Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > İnkar ve acelecilik karakteri - Character Of Denıal And Hastıness

İlahiyat Fakültesi hakkinda İnkar ve acelecilik karakteri - Character Of Denıal And Hastıness ile ilgili bilgiler


İnkar ve acelecilik karakteri - Character Of Denıal And Hastıness Abstract: Tendency far hastiness exists maturely. Denying people have it as a habit. Denying people misused hastiness agains themselves. Their

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Like Tree8Likes
  • 3 Post By RepStaR
  • 1 Post By RepStaR
  • 1 Post By RepStaR
  • 1 Post By RepStaR
  • 1 Post By RepStaR
  • 1 Post By RepStaR

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 25.07.08, 23:00
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İnkar ve acelecilik karakteri - Character Of Denıal And Hastıness

İnkar ve acelecilik karakteri - Character Of Denıal And Hastıness

Abstract: Tendency far hastiness exists maturely. Denying people have it as a habit. Denying people misused hastiness agains themselves. Their hastiness caused by being ignorant and lead to distraction from belife. According to Quran, they made hastiful reauest from prophets for denial and disgracing them.

Giriş
İnsanların geliştirdikleri bazı karakterler, onların duygu, düşünce, inanç ve davranış dünyalarında olumsuz etkiler bırakırlar. Kur***8217;an, pek çok olumsuz karakter gibi, aceleciliğin de insanların tevhît inancını benimsemesinde engel oluşturduğunu açıklamıştır.
Aceleci davranmanın insan yararına olduğu durumlar elbette vardır. Fakat her konuda ölçüsüzce gösterilen acelecilik birey ve toplum için yarardan çok zarar mey*dana getirmektedir. Bu yüzden özellikle ölçüsüz acelecilik olumsuz bir karakter sayılmaktadır. Kur***8217;an, birçok âyette inkârcıların ölçüsüz, fayda-zarar hesabı yapma*dan, özellikle de zararlarına olacak şekilde aceleciliği bir alışkanlık haline getirmele*rini eleştirmiştir.
Çoğu defa ilâhî mesajları önemsemeyen, hatta bu mesajlar karşısında oldukça duyarsız kalan ve ciddiyetsiz davranan insanların fikrî açıdan sapmalarının ve inanç bakımından yanılgıya düşmelerinin temelinde aceleci tutumları yatmaktadır.
İlâhî dinlerin çağrılarının genel özelliği; çağrıya olumlu karşılık verenlerin müjdelenmesi, karşı çıkanlara da tehdit ve uyarılar gönderilmesidir. Peygamberin çağrılarına karşı çıkmakta ısrar eden inkârcılar, kendilerine yapılan ilâhî tehditler karşısında belli taktikler geliştirmişlerdir. Bunlardan birisi, kendilerine yapılan teh*didin aceleyle gerçekleşmesini istemeleridir. Peygamberle inkârcılar arasında cere*yan eden bu mücadele Kur***8217;an***8217;ın birçok âyetinde tekrar takrar ele alınmıştır. Araş-tırmamızda bu âyetleri değerlendirerek aceleciliğin boyutlarını ve etkilerini ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Araştırmamızda öncelikle psikolojinin acelecilik konusundaki verilerine deği*neceğiz. Kur***8217;an***8217;da geçen ***8220;acele***8221; kavramının Arapça***8217;da kullanıldığı anlamlardan hareketle acelecilik hakkında fikir edinmeye çalışacağız. Daha sonra inkârcıların aceleci tutumlarının açıklandığı âyetleri belli başlıklar altında inceleyeceğiz.
Aceleciliğin Psikolojik Temelleri
Duygu, düşünce ve davranışlarında sabırsızlık gösteren insanlara her yerde rastlamak mümkündür. Bu kimseler daima acele derler, kendilerine bir şey sorulur sorulmaz hemen cevap vermeye kalkışırlar, düşünmeden kanaatlerini belirtirler ve bu yüzden de çoğu kez hata yaparlar. Bu tip insanlar yaptıkları işleri mümkün oldu-ğu kadar çabuk bitirme eğilimi gösterirler. Örneğin acelecilik, giyinmelerinde, ye-me-içmelerinde yürüyüşlerinde, konuşmalarında, yazılarında kendini gösterir.
Aceleci kimseler, bekleyemezler, iyice öğrenmeden kararlarını hemen uygu*lamaya, anlamadan cevap vermeye, bir işin içyüzü kesin olarak anlaşılmadan yargı-lamaya kalkışırlar. İşleri yürütme sırasında tercih ve özgürlüğünü acele davranmak*tan yana kullanan kimse, sonuçta pişmanlık duyabilir ve başarısız olabilir, gerekli zamanı tanımadığı için çoğu zaman yanlışlar yapar. Acelecinin bu durumu, kanatları yeteri kadar gelişmeden uçmaya kalkışan ve yırtıcı hayvanlara yem olan bir kuşa benzetilir. Aceleci insan bir kerede yapabileceği bir işi birden fazla tekrar etmek zorunda kalabilir. Zamanın doğru kullanımı başarılı olmanın önemli unsurlarından birisidir. Fakat acelecilik zamanın yanlış kullanılmasında etkili olabilmektedir.1
Sabırsızlık ve acelecilik, içinde yaşanılan zamandan ve mekândan bir kaçıştır. İyi olmayandan iyi olana, az iyi olandan daha iyi olana geçiş isteğidir. Sıkıntılı bir yaşayış şeklinin yarattığı huzursuzluktan kurtulma, rahata erişme eğiliminin bir belirtisidir. Aceleci, öz varlığı inkâr etmeye zorlayan durumu yadsır; öz varlığa yaklaşma imkanı vadeden geleceğe ise bir an önce ulaşmaya çabalar. Mevcut duru*mu inkâr ve geleceği benimseme arzusunu yaratan şey öz varlıktan memnuniyetsiz*lik duygusudur. Öz varlıktan memnun olmayan insan öncelikle kendisinden ve bu*lunduğu yerden kaçmak, kurtulmak ister. Çünkü, kendisini olduğu gibi kendisine hatırlatan yerden hoşlanmaz.2
Aceleciliğin memnuniyetsizlikle olan ilişkisi açıktır. Theophrastos***8217;un karak*ter tiplerinden memnuniyetsiz insan, beklentilerinin gecikmesine kızan kimse olarak gösterilir. Aceleci kişiye hayatta en zor gelen şey, birilerini ya da bir şeyleri bekle*mek mecburiyetinde kalmasıdır.3
İnsan benliğinde aceleciliğin doğmasında çeşitli faktörler etkili olur. Alt ben*liğin dürtmesiyle birtakım arzu ve eğilimlerin gerçekleşmesine ısrarla yönelmek, karşılaşılan çeşitli durumlarda sağduyuyla değil, dürtülerin etkisiyle hareket etmek, dürtülerin gücü karşısında irade zayıflığı göstermek aceleciliğin ortaya çıkışında etkili olur.4 Acelecilik hastalığı birey için stres kaynağı olur. Birey kendisinden hep daha çok şey bekler. Artan beklentiler her zaman mantıklı olmaz ve hayal kırıklığı-na, çöküntüye yol açar.5
Acelecilik, bilgisizlik ve karakter düşüklüğünün bir ürünüdür. Bu nitelik, bil*ge kişileri bile zayıf anlarında etkisi altına alabilir. Acelecilik, bireyin en tehlikeli işleri yapmaya eğilim göstermesini sağlar. Aceleci kişi tehlikeleri ve engelleri göre*meyecek kadar kördür. Acelecilik özelliği bireyi bilgi konusunda yanıltır. Bir başka deyişle aceleciliğin hakim olduğu birey ve toplumlarda bilgisizlik dikkat çeker.6
Acelecilik, psikiyatride davranış bozuklukları arasında değerlendirilir. Günü*müzün yarışma yaşamına daha yoğun gerilim tepkisiyle yanıt veren kişiliği sahip insanlara A tipi kişilikler denmeye başlanmıştır. Bu kişilerin başlıca özelliği sabır-sızlık, konuşma ve davranışta acelecilik, zaman sıkışıklığı duygusudur. Tek düşün-celeri daha hızlı davranmak, sınırlı zamana en çok işi sığdırmaktır.7
İnsan türünün genel özelliklerinden biri olarak dikkat çeken acelecilik, yerine göre bir karakter, yerine göre bir psikolojik tip belirtisi olarak ele alınmıştır.
Kretschmer, ruhsal tiplemesini cycloid ve schizoid tiplemeleri şeklinde sınıf-landırır. Cycloid tipi de taşkın, aşırı döner tip ve çöküntü döner tip olmak üzere iki alt guruba ayırır. Taşkın aşırı döner tip, aceleci, düzensiz ve yapıcı olmayan özellik*ler gösterir.8 Adler***8217;in mizaçlar ayırımında acelecilik, flegmatik mizacın özellikleri arasında kabul edilir.9 R. B. Cattel***8217;in temel şahsiyet özellikleri tablosunda telâşlı tip olumsuz özellikler arasında sayılır. Bu tipin karşıtı olan olumlu özellik soğukkanlı-lıktır.10
Acelecilik gibi birçok karakterin tespit edilmesinde insanların el yazılarından faydalanılmaktadır. Bireylerin el yazılarından elde edilen birtakım ipuçlarıyla karak*terleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmaktadır. El yazısının bazı özelliklerinin, yazıyı yazanının kişiliğindeki aceleciliği de ortaya koyduğu tespit edilebilmektedir.11
Günümüzde, iç salgı bezlerinin insan davranışlarını etkisi altında bulundur-ması olarak kabul edilen mizacın, insan kişiliğindeki yeri ölçülmektedir. Bireyin acelece ya da ağır olarak nitelenen davranışlarının iç salgı bezleri tarafından kana boşaltılan hormonlarla ilgisi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Aslında bu tür araş-tırmaların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin, Hipokrates***8217;in insan sınıfla-masındaki dört tipten birisi ***8220;safravi***8221; diye adlandırılır. Safravi yaratılışlı insanın özelliklerinden birisi çabuk kızan, atak ve heyecanlı olmasıdır.12
Eysenck***8217;in kişilik envanterinde ataklık ölçümünün yapıldığı ölçekten yüksek puan alanlar, acelecilik, hemen eyleme geçme, sıklıkla yersiz kararlar verme eğilimi göstermişlerdir. Bu envanterin Türk örnekleminde de yüksek puan toplayanlar, ecele karar verdikleri için sık sık hata yapanlar ve aklına estiği gibi davrananlar olmuştur.13 Eysenck***8217;in kişilik sınıflamasında Nevrotik dışa dönük tip, çabuk hareket etme, düşünmeden karar verme, ve sık sık yanılma özelliğiyle tanınır.14

__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 25.07.08, 23:03
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İnkar ve acelecilik karakteri.

Bir Kavram Olarak Acelecilik
Arapça***8217;da el-acele,15 sürat, yavaşlığın zıddı anlamına gelir. Acele kelimesinin asıl anlamı, güdü ve eğilimlerin dürtmesiyle bir şeyin gerçekleşmesini vaktinden önce istemektir. İsta***8217;cele fiili, birini bir konuda ecele etmeye teşvik etmek, yönlen*dirmektir. Arzu ve isteklerden ***8220;acûl***8221; diye söz edilir. Âcil, ertelenmiş olan şeyin zıddı anlamındadır. Yolcular için hazırlanan ve çabucak yenilebilen yiyeceklere de el-ucâle denir. Püre ve ezme haline getirilerek yenilmesi kolaylaştırılan hurma iccevl adıyla ifade edilir. İhtiyaç anında acele gerekli olduğu için küçük mataraya el-icle adı verilmiştir. Binicisi tam olarak üzerine yerleşip oturmadan devenin sıçrayıp hareket etmesi durumu i***8217;câl diye nitelenir. Sığırın (erkek) yavrusu da el-icl16 diye isimlendirilir. Arapça***8217;da tekerleğe ve su kuyusunun üzerinde, suyu almayı kolaylaş-tıran ağaçtan yapılmış oka da el-acele adı verilir.17
Arapça ***8220;acele***8221; kelimesine ve ondan türetilen diğer kelimelere baktığımızda, bunların insanın güdü ve eğilimleriyle ilgili durumları anlattığını görürüz. Bu keli*melerle özellikle insanın açlık ve susuzluk gibi fizyolojik güdülerini doyurmada motive oluşuna ve doyuma ulaşmadaki sabırsızlığına tanık oluruz. Su kuyusunun üzerindeki ağaçtan yapılmış alet ve matara insanın bir an önce susuzluk güdüsüne çözüm getirir. Aynı şekilde yenilmesi kolaylaştırılan yiyecekler de öncelikle yolcu*luk gibi zor durumlarda açlık güdüsüne kolaylıkla karşılık verir.
***8220;Acele***8221; kökünden gelen kelimelerin Arapça***8217;da kullanıldığı anlamları değer-lendirdiğimizde, aceleciliğin güdü ve eğilimlerin dürtmesiyle ortaya bir durum ve bir an önce hazza ulaşmayı, elemden kurtulmayı amaçlayan içsel bir itilme olduğunu söyleyebiliriz.
Arapça***8217;da ***8220;acele***8221; kelimesinin kullanıldığı anlamlardan hareketle, aceleciliğin alt benliğin dürtmesiyle ortaya çıkan, dürtülerin gücü sayesinde aklın ve iradenin etkinliğini kıran bir durum olduğunu belirtebiliriz.
Acelecilik Kur***8217;an***8217;da yerilen bir karakter olmakla birlikte, Allah***8217;ın rızasını kazanmak için sergilenen acele davranış olumlu karşılanmıştır.18 Bu âyetten anlaşıl-dığına göre, Kur***8217;an aceleciliği her yönüyle olumsuz bir karakter olarak niteleme-mektedir. Yapıcı ve gerekli olduğu durumlarda acele davranmayı onaylamaktadır.
Âhiret hayatına oranla insanın önünde hazır ve yaşanmaya öncelikli bulundu-ğu için dünya hayatına da el-âcile denilmiştir.19 Hz. Peygamberin kendisine vahyedilen Kur***8217;an***8217;ı iyice belleme konusunda gösterdiği acelecilik ***8220;acele***8221; kökünden gelen fiillerle anlatılmıştır.20 İlâhî emirleri beklemek yerine kötü işler yapan Hz. Mûsâ***8217;nın kavminin davranışı da acelecilik olarak nitelenmiştir.21 Burada yer verdi-ğimiz âyetlerin dışında acele kökünden gelen kelimeler Kur***8217;an***8217;da genellikle inkâr-cıların temel özelliklerinden birisini anlatmak için kullanılmıştır.

Kur***8217;an***8217;da İnkâr Acelecilik İlişkisi
Kur***8217;an***8217;da inkârcıların acele tutumlarını açıklayan âyetleri belli başlıklar al*tında toplamayı uygun gördük. Bu sınıflamaya göre ortaya çıkan konu başlıkları şöyle oluşmuştur: Aceleciliğin insan doğasıyla ilişkisi, aceleciliğin inkârcılar tara*fından ilâhî mesajlara karşı çıkmada bir taktik olarak kullanılması, aceleciliğin Al*lah***8217;ın takdiri ile ilişkisi, aceleciliği bir taktik olarak kullanan inkârcıların tacizleri karşısında Hz. Peygamberin Allah tarafından teselli edilmesi, inkârcıların aceleci isteklerinin ertelenmesinin ilâhî amaçları, inkârcıların aceleciliği taktik olarak kul-lanmasının Hz. Muhammed***8217;den önceki peygamberlerin kavimlerinin özelliklerinden biri olması, dünya hayatında aceleci davranan inkârcıların Âhiret günündeki durumlarının tasviri. Saymış olduğumuz bu konuları müfessirlerin yorumları doğrultusun-da inceleyeceğiz.

__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 25.07.08, 23:05
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İnkar ve acelecilik karakteri.

İnsan Doğası ve Acelecilik
Bazı insanlarda acelecilik diğerlerine göre daha belirgin bir karakter olarak or*taya çıkabilir. Gerek doğuştan getirilen bir mizaç olarak, gerekse sonradan kazanılan bir özellik olarak kimi insanlar diğerlerine göre daha aceleci olurlar. Bununla birlik*te her insanda az ya da çok aceleciliğin bulunduğunu, insanın doğasında böyle bir eğilimin varlığını ifade edebiliriz.
Kur***8217;an, birçok âyette inkârcıların aceleci tutumlarını tasvir etmiştir. Bu âyet*lerden ikisi, inkârcıların aceleci tutum geliştirmelerinin kaynağının insan doğası olduğunu açıklamıştır. İstisnasız her insanda aceleciliğe eğilim duymayı sağlayan potansiyel bir yapı bulunduğunu vurgulamıştır. İnsanın bütün aceleci tutum ve ter*cihlerinin kaynağında bu potansiyel yapının etkili olduğunu ifade etmiştir. Fakat Kur***8217;an bu açıklamayı, insanın genel manada aceleci durumunu belirtmekten ziyade, özel olarak inkârcıların aceleci tutumlarını ortaya koymak amacıyla yapmıştır.
***8220;(İnsanın tabiatında acelecilik vardır. Öyle acelecidir ki, sanki) insan acele*den yaratılmıştır. (Durun), size âyetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin.***8221;22Bu âyette, insanın çok aceleci olduğuna, onun yaratılışında acelecilik, sabır-sızlık bulunduğuna, istediği şeylerin ***8211;çoğu zaman zararına bile olsa- bir an önce gerçekleşmesini arzuladığına dikkat çekilmektedir. İnsanın başa gelecek şeyler ko*nusundaki tez canlılığı dile getirilmektedir.23***8220;İnsan aceleden yaratılmıştır***8221; ifadesi mübâlâğa amacıyla, aceleci davranıştaki aşırılığı anlatmak için kullanılmıştır. Bu söz tıpkı, zekî kimse için ***8220;o tutuşan bir ateştir***8221; demek gibidir. Arap dilinde bir davranışı çok yapan kimseler hakkında bu tür ifadeler kullanılır. Örneğin, çok oynayan kimse için ***8220;oyundan yaratıldı***8221;, cömert kimse için ***8220;cömertlikten yaratıldı***8221;, çok uyuyan kimse için ***8220;sen başka bir şey değil, sadece uyku yersin***8221; denir. Böylece bu kimselerin niteliğinde bir abartma yapılır.24Yüce Allah burada, önce insandaki aşırı aceleci tavrı yermekte, sonra da onla*rı bu davranıştan sakındırmaktadır. İnsanı aceleci yaratıp sonda da ondan aceleci olmamasını istemek bir çelişki gibi gelebilir. Fakat Yüce Allah insanlara çeşitli eğilimler vermiş sonra da onu bunları kontrol edebilme kabiliyetiyle donatmıştır. Acelecilik eğilimi de aynı şekilde kontrol edilebilir bir dürtüdür. Doğuştan aceleci yaratılan insanın aceleci bir tutum sergilemesinin mazur görülmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ancak buna rağmen aceleci eğilimin dürtmelerine karşı çıkabilmek, onun üzerinde hakimiyet kurabilmek bir olgunluk göstergesidir. Yüce Allah ***8220;benden acele istemeyin***8221; derken, acelecilikten uzak durmanın insan için bir onur ve olumlu bir davranış biçimi olduğunu dikkat çekmektedir.25
Yaratılıştan getirilen bu acelecilik yüzünden birtakım inkârcılar/müşrikler tehdit edildikleri azabı çabuk istemişlerdir. Azap derhal gelmediği için, hiç gelme-yeceğini sanmışlar ve kendilerini azapla uyaran Peygamberi meydan okuyarak inkâr etmişler, alaya almışlardır.26 İnkârcılar sanki şöyle demek istemişlerdir: ***8220;Muham-med, kendisini inkâr ettiğimiz takdirde bizi Allah***8217;ın azabı ve kıyâmet gününün deh-şeti ile tehdit etmektedir. Oysaki bunların hiçbiri başımıza gelmedi, aslında bir şey olacağı da yok!***8221;27
Yüce Allah, müşriklere âyetlerini ve kudretini mutlaka göstereceğini, yaptık-larının cezasını onlara tattıracağını, acele etmemeleri gerektiğini bildirmiştir. Allah, aceleci tutumlarından dolayı müşrikleri azarlamış ve onları korkutarak uyarmıştır. Gereksiz yere yapılan aceleciliğin uygun bir davranış olmadığını belirtmiştir.
Kur***8217;an, başta inkârcılar olmak üzere, insanın aleyhine olan işlerde aceleci davranmasını eleştirirken, ***8220;insan pek acelecidir***8221; ifadesini kullanarak insan türünün bu ortak özelliğine dikkat çekmiştir. İnsan doğasının aceleciliğe olan yatkınlığını vurgulama gereği duymuştur:
Kelam Araştırmaları 4 : 1 (2006)99
***8220;İnsan, hayra dua eder gibi, şerre dua etmekte (hayrı ister gibi şerri istemek-te)dir. İnsan pek acelecidir.***8221;28 Âyette, acelecilikten dolayı insanın hayrı ister gibi şerri istediği vurgulanmak-tadır.29 İnsanın büyük bir ödüle erişmek için dua ediyor gibi, can yakıcı bir azap için dua etmesinin temelinde aşırı aceleci tutum ve teenni yokluğu vardır. İnsan kendi aleyhine olan şeyleri istemede bile acelecidir. Aceleci insan sonradan olacak bir şeyin vaktinden önce gerçekleşmesini ister, sabredip beklemek zoruna gider.30
İnsanın hayrı ister gibi şerri istemesinin üç anlamı olabilir. Bunlardan birisi,31 Kur***8217;an***8217;a inanmayanların Hz. Muhammed***8217;le alay edip Allah***8217;ın azabının acele gelmesini istemeleridir. İnkârcılar, Kur***8217;an***8217;a inanıp doğru yolu yani hayrı isteyecekleri yerde, onu bırakıp şerri istemişlerdir. Bazı inkârcılar inkârlarındaki ısrarın bir gös*tergesi olarak ***8220;eğer İslâm dini gerçek ise bizim üzerimize azap gönder***8221; diye Allah***8217;a dua etmişlerdir.32
Burada tasviri yapılan insanlar akıllarına gelen şeyin bir an önce gerçekleşme-sinde sabırsızlık gösterirler, olacakların sonucunu değerlendirmezler. Oysa insan, isteklerini, beklentilerini iyice değerlendirmeli, sonunda pişmanlık duyacağı bir işe kalkışmamalıdır. İnsan, Allah***8217;a sadece anlık acil beklentileri için dua ederken dik*katli olmalı, duanın kabulü halinde kendisi için doğabilecek kötü sonuçları da hesa*ba katmalıdır.
İnsan kendi kötülüğü için değil, iyiliği için dua etmelidir. Fakat acelecilikten dolayı iyiyi kötüden ayırt edemeyebilir, işin sonucunu kestiremeyebilir. Bu yüzden aceleci tutumunu kontrol altına almayı öğrenmelidir.
Genel olarak insanların aleyhlerine sonuç doğuracak işlerde aceleci davran-masının, özel olarak da inkârcıların acele azap istemelerinin temelinde bilgisizlikle*ri, bilinçsizlikleri, akılsızca tutumları yatmaktadır. Acelecilik böylesi kimselerin düşünmeden karar vermelerine ve yanılmalarına yol açmıştır. Aceleci tutumları, onların tehlikeleri görmelerini engellemiştir. Bu kimseler, işin içyüzünü kesin olarak öğrenmeden, sonuçlarını değerlendirmeden kanaatlerini ortaya koymuşlar ve sonuç*ta hataya düşmüşlerdir. Bu da gösteriyor ki, gerek her türlü aceleciliğin gerekse inkârcıların acele azap isteğinin temelinde bilgisizlik yatmaktadır.

__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 25.07.08, 23:10
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İnkar ve acelecilik karakteri.

Aceleciliğin İnkâr Amaçlı Oluşu
İnkârcılar Hz. Peygamberden, sadece kendilerine vaat edilen azabı çabucak getirmesi yönünde istekte bulunmamışlardır. Onlar bu tür isteklerle aynı zamanda öldükten sonra dirilme ve âhirette hesap verme düşüncesini reddetmişlerdir. Gerçek*leşeceğine inanmadıkları âhiret düşüncesi ile ilgili olarak Hz. Peygamberden, ***8220;vadettiğin azap ne zaman gerçekleşecek, eğer doğruysa bir an önce ortaya çıkmalı değil mi?***8221; diye talepte bulunmuşlardır. Bu isteğin arka planında âhiret inancını inkâretme, yalanma, gerçekleşmesini uzak görme anlayışı mevcuttur.33 İnkârcıların kalp*leri âhiret inancına kapalıdır, zihinsel olarak da onu algılayabilmiş değillerdir. İşte böyle bir ruh haliyle azabın acele olarak gelmesini istemişlerdir:34
***8220;Ona inanmayanlar, onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bil ki, o saat hakkında tartışanlar, uzak bir sapıklık içine düşmüşlerdir.***8221;35
Allah***8217;ın, hak edenlere verdiği cezanın büyüklüğünü tahmin etmek imkânsız-dır. Böylesine ürkütücü bir cezanın insanda ondan kaçıp kurtulma eğilimi doğurması gerekir. Normal koşullarda ilâhî azabı aceleyle istemenin hiçbir haklı sebebi gözük*memektedir. Fakat günahkâr insanların azabın gelmesini aceleyle istemeleri ilginç bir durumdur. Dolayısıyla insanın aklına, onların neden böyle bir istekte bulundukla*rı sorusu gelmektedir. Bu istek, inkârcıların, âhiretin bir gün gelip çatacağı yolunda*ki gerçeği, ona inanma eğilimi duymaksızın sırf bir merak sonucu test etmeye kal*kışmalarını ifade edebilir:36 ***8220;De ki: ***8220;Bakın, eğer O***8217;nun azabı size geceleyin ya da gündüz gelirse***8230; Suç*lular bunlardan hangisini acele istiyor. (Azap) başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi inandınız? Hani ya siz onu çabuk isteyip duruyordunuz, (nasılmış)?***8221;37 İnkârcıların azap istekleri görünüşte bir aceleciliktir. Fakat bu acelecilik ger*çekleşeceğine inanılmayan bir şeyin aceleyle gerçekleşmesini isteme biçiminde ilginç bir durumdur. Normalde bir insan gerçekleşeceğine inandığı ya da umduğu bir şeyin aceleyle sonuçlanmasını temenni eder. Ancak inkârcıların aceleciliği böyle bir acelecilik değildir. İnkârcılar gerçekleşeceğine inanmadıkları bir şeyi aceleyle ister*lerken bir yandan da ***8211;müfessirlerin yorumlarına göre- neler olacağını merak etmiş-lerdir.
Acelecilik ve Allah***8217;ın Takdiri (Kaderi)
İnsan bazı şeylerin bir an önce gerçekleşmesini ister. Dilediği şeylerin dilediği zamanda meydana gelmesini temenni eder, hatta bunu şiddetle ve ısrarla arzular. Fakat Allah***8217;ın iradesi olmaksızın insanın istekleri tek başına bir anlam ifade etmez.
Çünkü evrendeki bütün oluşların zamanının takdir edilmesi Allah***8217;ın elindedir. İnsan bir şeyin belli bir zamanda gerçekleşmesini ister. Onun bu isteği Allah***8217;ın iradesiyle örtüşebilir ya da örtüşmez. Burada belirleyici olan Allah***8217;ın iradesidir. Allah***8217;ın ira*desiyle insanın istekleri örtüşürse, insan istediği şeye istediği anda kavuşmuş olur.
İnkârcılar, Allah***8217;ın iradesini hesaba katmadan Hz. Peygamberden acele azap getirmesini istemişlerdir. Kendi istedikleri zamanda azabın gerçekleşmemesi üzerine de, Peygamberin verdiği azap haberinin yalan olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Eğer, inkâr edenler varlık âlemindeki her oluşun zamanının takdirinin Allah***8217;ın elinde olduğunu bilseler ve kabul etselerdi böyle bir sonuca varmazlardı.
İnkârcıların aceleci tutumlarının kader inancıyla olan ilişkisi Kur***8217;an***8217;da bazı âyetlerde vurgulanmıştır: ***8220;De ki: ***8220;Ben, Rabb***8217;imden gelen açık bir delil üzerinde-yim. Siz ise onu yalanladınız. Acele istediğiniz azap da benim yanımda değildir. Hüküm vermek yalnız Allah***8217;a aittir. O gerçeği anlatır ve O, davayı çözüp ayırt edenlerin en iyisidir.***8221; De ki: Eğer acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş, şimdi (çoktan) bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir.***8221;38
Hz. Peygamber burada inkârcıların kendisinden getirmesini istedikleri azabın kendi karar ve gücü dahilinde olmadığını, hemen istedikleri anda onu getiremeyece-ğini, onun Allah katında takdir edilmiş bir zamanı olduğunu, insanlara verilecek azabın erken ya da geç verilmesi kararının Allah***8217;ın iradesine bağlı olduğunu açık-lamıştır. Allah***8217;ın, inkârcılara vereceği azabın zamanını belli bir amaca göre karar*laştırıldığını belirtmiştir.39
Yüce Allah, tarihte bazı kavimlerin aceleci davranışları yüzünden azap ile tehdit edildiğini ve bu azabın gerçekleştiğini açıklamıştır. Yine Allah, tarihte vaat edilip de gerçekleşen azap gibi, Hz. Muhammed***8217;den vaat ettiği azabın aceleyle gelmesini aceleyle gelmesini isteyenlere takdir edilen azabın aynı şekilde gerçekle*şeceğini bildirmiştir. Allah***8217;ın ilerde olacağını vaat ettiği şeylerin, geçmişte olup bitmiş olaylar gibi kesin bir gerçek olduğunu vurgulamıştır:***8220;Muhakkak ki, bu zulmedenlerin de (geçmiş) arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır, acele etmesinler.***8221;40Dinsizliği benimseyen, Allah***8217;a isyan eden, peygamberi yalanlayan kimseler için, tarihsel süreç içerisinde yaşamış daha önceki inkârcı toplumların maruz kaldıkları ilâhî azabın aynısı vardır. Alaylı bir şekilde azabın başlarına ne zaman geleceği*ni sorup duranlar, onu acele isteyenler, bu azaba zamanı geldiğinde yakalanacaklar-dır. Yüce Allah, layık oldukları azabı inkârcıların başına getirmeye kâdirdir. O***8217;nun takdir ettiği azap zamanı geldiğinde gerçekleşecektir. Bununla birlikte, inkârcılar dünya hayatında kendilerine takdir edilen nasiplerini alacaklardır. Dünyadaki payla*rını tüketmeden ecel gelmeyecektir. Fakat bu süre içerisinde başlarına azap gelmedi diye, azapla hiç karşılaşmayacaklarını sanarak onu aceleyle istemesinler.41
Allah***8217;ın inkârcılara vaat ettiği azap dünya hayatında gerçekleşebileceği gibi, âhirette de gerçekleşebilir. Eğer Allah azabın gerçekleşeceğini vaat etmişse o mutla*ka yaşanacaktır. Azabın gerçekleşeceği zaman hakkında, inkârcıların aceleci beklen*tileri değil, Allah***8217;ın takdiri belirleyici olacaktır:***8220;Allah***8217;ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.***8221;42
Burada kıyametin kopmasının kesin olduğunu anlatmak için geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Kıyamet geç bir vakitte kopacak olsa da, onun gerçekleşeceği vakit adeta gelip çatmış gibidir. Kıyametin kopması hakkındaki ilâhî bilgi kesin ve kuşku duyulmaz bir bilgidir. Allah bir konuda bir yargıya varmışsa, o kesin gerçek*leşecek demektir. Böyle bir hüküm için mecazi olarak ***8220;gerçekleşti***8221; ifadesi kullanı-labilir. Kıyametin kesin olarak geleceğini açıklayan Yüce Allah, inkârcıların onun acele gelmesini istemelerini eleştirmektedir.43
Yüce Allah***8217;ın azap vaadinin gerçekleşmesi, Allah***8217;ın fillerinin amaçlı olma-sıyla ve ***8220;kazâ***8221;sıyla ilişkilidir. O***8217;nun koyduğu kurallar, iradesi doğrultusunda ger*çekleşir. Herhangi bir istek ya da beklenti onu önceden veya geç gerçekleşmesini sağlamaz. Allah***8217;ın vaat ettiği azap ve kıyametin kopması kararlaştırılmış ilâhî bir emirdir ve kararlaştırıldığı an kesinlikle gerçekleşecektir. İlâhî amaçları değerlendi-remeyen inkârcılar, aceleyle istedikleri azap kendilerine gelmeyince peygamberle alay etmeyi artırmışlardır. Bu gecikmeden hareketle peygamberin kendilerine vaat ettiği azabın gerçek dışı olduğu sonucunu çıkarmışlardır.44__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu RepStaR tarafından (25.07.08 saat 23:16 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 25.07.08, 23:16
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İnkar ve acelecilik karakteri.

Diğer Peygamberlerin Kavimlerinin Aceleciliği
Kur***8217;an***8217;da, inkârcıların aceleci tavırlarıyla ilgili âyetler daha çok Hz. Mu-hammed ile Mekkeli inkârcılar arasında geçen mücadele ve tartışmalardan bahseder. Fakat inkârcılığın tipik özelliklerinden biri olan acelecilik, insanlara ilâhî mesaj ulaştıran diğer peygamberlerin kavimleri arasında da ortaya çıkmıştır. Nitekim Kur***8217;an, Hz. Sâh ile Hz. Hûd***8217;un halkının aceleci tavırlarıyla inkârcı özelliklerini ortaya koyduklarını açıklamıştır. Bu da gösteriyor ki, acelecilik sadece tarihin belli dönemindeki inkârcıların değil, genel manada bütün inkârcıların karakteristiğidir.
Hz. Sâlih***8217;in halkının ileri gelenleri de Allah***8217;tan iyi şeyler istemek yerine kö-tülüğü ve azabı istemede acele etmişlerdir. Onlar kendilerine sevap kazandıracak imanı bir yana bırakarak, ilâhî cezaya sebep olacak inkârı tercih etmişlerdir. O kadar derin ve ileri derece bir inkârcı tavır içerisindeydiler ki, Hz. Sâlih***8217;e bize hemen azabı getir demişlerdir:59
***8220;(Sâlih) dedi ki: ***8220;Ey kavmim, iyilikten önce neden kötülüğe eviyorsunuz? Esirgenmeniz için Allah***8217;tan mağfiret dilemeniz gerekmez mi?***8221;60Hz. Muhammed***8217;den önce gelen peygamberler arasında Hz. Hûd***8217;un halkı da ondan acele azap getirmesini istemiştir. Yüce Allah, Hz. Hûd***8217;un halkına vaat ettiği azabı dünya hayatında göndermiştir. Onlar kendilerine gönderilen azabı, siyah bir bulut şeklinde algılamışlardır. Onu; ümit besledikleri, kendilerini sevindiren, ihtiyaç duydukları, faydalanacakları, yağmur getiren bulut zannetmişlerdir. Hz. Hûd ise, onların yağmur bulutu zannettikleri siyah bulutun kendi canları ve sahip oldukları maddi değerler için büyük bir felâket ve yıkım olduğunu açıklamıştır. Alaycı bir tavırla inkâr ederek, aceleyle istedikleri, getirmesi için kendisine meydan okudukları azabın geldiğini haber vermiştir:61
***8220;Nihayet azabın (ufukta) geniş bir bulut halinde vadilerine doğru geldiğini görünce: ***8220;Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur***8221; dediler. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şey, içinde azap bulunan bir rüzgârdır.***8221;62Hz. Hûd***8217;un halkı acele azap isteyerek alay etmişlerdir. Hz. Hûd ile olan diya*log ve tartışmalarında bir tür ironiye başvurmuşlardır. Fakat daha sonra onların başı-na azabın gelmesi de ironik bir durum arzetmiştir. Onlar yağmur bulutu beklerken, karşılarında azap bulutu bulmuşlardır.Daha önceki peygamberlerin kavimlerinin acele azap istemelerinin ve istedik*leri azabın başlarına gelmesinin anlatıldığı âyetler, Hz. Muhammed***8217;den aceleyle azap isteyenleri bu tutumlarından vazgeçirmeye yönelik bir uyarıdır. Hz. Peygam*berden acele azap isteyenlerin beklentileri geleceğe yöneliktir ve henüz bu azap gerçekleşmemiştir. Fakat Kur***8217;an onların dikkatlerini geçmişte, daha önce gerçek*leşmiş olan azap olaylarına çekmiştir. Daha önce azap isteyenlerin isteklerinin ger*çekleştiğini açıklayarak inkârcıları acelecilikten ve ilâhî mesajlara karşı çıkmaktan vazgeçirmeye çalışmıştır.
Acelecilerin Âhiret Günündeki Durumlarının Tasviri
Kur***8217;an, dünya hayatındayken aceleyle âhiret azabını isteyenlerin âhiret haya*tındaki durumlarını tasvir etmiştir. Buna göre, âhirette kendilerine vadedilen azabı tecrübe eden inkârcılara, dünya hayatındaki tutumları hatırlatılmıştır. Onlara, bu azabın gerçeklemeyeceğini sanıyordunuz, onu gerçekleşmesi uzak bir durum olarak görüyordunuz ve alaycı bir şekilde bir an önce gelmesini istiyordunuz denilmiştir:63
***8220;(Kendilerine): ***8220;Fitnenizi (fesadınızın cezasını) tadın!***8221; Acele isteyip durdu-ğunuz şey budur işte!***8221; (denilecek).***8221;64
Kur***8217;an, inkârcıların, âhirette dünyadaki aceleci tutumlarının tam aksine bir beklenti içerisinde olduklarını açıklamıştır. Dünya hayatında acele olarak gelmesini istedikleri azabın âhirette ertelenmesini istemişlerdir:
***8220;Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. Azap onlara öyle ansızın gelir ki, onlar hiç farkında olmazlar. (Birden onu karşılarında bulunca) ***8220;acaba inanma*mız için bize mühlet verilir mi?***8221; derler. Hâlâ bizim azabımızı mı acele istiyorlar (doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı getir mi diyorlar)?***8221;65 İnkârcılar Allah***8217;ın elem verici azabını tecrübe edinceye kadar iman etmemek*te diretirler. Beklemedikleri bir anda ilâhî azap başlarına geldiğinde üzüntü ve piş-manlık içerisinde kendilerine mühlet verilmesini, iman etmek ve ilâhî mesajları doğrulamak için kendilerine ikinci bir şans verilmesini isterler. Yüce Allah, başları-na azap geldiğinde erteleme isteyen inkârcıların, daha önce aceleyle azabı istemeleri arasındaki çelişkiye dikkat çeker.66 İnkârcıları böyle davranmaya sevkeden sebep, azabın geleceğinden emin olmamaları, rahat ve eğlenceli hayatın hep sürüp gidece-ğini zannetmeleridir.
Kur***8217;an***8217;ın, inkârcıların âhiretteki durumlarını tasvir etmesinin amacı, sadece insanları bu konuda bilgilendirmek değildir. Kur***8217;an, âhirette gerçekleşecek olayları bugün olup bitiyormuş gibi tasvir ederek, inkârcıları aceleci tavırlarından vazgeçir*meyi, onlarda tutum değişikliği meydana getirmeyi amaçlamaktadır. İnkârcıları aceleci davranmamaya, yaptıklarının sonucunu düşünüp değerlendirmeye teşvik etmektedir.


__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 25.07.08, 23:19
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İnkar ve acelecilik karakteri.

Sonuç
Kur***8217;an, acelecilik eğiliminin köklerinin insan doğasında olduğunu açıklamış-tır. İnkârcıların, aceleci tutum geliştirirlerken, benliklerindeki bu potansiyeli hareke*te geçirdiklerini belirtmiştir. Kur***8217;an, inkârcıların, aceleciliği inanç bakımından kendi aleyhlerine olacak şekilde kullandıklarını ifade etmiştir.
İnsanın güdü ve eğilimlerinin doyum arayışında sınır tanımaz bir yapıda ol-ması, aceleciliğin ortaya çıkışında etkili olmaktadır. Kur***8217;an***8217;da acelecilik olgusunun dile getirildiği ***8220;acele***8221; kelimesinin genellikle insanın güdülerinin doyurulması ile ilgili durumları dile getirmek için kullanılması bu kanaati desteklemektedir.
Acelecilikle çok yakından ilişkisi bulunan olgulardan birisi bilgisizliktir. Aceleciler, bir işi iyice öğrenmeden, anlamadan yapmaya kalkışırlar. İsteklerini, beklentilerini iyice düşünmeden, sonuçları üzerinde değerlendirme yapmadan, fay-da-zarar ayırıma yapmadan hemen gerçekleştirmek isterler. Her türlü aceleciliğin temelinde olduğu gibi, inkârcıların aceleci tavırlarının altında da bilgisizlik yatmak-tadır.
Düşünmeksizin kararlar veren aceleciler bu yüzden çoğu kez hata yaparlar. Genellikle sırasını beklemeden hareket eden, sonuçlarını düşünmeden hareket eden aceleciler sonuçta pişman olurlar. Nitekim inkârcılar, kendi kendilerine olan azabı aceleyle istemişlerdir. İyilik ister gibi can yakıcı azap istemelerinin temelinde acele*cilik vardır. İnkârcılar, davet edildikleri Kur***8217;an***8217;a ve doğru yola yönelecekleri yerde aceleyle kötülüğün başlarına gelmesini istemişlerdir.
İnsanların edinmiş oldukları bazı karakterler, onların tevhît inancını benim*semelerinin önünde engel oluşturur. Acelecilik de kimi insanların inanç açısından sapmalarının sebebi olmuştur.
Aceleci insan, normal koşullarda arzuladığı bir hazza ulaşmada ya da kaçmak*ta olduğu bir elemden kurtulmada sabırsızlık gösterir. İnkârcıların aceleciliği böyle bir acelecilikten biraz farklıdır. Onlar ilâhî azabın gelmesini acele istemektedirler, fakat istedikleri şeyin gerçekleşeceğine inanmamaktadırlar. Amaçları, acele istekle*riyle peygamberi zor durumda bırakmak ve kendilerinin haklı olduğunu ortaya ko*yabilmektir. İnkârcıların aceleciliği peygamberin uyarılarını boşa çıkarmaya ve dolayısıyla onları reddetmeye yöneliktir.
İnkârcıların aceleci isteklerindeki üslûp peygambere meydan okumayı, onu alaya almayı, küçük düşürmeyi ve taşkınlıkta bulunmayı ihtiva eden bir tarza sahip*ti. Onlar kıyamet gününün ve kendilerine vaat edilen azabın aceleyle gelmesini iste*yerek peygamberle alay etmek ve onu hafife olmak istemişlerdir.


Kelam Araştırmaları 4 : 1 (2006)
111İnkârcıların aceleci tutumlarının asıl amaçlarından birisi peygamberi taciz et*mek, zor duruma düşürmektir. Nitekim inkârcıların verdiği bu sıkıntılar karşısında Yüce Allah Hz. Peygamberi rahatlatacak açıklamalar yapmıştır.
Evrendeki bütün oluşların zamanının belirlenmesi Allah***8217;ın iradesindedir. İn-kârcılar ise, aceleciliklerinden dolayı ilâhî azabın kendi istedikleri zamanda gerçek*leşmesini öngörmüşlerdir. Dolayısıyla Allah***8217;ın iradesini dikkate almamışlardır. Bu da gösteriyor ki, inkârcıların aceleci tutumları aynı zamanda Allah***8217;ın takdirine karşı sergilenmiş bir umursamazlıktır.
Kur***8217;an, inkârcıları acelecilikten vazgeçirmek için bazı yöntemler önermiştir. İnkârcıların acele azap isteklerine karşılık Yüce Allah azabı erteleyerek onlara ken*dilerini düzeltmelerine, inkârı bırakıp imana yönelmelerine fırsat tanımıştır. Kur***8217;an, daha önce aceleci davranan inkârcıların başlarına gelenleri örnek göstererek Mekkeli müşrikleri sergilemiş oldukları tutumdan vazgeçirmeye çalışılmıştır. Yine aceleci inkârcıların âhiretteki durumlarını sanki şimdi yaşanıyormuş gibi tasvir ederek, onları aceleci davranışlarının sonucunu düşünmeye, tutum değişikliğine gitmeye yöneltmiştir.
Kaynak
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf KADER04105.pdf (444,0 KB (Kilobyte), 37x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
acelecilik, character, denıal, hastıness, karakteri, ınkar

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:01 .