Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > Arap Dilinde Naht ve Kalime Türetmede "Naht" Yönteminin Kullanımı

İlahiyat Fakültesi hakkinda Arap Dilinde Naht ve Kalime Türetmede "Naht" Yönteminin Kullanımı ile ilgili bilgiler


10. Sonuç: Sonuç olarak, kimi çağdaş dilbilimcilerinin de ifade ettikleri üzere, naht olgusu ve bu yöntemin kelime türetiminde kullanımı konusunda, bizce şunla-rı söylemek mümkündür: Klasik dönem Arapça'da naht örnekleri yaygın

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Like Tree5Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 11.06.09, 07:32
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 1.692
Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Arap Dilinde Naht ve Kalime Türetmede "Naht" Yönteminin Kullanımı

10. Sonuç:
Sonuç olarak, kimi çağdaş dilbilimcilerinin de ifade ettikleri üzere, naht olgusu ve bu yöntemin kelime türetiminde kullanımı konusunda, bizce şunla-rı söylemek mümkündür: Klasik dönem Arapça'da naht örnekleri yaygın ola-rak görülmekle birlikte, bunlara dayalı bir kelime türetme çabası aynı oranda yaşanmamıştır. Geçmiş dönemdeki, daha çok vakıayı tespit çerçevesindeki çabalara karşın, on dokuzuncu yüzyılın ihtiyaçları, bu olgunun bir kelime tüetme yöntemi olarak kullanılması düşüncesi ve çabalarını hızlandırmıştır. Bu olgunun bir kelime türetme yöntemi olarak kullanılmasına bütünüyle kar-şı çıkanlar ile bu olguyu her alanda kelime türemek için kullanmak isteyen iki zıt eğilim ortaya çıkmıştır. Kanaatimizce, her iki eğilimin yanı sıra, bu yön-temden kısmî olarak yararlanmayı savunan dilciler daha isabetlidir. Bizce de, bu yöntemin günümüz koşulları gereği, yeni kavramları, özellikle bilimsel ve teknik terimlerin türetiminde kullanılması bir zaruret değilse bile bu yöntem, bir imkan ve fırsat olarak değerlendirilebilir.

Makale Yazarı
Yakup Civelek
Yard. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı


Türetmenin ayrıntıları için bkz. Doğan Aksan Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil-bilim I-II-III, TDK. Yay. Ankara 1989-1990., III, 43.
Osmanlı döneminde terim türetme çalışmaları için bkz. : Hamza Zülfikar, Terim So-runlar ve Terim Yapma Yolları, TDK Yay. Ankara 1991, s. 2-8.
Kemal Tuzcu, ***8220;Araplarda Etimoloji Çalışmaları***8221;, Nüsha, I (2001), sayı 1, s. 67
Bu dönem Arap dünyasında dil ve edebiyattaki gelişmeler ve yeni kelime türetme çabaları hakkında geniş bilgi için bkz. Şevki Dayf, el-Edebu***8217;l-Arabiyyi***8217;l-Muâsır fî Mısr, 7. bas., Kahire trs., s. 33-45; İbrahim Ali Ebu***8217;l-Haşeb, Târihu***8217;l-Edebi***8217;l-Arabî fî Asri***8217;l-Hâdır, Kahire 1992, s. 45-52; Abdussabur Şahin, el-Arabiyye Lugati***8217;l-Ulum ve***8217;Tıknıyye, Kahire 1989; Cemaluddin eş-Şeyyal, Tarihu***8217;t-Terceme ve***8217;l-Hareketu***8217;s-Sekafiyye fi Asri Muhammed Ali, Kahire Temmam Hassan, el-Lugatu***8217;l-Arabiyye, Mebnâhâ ve Ma***8219;nâhâ, Kahire 1973; M. Reşad el-Hamzavi, ***8220;el-Mustalahatu***8217;l-Lugaviyyeti***8217;l-Hadîse el-Lugati***8217;l-Arabiyye***8221;, Havliyyatu***8217;l-Câmiati***8217;t-Tunusiyye, 14 (1977); Ramazan Abdu***8217;t-tevvâb, Fusûl fî Fıkhi***8217;l-Lugati***8217;l-Arabiyye, Kahire 1973; Muhammed el-Mubarek, Fıkhu***8217;l-Luga ve Hasâisu***8217;l-Arabiyye, Lübnan 1968.
Bu dönemde kelime türetilmesi yolunda önemli katkılar bulunan öncü dilcilerden bi-ri de Ahmed Fâris eş-Şidyak***8217;tır. O, çeşitli türetme yöntemiyle yeni aletler ve düşünce-ler için Arapça***8217;nın zengin türetme gücünden yararlanarak, hiç batı dillerinden kelime almadan, yeni kelimeler türetilebileceğini ifade etmekte ve bunlara fabrika yerine ***8220;***1605;***1593;***1605;***1604;***8221; veya ***8220;***1605;***1589;***1606;***1593;***8221;, bimaristan (hastahane) yerine ***8220;***1605;***1587;***1578;***1588;***1601;***1610;***8221;, usturlab (teleskop) yerine ***8220;***1605;***1606;***1592;***1585;***8221; gibi pek çok kelimeleri örnek vermektedir. Bkz. Ahmed Fâris eş-Şidyak, Kenzu'r-Ragâib fî Muntehâbati'l-Cevâib, I-VII, İstanbul 1279, I, 202.
Kelime türetme konusunda geniş bilgi için bkz. Marûn Gusn, en-Naht fi'l-lugati'l-Arabiyye Vesile li tevsi'ıl-luga, Kahire 1928; Abdulkadir el-Mağribî, el-İştikâk ve't-ta'rib, 2. Bas. Kahire 1366/1948; Abdullah Emin, el-İştikâk, Lecnetu't-Te'lif ve't-Terceme, Kahire 1956; Hanna Terzî, el-İştikâk, Câmiatu Beyrut el-Amarikiyye, Bey-rut 1968; Vecîh es-Semmân, "en-Naht", Mecelletu'l-Mecma'ıl-Lugati'l-Arabiyye, C. 57 (1982), s. 250-260; Hilmi Halil, el-Muvelled fi***8217;l-Arabiyye, Beyrut 1985; Muham-med Draz Tantavi, Zâhiratu'l-İştikâk fi'l-Lugati'l-Arabiyye, Kahire 1986; Muhammed Ali en-Neccâr, "en-Naht fî Kelami'l-Arab", Mecelletu'l-Ezher, C.15 / 8 (1995), s. 452-473. Bu genel eserler dışında konuyu eserlerinin bir bölümünde inceleyen eski ve yeni kaynaklar için bkz. Sibevyh, el-Kitâb, II, 300, 376-28; IV, 285-290; İbn Fâris, es-Sahibî, s. 458-463; İbrahim Enis, Min esrâri'l-luga, Kahire, 1966; İbrahim Enis, Turuku Tenmiyetu'l-Elfâz fi'l-Luga, Kahire 1967. Mahmud Reşad el-Hamzevî, el-Menheciyyetu'l-Âmme li Tercümeti'l-Mustalahât ve Tevhîdihâ ve Tanzîmihâ,, Beyrut 1988; Arapça'da kelime türetme ile ilgili olarak, ulaşabildiğimiz Türkçe çalışmalar şunlardır: İnci Koçak, Arapçanın Gelişme Yolları, Ankara 1982; Kemal Tuzcu, ***8220;Araplarda Etimoloji Çalışmaları***8221;, Nüsha, I (2001), sayı 1, s. 66-71; Soner Gündüzöz, ***8220;Klasik ve Modern Arapçanın Tarihsel Sınırları Üzerine***8221; , Nüsha, III ((Kış 2003), sayı 8, s. 89-90.
Türetme, (Derivation- ***1575;***1604;***1575;***1588;***1578;***1602;***1575;***1602;) İsim veya fiil kök ve gövdelerine yapım ekleri getirmek suretiyle eklendiği kökle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelimeler yapma işlemidir. Yeni bir lafız oluşturulması anlamında iştikak,, bir kelime türetme yöntemidir. Sagir, kebir ve ekber diye üç kısma ayrılır. Kimi dilciler naht olgusunu da iştikak türünden saymış ve bunu dördüncü iştikak türü kabul ederek, iştikaku***8217;l-kubbâr şeklinde isimlendirmişlerdir. İştikak ve kısımları hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Düreyd, el-İştikak, (tah.Abdusselam Harun) Kahire 1378/1958; Abdullah Emin, el-İştikak, Kahire 1376/1956; Muhammed el-Antâkî, el-Vecîz fi Fıkhı***8217;l-Luga, Beyrut trs., s. 420-441; H. Fleisch, ***8220;Ishtikak***8221; EI2 (Eng), IV, 122-123.; Hulusi Kılıç, ***8220;İştikak***8221;, DİA, İstanbul 2001, XXIII, 439-440.
Tevlid yöntemi, dilin kendi öğelerine yeni anlamlar yükleme yoluyla dilden karşıla-ma ve dilin unutulmuş, kimi zaman yalnız lehçe ve ağızlarda yaşayan öğelerin yeni-den kullanım alanına taşıma anlamındadır.
el-Antâkî, el-Vecîz,. 441-470.
Hilmi Halil, el-Muvelled fi***8217;l-Arabiyye, Beyrut 1985, s. 73.
Hilmi Halil, el-Muvelled, 432-478.
Hilmi Halil, el-Muvelled, 527-568.
Özel dil kurumları için bkz. Hilmi Halil, el-Muvelled, 580-586.
İbn Dureyd, Cemheretu***8217;l-luga, (tah. Remzi Munir Ba***8217;lebekî), Beyrut 1987, I, 383; İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, Daru***8217;s-Sâdır, Beyrut 1990, II, 97-98; Firuzabadi, el-Kamusu***8217;l-muhit, Muessetu***8217;r-Risale, Beyrut 1986, 1. bas. 207; ez-Zebîdî, Tacu***8217;l-arûs, Mısır 1306, 1. bas., I, 591.
Şuara 26 / 149
el-Antâkî, el-Vecîz, 428; M. Said, Bilal Cüneydi, Mu***8217;cemu***8217;ş-Şamil, fi Ulûmil-Lugat***8217;il-Arabiyye ve Istılahatuha, Beyrut 1985, 2. bas., s. 963.
el-Mağribî, el-İştikâk, 13
Nihad el-Musa, en-Naht fil-Lugatil-Arabiyye, Daru***8217;l-Ulûm, Rıyad trs.s. 65-67.
Özcan Başkan, Bildirişim, İnsan-Dili ve Ötesi, Altın Kitaplar, İstanbul 1988, 138-140; Hulî, Muhammed. A Dictionary of The Oretical Linguistics, Maktebetu Lübnan, Beyrut 1989, 45
Muhammed Ali El-Huli, A Dictionary Theoretical Dictionary, Beyrut 1991, s., 3-4, 33, 45; Muhammed Hasan Bâkallâ ve diğ. A Dictionary of Modern Linguistic Terms, Beyrut 1983, s. 100.; Muhammed Hasan Abdulaziz, en-Naht fi***8217;l-Lugati***8217;l-Arabiyye, Beyrut trs., s. 77-79
Abdussabur Şahin, el-Arabiyye Luatu***8217;l-Ulûm ve***8217;t-Tekniye, Kahire 1989, s. 294. OPEC Arapcaya ***8220;***1575;***1604;***1571;***1608;***1576;***1610;***1603;***8221;, UNESCO ise ***8220;***1610;***1608;***1606;***1587;***1603;***1608;***8221; şeklinde çevrilmiştir. Türkçe'de kısaltmalar olarak tanımladığımız bu örnekler, tam olarak nahti karşılamakla birlikte, nahti ele alan bazı yazarlar bunları örnek olarak vermektedir.
Abdulaziz, en-Naht, 35.
***8220;***1571;***1602;***1608;***1604; ***1604;***1607;***1575; ***1608;***1583;***1605;***1593; ***1575;***1604;***1593;***1610;***1606; ***1580;***1575;***1585; ***1571;***1604;***1605; ***1610;***1581;***1586;***1606;***1603; ***1581;***1610;***1593;***1604;***1577; ***1575;***1604;***1605;***1606;***1575;***1583;***1610;***8221; Halil b. Ahmed, Kitabu***8217;l-Ayn, (tah. Mehdî el-Mahzûmî-İbrahim es-Sâmirrâî), Beyrut 1408/1988, I, 60
***8220;***1571;***1582;***1584; ***1603;***1604;***1605;***1577; ***1605;***1606; ***1603;***1604;***1605;***1578;***1610;***1606; ***1605;***1578;***1593;***1575;***1602;***1576;***1578;***1610;***1606;***1548; ***1608;***1575;***1588;***1578;***1602;***1575;***1602; ***1601;***1593;***1604; ***1605;***1606;***1607;***1575;***8221; Bkz. Halil b. Ahmed Kitabul-Ayn, I, 60-61.; Ayrıca Bkz. Faris Fendi el-Batayine, "en-Naht beyne Mueyyidihi ve Muârıdıh", Mecelletu Lisani'l-Arab, 34, (1990), s. 122.
Sibeveyh, el-Kitab II, 200, II, 216, IV, 288-289.
el-Ezheri, Ebû Mansur, Tehzibul-Luga (thk. Abdusselam M. Harun- M.Ali en-Neccâr), Kahire 1954, II, 273.
el-Ferra, Yahya b. Ziyâd, Meanil-Kur***8217;an, (tah. M.Ali en-Neccâr); Kahire 1955, I, 201, 212-213.
el-Muberred, Ebu***8217;l-Abbas, el-Muktadab, (tah. Abdulhalık Udayme), Kahire 1963, II, 142, 205. ***1575;***1604;***1593;***1585;***1576; ***1578;***1588;***1578;***1602; ***1605;***1606; ***1575;***1604;***1573;***1587;***1605;***1610;***1606; ***1573;***1587;***1605;***1575;
İbn Fâris, Mekayisu***8217;l-luga, (tah. Abdusselam Hârun), Kahire 1366, I, 328-329
***8220;***1608;***1607;***1584;***1575; ***1605;***1584;***1607;***1576;***1606;***1575; ***1601;***1610; ***1571;***1606; ***1575;***1604;***1571;***1588;***1610;***1575;***1569; ***1575;***1604;***1586;***1575;***1574;***1583;***1577; ***1593;***1604;***1609; ***1579;***1604;***1575;***1579;***1577; ***1571;***1581;***1585;***1601; ***1601;***1571;***1603;***1579;***1585;***1607;***1575; ***1605;***1606;***1581;***1608;***1578;***8221; Ahmed b. Fâris, es-Sahibi fî Fıkhı***8217;l-Luga ve Suneni***8217;l-Arabiyyeti fî Kelâmihâ, Kahire 1910, s. 227.
Hayatı için bkz. Yakut el-Hamevî, Mucemu***8217;l-udebâ, (tah. Ahmed Me***8217;mun er-Rıfâ***8217;i) Kahire 1936/38, C. VIII, s., 100-108.
Suyutî, el-Muzhir, I, 482; el-Hamevî, Mucem, VIII, 102-103
Subhi es-Salih, Dirasât fi fıkhı***8217;l-Luga, Dâru***8217;l-İlm li***8217;l-Melâyîn, Beyrut 9. bas. Trs. 264-265
el-Kermelî bu görüşlerini Mecelletu***8217;l-lugati***8217;l-Arab, C. V, Nisan 1928, s. 293 de yayımlamıştır. Subhi Sâlih, Dirâsât, 266
Subhi es-Salih, Dirasât, 266.
İbn Fâris, es-Sahibi, 227.
Abdullah Emin, el-İştikâk, s. 392.
Abdulaziz, en-Naht. 85, -89.
Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru***8217;l-Belâga fi***8217;l-Meâni ve***8217;l-Beyân ve***8217;l-Bedî, İstanbul 1984, 22-23; Ahmed Mustafa el-Merâğî, Ulûmu***8217;l-Belâğa, Beyrut 1984, s. 26-27.
Hurûfu'z-Zelâkâ terimini ilk defa İbn Dureyd kullanmıştır. Suyûtî, el-Muzhir, I, 191
Nahtin kısımlarıyla ilgili olarak bkz. el-Mağribi, el-İştikâk, 12 vd. el-Batayine, ***8220;en-Naht***8221;, 122-123; Hanna Terzi, el-İştikak, Camiatu Beyrut el-Amerikiyye, Beyrut 1968, 357-358; Subhi es-Salih, Dirasât, 249.
***8220;***1604;***1602;***1583; " ***1576;***1614;***1587;***1618;***1605;***1614;***1604;***1614;***1578;***1618; " ***1604;***1610;***1604;***1609; ***1594;***1583;***1575;***1577; ***1604;***1602;***1610;***1578;***1607;***1575; - ***1601;***1610;***1575; ***1581;***1576;***1617;***1584;***1575; ***1584;***1575;***1578; ***1575;***1604;***1581;***1576;***1610;***1576; ***1575;***1604;***1605;***1576;***1587;***1605;***1604; ***8221; İbn Sıkkît, Islâhu'l-Mantık, (tah. Abdusselam Harun), Dâru'l-Maarif, Kahire 1970, s., 203-303
İbn Sıkkît , Islah, 303; İbrahim Enis, Min esrari***8217;l-luga, 72.
el-Antâkî, el-Vecîz,. 428
el-Batayine, ***8220;en-Naht***8221;, 122-123,.
İbrahim Muhammed Neca, Fıkhu'l-lugati'l-l-Arabiyye, s. 56, Ali Abdulvahid Vafi, Fıkhu***8217;l-luga, Kahire 1956, s. 186 vd..
el-Antâkî, el-Vecîz,. 429
İsmail b. Hamed el-Cevherî, Tacul luga ve sıhahu***8217;l-Arabiyye (tah. Abdulgafur Attar) 1984/1404), A B D mad., Muzhir I, 485
Suyuti, bu naht örneklerini İbn Ebi***8217;l-Ferha***8217;nın el-Mustevfâ***8217;sından aktarmaktadır Suyutî, Muzhir, 485
Suyutî, el-Muzhir I, 485
İbrahim ebu Sıkkin, Fıkhu***8217;l-Luga, 23
Cahız, el-Buhala, (tah. Taha el-Haciri), Darul-Maarif, Kahire, 1959, s. 106.
İbrahim Muhammed Necâ, Fıkhu***8217;l-luga, 56; İbrahim Ebû Sikkîn, Fıkhu***8217;l-luga, 25.
İbrahim Enîs, Min esrâri***8217;l-luga, s. 72.
Suyutî, el-Muzhir, I, 485.
Subhi es-Salih, Dirasât, 243-244..
Terzi, el-İştikak, 363; Muhammed el-Mubarek, Fıkhu***8217;l-lugati ve hasâisu***8217;l-Arabiyye, Beyrut 1986, s. 148-149;
el-Mağribî, el-İştikâk, 13.
el-Âlûsî***8217;nin naht için ***8220;***1575;***1604;***1575;***1588;***1578;***1602;***1575;***1602; ***1575;***1604;***1571;***1603;***1576;***1585;***8221; kavramını kullanmasına karşın dilcilerin ço-ğunluğu bu kavramı ***8220;***1606;***1593;***1602; ***1600; ***1606;***1607;***1602;***8221; gibi harflerde yapılan değişme ile (ibdal) yapılan tü-retme yönetmi için kullanmaktadırlar. Bu sebeple karışıklığı önlemek için naht yerine ***8220;***1575;***1604;***1575;***1588;***1578;***1602;***1575;***1602; ***1575;***1604;***1603;***1615;***1576;***1617;***1614;***1600;***1571;***1585;***8221; terimi kullanmayı tercih ederler. (el-Antâkî, el-Vecîz, 428-29.)
Mahmud Şukri el-Âlûsî, Kitabu***8217;n-Naht ve Beyânu Hakikatihi ve Nebzetun min Kavâidih, (tah. Muhammed Behcet el-Eserî), el-Mecma***8217;i***8217;l-İlmiyyi***8217;l-Irakî, Bağdad 1409, s. 39.
el-Âlûsî, Kitabu***8217;n-naht, s. 38.
Mahmud Seyyid Ali Bilâsî, ***8220;en-Naht fi***8217;l-Lugati***8217;l-Arabiyye***8221;, Mecelletu***8217;l-Lisâni***8217;l-Arabiyyî, Tunus sayı 47 (1999) , sy. 275-286.
Soner Gündüzöz, ***8220;Klasik ve Modern Arapçanın Tarihsel Sınırları Üzerine***8221; , Nüs-ha, III ((Kış 2003), sayı 8, s. 76, Ancak Gündüzöz, nahtin daha çok fiil türetmede kul-lanılan bir yol olduğundan söz eder
Mecelletu***8217;l-Mecme***8217;il-Lugati***8217;l-Arabiyye, Cilt V, (1948), s. 202-203.
Mecelletu***8217;l-Mecme***8217;il-Lugati***8217;l-Arabiyye, Cilt V, (1948), s. 158, 203.
Subhi Sâlih, Dirâsat, 274.
Abbâs Hasan, el-Lugatu ve***8217;n-nahv, Daru***8217;l-Maarif, Kahire 1966, s. 245; İbrahim Enîs, Min esrâri***8217;l-luga, s. 74-75.
Abdulaziz, en-Naht, 81.
Satı***8217; el-Husrî, Fi***8217;l-Lugati ve***8217;l-Edeb, Beyrut 1985, s. 74-81, naklen Abdulaziz, en-Naht, 25-26
Muhammed Salahaddin. el-Kevâkibî, Mustalahât İlmiye, 8. bas. Dımeşk 1959, s. 6-8.
el-Kevâkibî,, Mustalahât,. 6-8 den naklen Abdulaziz, en-Naht, 55-56.
Racihî***8217;nin naht örnekleri için bkz. Mecelletu***8217;l-Lisani***8217;l-Arabî, C. 24, s. 171-174, C. 25, s. 227-252.
Abdulaziz, en-Naht, 59-64.
Munir el-Ba***8217;lebekî el-Mevrid, Daru***8217;l-ilm li***8217;l-Melâyin, Beyrut 1987, s. 912-23
Abdulaziz, en-Naht, 67-69.
Abdulaziz, en-Naht, 71-73.
Bu terimleri dipnotlarda işaret ettiğimiz kaynaklardan yararlanarak çıkardığımız i-çin, burada her biri için ayrı sayfa numaraları vermeye gerek duymadık.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: doc 006civelek-naht.doc (217,5 KB (Kilobyte), 39x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 06.07.11, 16:20
Acemi
 
Üyelik tarihi: Jul 2011
İletiler: 1
pramid doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Arap Dilinde Naht ve Kalime Türetmede "Naht" Yönteminin Kullanımı

bu yazı için tşk ederim
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 10.07.11, 13:40
parametre - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Genel Yönetici
 
Üyelik tarihi: Sep 2009
Nereden: Kocaeli
İletiler: 568
parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Cevap: Arap Dilinde Naht ve Kalime Türetmede "Naht" Yönteminin Kullanımı

İlginç ve egitici katkılarınızdan dolayı tesekkuru sunmayı bir borc bilirim Arapca egitiminiz guzel sanırım bu dil su sıralar çok revacta bu konuda eiğim veren kaynaklarınız varsa ogrenmek isteyenlere yardımcı olabilirsiniz size basarılar
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Tejnikleri Kursu

NuveRadyo Linki
Flatcast Tema Yapımı
Photoshop Dersleri Linki
Corel Draw Dersleri Linki
Corel PHOTO-PAINT Dersleri
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
"naht", arap, dilinde, kalime, kullanımı, naht, türetmede, yönteminin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:04 .