Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkında Bir Değerlendirme

İlahiyat Fakültesi hakkinda İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkında Bir Değerlendirme ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkında Bir Değerlendirme-An Evaluation About Curriculum Of Religious Culture And Ethics In Elementary School Bu makalede, ilköğretim okullarında 2007 yılından bu

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06.01.11, 08:00
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkında Bir Değerlendirme

[coverattach=1]İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkında Bir Değerlendirme-An Evaluation About Curriculum Of Religious Culture And Ethics In Elementary School
Bu makalede, ilköğretim okullarında 2007 yılından bu yana uygulanmakta olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin programı ele alınmıştır. Kapsamı bakımından değerlendirilmeye çalışılan bu program bir öncekiyle kuramsal açıdan karşılaştırılmıştır. Programların bileşenleri karşılaştırılırken ve incelenirken yapılandırmacılık yaklaşımı dikkate alınmıştır.

In this article, the curriculum of religious culture and ethics in elementary schools, which is being carried out since 2007, has been observed. The curriculum's scope has been evaluated and also compared with the previous one. While comparing and analyzing the components of the curriculum, contructivism also has been under consideration.

PROBLEM
Din ile ilgili herhangi bir dersin okul programlarına nasıl dâhil edileceği meselesi, yaşadıkları tarihî tecrübelere ve sahip oldukları farklı şartlara bağlı olarak ülkelere göre farklılık göstermektedir. UNESCO tarafından 2003'te yayımlanan bilgilere göre araştırma yapılan 142 ülkenin 73'ünde böyle bir ders, okulun ilk dokuz yılı süresince öğrencilerin karşısına en az bir kere zorunlu ders olarak gelmektedir. Fakat bununla birlikte Avrupa ülkelerindeki uygulamaların önemli bazı ortak özellikler gösterdiği de belirtilmelidir. Zorunlu, seçmeli veya isteğe bağlı olarak birçok ülkede okul programlarında yer alan bu ders meselâ,
Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İrlanda'da inanca dayalı olarak ve "din eğitimi" şeklinde zorunlu; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan
ve Slovakya'da seçmeli olarak yapılmaktadır. Danimarka, İngiltere ve İsveç'te ise "dinler hakkında eğitim" şeklinde ve zorunludur. Arnavutluk, Fransa, Karadağ ve Makedonya'da ise devlet okullarında din dersi olmayıp, "dinler hakkında eğitim" şeklinde başka dersler içinde verilmektedir. Okul programlarında dinle ilgili bir dersin yer aldığı söz konusu ülkelerin tamamına yakınının nüfusu ağırlıklı olarak Müslümanlardan ve Hıristiyanlardan oluşmaktadır. Okullarında böyle bir derse yer vermeyen ülkelerin konuyla ilgili okul dışında bir takım düzenlemelerin yapılmasına imkân sağladıkları düşünülecek olursa uluslararası düzeyde, kapsayıcı olmaya özen gösterilmesi koşuluyla okullarda din eğitimi ve öğretimine yönelik bir dersin bulunması yönünde olumlu bir eğilimin olduğu söylenebilir.
Diğer taraftan ülkelerin okul programlarında dinle ilgili bir ders bulunuyor olsa da aynı zamanda bir ülkede yaşayan insanlar arasında inançlar, değerler ve yaşama şekilleri farklılaşmakta ve giderek çoğulculuğun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yeni durum, farklılık ve çeşitlilik içinde din eğitimi ve öğretimi konusunda hangi politikaların nasıl etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceği, bunların okul programlarına nasıl yansıtılabileceği gibi soruları beraberinde getirmektedir. Konuyla ilgili tartışmalarda daha çok insan haklarının yorumlanmasına, devletin rolünün belirlenmesine, resmî ve özel öğretim kurumlarına ve dinî kuruluşlara odaklanıldığı söylenebilir. Yapılan tartışmaların özellikle uluslar arası sözleşmeler ve hukukî kararlarla yakından ilgisinin olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de din ve eğitim tartışmaları kapsamında insan haklarının, uluslar arası ve ulusal mahkemelerin kararlarıyla ulusal mevzuatın yorumuna uygun düşecek eğitim politikaları ve sınıf içinde bunun başarılmasına yönelik olarak çeşitli öğrenme etkinlikleri belirlenmeye çalışılmaktadır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersi programının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü zorunlu olarak okutulmaya başlandığı 1982 yılından bu yana ilk defa köklü bir şekilde 2000 yılında geliştirilen bu dersin programı, diğer derslerin programlarının yenilenmesine paralel olarak 2005 yılında ortaöğretim
DKAB dersi programının geliştirilmesinden sonra tekrar ele alınmış ve geliştirilerek 2007 yılında uygulamaya konulmuştur. Hem ortaöğretim hem de ilköğretimde yapılan çalışmaların yukarıda sözü edilen tartışma ve yönlendirmelerle ve eğitim ve öğrenme alanındaki gelişmelerle yakından ilgisi bulunmaktadır.
Hatırlanacağı üzere alevi bir vatandaşımız, çocuğunun dersten muaf olması isteğiyle 2001 yılında, öncelikle iç hukuk yolunu kullanmış, buradan kendi lehinde bir karar çıkmayınca 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunmuştur. Bu mahkemenin 9 Ekim 2007'de açıkladığı kararı ile tekrar bir tartışma ortamı doğmuştur. Mahkeme önce ilköğretim DKAB ders programı ve kitaplarını eleştirel, objektif ve çoğulcu olup olmadığı bakımından ele almıştır. Mahkemenin kararına göre bu derste diğer din ve felsefelerden daha çok İslâm bilgisine, genel kültürün de ötesinde İslâm inanç ve ibadetlerine ayrıntılı olarak yer verilmekte, öğrencilerin bazı sureleri ezberlemeleri istenmektedir. Alevilere özgü inanç ve ritüellerin öğretilmediği belirtilerek anne ve babaların çocuklarını kendi dinî ve felsefî inancına göre yetiştirme hakkını düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek protokol 2. Maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Danıştay 8. Dairesinin, ilköğretimde okuyan çocuklarının zorunlu DKAB dersinden muaf olması için iki velinin farklı tarihlerde açtıkları davalar nedeniyle daha öncekinin aksi yönde verdiği 3 Mart 2008 tarihli kararı konuyla ilgili bir diğer örnektir. Bu kararda mahkeme, dersin Anayasa'nın 24. Maddesinde zorunlu olduğunun belirtilmesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlâk bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretimi olarak kabul edilemeyeceği ve bu içerikle zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığını belirtmektedir.
İlgili dairenin bu kararı muhtemelen 2000 yılında uygulamaya konulan program incelenerek alınmış bir karardır. Çünkü yeni olan mevcut programın uygulanmaya başlanması 2007-2008 öğretim yılından itibaren olmuştur. Hukukî süreç başlamadan önce, 2000 yılında ilköğretim DKAB dersiyle ilgili program geliştirme çalışmalarına başlanmış ve önemli bazı adımlar atılmış olmasına rağmen Danıştay'ın 8. Dairesinin son kararına bakılacak olursa gerçekleştirilenler henüz istenilen seviyede değildir. Fakat 2007 yılında yapılan değişikliler içerikle ilgili belirtilen eksiklikleri giderme konusunda önemli bir adım sayılmalıdır. Aslında mevcut programa, temel aldığı yaklaşım, öğrenme anlayışı, konuları ele alış tarzı vb. hususlarda kaynaklık etmiş olan bir önceki programla ilgili önemli bir iki konuyu kısaca hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Çünkü bunlar yaşanan süreci ve gelinen noktayı görmek bakımından önemlidir.

Halit EV
Doç.Dr., DEÜ İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Table_Pencil_Clock.jpg (10,1 KB (Kilobyte), 6x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 13.pdf (265,0 KB (Kilobyte), 7x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ahlak, bilgisi, değerlendirme, dersi, din, hakkında, kültürü, öğretim, programı, ılköğretim

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:29 .