Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Yapılandırmacı Öğrenme (İmkan Ve Sınırlılıklar)

İlahiyat Fakültesi hakkinda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Yapılandırmacı Öğrenme (İmkan Ve Sınırlılıklar) ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Yapılandırmacı Öğrenme -İmkân Ve Sınırlılıklar Constructive Learning In The Religious Culture And Ethics Courses - Possibilities And Restrictions Bu makalede, Din Kültürü ve Ahlâk

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Fehmide Zeytuna

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.12.10, 08:10
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 1.692
Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Yapılandırmacı Öğrenme (İmkan Ve Sınırlılıklar)

[coverattach=1]Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Yapılandırmacı Öğrenme -İmkân Ve Sınırlılıklar
Constructive Learning In The Religious Culture And Ethics Courses - Possibilities And Restrictions
Bu makalede, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde yapılandırmacı öğrenmenin imkân ve sınırlılıkları üzerinde durulmuştur. Öncelikle yapılandırmacı öğrenme kuramının temelleri hakkında bilgi verilmiş, daha sonra Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerindeki durum olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmıştır.
In this article, the possibilities and the restrictions of the constructivist learning in the courses of religious culture and ethics have been given point to. Firstly, brief information about the basis of constructive learning has been given. Secondly, the conditions in the religious culture and ethics courses have been discussed from the positive and the negative aspects.
PROBLEM
Din, tarih boyunca toplumsal hayat, insanlar arası ilişkiler, insanların tutum ve davranışları üzerinde etkili olan temel kurumlardan biri olmuştur. O, her şeyin üstünde, insan hayatını düzenleyici bir ilkedir ve bireyin hayatını, onu kapsayan, fakat aynı zamanda aşan mutlak anlamlar ve değerlere göre düzenler. Berger'e göre, eğer birçok kişi böyle bir düzenleyici ilkeyi paylaşırsa, yalnızca bu
şekilde verilen anlam çerçevesi dâhilinde birbirleriyle ilişkileri mümkün hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerini aşma ve bazen de kendini feda etme noktasına kadar olmak üzere, muhtelif bencillikleri bir tarafa atmak da mümkün olur.
Toplum hayatı üzerinde oynadığı rolün yanı sıra din, aynı zamanda varoluş konusunda genel mahiyette kavramlar dile getirir ve insanlarda güçlü, derin ve kalıcı motivasyonlar, ruhi eğilimler uyandıracak tarzda etkide bulunan bir semboller sistemi sunar. Dile getirdiği kavramlara öyle bir gerçeklik özelliği sağlar ki, bunların etkisiyle yaşanan motivasyonlar ve ruhi eğilimler ancak gerçeğe dayanmakla gözükür.
2
4
5
Yapılan bazı araştırmalar, din ve inancın gençlerin hayatındaki yerini göstermek, dolayısıyla Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersine olan ihtiyacı dile getirmek bakımından oldukça dikkat çekicidir. Meselâ, ortaöğretim öğrencileriyle yapılan böyle bir araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu (%97,8) kendini inanan birisi olarak, yine büyük çoğunluğu (%81,7) kendini dindar birisi olarak kabul etmektedir. Araştırmada sorulan sorulara verilen cevaplardan anlaşıldığına göre, onların azımsanamayacak bir oranı da dinî pratikler ve ritüeller konusunda hassasiyet göstermekte, bunları yerine getirmeye dikkat etmektedir. Söz konusu araştırmada, elde edilen bulguların diğer bazı araştırmalarca da desteklendiği ifade edilmektedir. Aynı araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri de öğrencilerin geleneksel din öğretimi yaklaşımlarından; bir dinin mensubu olarak yetiştirmeyi esas alan bir din dersini, bir mezhebin mensubu olarak yetiştirmeyi esas alan bir din dersine tercih etmeleridir. Yani, liseli gençler, sadece bir mezhebe dayalı (Katolik din dersi, Protestan din dersi gibi) olarak yürütülen bir ders yerine, daha üst inanca, dine dayanan ve daha genel olan bir dersi tercih etmektedirler.
Dinin hem bireylerin ve toplumun ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici güçlü bir psikolojik etken olması hem de insanın doğuştan sahip olduğu yönelişlerinden biri olarak kabul edilmesi, insanın bütün yönleriyle geliştirilmesini esas alan eğitimin, dolayısıyla da din eğitimi ve öğretiminin gerekliliği açısından önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Ancak dinin bu etkisi, doğru ve yeterli bilgi, uygun bilimsel yöntem ve sosyal destekle işlerlik kazanır. Bu tür bir ortamda dinî geleneklerini iyi öğrenen bir kişi, kendi dininden yanlış, tek taraflı ve hoşgörüden uzak yorumlar çıkarmayacaktır. Her şeyden önce bu kişinin, başka dinden ve kültürden olan insanlarla dostluk kurma, onların inançlarını öğrenme ve karşılıklı anlayış ve işbirliği kurma gayreti içerisinde olması beklenebilir. Çünkü doğru bir şekilde verildiği takdirde din eğitimi ve öğretimi, öğrencilerin kendi dinlerini keşfetmeleri yanında farklı dinleri, inançları değerleri ve gelenekleri öğrenmelerini de teşvik eder. Onları hakikat, inanç ve ahlâk konularında analiz, yorum ve değerlendirme yapmaya ve ulaştıkları sonuçları başkalarıyla tartışmaya sevk ederek önyargılarından kurtulmalarına yardım eder. Böylece öğrencilerin kendi benliklerini ve aidiyetlerini geliştirmelerine katkıda bulunduğu gibi, bir birey ve vatandaş olarak çoğulcu bir toplumda ve çok kültürlü bir dünyada sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunur.
Dinin başka türlü bir yolla mümkün olamayacak bir şekilde dünyayı tecrübe etmeye imkân veren, kendisiyle gerçekliğe ulaşılan özgün bir yol sunma gibi bir özelliğinin varlığı, DKAB derslerinin diğer derslerde mümkün olmayan birçok farklı bağlamın açılmasını sağlayabilecek önemli bir imkân olduğu sonucunu da beraberinde getirir. Çünkü okul, içinde din eğitimi ve öğretiminin gerçekleştiği en önemli mekânlardandır. Sözü edilen dünyayı tecrübe etmenin farklı yolları da DKAB derslerinin, din ve inanca göre oluşan sorumluluk düşünceleri ile davranışlar halindeki yeteneklerin geliştirilmesi olarak özetlenebilecek temel görevini hatırlatır. Bu görev de özellikle öğrenciye inancının temelleri ve hayatın anlamıyla ilgili temel bilgilerini düzenleme konusunda aracılık etmek, yaşayan inanç formlarını öğrenmesini sağlamak ve dini diyalogu ve karar verme gücünü teşvik etmek gibi hususları yerine getirerek gerçekleştirilir. Okulun görevi, çok amaçlı özelliğine uygun düşecek şekilde öğrencilerin gerçeğin bütünüyle karşılaşmalarını hedef alan bir eğitim-öğretim sağlamaktır. Bu bütünlük içerisinde okul, öğrencilerin din ile ilgili soruları yokmuş gibi davranamaz, onların kendiliğinden veya başka branşlar yoluyla cevaplandırılmasını bekleyemez. Toplum politikası açısından DKAB dersi, okulda, dinin toplum içinde sahip olduğu yere uygun bir biçimde temsil edilmek durumundadır.
Bütün bunlardan sonra, okullarda gerçekleştirilen ***8212;nasıl isimlendirilmiş olursa olsun- din ile ilgili bir dersin, günümüz öğrencilerine kendi kültürlerinin oluşumu üzerinde hak iddia eden çeşitli topluluklar hakkında da derin bir anlayış sunmak ve kendi kimliklerini tanımlama konusunda katkıda bulunmak zorunda olduğunu söylemek pek yanlış olmayacaktır. Bu aynı zamanda dersin, onların kendi kültürleri ve "öteki" üzerinde eleştirel bir şekilde düşünmelerini sağlayacak zihinsel hayal gücüne yönelik kaynaklar sunmak zorunda olduğu anlamına da gelmektedir. Ancak bu şekilde toplum içinde eleştirel bir bakış açısı ile birey olmalarına imkânlar sunulmuş olacaktır.
Din ile ilgili herhangi bir dersin okul programlarında nasıl yer alacağı meselesi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de daima hararetli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Bu soruya cevap vermek de pek o kadar kolay görünmemektedir, çünkü kimi zaman tartışmalara, -gayet tabii bir şekilde- katılanların arka planları, siyasî ve dünya görüşleri yön vermektedir. Devlet okullarında bu derse hiç yer vermeyen birkaç ülkenin dışında %orunlu, seçimlik ya da ihtiyari olarak isimlendirerek okul programlarına bu dersi dâhil eden çözümler de yeterli gelmemektedir. Statüsüyle ilgili bu tartışmalar çoğu ülkede gerilerde kalmış olsa da dersin yaklaşımı, amaçları, içeriği ve yöntemi vb. hususlarla ilgili tartışmalar bütün hararetiyle sürmektedir. Bu tartışmalar çoğulculuk, çok kültürlülük, küreselleşme, öğrenci merkezlilik gibi birtakım toplumsal gelişme, değişme ve ihtiyaçlarla dersin ilişkisi hakkında olduğu kadar, öğrenme konusundaki ilerlemeleri de dikkate alma yönünde ilerlemektedir. Tüm bu tartışmaların ana amacının dersin günümüz problemlerine çözüm getirebilecek bireylerin yetişmesine katkı yapar hale nasıl getirilebileceği meselesi olduğu söylenebilir.
Çok kültürlü ve çok inançlı toplumlar bağlamında bulunan çözümlerden bazıları "mezheplerüstü din dersi", "dinlerüstü din dersi", "kültürlerarası din dersi", "dinlerarası din dersi", "fenomenolojik din dersi", "yorumlayıcı din eğitimi", "sorgulayıcı din eğitimi", "sosyal din eğitimi" şeklinde din kavramının başına bir sıfat eklenerek
isimlendirilmektedir. Din dersinin nasıl verilmesi gerektiği konusunda geliştirilen modeller kimi zaman da "dini öğrenme", "din hakkında öğrenme" ve "dinden öğrenme" şeklinde, öğrenmeyi ya da eğitimi öne çıkararak ve daha çok din dersi konusunda ortaya konulan ve sürdürülmekte olan bütün uygulamaların ortak yönleri dikkate alınarak isimlendirilmektedir. Bir ihtiyaca bağlı olarak geliştirilen tüm yaklaşımların, içinde bulunulan ülkenin şart ve imkânlarından bağımsız olmadığı ve kimi zaman belki de sadece bu sebeple birtakım eksikliklerinin bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Türkiye'de de genelde din eğitimi, ama özellikle okul programlarında yer alan din dersleri konusundaki bu tür çalışmalardan uzak kalınmamış, ortaya çıkan yeni gelişmelere ayak uydurma anlamında olduğu kadar, bu derslerden daha fazla katkı elde edilebilmesi anlamında da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Bu bağlamda ilk ve en önemli program geliştirme faaliyetinin 2000 yılında tamamlanarak uygulamaya konulan ilköğretim DKAB dersi programıyla başlatıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Öğrenci merkezli, daha çok öğrencinin ihtiyaçlarını, yönelişlerini, farklılıklarını dikkate alan ve bir inancı benimsetmenin bu dersin amacı olamayacağı, öğrencilerin din konusundaki kararlarını özgürce kendilerinin verebilmeleri için onları birtakım alternatiflerle karşılaştırmanın daha doğru olacağı şeklindeki bir yaklaşımın temelleri adeta bu programla atılmıştır. Daha sonra bazı velilerin çocuklarının bu dersten muaf olma isteğiyle başlattıkları hukukî sürecin katkıları, demokrasi, çoğulculuk ve çok kültürlülük konusunda kat edilen mesafeler ve nihayet eğitim ve din eğitimi konusunda kaydedilen gelişmelerle de ilişkili bir şekilde 2005 yılında ortaöğretim, 2007 yılında da ilköğretim programlarında tekrar köklü değişikliklere gidilmiştir.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki diğer derslerin programlarıyla yaklaşık aynı zamanda geliştirilen bu iki programın, özellikle öğrenme alanındaki gelişmelere paralel bir şekilde onlarla ortak bir dilinin olduğu görülmektedir. Programların "yapılandırmacılıM" anlayışına göre geliştirilmiş olduğu iddiası dikkati çeken en önemli gelişme ve yeniliktir. Öğretim programında bu derslerin, sadece bilgi verme aracı olmaktan çıkarılarak aynı zamanda bilgi edinme yolları ve aklını kullanma kabiliyetini geliştiren bir süreç olarak kullanılması önerilmekte, öğrencilerin din hakkında doğru bilgiler edinirken kendilerine sunulan alternatifleri incelemelerini sağlayacak bir bakış açısı kazanma konusunda bilinçlenmeleri din öğretimimin önemli bir amacı haline getirilmektedir. Buna göre öğrenciler körü körüne uygulayıcı olmamalı, aksine kendilerine sunulan bilginin hangi amaçla, kim için, nasıl bir dünyada kullanılabileceğini sorgulayabilecek şekilde yetiştirilmeli, özellikle inanç ve hayat konusundaki tercihlerini özgür bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak ortam oluşturularak onların varlıklar içerisindeki konumlarını belirlemesine katkıda bulunulmalıdır. Sağlıklı bir din ve ahlâk öğretimiyle öğrencilerin Millî Eğitimin Genel Amaçlarında yer alan millî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerleri benimsemeleri; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, farklı aile ortamları ve farklı kültürel kaynaklardan gelen öğrencilerin, yaşayan dinin mezhepler üstü ve dinler açılımlı bir yaklaşımla öğretimi sayesinde, belirtilen kazanımları elde etmeleri beklenmektedir. Böylece derste, bir taraftan kültürün İslâm dinine ait gelenekleri öğrenilirken, bir taraftan da öğrenciler diğer insanlar, kültürler ve dinlerle birlikte yaşamaya teşvik edilecektir.

Halit EV
Doç.Dr., DEÜ Alahiyat Fakültesi Din Egitimi Anabilim Dalı Ögretim Üyesi.
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Table_Pencil_Clock.jpg (10,1 KB (Kilobyte), 7x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 12.pdf (254,9 KB (Kilobyte), 14x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
(ımkan, ahlak, bilgisi, derslerinde, din, kültürü, öğrenme, sınırlılıklar), yapılandırmacı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:32 .