Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Gazetecilik > Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

Gazetecilik hakkinda Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]İletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler küresel medyanın dünya çapında yayılmasını hız¬landırmaktadır. Her alanda olduğu gibi iletişim alanında meydana gelen küresel yatırımlar sonucu ülkeler arasındaki etkileşim artmakta ve sektörel gelişim ivme

Gazetecilik Gazetecilik Bölümü, haber medyasında çalışacak gençlere genel kültür kazandırmayı, iletişim ve kitle iletişimi kuramlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmayı ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.

Like Tree6Likes
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 11.12.09, 08:13
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

[coverattach=1]İletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler küresel medyanın dünya çapında yayılmasını hız¬landırmaktadır. Her alanda olduğu gibi iletişim alanında meydana gelen küresel yatırımlar sonucu ülkeler arasındaki etkileşim artmakta ve sektörel gelişim ivme kazanmaktadır. Küresel rekabetin geli¬şimi dev medya şirketlerini uluslararası işbirliğine, diğer şirketlerle birleşmeye ya da ortak girişimler (joint-venture) kurmaya itmektedir. Giderek büyüyen ve genişleyen dev medya şirketleri ya kurdukları ortaklıklarla ya da doğrudan satın almalarla yeniden yapılanarak küresel medya ortamının birer parça¬sını oluşturmaktadırlar. Dünya üzerinde ekonomik ve siyasi güce sahip olan gelişmiş ülkelerin küresel medya alanında da belirgin bir üstünlüğe sahip olduğu görülmektedir.

Uluslararası bağlantılı yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçları küresel medya olgusunu oluştur¬maktadır. Küreselleşmenin temel unsurlarından biri olan küresel medyanın dünyanın dört bir tarafına pazar ekonomisi mantığıyla yayın yaptığı ve yaptığı yayınlarla toplumları etkisi altına aldığı bir ger¬çektir. Bu nedenle de medya güç sahibi olmak isteyen kesimlerin ellerinde tutmak istedikleri bir araç haline gelmiştir. Medyanın küreselleşmesi de onun bir güç aracı olarak etkisini ve önemini daha da arttırmıştır. Bu bağlamda küreselleşme ile birlikte küresel medya sektörlerinde meydana gelen yoğun¬laşma süreci ile birlikte küresel medya devlerinin dünya üzerindeki etkilerini irdelemeyi amaçlayan çalışmamızda küresel medya olgusunun iletişimdeki yeri ve önemi vurgulanacaktır.

The changes in communication technologies accelerates the worldwide spread of the global media. As a result of the global investments in the field of global communication, like in all other fields, the interaction among countries enhances and in the same way, the development in various sectors speeds up. The increase in global competition obliges the giant media companies to co-operate internationally and also leads them to effect mergers or joint ventures. Continuously developing and enlarging, giant media companies constitute the elements of the global media by getting re-structured in themselves through partnerships or direct purchases. It can be noticed that the developing countries having a considerable economic and political power also exercise a superiority in the global media. Internationally connected written and audio-visual media unavoidably shape the global media. Needless to say, as one of the basic elements of globalization, the global media broadcast all over the world with the considerations of market economy. Therefore, the media has turned out to be a significant means for the groups that striving for power. Globalization of the media too has increased its influence and importance even more. Aiming to evaluate the influences of the global media giants along with the concentration process in the media sector as a result of globalization, this study is intended to analyze the position and importance of the global media concept in communication.

Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL
Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg küresel medya.jpg (47,5 KB (Kilobyte), 40x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 11.12.09, 08:15
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

GİRİŞ
Kitle iletişim araçları küreselleşme olgusu¬nun ortaya çıkmasında oldukça önemli bir işlev üstlenmiş aynı zamanda küreselleşme¬nin yayılmasında itici bir güç oluşturmuştur. Dünyadaki olaylar hakkında bilgi sağlaya¬rak gündemi ve yenilikleri halka ulaştıran kitle iletişim araçları sayesinde yine dünya¬nın bir
noktasından diğerine görüntü, bilgi ve ses aktarımı sağlanmaktadır. Böylece dünyada meydana gelen olaylar hakkında insanların bilgi sahibi olmalarına olanak tanınmaktadır. Aynı zamanda yayıncılık alanında sınırların ortadan kalkmasıyla bir¬likte sınır ötesi yayınlar gündeme gelmiş ve ülkelerin yayınlarını uluslararası düzeyde düzenlemeleri gerekmiştir. Küreselleşme sü¬reci ile birlikte kitle iletişim araçlarının ya¬şamımızdaki rolü ve önemi daha da art¬mıştır.

Dünyadaki insanlar gerek siyasal, ekonomik gerekse kültürel ve toplumsal alanlarda bir¬birleriyle yoğun bir iletişim ve etkileşim sürecine girmişlerdir. Günümüzde küresel¬leşme kavramının tanımlanmasında top¬lumlar ve ülkeler arasında yaşanmakta olan bu yoğun iletişim süreci giderek önem ka¬zanmakta ve kavramın içeriğinin de geniş¬lemesine neden olmaktadır. Küreselleşme bir anlamda, yaşadığımız dünyada toplumlar, kültürler arasında karşılıklı ilişkilerin ve etkileşimlerin artması ve hızlanması ile ilgili olguları kapsamaktadır. İletişim teknoloji¬sindeki gelişmeler ülkeleri ekonomiden, siyasete kadar bir çok alanda birbirlerine yakınlaştırmıştır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda ülkeleri ve insanları birbirinden ayıran zaman ve mekan gibi engeller orta¬dan kalkmıştır. Radyo, televizyon, telefon, faks, internet gibi kitle iletişim araçlarındaki gelişimlerle birlikte artık dünyanın bir u¬cundan diğerine ulaşmak sıradan bir olay haline gelmiştir. Günümüzde artık çok sa¬yıda insanı aynı anda bağlayabilen internet ve elektronik haberleşme, cep telefonları daha hızlı ve daha ucuz haberleşme araçla¬rının yanı sıra uçak, demiryolu ve karayol¬ları üzerinde daha hızlı ve daha ucuz ulaşım kullanılmaktadır.

Zygmunt Bauman'ın da ifade ettiği gibi kü¬reselleşme 'hepimiz birbirimize bağlıyız' anlamına geliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay küresel so¬nuçlar doğuruyor. Ülkeler arasındaki mesa¬fenin artık pek bir önemi kalmadı. Sahip olduğumuz kaynaklar ve teknik ekipmanlar ile gerçekleştirdiğimiz her şey, zaman ve mekanın kolaylıkla önüne geçebiliyor. İleti¬şim teknolojisindeki gelişmeler dünya üze¬rinde farklı kültürel yapılanmalara olanak tanımaktadır. Bir elin parmaklarını geçme¬yen küresel medya sektörleri tüketici davra¬nışlarını da etkileyerek dünya çapında kül¬türel bir örnekliğin önünü açmaktadırlar. Örneğin dünyanın neresine giderseniz gidin aynı tür televizyon programlarına, stan-dartlaşmış yayınlara, sinema filmlerine rast¬lamanız mümkündür. Küreselleşmenin te¬mel unsurlarından biri olan küresel medya¬nın dünyanın dört bir tarafına pazar ekono¬misi mantığıyla yayın yaptığı ve yaptığı yayınlarla toplumları etkisi altına aldığı bir gerçektir. Bu bağlamda küreselleşme ile bir¬likte küresel medya sektörlerinde meydana gelen yoğunlaşma süreci ile birlikte küresel medya devlerinin dünya üzerindeki etkile¬rini irdelemeye amaçlayan çalışmamızda çeşitli kaynaklar taranarak küresel medya olgusunun iletişimdeki yeri ve önemi vur¬gulanacaktır.

Küresel Medya Olgusu
Uluslararası bağlantılı yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçları küresel medya olgu¬sunu oluşturmaktadır. Küresel medyanın en önemli özelliklerinden biri ticari olmasıdır. Teknolojinin küreselleşmesiyle birlikte sü¬rekli yenilenen iletişim araçları bilginin, ha¬berin uluslararası alanda dolaşımını hızlan¬dırmaktadır. İlk olarak uluslararası haber ajansları ile birlikte kendini gösteren küresel medya önceleri daha çok haber toplama ve yayma işlevi üzerinde yoğunlaşmıştır. İler¬leyen süreçte haber ajanslarının yanı sıra küresel medya kuruluşları ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelişen iletişim teknolojileri ve özellikle internet sayesinde görüntüler ve fikirler dünyanın bir yerinden diğerine son derece kolay ve hızlı bir biçimde ulaştırılabi¬lir hale gelmiştir. Günümüzde medya ideo¬lojilerin ve kültürlerin benimsetilmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu ne¬denle de medya güç sahibi olmak isteyen kesimlerin ellerinde tutmak istedikleri bir araç haline gelmiştir. Medyanın küreselleş¬mesi de onun bir güç aracı olarak etkisini ve önemini daha da arttırmıştır.

Küresel süreçlerin birbirleriyle olan etkile¬şimlerinde medyanın büyük rolü vardır. Sürekli gelişen iletişim teknolojileri ve med¬ya sayesinde insanların dünyadaki olaylar¬dan çok kısa sürede haberdar olmalarına, kültürlerin de diğer kültürlerle etkileşimle¬rine olanak tanınmıştır. Aynı zamanda in¬sanlar arasındaki kültürel iletişim de güç¬lenmiş, toplumların birbirlerinden daha kolay haberdar olması sağlanmıştır. İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler dünyayı McLuhan'ın da belirttiği gibi dünyayı ben¬zeri duyuların paylaşıldığı küresel bir köye dönüştürmektedir. Bilindiği gibi McLuhan 'küresel köy' kuramını elektronik medyanın insanlığı yeniden birleştirdiği saptaması üzerine oturtmaktadır.
Massimo Baldini'nin de belirttiği gibi ileti¬şim medyaları son 10 yıl içinde hızla çoğal¬mış ve haberlerin toplanıp dağıtılması ta¬mamen değişmiştir. "60'lı yıllara kadar ga¬zete, kitap, telefon ya da radyo üreticilerinin ve onlardan ayarlananların deneyimlerini, kültürünü ve özellikle ekonomik koşullarını yansıtırken, son 30 yılda yaşanan teknolojik ilerlemeler sonucunda bu farklı dünyalar birbirine yaklaşmıştır" (Baldini, 2000: 104). Böylece enformasyon endüstrisi dünyası olarak adlandırılan tek bir dünyanın ortaya çıması söz konusu olmuştur.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 11.12.09, 08:15
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

Küresel Medya Kuruluşları
Küresel medya kuruluşları özellikle kültürel ve toplumsal açıdan küreselleşme tartışma¬larının merkezinde yer almaktadır. Bir çok medya kuruluşu iletişim teknolojisinin sağ¬ladığı olanaklarla birlikte hızla dünya paza¬rına girmektedir. Giderek büyüyen ve ge¬nişleyen uluslararası medya kuruluşu bir çok ülkede yatırımlar yaparak ya da birbirle¬riyle birleşerek, bir diğerini satın alarak ye¬niden yapılanmaktadır. Böylece bu kuru¬luşlar küresel medya ortamının bir parçasını oluşturmaktadır.

Günümüzde artık medya alanı daha güçlü ve daha büyük olmak isteyen kendi küresel firmalarına sahiptir. İrfan Erdoğan (1995: 60) uluslararası iletişimde küreselleşmenin bir¬birine bağımlı iki anlamı olduğunu vurgu¬lamaktadır. Bunlar: -bir firmanın bir ülkenin sınırları ötesinde yatırım yapması- firmala¬rın birbirleriyle birleşerek veya satın alarak ya da ortak girişimle uluslararasılaşması anlamındadır.

Örneğin Time ve Warner Bross+AOL kuru¬luşlarının 1989 yılında birleşmesiyle oluşan Time Warner şirketi küresel medya alanında son derece önemli bir yere sahiptir. Pazarba¬şı (2007: 182)'na göre;
Time Warner Amerikan halkının %25'ine ulaşan bir televizyon kuruluşunun prog¬ram sağlayıcılığını yapmakta, ABD'nin en büyük yüz pazarının %22'sini kontrol e¬den bir kablo yayın sistemine sahip bu¬lunmaktadır. Altı bin film ve yirmi beş bin televizyon programından oluşan arşivi bu¬lunan şirket oyuncak ve elektronik oyun üreten çeşitli firmalara da hissedar olup Süperman, Batman karakterlerinin patent hakkına sahiptir.

Steger, Küreselleşme(2006: 107-108) adlı ese¬rinde 2000 yılında AT&T, Sony, AOL/Time Warner, Bertelsmann, Liberty Media, Vivendi Universal, Viacom, General Electric, Disney ve News Corporation gibi yalnızca on medya devi¬nin dünyadaki iletişim sektörünün elde ettiği 250 - 275 milyar dolarlık yıllık gelirin üçte ikisini aşan bölümünden fazlasını elde etti¬ğini belirtmektedir. Yine Steger, aynı yılın ilk yarısında küresel medya, internet ve iletişim alanlarında gerçekleşen şirket birleşmeleri¬nin hacminin de, 1999 yılının ilk altı ayında-kinin üç katı olduğunu vurgulamaktadır.

Bu küresel medya kuruluşlarının yıllık ciro¬ları bir çok az gelişmiş olan ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılatından daha fazladır. Aynı zamanda küresel medya kuruluşların¬daki yoğunlaşma açısından ABD'nin üstün¬lüğü açıkça ortadadır. Örneğin küresel med¬ya kuruluşları arasında yer alan Walt Disney Company ABD, News Corporation Avustralya,
Viacom ABD, AOL/Time Warner ABD, Bertelsmann Almanya, Sony Japonya, General Hedric/NBC ABD, CBS Corporation ABD, Marta Hachette Fransa köken¬li olup, bu kuruluşlar küresel eğlence, haber, televizyon ve film piyasasına egemen durumda¬dır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi ABD'den sonra Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler bu alanda küresel bir bakış açısıyla etkinliklerini sürdürmekte ve hedeflerini dünyanın dört bir
yanındaki tüketici /izleyici kitlesini kucaklayacak bir biçimde genişlet¬mektedir. İletişim teknolojisi bakımından da üretici ülkeler arasında yer alan bu gelişmiş ülkelere Uzakdoğu'daki teknoloji üreticisi Japonya'yı da eklememiz mümkündür. Af¬rika ve Asya kıtalarında yer alan ülkeler ise bu ülkelere bağımlı yani tüketici konumun¬dadır. Küresel medya düzenine göre bireyler 'tüketici' olarak görülmektedir. Morley ve Robins (1997: 30)'e göre;
Kar ve rekabet mantığıyla hareket eden yeni medya şirketlerinin şimdi en önemli amacı bundan böyle ürünlerini mümkün olan en geniş tüketici kitlesine ulaştırmak¬tır. Bu durumda da sürekli genişlemeci bir eğilim içinde vardır ve bu eğilim durmak¬sızın genişletilmiş görsel işitsel mekanlar ve piyasalar inşa edilmesi yönünde çalış¬maktadır. Ulusal toplulukların eski sınırla¬rı ve engellerinin yıkılması artık zorunlu¬dur ve bu sınırlar, ticari stratejinin yeniden örgütlenmesinin önündeki keyfi ve irras¬yonel engeller olarak görülmektedir. Gör¬sel işitsel coğrafyalar böylece ulusal kültü¬rün sembolik mekanlarından uzaklaşmak¬ta ve uluslararası tüketici kültürünün daha 'evrensel' ilkeleri temelinde yeniden dü¬zenlenmektedir.

Küresel süreçlerin birbirleriyle olan etkile¬şimlerinde medyanın rolü son derece önem¬lidir. Daha fazla kar amacıyla hareket eden küresel medya kuruluşlarının en önemli hedefi dünyanın dört bir yayına ulaşabilmektedir. Bu hedef doğrultusunda dünya çapında bir çok ülkede üretim ve yatırımda bulunmaktadır¬lar. Dünya çapında büyük medya sektörleri¬nin ortaya çıkmaları ile küresel medya olgu¬su etkinlik kazanmıştır. Dünyadaki dev medya şirketlerinin mülkiyet yapılarına bakıldığında bu finans-medya ikilisinden oluşan küreselcilik, somut olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin General Electric gibi bir sanayi devi ABD'deki NBC, A&E, Bravo gibi TV kanalla¬rının arkasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli banka ve finans kuruluşları bu¬lunmaktadır.

Medya organizasyonlarının küresel ölçekteki şirketlerle birleşmeleri ve uluslararası medya devleri haline gelmesini Tellan (2007) şöyle açıklamaktadır:
Global medya pazarı, dört veya beş düzi¬ne ikincil düzeyde şirket tarafından ta¬mamlanmış olmakla birlikte, bu şirketler ulusal veya bölgesel elektrik santrali ya da ticari yayıncılık gibi pazarları kontrolleri altında bulundurmaktadırlar. Bu ikincil düzeydeki şirketlerin yaklaşık olarak yarı¬sı Kuzey Amerika merkezli olup; geri ka¬lanın büyük bir bölümü ise Batı Avrupa ve Japonya kökenlidir. İkincil düzeydeki şir¬ketlerin her biri kendi çapında birer dev olup, dünyadaki binlerce büyük şirket içe¬risinde kıdemli bir yere ve faaliyet alanla¬rında her yıl 1 milyar Amerikan Dola-rı'ndan daha fazla kazanca sahiptirler. ݬkincil düzeydeki medya şirketlerinin isim listesinde Kuzey Amerika'dan Dow Jones, Gannett, Knight-Ridder, Hearst and Advance Publications; Avrupa'dan Kirch Group, Havas, Mediaset, Hachette, Prisa, Canal Plus, Pearson, Reuters ve Reed Elsevier yer almaktadır. Sony'nin haricin¬deki Japon şirketleri ise neredeyse sadece yerel üretici düzeyinde kalmışlardır.

Son yıllarda dünyada özellikle medya ala¬nında bir sermaye bütünleştirmesinin ya¬şandığını görüyoruz. Uluslararasılaşma de¬nen olay tüm dünyada yaşanmakta ve ileti¬şim yapıları, dünyanın her yerinde uluslara¬rası özellikler kazanmaktadır. Finans sektö¬ründeki birleşmeler doğrultusunda medya sektörleri de güçlerini birleştirmektedir. Böylece de küresel medya sektörleri ortaya çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz küre¬selleşme sürecinin yerel medya sektörleri, gerek yapısal gerek içeriksel açıdan Batılı medya devlerinin birer uzantısı haline gel¬mektedir. Ortaya çıkan bu küresel medya sektörlerine karşı yerel medya sektörlerinin direnebilmesi de giderek zorlaşmaktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 11.12.09, 08:16
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

Küresel Medya Kuruluşlarının Etkileri
Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçla¬rının etkisi her geçen gün daha da artmakta¬dır. Bu sürecin hızlı olmasının yanı sıra, toplumlara en etkin biçimde ulaşması kısaca medya olarak adlandırılan bu araçlar saye¬sinde gerçekleşmektedir. Günlük yaşam pratiklerini yeniden şekillendiren teknoloji temelli yoğun gelişme süreci bireysel ve toplumsal ilişkileri bir anlamda yeniden kurmaktadır.

Günümüzde dünyada artık küresel medya sektörlerinin iktidarını görmekteyiz. Bu kü¬resel medya sektörleri; ya stüdyo kurup tüm dünyaya yayacakları ürünler üretiyorlar, ya üretilen bu ürünlerin dağıtımını yapıyorlar ya da donanım
sağlayan bir alt yapı kurarak üretilen ürünlerin tüm dünyada hızlı bir şekilde dolaşımına olanak tanıyorlar. Bazı küresel medya kuruluşları da sahip olduk¬ları gücü yetersiz bularak diğer küresel ku¬ruluşlarla birleşme yoluna giderek, güçlerine güç katıyorlar. Böylece dünyadaki pazar paylarını ve etkinliklerini arttırıyorlar. Ay¬rıca eğlence ve bilgi hizmetleri sunan medya kuruluşları güçlerini telekomünikasyon sa¬nayisi ile birleştirdiğinde ortaya multimedya kuruluşları çıkmaktadır. Bu kuruluşlar kab¬lolu televizyon yayını ile birlikte evden ya da iş yerinden bankacılık hizmetleri, alış veriş yapma olanağı ve buna benzer bir çok hizmeti de beraberinde getirmektedir.

"Küresel medya serbest piyasayı ve adı üs¬tünde küreselleşmeyi savunurken, ulusal-bölgesel-yerel öğelere karşı kültürel olanı savunmaktadır" (Uluç, 2002: 211). Yine Uluç' un görüşüne göre; küresel medya ku¬ruluşlarının üretim ve büyüme stratejileri, medya alanında mevcut küresel dengesizliği yatıştırmaktan daha çok, medya zenginleri ve fakirleri arasındaki dengesizliği şiddet¬lendirmeye yöneliktir.

Örneğin ABD'nin dünya üzerinde giderek artan ekonomik ve siyasal gücü, iletişim alanında da kendini göstermektedir. Sahip olduğu Walt Disney Company, Viacom, AOL/Time Warner, CBS Corporation gibi küresel medya kuruluşlarıyla dünyanın her yerine ulaşabilmektedir. Bu bağlamda med¬ya aracılığıyla kültürel bir hegemonya dö¬neminin başladığını, özellikle ABD nin ve güçlü Batılı ülkelerin kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını diğer ülkelere ve toplum¬lara empoze etmeye çalıştıklarını söyleyebi¬liriz. Medyanın kontrolünü elinde bulundu¬ran gelişmiş ülkeler, bir yandan enformas¬yonun küresel ölçekte özgür biçimde dola¬şımını savunurken, bir yandan da dünya üzerinde tek yönlü işleyen enformasyon akımı ile kendi çıkarlarına hizmet eden siya¬sal, ekonomik, toplumsal, ve kültürel bir yapılanmayı devam ettirmektedirler. Yetim (2002: 131)'in de vurguladığı gibi:
İnsanlar arasında kültürel sembol alış verişi iletişim teknolojisindeki değişme¬lerle gerçekleşmekte, yaşanan süreç de¬ğerler sistemini ve tüketim kalıplarını belirlemekte, iletişim ve bilgi teknoloji¬lerinin gelişimi ise bu sürece eşlik et¬mektedir. Kültürel alandaki değişmeyi tanımlamada, tüm toplumlarda tüketi¬min sosyal işlevinin aynı olması, top¬lumların ortak paydası niteliğini taşı¬makta ve tüketim kültüründe bu işlev belirginleşmektedir.

Küreselleşme sürecinin medya aracığıyla kültürler üzerinde olumsuz yansımaları, kültürel yozlaşmayla birlikte dünyanın tek bir kültüre doğru yönelmesi durumunu da beraberinde getirmiştir. Amerikalı sosyolog George Ritzer de konuyla ilgili olarak; insa¬nın yaratıcılığını engelleyen ve toplumsal ilişkileri insancıl olmaktan uzaklaştıran tek¬düze standartların kabul ettirilmesi anla¬mına gelen dünyanın McDonaldlaşması kavramını ortaya atmıştır. McDonaldlaşma kavramı, Amerikan toplumunun giderek dünyanın daha büyük kesimine hakim ol¬masına neden olan sosyo kültürel bir süreci bizlere anlatmaktadır. Bu süreçte küresel medya kuruluşları da önemli rol oynamak¬tadırlar. Medya alanında özellikle televiz¬yon yayınlarının formatlarının ve içerikleri¬nin giderek birbirine benzediği görülmekte¬dir. Yine bu alanda çoğunlukla ABD ve Av¬rupa ülkelerinin ürettiği program formatları kopyalanarak diğer ülkelere pazarlanmakta-dır. Küresel medya kuruluşlarının kendi bakış açılarıyla formatlanmış olarak dünya piyasalarına sunulan ve diğer ülkelerin ken¬di kültürel değerleriyle örtüşmeyen bazı program formatları ve içerikleri çoğu zaman toplumsal tepkilere ve rahatsızlıklara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin, medya saye¬sinde diğer ülkeleri kendi çıkar ve beklenti¬lerine göre yönlendirdikleri bir gerçektir. Amerikan medya yöneticileri, dünyanın bir çok ülkesinde özellikle de gelişmekte olan ülkelerde istedikleri etkiyi yaratabilmek adına yoğun bir çaba içindedirler. Kendi kültürlerini dünyaya pazarlayarak kendi ideolojilerini diğer ülkelere yaymanın yanı sıra ticari açıdan büyük kazançlar elde et¬mektedirler. "Aşırı ticarileşme ve kültürel ürünlerin çok uluslu şirketler tarafından seri, tek tip ve yatay üretimi ile kültürel doku ile uyuşmayan ürünlerin medyada yer alması, yetişen kuşak ve eğitim düzeyi düşük olan kitlede toplumsallaşma açısından olumsuz etki yapmaktadır" (Mora, 2007).
Dünya ölçeğindeki eşitsizlik ve kutuplaş¬maların önemli ölçüde büyüdüğü bir ger¬çektir. Bu durumun teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle ilgisi ise yadsınamaz. Ge¬lişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında, bir çok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da büyük bir eşitsizlik ve dengesizlik söz konu¬sudur. Bu eşitsizlik ve dengesizlik de geliş¬miş ülkelere teknolojik bağımlılığı arttıran önemli bir unsurdur. Gelişmiş ülkeler küre¬sel rekabette belirleyici öğelerden biri olan teknolojiyi kullanma konusundaki avantajla¬rını kullanmaktadırlar. Ticaret ve yatırımlar gelişmiş ülkelerin lehine artış göstermekte¬dir. Uluslararası rekabet ve teknolojide ya¬şanan baş döndürücü gelişmeler, küresel medya devlerinin giderek genişlemelerine ve yaygınlık kazanmalarına yol açmaktadır. Arkasındaki teknolojik yatırımlar sayesinde gelişen ve küresel medya olarak sunulan yeni dünya düzeninin kitle iletişim araçları bu alandaki eşitsizliği giderek yaygınlaştır¬maktadır. Pazarbaşı (2007: 171) bu süreci şöyle açıklar:
Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında ve hızlanmasında yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi; bilgi e¬konomisinin ön plana çıkması Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından neo¬liberal politikaların yükselen zaferi; ulus¬lararası elektronik ve finans ağının oluş¬ması; kültür, sanat, eğlence ve tüketim a¬lanlarında tek tipleşmenin yaşanması; sa¬yıları artan çok uluslu şirketlerin faaliyet alanlarını genişletmeleri; yayıncılık ala¬nında devletin ve kamu tekellerinin sorgu¬lanan rolleri etkili olmuştur.

Emre Kongar'a göre de küreselleşmenin iki kaynağı vardır. Bunlardan ilki iletişim-bili¬şim devrimi, diğeri Sovyetler Birliği'nin çökmesidir. Bilindiği gibi, Sovyetler Bir-liği'nin gittikçe küreselleşen dünya ekono¬misi ve teknolojisi karşısında rekabet ede¬memesi ve gücünü yitirmesi dünya üzerinde iki kutuplu dengenin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Sovyetler Birliği dağılma¬dan önce dünyada bir tarafta ABD diğer tarafta Sovyetler Birliği'nin yer aldığı iki kutuplu bir denge söz konusudur. Diğer taraftan çok uluslu şirketlerin küreselleşme süreci içindeki yeri ve önemi yadsınamaz. Uluslararası ekonominin şekillendiricisi işlevini üstlenen bu şirketler dünyanın dört bir yanına dağılarak küreselleşme sürecinin en önemli aktörleri haline gelmiştir. Ekono¬milerini dışa açan ülkelerde yabancı şirketle¬rin rekabeti ile karşılaşan yerel firmalar üre¬tim kalitelerini yükseltmek için daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar. Uluslararası rekabetin artmasıyla gelişmeyi ve büyümeyi hızlandırıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da yerel ekonomilerde bir takım yapısal deği¬şiklikler söz konusu olmaktadır. İletişim alanında önemli bir etkinliğe sahip olan çok uluslu şirketler MacBride (1993: 41)'ın da belirttiği gibi "yalnızca iletişim pazarını ha¬rekete geçirip buraya sermaye ve teknoloji transfer etmekle kalmazlar, aynı zamanda bütün düşünce, beğeni, tercih ve inançları yönlendiren çok sayıda sosyo-kültürel tüke¬tim malı satarlar." Amaçları ürünlerini mümkün olduğu kadar geniş tüketici kitle¬sine yaymak olan bu şirketler, sürekli olarak genişlemeci bir eğilim sergilemektedirler. İletişim alanında da yeni görsel, işitsel alan¬lar oluşturmak çabasındadırlar.

Bütün bunlar ülkeler arasındaki toplumsal ilişkilerin bir parçasıdır ve toplumsal ilişkile¬rin dünya çapında yoğunlaşmasının, insan¬ları dünya üzerinde dolaşmaya başladığın¬dan beri varolduğunu söylememiz müm¬kündür. Küreselleşme olgusu da, binlerce yıldır gerek ticaretle, gerekse bilim ve tek¬noloji dahil olmak üzere kültürel etkilerin dünya çapında yaygınlaşmasıyla yol al¬maktadır. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren uydu yayıcılığının gelişmesi ile birlikte, dünyanın dört bir yanına yayın yapan tele¬vizyonlar sayesinde coğrafi sınırların orta¬dan kalktığı bir gerçektir. Günümüzde hızla yaygınlaşan bilgisayar ve internet ağlarını da tüm bu gelişmelere eklersek küresel çapta bir iletişim çağını yaşamakta olduğumuzu yadsıyamayız.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 11.12.09, 08:16
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

Medya Alanında Yoğunlaşmalar
Uluslararası sermaye ve bu sermayeyi dene¬timinde tutan çok uluslu şirketler medya tekelini biçimlendirmekte, medya tekelleri de uluslararası şartlarda örgütlenmektedir. Bu durum da, tüm medyanın dünya ölçe¬ğinde birkaç elde toplanmasına neden ol¬maktadır. Aynı medya sahiplerinin, program üreten, dağıtan şirketler kurmaları, reklam pazarlama işine girmeleri de
medya sektö¬ründeki yoğunlaşmayı arttırmaktadır. Bun¬ların yanı sıra, medya holdinglerinin medya sektörü dışında başta finans olmak üzere bir çok alanda yatırım yaptıkları da bilinen bir gerçektir. Her alanda olduğu gibi iletişim alanında meydana gelen küresel yatırımlar sonucu ülkeler arasındaki etkileşim artmakta ve sektörel gelişim ivme kazanmaktadır. Küresel rekabetin gelişimi dev medya şir¬ketlerini uluslararası işbirliğine, diğer şir¬ketlerle birleşmeye ya da ortak girişimler (joint-venture) kurmaya itmektedir. Bu or¬taklıklar ve birleşmeler sayesinde teknolojik gelişim sağlamayı, karşılıklı dayanışma için¬de olmayı beklemektedirler. İki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, kararlaş¬tırdıkları belirli bir yatırım projesi için birlik¬te hareket etmek üzere oluşturdukları ortak işletme yapısına, joint venture adı verilmek¬tedir. Örneğin, iki firmanın değişik hisse oranlarıyla, kendi ülkelerinde ya da yabancı bir ülkede kurdukları yeni bir firma joint venture kapsamına girmektedir. Bu tür giri¬şimin; yerel teknolojiye daha gelişmiş bir yabancı teknolojinin desteğini sağlaması, yabancı firma için ise yerel firmanın katkısı ile kendisine yabancı bir piyasaya daha ko¬lay uyum sağlaması ve piyasanın keşfi açı¬sından bir takım avantajları bulunmaktadır. Ancak, ortak girişimin çoğunlukla pek ta¬nınmayan piyasalarda yapılması nedeniyle yüksek bir yatırım riski üstlenilmesi açısın¬dan dezavantaja sahiptir. Örneğin ekonomik açıdan düzenin tam olarak sağlanamadığı ülkelerde joint-venture tarzı girişimler bir takım riskler taşımaktadırlar. Giderek büyü¬yen ve genişleyen dev medya şirketleri ya kurdukları ortaklıklarla ya da doğrudan satın almalarla yeniden yapılanarak küresel medya ortamının birer parçasını oluştur¬maktadırlar.

Pazarbaşı ve Yılmaz (2007, 182) medya sa¬hipliğindeki bu yoğunlaşmayı şu şekilde açıklamaktadır:
Bunlardan ilki monomedya yo¬ğunlaşması olarak adlandırılan yatay entegrasyondur. Bu radyo, televizyon ya da basın gibi tek bir sektörde sahipli¬ğin yoğunlaşması anlamına gelmekte¬dir. İkinci yoğunlaşma şekli ise dikey entegrasyondur ve bir medya ürününün arz zincirinin farklı evreleri boyunca or¬tak sahiplik olarak tanımlanmaktadır. Dikey medya entegrasyonu, televizyon ve radyo yayıncıları ile ilişkili oldukları program üretici firmalar ve dağıtım pa¬zarları arasındaki sahiplik ve sermaye entegrasyondur. Çapraz medya yoğun¬laşması ise bazen çoklu medya yoğun¬laşması olarak da adlandırılan televiz¬yon ve radyo yayıncıları ile basın ve in¬ternet yayıncıları gibi diğer medya un¬surları arasındaki sahiplik ve sermaye entegrasyondur
1990'lı yıllardan itibaren iletişim teknolojile¬rindeki gelişmeler ve yenilikler beraberinde medya alanında yoğunlaşmaları getirmekte¬dir. Son yıllarda yaygınlaşan küresel medya devleri arasındaki şirket evlilikleri sonu¬cunda ise iletişim alanındaki gelişmeler bir¬kaç dev küresel şirketin tekeline girmiştir. Küresel medya devleri yatay, dikey, çapraz bütünleşmeler ve şirket evlilikleri sonu¬cunda kazançlarını her geçen gün daha da arttırmaktadırlar.

Medya kuruluşları bir çok alanda ekonomik girişimlerde bulunarak giderek genişlemek¬tedirler. Günümüzde dünya çapında medya alanında dev kuruluşlar bir çok alana yatı¬rım yaparak genişlemelerini sürdürmekte¬dirler. Batı dünyasında büyük şirketler ara¬sındaki birleşmeler, el değiştirmeler, iletişim sektöründe dev kuruluşların oluşmasına neden olmuştur. Bu dev medya kuruluşları gerek yazılı, gerek görsel medyada giderek büyürken sinema, müzik ve yayıncılık alan¬larını da bünyelerine eklemektedir. Örneğin Time ve Warner Bross+AOL kuruluşlarının birleşmesiyle oluşan AOL/Time Warner; CNN dahil 15 televizyon kanalının, People, Life, Time dahil 64 derginin, Warner Bros, New Line dahil olmak üzere 3 sinema stüd¬yosunun, America Online, Netscape dahil 4 internet şirketinin sahibidir. Burada da gö¬rüldüğü gibi küresel medya devleri birbirle¬riyle yaptıkları ortaklıklarla kablolu yayın, televizyon ve sinema alanlarında konumla¬rını daha da sağlamlaştırmaktadırlar. Bütün bu örneklerden anlaşıldığı gibi medya pat¬ronları sektörün hemen her alanında etkinlik göstermektedirler. Televizyon kanalı sahibi olan medya patronlarının aynı zamanda radyo kanalı, gazete, dergileri ve ayrıca da¬ğıtım şirketleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, medya patronlarının medya sek¬törü dışında başka
alanlarda da çeşitli yatı¬rımlar yaptıkları bilinen bir gerçektir.
Uluslararası medya kuruluşları dünyanın değişik bölgelerinde yatırımlar yaparak ye¬rel medya kuruluşlarıyla çeşitli şekillerde ortaklıklar kurmaktadırlar. Küresel medya devleri az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yatırım yaparken genellikle ken¬dilerini fazla riske atmak istemezler. Kendi formatlarına uygun biçimde yayın yapılması şartıyla güçlü buldukları medya kuruluşla¬rına isim hakkını satmaktadırlar. Geniş izle¬yici kitlesine seslenebilmek amacıyla dünya çapında bir çok ülkede yatırımlarda bulunan küresel medya devleri, Türkiye de de gerek satın almalarla gerek ortak yatırımlarla güç¬lerini genişletmektedirler. Medya alanında yabancı sermaye yatırımları önümüzdeki yıllarda belki daha da yaygınlaşacaktır.

Büyük medya kuruluşlarının içeriklerini yerelleştirmek adına iletişim alanında küre-sel-yerel birlikteliğinin Türkiye deki en be¬lirgin örneği, 1999 yılında Doğan Medya Grubu nun Time Warner Grubu ile işbirliği yaparak 2000 yılında CNN Türk haber ka¬nalını yayın hayatına başlatmış olmasıdır. CNN kanalının küresel alanda izlediği yayın politikasına paralel olarak CNN Türk kanalı, yurt genelindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla ve uzman görüşleriyle izleyicisine aktarmakta¬dır. Doğan Yayın Holding'in CNN Türk'ten sonra bir diğer küresel etkinliği, ünlü eğ¬lence kanalı TNT ve çocuk kanalı Cartoon Network ün de Türkiye de yayını için Turner Broadcasting System le işbirliği içine girme¬sidir. Küresel-yerel ortaklığıyla ilgili bir diğer örnek ise, Türkiye' de CNBC ve Kanal E iş¬birliği ile kurulan ve 2000 yılında yayın ha¬yatına giren CNBC-e kanalıdır. Doğuş Grubu ile CNBC arasında yapılan anlaşma gere¬ğince Kanal E belli bir lisans ücreti ve reklam gelirlerinden pay karşılığında CNBC nin ismini, yazılımını ve belirlenen olanakları kullanma hakkına sahiptir. "NBC' nin sahibi olduğu CNBC, ABD deki haber alanına hükmetmektedir. MSNBC, NBC'nin Micro-soft'la yürüttüğü kablolu yayındır ve ABD' de kablolu yayın izlenme oranlarında ikinci sırayı almaktadır" (Silvia, 2000: 33). Bu kanalın içeriğini CNN Türk kanalından farklı olarak, ekonomi ağırlıklı haberler ve küresel¬leşmenin temel felsefelerinden biri olan Batı¬lı toplamların yaşam tarzını benimsetmeye yönelik, orijinal dillerinde al yazılı filmler ve diziler oluşturmaktadır.

Görüldüğü gibi son yıllarda dünya medya-sındaki gelişmelere paralel olarak Türk medyasında da çeşitli hareketlilik yaşan¬maktadır. Örneğin Kanadalı CanWest Grubu, Süper Fm, Metro FM, Joy FM ve Joy Türk ü alarak Türk medyasına giriş yapmıştır. News Corporation'ın sahibi ABD' li medya devi Ruperth Murdoch ise 2006 yılında TGRT kanalını satın almıştır. FOX TV, Türkiye' deki yayın hayatına 2007' nin Şubat ayında başlamıştır. News Corporation Fox'tan başka, National Geographic Channel'ın da sahibidir. Şirketin ayrı¬ca 7 sinema stüdyosu, New York Post, The Sun da dahil olmak üzere 7 günlük gazetesi, dijital kayıt şirketi ve yapım stüdyoları bulunmaktadır. Son olarak Ruperth Murdoch ın sahibi olduğu News Corparation ın, dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ı satın alması dünya medyasında oldukça ses getirmiştir. Wall Street Journal in siyasi ve güncel haber içeriklerini güçlendirerek New York Times a rakip olacağı düşünülmektedir.

Ayrıca Murdoch' ın Ekim ayında yayına baş¬layacak ekonomi televizyonu Fox Business Network aracılığıyla, alanında hemen hemen rakipsiz olan Amerikan CNBC kanalı ile ciddi bir rekabete gireceği de medya sektö¬ründe tartışılan bir diğer konudur. Son iki yıl içinde Kanadalı yayın grubu Thomson ın, İngiliz haber ajansı Reuters' i 17.2 milyar do¬lara satın alması, dünyada ortalama 80 mil¬yon okuru olan Amerikan Reader's Digest dergisinin 1.6 milyar dolara satılması ve adına ünlü gazetecilik ödülü Pulitzer verilen Joseph Pulitzer'in kurduğu Pulitzer Inc.' in 1.5 milyar dolara ABD li Lee Enterprises ın olması küresel medya alanındaki hareketlili¬ği gözler önüne sermektedir. İngiliz Guardian ile Observer gazetelerini yayınlayan Guardian Media Group un yeni satın almalar için 1.4 milyar dolar ayırdığını açıklaması da sektörde yeni gelişmelerin olacağının bir kanıtıdır (Milliyet Gazetesi, 2007: 9). Bütün bu gelişmeler med¬ya alanında satın alma ve ortaklıkların tüm hızıyla süreceğini açıkça göstermektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 11.12.09, 08:19
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması-Global Media Structures

TARTIŞMA VE SONUÇ
Ülkeler arası rekabetin giderek artmasıyla birlikte şirketlere kendi ulusal pazarları yetmemeye başlamıştır. Kurulan küresel ortaklıklar sayesinde tüm dünya pazarına hizmet vermektedirler. Böylece ülkeler ara¬sındaki sınırların giderek ortadan kalktığı ve ticari ilişkilerde bütünleşmeye gidildiği gö¬rülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kal¬kınma sürecinde gereksinim duydukları sermaye birikimini sağlayabilmek için ya¬bancı sermayeye yönelmektedirler. Günü¬müzde yabancı sermaye yatırımlarının gide¬rek arttığı gözlemlenmektedir. Ticaretin serbestleşmesi ve sınırların kalkması, şirket¬ler için coğrafi pazarı dünya pazarı haline getirmiştir. Böylece şirketler arası rekabet artık küresel düzeyde gerçekleşmektedir. Küreselleşme rekabeti arttırdıkça şirketler yeni ürünler geliştirip ayakta kalabilmek için konularında uzmanlaşmış diğer şirketlerle birleşmektedirler. Daha büyük sermaye, daha fazla yatırımı beraberinde getirmekte bu da şirketin küresel pazardaki rekabet gücünü attırmaktadır. Bir çok gelişmekte olan ülke ekonomisini kademe kademe dışa açarken, yabancı teknolojilerden yararlana¬bilmek amacıyla yabancı sermaye yatırımla¬rını ülkelerine çekebilmenin yollarını ara¬maktadır. Küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasında kitle iletişim araçları son derece önemli işlevler üstlenmiştir. Sürekli gelişen teknolojiler ve dünyayı saran iletişim ağları yeni değerlerin, fikirlerin, görüşlerin dünya¬ya yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamıştır. İletişim alanında meydana gelen gelişmeler dünyamızı şekillendirmekte ve yönlendir¬mektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olayın siyasi, ekonomik ve kültürel yönleri diğer toplumları da etki¬leyebilmektedir. Berzah (2006: 11) bu duru¬mu şu şekilde ifade etmektedir:
Ulusal sınırların ulus ötesi şirketler ve ge¬lişmiş ülkeler lehine kalktığı, 'küreselleş¬me olarak adlandırılan süreç, bugünkü görüntüsüyle çağdaş sömürgecilik sistemi olarak değerlendirilebilir. Yeni medyanın sağladığı olanaklarla gelişmiş toplumlar ve ulus ötesi şirketler, diğer toplumları pazar olarak rahatlıkla değerlendirile-bilmektedir. Bunun için gerekli tek şey, diğer toplumlara ulaşmalarını sağlayacak iletişim alt yapılarının kurulmuş olmasıdır ki, böylelikle medya aracılığı ile diğerleri¬nin tüketim alışkanlıkları, değerleri, top¬lumsal yapı arzu edildiği şekilde biçim-lendirilebilsin.

İletişim alanında sektörler arası ve sektör içi kurulan birliktelikler yeniden yapılanmada önemli bir rol oynamaktadır. Şirketler bu tür birliktelikler sayesinde dünya üzerindeki güç ve etkinliklerini arttırmaktadırlar. Küre¬sel medya alanında yapılan birleşmeler ve ortaklıklarla küresel medya sektörleri dünya çapında etkinliklerini ve piyasalarını geniş¬letmekte ve böylece daha fazla kişiye ulaş¬maktadırlar. Kitle iletişim araçlarının küre¬selleşme sürecindeki yeri ve önemi yadsı¬namaz. Bu sürecin hızlı olmasının yanı sıra, toplumlara en etkin biçimde ulaşması kısaca medya olarak adlandırılan bu araçlar saye¬sinde gerçekleşmektedir. Bu aşamada ortaya çıkan önemli bir sorun, başlangıcında çok seslilik söylemi ve umuduyla ortaya çıkan kitle iletişim araçlarının zaman içinde tek seslilik ve tek perspektiften bakılan bir dün¬ya görüşü üretmede adeta kullanılır duruma gelmeleri olmuştur. Atabek konuyla ilgili olarak; global medyanın iki temel ekonomi politik özelliğinin (ticari içerik ve tekelleşme eğilimi) bir sonucu olarak içerikte tek seslilik ve yanlılık sorununun gündeme geldiğini
belirtmektedir (Atabek, 2007).

Medyanın çok önemli bir güç haline geldiği dikkate alındığında, medya patronlarının hem medya sektöründe hem de medya dışı alanlarda son derece büyük ekonomik güce sahip olmaları, bir çok sakıncalı durumu da beraberinde getirmektedir. Medya dışı alan¬larda yatırım yapan medya sahiplerinin siyasal iktidar ile aralarında iş ilişkisi bulun¬duğu bir gerçektir. Bu bağlamda medya sahipleri ellerinde bulundurdukları medya gücünü kullanarak çıkar sağlama yoluna gidebilmekte ya da siyasal iktidarlar med¬yayı kontrol altında tutabilmek amacıyla medya sahipleri lehine hukuka uygun olma¬yan bir takım işlemler yapabilmektedirler. Kara dayalı bir anlayışın egemen olduğu medya dördüncü güç olma niteliğinden gi¬derek uzaklaşmaktadır. Böyle durumlarda da etik dışı davranışlar ortaya çıkabilmekte¬dir. Ancak, medyada tekelleşme olgusu var oldukça ve medya sahiplerinin medya dışı alanlarda etkinlikleri devam ettikçe, bu etik kurallara aykırı davranış biçimlerinin de¬vamlılığı söz konusu olacaktır. Ülkemizde de medya gücünün demokratik toplumlarda olması gerekenden çok daha fazla bir gücü elinde bulundurduğu, hem siyaset hem de ekonomi alanlarında çok etkin olduğu bir gerçektir. Günümüzde medya, her ne kadar küresel birlikteliklerden uzak kalamasa da yayınların hazırlanmasında ve sunumunda toplumsal sorumluluk ilkesi ile hareket et¬melidir. Medya kuruluşları kamu yararını geri plana atarak, sadece tüketicilerin isteklerine yanıt verecek biçimde programlar Kültürel yerine getirmelidir. ve toplumsal yapının sağlıklı biçimde sürdürülmesi açısından üzerine düşen görevleri üretmemeli ve yayınlamamalıdır.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf index2.pdf (319,9 KB (Kilobyte), 227x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
küresel, media, medya, structures, yapılarının, yoğunlaşması-global

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:50 .