Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı ile ilgili bilgiler


Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı-Diagnosis and Treatment of Cardiac Rhythm Disorders Encountered During the General Anaesthesia Procedure and Intraoperative Period in

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 21.12.10, 08:15
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı

Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı-Diagnosis and Treatment of Cardiac Rhythm Disorders Encountered During the General Anaesthesia Procedure and Intraoperative Period in Dogs
The aim of this PhD study, which was carried out in the Istanbul University Surgery Department, has been the early diagnosis and treatment of rhythm disorders occurring in every step of the general anaesthesia procedure and in the intra-operative period using continuous ECG monitoring in dogs undergoing surgery due to various surgical diseases.
In the study, in which 75 clinical cases were evaluated, different anaesthesia protocols were determined according to criteria such as duration and character of surgery, risk of anaesthesia in the patient and general condition of the patient.
In 55 dogs which were administered with xylazine for sedation during premedication, rhythm disorders such as bradycardia, atrial standstill and 1st degree AV block were encountered in 26. Atropine was used for the treatment of these rhythm disorders. Following administration of the drug, 1st or 2nd degree heart block occurred temporarily; however, heart rate and rhythm returned to normal after a while.
In dogs which were given diazepam for tranquilisation, it was observed that the pre- anaesthesia heart rhythm in the ECG readings remained stable.
In 53 of a total of 59 cases, to which ketamine was administered for anaesthesia induction, it was seen that with respect to initial values, heart rate increased; however, the heart rhythm remained the same. It was observed that the 1st degree AV block seen in 3 cases and occurring due to atropine administration, disappeared during inhalation anaesthesia. In 2 of 3 cases in which sinus tachycardia was detected, it was seen that the heart rate dropped to within normal limits following verapamil administration. The remaining case, which had a tolerable heart rate, rhythm returned to normal during halothane anaesthesia.
There was no change either in heart rate or in rhythm in cases which were given etomidate as an induction agent.
Of 51 cases, in which halothane was given for the continuation of inhalation anaesthesia, it was seen that heart rhythm did not change in 48 cases and 1st degree AV block occurred in the remaining 3. This form of arrhythmia was not treated as it was within normal limits.
Two cases, in which 2nd degree AV block occurred in the ECG readings taken after halothane anaesthesia, were given atropine. Following administration, atrial standstill occurred in 1 case and 2nd degree AV block together with 1st degree AV block occurred in the other case. However, these rhythm disorders were temporary.
While atrioventricular junctional rhythm occurred in only 1 of the dogs to which isoflurane was administered as the inhalation anaesthetic, no change was seen in the other cases. Atrioventricular junctional rhythm returned to normal spontaneously. Following isoflurane anaesthesia, heart rhythm disorders were not encountered in any of the cases.
Finally, in view of our findings; it has been concluded that diazepam is more reliable than xylazine for tranquilisation, etomidate is more reliable than ketamine for induction and isoflurane is more reliable than halothane during inhalation anaesthesia with respect to the incidence of cardiac arrhythmias.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen bu çalışmada, değişik cerrahi hastalıklar nedeniyle operasyonları yapılacak olan köpeklerin sürekli EKG monitörizasyonlarıyla, genel anestezi prosedürünün tüm aşamalarında ve intraoperatif periyotta şekillenebilecek ritm bozukluklarının erken tanı ve sağaltımı amaçlandı.
75 klinik olgunun değerlendirildiği çalışmada; yapılacak operasyonun süre ve niteliği, hayvanın taşıdığı anestezi riski ve genel durumu gibi kriterlere göre farklı anestezi protokolleri belirlendi. Premedikasyonda sedasyon amacıyla ksilazin (xylazine) kullanılan 55 köpeğin 26'sında bradikardi, atriyal duraklama ve birinci derece AV blok gibi ritm bozukluklarıyla karşılaşıldı. Bu ritm bozukluklarının sağaltımında atropin (atropine) kullanıldı. İlacın uygulanmasını takiben, geçici bir süre, birinci ya da ikinci derece kalp blokları şekillendi ancak daha sonra kalp atım sayıları ve ritmler normale döndü.
Trankilizasyon amacıyla diazepam kullanılan olguların EKG kayıtlarında ise anestezi öncesi var olan kalp ritmlerinin değişmeden kaldığı saptandı.
Anestezi indüksiyonu amacıyla ketamin (ketamine) uygulanan 59 olgunun 53'ünde kalp atım sayılarının başlangıç değerlerine oranla arttığı ancak ritmlerinin değişmediği izlendi. Üç olguda karşılaşılan ve atropin uygulamasına bağlı olarak şekillenen birinci derece AV bloğun inhalasyon anestezisi sırasında ortadan kalktığı görüldü. Sinüs taşikardi saptanan 3 olgunun 2'sinde, verapamil uygulamasını takiben kalp atım sayılarının normal limitlere düştüğü izlendi. Tolere edilebilir kalp atım sayısına sahip olan diğer olguda ritm, halotan (halothane) anestezisi sırasında normale döndü.
İndüksiyon ajanı olarak etomidat (etomidate) kullanılan olgularda kalp atım sayıları ve ritmleri yönünden herhangi bir değişiklik şekillenmedi.
Anestezi devamında inhalasyon anesteziği olarak halotan uygulanan 51 köpeğin 48'inde kalp ritminin değişmediği, geriye kalan 3 olguda birinci derece AV bloğun şekillendiği görüldü. Bu aritmi formu, kalp atım sayısı normal limitlerde olduğundan sağaltılmadı.
Halotan anestezisinden sonra alınan EKG kayıtlarında, ikinci derece blok şekillenen 2
olguya atropin uygulandı. Uygulama sonrası olgulardan birinde atriyal duraklama, diğerinde ikinci derece AV blok ile birinci derece AV blok oluştu ancak bu ritm bozuklukları geçiciydi.
İnhalasyon anesteziği olarak isofluran (isoflurane) kullanılan köpeklerin sadece 1'inde atriyoventriküler kavşak ritmi şekillenirken, diğerlerinde herhangi bir değişiklik kaydedilmedi. Oluşan atriyoventriküler ritm, spontan olarak normale döndü.
Isoflurane anestezisi sonrasında hiç bir olguda kalp ritm bozukluğuyla karşılaşılmadı.
Sonuç olarak; elde ettiğimiz bulgulara dayanarak; trankilizasyonda diazepam'ın ksilazin; indüksiyonda etomidat'ın ketamin ve inhalasyon anestezisinde isofluran'ın halotan'a oranla kardiyak aritmi insidansı açısından daha güvenilir olduğu ortaya çıktı.

Giriş
Kardiyovasküler sistemin musküler bir pompası olarak görev yapan kalp, ritmik çalışmasını otonom olarak düzenler. Bu ritmik çalışma, kalp içerisinde yer alıp uyarım çıkaran bir merkez ve uyarımı miyokardiyumun her bölgesine kadar ilerme özelliğinde olan bir sistem ile sağlanır. Kalbin normal ritminde meydana gelen herhangi bir bozukluk "aritmi"ya da "disritmi" olarak adlandırılır. Ritmdeki düzensizlikler; impuls şekillenmesi, iletilmesi ya da her ikisinde birden oluşan anormallikler sonucu şekillenir (1,9,21,24,28,30,31,32,34,48,50). Aritmilerin sınıflandırılmaları (Tablo 1)da oluşum şekilleri dikkate alınarak yapılır (12,22,29,30,31,48,52).
1.JPG
Aritmiler, anestezi öncesinde ya da anestezi sırasında gelişebilirler. Analjezinin yeterli olarak sağlanamaması sonucu şekillenen aşırı stres ve korku, operasyon sırasında meydana gelen kanama, anestezik ajanlar ( ksilazin, ketamin, halotan gibi ), vagal sinirin irritasyonu, elektrolit dengesizlikleri, hipoksi ve ani olarak değişen şartlar kalpte değişik tipte aritmi formları oluşturabilmekte ve yaşamı ciddi boyutlarda tehdit edebilmektedir (10,12,13,15,30,31,43,44,51).
Operasyon sırasında çok karşılaşılan aritmilerden bradiaritmiler gibi ritm bozuklukları; kardiyak apeks vurumunun oskültasyonda güç hissedilmesi, femoral nabız palpasyonunun zayıflaması ya da yetersiz perfüzyonu gösteren soluk mukoz membran renginin gözlenmesi gibi klinik bulgular ile tanınabilmektedir. Ancak bu gibi işlemler aritmi tipinin kesin olarak belirlenmesi açısından yeterli olmadığı gibi çoğu kez acil müdahale gerektiren durumlarda, zaman kaybına da yol açmaktadır. Böyle bir durumda hastanın, bir EKG monitörü ile sürekli olarak izlenmesi ve kalp aktivitesinin her an için denetlenmesi, yaşamı açısından son derece önemlidir (24,25,29,31,47,48).
Anestezi öncesi EKG değerlendirmesi; anestezik ilaç seçimi yapılırken ilacın kardiyak output, kalp hızı, kalp ritmi ve kalp kontraktilitesi üzerine olan etkilerinin yanı sıra, hastada anestezi öncesi herhangi bir ritm bozukluğunun bulunup bulunmadığı bakımından da belirleyici olacaktır. Böyle hastalara güvenli ve etkili bir anestezi sağlamak amacıyla anestezistin, kardiyak hastalıklar tarafından meydana getirilen hemodinamik değişimleri anlaması, ayırt etmesi ve kardiyak ilaçların etkilerini ve çeşitli anestezik ilaçlar ile olan etkileşimlerini bilmesi gerekir. Buna göre de kardiyopulmoner aktivite üzerinde en az depresif etki oluşturan anestezi protokollerinin seçilmesi gerekir (21,25,29,46).
Kardiyak ritm ve iletim bozuklukları; kardiyak output, koroner arter perfüzyonu, arteriyel kan basıncı ve vital organ perfüzyonlarını da etkilemektedir. Antiaritmik sağaltım, ritm bozukluklarının kontrol edilmesi ya da ortadan kaldırılmasıyla normal hemodinamik fonksiyonun tekrar sağlanmasını amaçlar.Bu nedenle spesifik ritm bozukluklarının tedavisi için seçilecek olan ajanların, farmakolojik özelliklerinin iyi bilinmesi zorunluluğu vardır (31,34,52).
Antiaritmik ajanlar, kardiyak hücrelerde elektrofizyolojik mekanizmalar üzerine olan etkilerine göre sınıflandırılırlar. Bu ilaçlar, kalpte şekillenen elektriksel düzensizliği azaltarak sonuçta ventriküler fibrilasyon ve ani ölüm olasılığına kadar gelişebilecek ciddi komplikasyonların şekillenmesini engellerler (31,34,52).

Özlem GÜZEL, E. Cem PERK
İ.Ü.Vet.Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 34851 Avcılar/İstanbul
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-13.pdf (127,3 KB (Kilobyte), 18x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
anestezi, bozukluklarının, genel, kardiyak, köpeklerde, periyotta, prosedürü, rastlanan, ritm, sağaltımı, tanı, ıntraoperatif

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 00:03 .