Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Gazetecilik > Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması

Gazetecilik hakkinda Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması ile ilgili bilgiler


Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması-A Field Study on Local Newspaper Reading Habit and Reader Expectations in Eskişehir Eskişehir ölçeğinde alan araştırmasına dayalı

Gazetecilik Gazetecilik Bölümü, haber medyasında çalışacak gençlere genel kültür kazandırmayı, iletişim ve kitle iletişimi kuramlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmayı ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.11.09, 13:31
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması

Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması-A Field Study on Local Newspaper Reading Habit and Reader Expectations in Eskişehir
Eskişehir ölçeğinde alan araştırmasına dayalı bu çalışmada, okurun yerel gazete okuma alışkanlığının doğası tanımlanmaya çalışılmıştır. Demografik özellikler, yerel gazete okuma alışkanlığı ve yerel gazetelerden beklentiler bölümlerini içeren anket formu toplam 16 mahallede 447 kişi ile yüz yüze görüşme tekniğine dayalı olarak yanıtlanmıştır. Eskişehir'de yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi olan ve yerel gazete okuyan 392 kişinin verdiği yanıtlar değerlendirme alınmıştır. Bulgular yerel gazete okuma alışkanlığına ilişkin önceki çalışmalardan farklı kimi durumlara işaret etmektedir. Ayrıca bulgular, literatürde tanımlanan gazete yöneticilerinin tiraj artışına ilişkin kimi görüşleri ile de çelişir durumdadır. Çalışma Eskişehir'deki yerel gazete okuma alışkanlığının tanımlanması ve daha iyi yerel gazeteler hazırlanabilmesi için ortaya koyduğu önermeler açılarından önemli bulunmaktadır.
gazetecilik.jpg
This field study examines the nature of the local newspaper reading habits in Eskisehir. The survey form, which was answered by 447 people who live in 16 different districts of Eskisehir, by using face to face interview method, consist of these three parts: demographic facilities, local newspaper reading habits, and reader expectations from the local newspapers. The answers gathered from 392 people who has opinions about issues of Eskisehir, also admits who says reading local newspapers, were evaluated. The results show some differences in various points with the previous study in the literature. Also, results are in contradict in some points with the local newspaper director's opinions, which are also described in the literature. This study can be found important due to describing the local newspaper reading habit in Eskisehir and due to describing the expectations of the local newspapers.

1. GİRİŞ
Özellikle son birkaç yıldır Eskişehir'de ya¬yımlanan gazetelerin sayısı ve bu gazetelerin toplam tirajında dikkati çeken bir hareketlilik meydana gelmiştir (Yüksel 2006:18). Üç yeni gazete yayımlanmaya başlarken, gazete tirajları "iki kata yakın" artmıştır (Yüksel 2006:20). Söz konusu artış üzerinde yerel gazetelerin yöneticileri ile yapılan görüşmede elde edilen bulgular üç temel konuda toplanabilmektedir (Yüksel 2006:20-27). Bunlar; okur yapısındaki değişimden kaynaklanan unsurlar, gazete içe-riklerindeki farklılaşma ve gazeteci kimliği ve yönetim anlayışındaki iyileşme şeklinde sıra¬lanmaktadır. Genel olarak ise kamuoyunun ilgi ya da merak düzeyinin artması, şehir gündemi¬nin farklılaşması, kültürel seviyenin yükselme¬si, hızlı nüfus hareketi, üniversite hayatı, okur profilindeki değişim, sivil toplum örgütlerinin rolü, İstanbul gazetelerinin Eskişehir'e ilgisiz¬liği, gazetecilik anlayışındaki değişim, Eskişehirspor unsuru, polis-adliye ve magazin haberciliği, kampanyalar, haber kaynaklarının çeşitlenmesi, köşe yazarı sayısının artması, siyasi yansızlık, ilan ve reklâmların artışı, ga¬zete sahiplerinin bakış açılarının farklılaşması, baskı kalitesinin artması, gazete fiyatlarının makul seviyede tutulması ve abone sistemi gibi nedenler bu okur ilgisinin nedenleri olarak tanımlanmaktadır.
Her ne kadar yerel gazete yöneticilerinin tiraj artışına ilişkin görüşleri bu şekilde özetlenebilse de tiraj artışının asıl kaynağı olan yerel ga¬zete okurlarının yerel gazete okuma alışkan¬lıklarındaki ya da yerel gazetelere yönelik ilgi düzeylerindeki değişimin nedenlerini tanımla-yabilmenin en iyi yolu bir anket uygulaması gerçekleştirmektir.
Literatür taraması bağlamında incelendiğinde, bundan önce Eskişehir örneğinde Vural'ın doktora tezinde (1997) gerçekleştirdiği yedi bölüm ve 62 sorudan oluşan alan araştırmasın¬da yerel gazete okuma alışkanlığına ilişkin kimi sorulara yer verildiği anlaşılmaktadır. Vural' ın anket çalışması sosyo-ekonomik du¬rumlarına göre "yüksek", "orta" ve "alt" eko¬nomik düzey gruplarına göre üç ayrı grupta tanımlanan 40 ayrı mahallede; yaş ve cinsiyet kotalarına uygun biçimde mahallelerin sokak sayısına göre yapılan dağılımla 200 kişi ile yüz yüze görüşme tekniğine dayalı olarak tamam¬lanmıştır (Vural 1997:24-26). Çalışmada ortaya çıkan yerel gazete okuma alışkanlığına ilişkin kimi veriler şöyle özetlenebilir (Vural 1997:301-331): Anket katılanların %64,'8'i Eskişehir'deki olayları "her zaman" yerel ga¬zetelerden öğrenmektedir. %44,2'si "her gün" yerel gazete okumaktadır. %41,5'i yerel gazete okuyama günde 15 ile 30 dakika arasında za¬man ayırmaktadır. Düzenli olarak en sık Sa¬karya gazetesi (%80,5) ve ikinci sırada da İs¬tikbal gazetesi (%12,5) okunmaktadır. %66'sı okuduğu yerel gazeteyi kendisinin satın alma¬dan okumaktadır. Yerel gazeteler daha çok işyerinde (%41,9) ve kahvehanede (%34,8) okunmaktadır. Yerel gazetede okumak için ilk tercih edilen sayfa daha çok birinci sayfa (%69,8) ve spor (%14,1) sayfasıdır. Yerel gazetelerin sayfa tasarımı genel olarak beğe-nilmemektedir. Fotoğraf açısından da yerel gazeteler doyurucu bulunmamaktadır. Yerel gazeteler büyük oranda Eskişehir'de olup bi¬tenler (%96), şehri yönetenlerin çalışmaları (%78,5), yerel ekonomi (%67,5), yerel spor takımları (%64,5), resmi kurumların faaliyetleri (%42,5), günlük olarak ihtiyaç duyulan acil bilgiler (%56), yerel siyaset ve siyasetçilere ilişkin (%60), bilgi edinmek, ilan ve reklâmlar¬dan yararlanmak (%65), dinlenme ve eğlenme (%48) amaçlı olarak okunmaktadır.
Vural'ın (1997:28) alan araştırması 25-30 Temmuz 1996 günleri arasında uygulanmış ve sonuçları 1997 yılında tamamlanan tezle ka¬muoyuna açıklanmıştır. İlerleyen zaman içinde başta da ifade edildiği gibi Eskişehir'de ya¬yımlanan gazete sayısında ve bu gazetelerin tirajında dikkati çeken boyutta artış yaşanmış¬tır. Vural' ın çalışması sırasında Sakarya, İstik¬bal, Milli İrade, Son Haber, İki Eylül ve Eski¬şehir 2000 isimli gazeteler yayımlanırken, 2005 yılı başında Eskişehir'de yayımlanan günlük gazete sayısı 8'e çıkmıştır. Eskişehir 2000 isimli gazete kapanmış; Ak haber, Yeniden Kurtuluş ve Eskişehir Anadolu isimli üç gazete daha yayın hayatına başlamıştır. Gazete tirajla¬rında da son birkaç yıl içinde "iki kata yakın" artış olmuştur (Yüksel 2006:20). Bu artışın nedenleri ise gazete yöneticilerinin görüşleri çerçevesinde tanımlanmış, ancak gazete okurla¬rının düşünceleri bağlamında sorgulanmamış-tır.
Sonuç olarak bu çalışmada, son yıllarda dikkati çeken yerel gazetelere olan okur ilgisi üzerine odaklanılarak üç temel amaç hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Bu amaçlardan ilki son yıllarda artan yerel gazete okuma alışkanlı¬ğının tanımlanmasıdır. İkincisi yerel gazete okurlarının bu gazetelerin içerikleri hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesidir. Üçüncüsü ise yerel gazete içeriklerine yönelik okur beklenti¬lerinin elde edilmesidir.
Bu amaçlar doğrultusunda çalışma, Eskişehir ölçeğinde son yıllarda artan yerel gazete okuma alışkanlığının nedenlerinin sorgulanması, yerel gazete içerikleri hakkında okur görüşlerinin alınması ve okurların yerel gazete içeriklerine yönelik beklentilerinin elde edilerek daha iyi yerel gazeteler hazırlanabilmesi açılarından önemli bulunmaktadır. Ayrıca bu veriler diğer yerel gazeteler için de bir gösterge niteliği taşıyabilecek, bundan sonra yapılacak çalış¬malar için de bir zemin hazırlayacaktır. Çalış¬ma bu anlamda da önemli bulunmaktadır.

Erkan Yüksel
Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf index.pdf (310,3 KB (Kilobyte), 51x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alan, alışkanlığı, araştırması, beklentileri, eskişehir, gazete, okuma, okur, ölçeğinde, üzerine, yerel

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:54 .