Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > Kur'an'da Dünya Ahiret Dengesi

İlahiyat Fakültesi hakkinda Kur'an'da Dünya Ahiret Dengesi ile ilgili bilgiler


İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ II KISALTMALAR V GİRİŞ 1 Tezin Konusu ve Amacı: 1 Metodu ve Kapsamı: 3 Dünya ve Ahiret Kavramlarının Tahlili 5 1 .Dünya: 5 2.Ahiret: 7 Dinlerin Dünya ve

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.04.11, 10:46
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 1.692
Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Fehmide Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Kur'an'da Dünya Ahiret Dengesi

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ II
KISALTMALAR V
GİRİŞ 1
Tezin Konusu ve Amacı: 1
Metodu ve Kapsamı: 3
Dünya ve Ahiret Kavramlarının Tahlili 5
1 .Dünya: 5
2.Ahiret: 7
Dinlerin Dünya ve Ahiretle İlgili Görüşleri 9
1 .Yahudilik: 10
2. Hıristiyanlık : 13
3. Uzak Doğu ve Hint Dinleri: 17
I.BÖLÜM 19
KUR'AN'IN DÜNYA VE AHİRET HAYATINA BAKIŞI 19
A. Kur'an'ın Dünyaya Bakışı 19
1. Kur'an'ın Tasvip Etmediği Dünya Hayatı 21
a. Dünya Hayatı Bir Oyun ve Eğlencedir 22
b. Dünya Hayatı Aldatıcı Bir Metadır 28
c. Dünya Hayatının Aldatıcılığı ve İnsanların Buna Karşı Uyarılması 30
d. İnsanın Dünyaya Düşkün Olmasının Sebepleri 32
d. 1.Şehvetine Düşkünlük ve Zayıflık 33
d.2.Cimri ve Mal Tutkunu Olmak 34
d.3. Zalim, Cahil ve Nankör Olmak 36
2. Kur'an'ın Öngördüğü Dünya Hayatı 39
a. İnsanın Yeryüzünün Halifesi Oluşu 41
b. Dünyanın İnsanın Emrine Verilmiş Olması 43
b.1.Giyinip Kuşanma 46
b.2.Beslenme 49
c. Çalışmanın Önemi 50
d. İlim, İrfan ve Tekniğe Önem Verilmesi 59
B. Kur'an'ın Ahirete Bakışı 62
1. Kur'an'ın Ahiret Hayatına Bakışı ve Ahiret Hayatını Tercih Etmesi 63
a. Mutlak Olarak Allah'a İnanma ve İtaat 69
b. Ölüm Sonrası Dirilişe İnanma 71
c. Kazançtan İnfak Etme 72
d. Hayır Alanında Yarışma 74
e. İbadetleri Yerine Getirme 76
II. BÖLÜM 78
DÜNYA-AHİRET DENGESİ 78
A. Dünya İşlerinde Ölçü 79
1. Çalışmada Ölçü 79
2. İsraf Etmemek 81
3. Adaletli Olma 83
4. Zenginli k 85
5. Tembellik ve Dilenme 88
6. Cimrilik ve Cömertlik 92
7. İnsan Hakları 94
B. Ahiret İşlerinde Ölçü 96
1. Aşırıya Kaçmamak 98
2. Az da Olsa Devamlı İbadet 100
3. Havf ve Reca (korku ile ümit) Arası Yaşama 102
4. Tevekkü l 104
5.Sabır 106
6. Dinde Zorlamanın Olmaması 107
7. İhlâ s 109
8. İyiliği Emretmek ve Kötülükten Nehy Etmek 110
Ayetlerde Dünya-Ahiret Dengesi ve Müfessirlerin Yorumları 112
1 .Dünya Ahiret Dengesi 112
2.Müfessirlerin Görüşleri 116
a. Dünyadan Nasibin Unutulmaması 116
b. Allah'tan Dünya ve Ahiret İyiliği Talep Edilmesi 119
c. Dünyayı ve Ahireti İsteyenlerin Durumu 121
d. Orta Yollu Bir Ümmet Çağrısı 123
SONUÇ 125
KAYNAKÇA 128
ÖZET 134
SUMMARY 135
KISALTMALAR
a. g.e. : Adı Geçen Eser. Ank. : Ankara.
as : Aleyhisselam.
b. : İbn. bkz. : Bakınız.
c. :Cilt.
cc : Celle Celalüh.
Çev. : Çeviren.
DİB : Diyanet İşleri Başkanlığı.
Fak. : Fakültesi.
h. : Hicri.
Hz. : Hazreti.
İst. : İstanbul.
Mad. : Maddesi.
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı.
nşr. : Neşreden.
ra : Radıyallahu Anhu.
s. :sayfa
sav : Sallallahu Aleyhi Vesellem.
TDVİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.
t.y : Tarih yok.
Üni. : Üniversitesi.
vs. : Vesair.
Yay. : Yayınevi.
y.y : Yer yok
Table_Pencil_Clock.jpg
GİRİŞ
İslâm denge dinîdir. İslâm dinînde hiçbir konuda aşırılık tasvip edilmemiş; insandan, dünya ve ahireti birlikte yürütmesi ve her iki âlemde de mutlu olması istenmiştir. İnsanın bu dünyaya gönderiliş gayesi imtihan olduğu için, bu dengenin ona sağlayacağı ilk ve en önemli fayda, şüphesiz ki imtihanı başarmasıdır.
Allah (cc) insanoğlunu ona verilmiş olan cüzî irade ile yaratmış ve ona fiillerini seçme özgürlüğü bahşetmiştir. Bu sebeple kişi, sırf dünya için veya sırf ahiret için çalışabileceği gibi, çalışmalarında dünya ve ahiret mutluluğunu da esas alabilmede serbest bırakılmıştır. Nefis ve şeytanın galip geldiği kişi, sadece dünya için gayret sarf ederek ukbasını tehlikeye sokmuş olur. Bunun aksini yapıp kendisine ve sorumluluğunu taşıdığı kimselere bir nevi, zulüm ederek, ahiretini kazanmaya çalışan kişi ise dünyada mutlu olamaz. Fakat ayet ve hadislerin işaret buyurduğu şekli ile yaşayıp ikisi arsında orta bir yol tutan kimse ise hem bu dünyada mutlu, insanlara ve kendine faydalı bir şekilde yaşar; hem de ahirette, gerçek saadet olan ebedî mutluluğa erişir.
Tezin Konusu ve Amacı:
Tarih boyunca gerek İslâmî gelenekte ve gerekse diğer dinî ve dinî olmayan düşünce sistemlerinde, "dünya hayatı" ve "ahiret hayatı" olgularının algılanış biçimleri farklı olmuş, bir kısmı dünya hayatına ağırlık verirken, diğer bir kısmı da, ahiret ağırlıklı düşünce sistemleri ortaya koymuşlardır.
Dünya ve ahiret hayatının mahiyetini açıklamaya çalışan bu kadar çok, çeşitli izah ve açıklamaların yanında, İslâm'ın ortaya koymaya çalıştığı algılama biçimi, tamamen diğerlerinden farklı ve daha "dengeleyici" nitelik arz etmektedir. Nitekim, hem Kur'an'da ve hem de Kur'an'ın açıklayıcısı konumunda olan hadislerde "dünya hayatı"nı övücü ifadelere rastlamak mümkün olduğu gibi, "ahiret hayatı"na daha dikkatleri yoğunlaştırmak maksadıyla, bazen dünya hayatını yerici ifadeleri müşahede etmek de mümkündür. Hâl böyle olunca da, bu ayet ve hadisler, bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp, Kur'an'ın "dünya ve ahiret hayatı"na ve dünya hayatı ile ahiret hayatının münasebetine bakışının incelenmesi ve genel ilkelerin belirlenmesinin gerekli olduğu kanaatini taşımaktayız. Aksi takdirde bu bütüncüllükten uzak parçacı yaklaşımlar, ya dünya hayatının kötü, basit, değersiz ve şiddetle uzak durulması gereken bir yer olduğu veya tek gaye edilecek, alabildiğince değer verilip imar edilecek bir mekân olduğu neticesini ortaya çıkaracaktır. Hâlbuki her iki netice de, İslâm'ın hem ana gayesine, hem ruhuna ve hem de gerçekleştirmeye çalıştığı hayat düzenine aykırılık arz etmektedir. Zira, bu bütüncül yaklaşım, dünya ve ahiret hayatının mahiyeti, Müslüman bireylerin ve toplumların bu iki kavrama nasıl bir perspektiften bakması gerektiği, dinin dünya yaşamına ne dereceye kadar etki edebileceği, bireyler yaşamını sürdürürken dünyevî olan hususlarda prensip edineceği ilkeleri neye göre tanzim edeceği ve benzeri konularda Kur'an'ın yaklaşım tarzını ortaya çıkarmak yaşadığımız devirde çok büyük önem arz etmektedir.
Burada hemen şunu söylemek gerekir ki, tarih boyunca yanlış yorumların yapıldığı ve yanlış neticelere gidildiği konulardan birisi, belki en önemlisi, "dünya ve ahiret hayatının mahiyeti" ve "dünya-ahiret dengesi" meselesidir. Çünkü insanoğlunun dünyaya niçin geldiği, dünyadan niçin ayrılacağı ve ayrıldığı zaman nereye gideceği soruları, insanlık tarihiyle paralel olarak gelişen bir merak konusudur. Bunun içindir ki, dünya ve ahiret hayatı konusunda susan bir din olma¬mış, her dinin ana kaynağında "dünya ve dünya hayatı, ölüm ötesi", yani ahiret hayatına mutlaka değinilmiştir. Yalnız bu noktada şu hususun da tespit edilmesi gerekir: Acaba din tarafından ortaya atılan bu ve benzeri konudaki ilkeler, dinin mensupları tarafından nasıl yorumlanmış, nasıl değerlendirilmiş ve nasıl uygulanmıştır? Bu hususun da gözden uzak tutulmaması gerekir. İşte işin tam burasında, dinlerin dünya ve ahiret hayatı arasında kurmuş olduğu dengenin bilinmesinin önemi kadar, dinin ortaya koyduğu bu dengenin, din mensupları tarafından nasıl algılandığı ve uygulandığının bilinmesi de önem arz etmektedir. Çünkü bir dinîn dünya ahiret dengesine bakışı, ya o dinîn genel prensiplerinde veya dinîn mensuplarının genel tutum ve davranışlarında veya algılayış ve kavrayış biçimlerinde, anlatma ve aktarma şekillerinde aranır. Hâl böyle olunca da, birinci şıkta yer alan durum, dinlerin dünyaya ve ahirete bakış dengesini, ikinci şıkta yer alan durum ise, din mensuplarının dünya ve ahirete bakış açılarını ve ikisi arasında kurmaya çalıştıkları dengedeki zihniyet biçimlerini ortaya koyar .
Bu noktada biz, İslâm'ın Müslüman'ın hayatında oluşturmak istediği hayat modelini ve oturtmak istediği yaşam tarzını tezimize konu olarak seçtik. Amacımız var oluşun başlangıcından itibaren insanların ve dinlerin bir şekilde değinip oluşturdukları dünya ve ahiret anlayışı içinde İslâm'ın getirdiği dengeyi gösterebilmek ve Müslüman'ın hayat tarzına bu kapsam içinde bir nebze olsun ışık tutabilmektir.
Metodu ve Kapsamı:
Müslüman kişinin, yaşamına tatbik etmesi gereken bu dengeli hayat tarzının nasıl olması gerektiğini, Müslüman'ın el kitabı olan Kur'an'ın en iyi şekilde açıklayabileceği gerçeğinden hareketle, böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Bizlere göre yaşayan Kur'an olan, Hz. Peygamber'in hadislerinden ve yaşantısından, böylesi bir konu için elzem olması hasebiyle, çalışmamızda bolca örnekler sunmaya çalıştık. Hadisleri kullanırken elimizden geldiğince Kütüb-i Tis'a eserlerinden alıntı yaptık. Ayrıca Kur'an'ı daha iyi anlayabilmemiz için yazılmış tefsirlerin hem ilk dönem hem de son dönem yazılanlarından faydalanmayı uygun gördük.
Kur'an'a göre dünya ahiret dengesi konusunun, bir Müslüman'ın hayatını kapsayan tüm olayları içine alan geniş bir sahası olduğu için, konuyu Kur'an'ın genel olarak dünya ve ahiret hayatına bakışı olarak belirledik. Bu çerçeve içerisinde tezimizi iki bölümde ele aldık. Birinci bölümde; Kur'an'ın dünya ve ahiret hayatına bakışını, ikinci bölümde ise; dünya ve ahiret arasında İslâm'ın öngörmüş olduğu dengeli yaşamın nasıl olması gerektiğini inceledik. Ayetlerin gayelerine ışık tutması ve anlatılmak istenenin okuyucuya daha net olarak aktarılabilmesi için bu ayetlere müfessirlerin getirmiş olduğu farklı yorumlarla konuyu sunmaya çalıştık.
Tezimizin birinci bölümünde; dünya hayatını Kur'an'ın tasvip edip etmediği şeklinde ikiye ayırmak suretiyle inceledikten sonra, Kur'an'ın ahiret hayatına bakışını inceledik. Kur'an'ın tasvip etmediği ve onaylamadığı bir yaşam tarzını ne şekilde nitelediğini, böylesi bir dünya hayatına insanı hangi özelliklerinin yönlendirdiğini ve insanın bu hayat tarzından niçin uzak durması gerektiğini yine bu bölümde incelemeye gayret gösterdik.
Kur'an'ın tasvip ettiği dünya hayatı olan ikinci grupta ise, dünyanın geçici ve fânî olması, Allah'ın dünya hayatını kınayıcı ayetleri karşısında bir mü'minin nasıl tavır alması gerektiğini, bu yönde söylenen ayet ve hadislerden aslında dünyanın terk edilmesinin istenmediğini delilleriyle kategorize ederek sunmaya çalıştık. Kısaca bu bölümdeki amacımız; İslâm'ı yaşayan bir kişinin dünya hayatını terk etmesinin yanlışlığını göstermek ve bunu bizzat İslâm'ın kendisinin yasakladığını ispat etmek olmuştur. Ahiretin amaç edinildiği bir dünya hayatında çalışmanın da gerekli olduğunu; hedefe ahiretin konulmasının dünyayı terk anlamına gelmediğini, Kur'an'ın da böyle bir hayat tarzını istemediğini maddeler halinde incelemeye gayret gösterdik.
İkinci bölümde, İslâm'ın kurmuş olduğu bu dünya-ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini, konuyu dünya işlerinde ölçü ve ahiret işlerinde ölçü başlıklarıyla genişletmek suretiyle sunmaya çalıştık. İnsanın kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerinin nasıl olmasının istendiği, kendisi ve Allah'la ilişkisinin hangi çerçevede tutulmasının fayda getireceğini İslâm Peygamberi'nin hayatından örnekler de vererek işlemeye çalıştık. Kur'an'ın bu yöndeki ayetlerinden ilk ve son dönem müfessirlerinin ne anladığını onların dilinden ifade ettik. Bunu yaparken dirayet, rivayet tefsirleri yanında, işarî tefsirlerden dengeli olarak faydalanmak suretiyle okuyucuya objektif bilgi edinme imkânı sağlama yönünde gayret gösterdik.
Kuran'ın ahiret hayatına bakışını incelerken, dünya hayatında insanın ahiret hayatlı bir temelde yaşamasının nasıl mümkün olabileceğine yine ayetler ışığında göz attık. Dünya hayatının asıl gayesinin ahiret mutluluğunu sağlama olduğunu belirten Kuran'ın, bu saadete erişilmesi için sunduğu reçeteyi okuyucuya iletmeyi amaç edindik.
Son olarak tüm bilgiler ışığında dünya-ahiret dengesini sağlamayı gerçekleştirebilmek için dikkat edilmesi gereken noktaları bizlere daha açık gösteren temel birkaç ayet hakkında müfessirlerin görüşlerini ayrı ayrı vererek okuyucuya, hem eski ve yeni fikirler arasında gezme imkânı sağladık ve hem de bu yorumlar ışığında temel noktaların neler olması gerektiğini özetle göz önüne sermeyi amaçladık.
Araştırmamız boyunca hem iş hayatında hem aile hayatında davranışlarıyla bizlere ışık tutan Hz. Peygamber'imizin sahih hadislerini, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnek olarak getirdik. Faydalı olabilmesi adına uğraş verdiğimiz çalışmamızın, hedefine ulaşması en büyük temennimizdir.

HAZIRLAYAN
ABDUSSAMET VARLI
DANIŞMAN Prof. Dr. ŞEVKİ SAKA
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2901.pdf (931,9 KB (Kilobyte), 7x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ahiret, dengesi, dünya, kur'an'da

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:17 .