenlemeler yapılması söz konusudur.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 07.01.10, 08:06
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Bilgi Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik: Entelektüel Sermaye-Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bilginin elde edilmesinin ve değerlendiril¬mesinin önemli bir örgütsel yetenek olarak kabul edildiği günümüzde bilgi toplumunun organizasyonları, bilgiyi değere çevirmek sureti ile kar elde eden yapılar haline dö¬nüşmektedir. Entelektüel sermaye, günümüz koşullarında bir işletmeyi diğer işlet¬melerden farklılaştıran önemli bir değer olarak kabul edilmekte, bilginin artan gücü işletmeleri maddi varlıklardan ziyade gö¬rünmeyen varlıkların yönetimine yönlen¬dirmektedir.

Temel olarak bakıldığında entelektüel ser¬mayenin insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi şeklinde bileşenlere sahip olduğu gözlenmektedir. Entelektüel sermaye bu bileşenler arasındaki ilişkiler ve sinerji çerçevesinde oluşmaktadır.

Günümüz bilgi toplumu işletmelerinin en¬telektüel sermayenin yönetimini, yönetsel bir sorun olarak algılamaları ve entelektüel sermayenin etkin yönetimi konusunda ger¬çekleştirilmesi gereken çalışmaları planla¬maları gereklilik arz etmektedir. Unutul¬maması gereken nokta, işletmelerin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel koşulunun, entelektüel sermayenin yönetiminden geçtiğidir.

Entelektüel sermayenin değer yaratıcı nitelik kazanması, öğrenmeyi öğrenmekle yakından ilgilidir. Öğrenmeden örgütsel öğrenmeye geçiş ise, beyin gücünün kolektif kullanıma açılması, bir noktada entelektüel sermayenin harekete geçirilmesi ile mümkün olacaktır. İşletmelerin, günümüz rekabet ortamında entelektüel sermayeyi harekete geçiren temel güçlerden birinin öğrenme olduğunu unut¬mamaları ve örgütsel öğrenmenin artırılması ve öğrenen organizasyon biçiminde yapı¬lanmak amacı ile çaba sarf etmeleri gerek¬mektedir.
Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarında önem teşkil eden bir potansiyeldir. Bu gerçek entelektüel ser¬mayenin etkili yönetilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Entelektüel sermayenin işletme performansı üzerindeki etkisini maksimize etmek için halkla ilişkiler ve insan kaynak¬ları yönetimi fonksiyonlarının alanına giren birçok konu çerçevesinde çalışmalar sürdü¬rülmeye çalışılmaktadır.

Pira (2004: 86). bu durumu şöyle açıklamak¬tadır:
Rekabetin üst düzeylerde olduğu günü¬müzde teknolojik bilgi birikimi doğrultu¬sunda üretim yapabilen ve pazar değiş¬kenliğine uygun esnek üretim yeteneğine sahip işletmeler, daha kaliteli, standarda uygun ve daha düşük fiyatlı ürünü müşte¬rilerine sunarak rakipleri karşısında yük¬sek rekabet gücü elde etmektedirler. Böy¬lece, yüksek rekabet gücü için işletmelerin, müşterilerle yakın ilişkiler kurmaları, on¬ların beklentilerine istenilen nicelik ve za¬manda cevap verebilmeleri, şikayet, izle¬nim ve beğenilerini ayrı değerlendirmele¬ri, rakip ürünlerle kendi ürünlerini kıyas¬layarak gelişimlerinde süreklilik sağlama¬ları, analiz ettikleri pazar bilgileri doğrul¬tusunda gelecek dönem çalışmalarına yön vermeleri gerekmektedir. Buradan hareket ile üretim, pazarlama, maliyet, entelektüel sermaye açısından rekabet avantajı elde etme çabasındaki örgütlerde kurumsal ile¬tişim sistemi ve halkla ilişkiler yönetimi, kurumların büyük destekçisi olmaktadır.

Entelektüel sermayenin yönetimi noktasında halkla ilişkilere önemli görevlerin düştüğü yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, halkla ilişkilerin entelektüel sermayenin bileşenleri olarak kabul edilen insan serma¬yesi, yapısal sermaye ve müşteri ser¬mayesinin yönetimine dolaylı veya doğru¬dan katkısı bulunmaktadır.

İnsan sermayesi, çalışanların sahip olduğu beceri ve davranışların toplamıdır. Özellikle insan sermayesinin yönetimi noktasında bilgi yönetimi projelerinin hayata geçirilme¬sine özen gösterildiği dikkatleri çekmektedir. Halkla ilişkilerin insan sermayesinin yöne¬timi noktasında ise, örgütsel iletişim, iç müş¬teri memnuniyetinin sağlanması, çalışan-çalışan, çalışan-yönetici ilişkilerinin ge¬liştirilmesi ve güvenin sağlanması, motivas¬yonun artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve çatışma, stres yönetimi konuları çerçevesinde dolaylı ve doğrudan katkıya sahip olduğu görülmektedir.

Yapısal sermaye ise, örgütsek yeteneklerin toplamından oluşmaktadır. Dolayısı ile özel¬likle kurum kültürü ve çeşitli sistemlerin (iletişim vb.) kurulması noktasında halkla ilişkilerin katkısından sözetmek mümkün¬dür.
Müşteri sermayesi ise, müşteri ve müşteri ile geliştirilen ilişki çerçevesinde şekillenen bir sermaye türüdür. İşletmelerin günümüz rekabet ortamında unutmaması gereken nokta, rakiplerden farklılığın etkin müşteri ilişkileri ile yaratılabileceğidir. Bu sermaye türünün geliştirilmesi için özellikle müşteri ilişkileri yönetimi adı verilen bir pazarlama anlayışına önem verilmektedir. Müşteri ser¬mayesinin yönetimi noktasında halkla iliş¬kiler, özellikle müşteri memnuniyeti, kurum itibarı ve imajı ile müşteri sadakatinin sağ¬lanmasında dolaylı ve doğrudan bir etkiye sahiptir.

İşletmelerin göz ardı etmemeleri gereken husus, halkla ilişkilerin önemli bir yönetim fonksiyonu olduğu ve örgüt içi iletişim ile örgüt dışı iletişimin taşıyıcısı olduğudur. Günümüzde halkla ilişkiler alanında yaşa¬nan yeni eğilim ve yönelişler ile halkla iliş¬kiler alanında alınan eğitim, halkla ilişkiler uzmanı, iletişim uzmanı vb. şekillerde isim¬lendirilen ve iş dünyasına atılan kişilerin oldukça donanımlı olmalarını beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede halkla ilişkiler yönetiminin entelektüel sermayenin yöne¬timi konusunda ciddi bir katkı sağlayacağı göz ardı edilmemelidir.

Sonnotlar
1-Bilgi yönetimi sürecindeki temel aşamalar bilginin edinimi, bilginin depolanması, bilginin dağıtılma¬sı, bilginin yorumlanması ve bilginin uygulanması şeklinde sıralanmaktadır (Huber, 1991:88-103) Bilgi yönetimindeki bu fazlar işletmenin öğrenme, yansıtma ve tekrar öğrenmesini sağlamakta ve çekirdek yeteneklerin inşaası, korunması ve ikmali için elzem olarak kabul edilmektedir(Bhatt, 2001: 1).
2-Örtülü bilgi; bilenlerin içindedir, hissidir. Oldukça kişiseldir ayrıca biçimselleştirilmesi de zordur. Örtülü bilgi, deneyimlerin, kişisel değerlerin, inançların, becerilerin ve perspektiflerin bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir(Lai, 2000: 245, 246).
3-TARP (Technical Assistance Research Programme) verilerine göre.
4-Toplam kalite yönetimi, hiyerarşik ve katıdan çok esnek ve yatay bir organizasyon yapısı; statükocu¬dan çok sürekli gelişmeci bir yaklaşım, patrondan çok lider bir yönetici; bağımlıdan çok bağımsız ve inisiyatif kullandıran ilişki biçimleri, bireyselden öte ekip çalışması; lütuf ve lüksten çok yatırım amaçlı eğitim; yöneticilerden öte müşterilerin belirlediği ve tatmin olduğu kalite; içgüdülerden çok sisteme ve duruma göre karar alma ile verimliliği, kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, işlem zamanlarını kısaltmayı, sürekli iyileştirme ve gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini hedefleyen bir yönetim yaklaşı¬mıdır (Schmidt, Finnigan, 1995: 4-8). Hatayı önlemeye yönelik kalite, yüksek kalite ile düşen maliyet, sıfır stok, işbirliği ie sistem geliştirme yaklaşımı, sıfır hata, sürekli gelişme, müşteri odaklılık, süreç yönetimine dayanma, üst yönetimin liderliği, müşteri beklentilerine cevap veren ürün ve hizmet kalite¬si, sıfır fire ve yeniden işleme, çalışanların önerilerinden yararlanılarak yapılan işin geliştirilmesi anla¬yışı vb. toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden bazılarıdır.
5-Altı Sigma kavramı günümüzde toplam kalite yönetimindeki bazı boşlukları dolduran bir tasarım olarak kabul edilmektedir...Altı sigmadaki temel düşünce, bir süreçteki hatalar ölçülebilirse sistematik olarak hataları yok etme yollarının bulunabileceği ve sıfır hata hedefine yaklaşılabileceğidir. (aktaran Pira, 2005: 217-219)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf index5.pdf (386,4 KB (Kilobyte), 92x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
açısından, bilgi, değerlendirme, entelektüel, önemli, perspektifinden, sermaye-halkla, toplumunda, ılişkiler, ışletmeler, zenginlik:

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:27 .