Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulları > Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulları hakkinda Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar ile ilgili bilgiler


Günümüzde sağlıklı şehirleşmenin yolu, genel anlamda imar planına göre şehrin düzenlenmesiyle sağlanmaktadır. Bir şehirde imar planının yapılması için, kadastro ve halihazır haritalarının acil olarak üretilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bir şehir

Like Tree5Likes
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 11.10.08, 22:21
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

Günümüzde sağlıklı şehirleşmenin yolu, genel anlamda imar planına göre şehrin düzenlenmesiyle sağlanmaktadır. Bir şehirde imar planının yapılması için, kadastro ve halihazır haritalarının acil olarak üretilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bir şehir için çok gerekli olan teknik altyapı tesislerinin yerlerinin belirlenmesinde, bu tesislerin bakımında ve gerektiğinde onarımı için, TV verici yerlerinin tespitinde, itfaiye ile ilgili yangın vanalarının yerlerinin belirlenmesinde, 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre arazi düzenlenmesinde, imar sahası içinde gelişme bölgelerinin tespitinde, günümüzde kablolu TV yayınları için şebekenin ve dağıtım santrallerinin konumlarının belirlenmesinde ve buna benzer konuları bünyesinde sistematik bir şekilde bulunduran kent bilgi sisteminin kurulmasında yerel yönetimlerin haritaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen konular detaylı olarak açıklanacaktır.

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İNCE
Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı
Trakya Üniversitesi, 22033 Edirne


Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 11.10.08, 22:22
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

Genel anlamıyla, yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay tesislerin belirli ölçekte küçültülmüş şekli olan harita, günümüzde, yeryüzünde pek çok alanda yapılacak teknik projelerin temelini oluşturmaktadır. Gerek yerel yönetimler gerekse yatırımcı kamu kuruluşları veya özel sektör tarafından yapılacak teknik projelerde arazinin halihazır ve kadastral haritasına daima ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Sağlıklı şehirleşmenin yolu, genel anlamda imar planına göre şehrin düzenlenmesiyle sağlanmaktadır. Bir şehirde imar planlarının yapılması için kadastro ve halihazır haritalarının acil olarak üretilmesini gerektirmektedir. İmar planına uygun olarak açılacak yollar için ya kamulaştırma veya 18. madde uygulaması gerekecektir. Yapılacak kamulaştırma için kamulaştırma sahasını veya 18. madde uygulaması için düzenleme sahasını gösterir bir haritaya ihtiyaç vardır.
Belediyeler için çok gerekli olan teknik altyapı tesislerinin yerlerinin belirlenmesinde, bu tesislerin bakımında ve gerektiğinde onarımı için, kaçak yapılaşmanın önlenmesinde, TV verici yerlerinin tespitinde, itfaiye ile ilgili yangın vanalarının yerlerinin belirlenmesinde, sahilde bulunan beldelerde, kıyıdan toplumun yararlanmasını sağlamak amacıyla halihazır haritada ve imar planı üzerinde kıyı kenar çizgisinin geçirilmesinde ve bu çizgiden itibaren belirli uzaklıktaki sahil şeridinin tespitinde, günümüzde kablolu TV yayınları için şebeke ve dağıtım santrallerinin konumlarının belirlenmesinde ve buna benzer konuları bünyesinde bulunduran kent bilgi sisteminin kurulmasında yerel yönetimlerin haritaya ihtiyaçları bulunmaktadır.
Bu çalışma, yukarıda ana hatlarıyla belirtilen konularda yerel yönetimlerin haritaya olan ihtiyaçlarını sistemli bir şekilde belirtmek maksadıyla kaleme alınmıştır.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 11.10.08, 22:40
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

İMAR PLANI YAPIMI VE UYGULAMASINDA HARİTAYA OLAN İHTİYAÇLAR
2.1 İmar Planı Yapımında Haritaya Olan İhtiyaçlar
1580 sayılı Belediye kanununun 6. maddesi, belediyelerin görevleri arasında imar görevini de belirtmiştir. İmar görevinin kapsamı planlama görevleri, inşaat görevleri
ve yapı kontrolu görevleri olarak üç gruba ayrılmaktadır. Planlama görevleri içinde:
Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ihtiyaç duyulan alanda halihazır harita yapılması, yaptırılması ve onaylanması,
Nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak, uygulamak
Nazım plana uygun olarak hazırlanan imar uygulama planlarını onaylamak ve uygulamak
Altyapı projelerini (kanalizasyon, su, gaz, merkezi ısıtma, metro) hazırlamak
İmar yönetmeliğini yapmak (Büyükşehir belediyeleri için) ya da tip imar yönetmeliğini uygulamak (3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler için)
İmar programı yapmak görevleri yer almaktadır [YILDIZ, 1995].
İmar planları ilgili belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır (3194 S.K./Md.8). Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ise valilik veya ilgisince yaptırılır. İmar planı hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, aşağıdaki aşamalardan geçerek hazırlanır, uygulamaya konur ve değerlendirilir [DEMİR, 1995].
1 - İmar planı yapma kararı
2 - Ön hazırlıklar
Güncel halihazır haritanın alınması
Kadastral durum tespiti
Jeolojik ve jeofizik etüdler
Tarihi ve doğal açıdan korunacak değerlerin etüdü
Yerleşme yöresi için altyapı ve ekonomik gelişme kararlarının araştırılması.
Belediyenin, planlama görevi içinde önemli bir yer alan nazım imar planı ve buna bağlı olarak yapılması gereken uygulama imar planı, haritaya olan ihtiyacın temelini teşkil etmektedir. İmar planı denilince, bu plan içinde nazım imar planı,uygulama imar planı, revizyon imar planı, ilave imar planı, mevzi imar planı ve imar planı değişikliği gibi birçok kavram yer almaktadır. Bunların dışında, nazım imar planı yapımında etkili olan çevre düzeni planı da vardır.

2.2 İmar Planlarının Uygulanmasında Haritaya Olan İhtiyaçlar
İmar planları, kendi başlarına uygulamak için yeterli değildir. İmar planlarının getirdiği ilkeler göz önünde bulundurularak, beldeye özgü ayrıntı ve özellikleri tespit etmek, buların belli prensip ve disiplin içinde uygulamalarını sağlamak üzere hazırlanan yönetmeliğe "İmar Yönetmeliği" denir [YILDIZ, 1995].
Belediyelerin imar planları ile gerçekleştirmeyi düşündükleri işleri sırasına göre belirten ve yapılacak kamulaştırma, her türlü yapı ve tesislerin yapım bedellerini yaklaşık olarak gösteren ve bunların yıllara göre dağılımını düzenleyen belgeye "İmar Programı" denir [YILDIZ, 1995]. İmar programı genellikle 5 yıllık olarak hazırlanır ve aşağıdaki belgelerden oluşur [ÜNAL, 1989]:
Meclis kararı, Gerekçe raporu, 1/1000 ölçekli uygulama ve parselasyon haritaları,
Yıllık imar programları çizelgesi, Kamulaştırma bedelleri çizelgesi, Yapı tesisleri çizelgesi.
Görüldüğü üzere 5 yıllık imar programı hazırlanmasında da 1/1000 ölçekli uygulama ve parselasyon haritasına ihtiyaç vardır.
Belediyeler, hazırladıkları imar yönetmeliği ve 5 yıllık imar programına göre, imar planlarının uygulamasında üç metot kullanabilir:
1 - Kamulaştırma
2 - 18. Madde uygulaması
3 - Hisseli parsellerde veya gecekondu bölgelerinde "ıslah imar planı "uygulaması.

2.2.1 Kamulaştırma Metoduyla İmar Planlarının Araziye Uygulanması
İmar planlarında yol, meydan, çocuk bahçesi, park, otopark, trafo gibi beldede kamu tesislerine, mezbaha, toptancı hali, garaj, itfaiye gibi belediye hizmet binalarına ayrılmış yerler ile okul, hastane, kreş, resmi kurum hizmet alanları vardır. Tesis ve binalar, belediye ve kamu kurumlarının mülkiyetinde değilse, bu binaların kamuya mal edilmesi gerekir.
Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyetteki taşınmazların, kamu yönetimlerince kamu mülkiyetine zorla geçirilmesine kamulaştırma (istimlak) denir.
İmar sınırı içinde ve dışında, kamu hizmet ve girişimlerinin gerektirdiği durumlarda 4-11-1993 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu hükümleri uygulanır.
Kamulaştırılan taşınmazın sahiplerine kamulaştırma bedelini, devletten maddi destek sağlayarak ödemek için, kamulaştırma sahasını gösteren haritaya ihtiyaç vardır. Kamulaştırılacak taşınmazın ve sahibinin tespitinde bu taşınmaza ait kadastro paftalarından yararlanılır. Eğer ilgili alanın kadastrosu yapılmamışsa önce bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Elde kadastro haritası olsa bile genellikle kadastro haritası ile imar planını çakıştırmak mümkün olmamaktadır. Bu durum, kadastro haritası ile imar planının farklı ölçekte olmasından veya her iki harita aynı ölçekte olmasına rağmen, koordinat eksenleri arasındaki kayıklık ve dönüklükten kaynaklanabilir. Koordinat birliği sağlandıktan sonra her iki harita çakıştırılarak kamulaştırılacak alan belirlenmiş olur. Kamulaştırılan taşınmazın sahipleri ise, kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre tespit edilir [TÜDEŞ, 1992].

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 11.10.08, 22:41
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

2.2.2 18. Madde Uygulaması İle İmar Planlarının Araziye Uygulanması
3194 sayılı İmar kanununun 18. maddesi, kamulaştırmanın belediyelere getirdiği
büyük külfeti, imar uygulamasında, imarın getirdiği nimet ve külfetlere herkesin eşit oranda katılımını sağlamaktadır [TÜDEŞ, 1986].
18. madde uygulaması, genel adı ile arsa ve arazi düzenlemesi olup, halen ülkemizde yapılan en geniş kapsamlı ve nispeten adil bir uygulama olarak bilinmektedir [BIYIK, 1992].
Yapılan bir araştırmada [AKYOL, 1992], imara yeni açılan geniş alanlarda, imar planlarına yapılan itirazların çözümünde 18. madde uygulamasının gündeme geldiği belirtilmektedir.
18.madde uygulama yönetmeliği, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içindeki binalı ve binasız arazi ve arsa düzenlemesini kapsar (18. Madde Yönet./Md.2).
Belediye ve mücavir alan sınırı içinde belediyeler, belediye encümen kararı ile; dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre yeterli miktarda arsayı konut yapımına hazır bulunduracak şekilde, düzenleme sahasını tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir (18.Madde Yönet./Md .5).
18. madde uygulamasını yapabilmek için, önce nazım plana, sonra, uygulama imar planına ve uygulama planında belirlenen bir düzenleme sahasına ihtiyaç bulunmaktadır.

2.2. 3 Islah İmar Planı Uygulaması (İmar Affı Kanunu) İle İmar Planlarının Araziye Uygulanması
Kamuoyunda "İmar Affı Kanunu" olarak bilinen, 2981 sayılı kanunun (3290 ve 3366 sayılı kanunlarla değişik) 10/b ve 10/c maddesine göre, ıslah imar planı yapılacak aşağıdaki belirtilen alanlarda :
Bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğini kazanmış gece kondu alanları, Üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğini kazanmış imar mevzuatına aykırı yapılar bulunan hisseli arsa ve araziler,
Üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar olan ve bu nedenle uygulama kabiliyeti kalmamış imar planı bulunan alanlar,
Islah imar planı olabilecek nitelikleri taşımadığı, belediye veya valilikçe bilinen özel parselasyon planı mevcut alanlarda 18. madde uygulamasına benzer şekilde imar ıslah planı uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi) yaptırmaya belediye veya valilikler yetkilidir.
İmar Affı Kanununda 10/b ve 10/c maddelerinim uygulaması, kadastronun yapılıp yapılmadığına göre, tapu kadastro teşkilatı veya belediyeler tarafından yapılır ya da özel sektöre ihale ile yaptırılabilir. Islah imar planı uygulamalarının üç önemli aşaması vardır [BIYIK/UZUN, 1992]:
1 - Fiili kullanım durumunu da içeren halihazır haritanın güncelleştirilmesi,
2 - Islah imar planının yaptırılması,
3 - Islah imar planının yerine uygulanması.

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 11.10.08, 22:44
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

3. İLLER BANKASININ YARDIMINI GEREKTİREN BELEDİYE HİZMETLERİNDE HARİTAYA OLAN İHTİYAÇLAR
İller Bankası, belediyelerin yatırım konusu tesislerin yapılmasını veya yaptırılmasını ve kontrolunu doğrudan yüklenebilir. Bankanın etkinliği, halihazır harita yapımı, imar planları hazırlatılması, içme suyu, kanalizasyon altyapısı ve çeşitli yapı tesisleri projelendirme ve inşaatı olarak özetlenir [DEMİR, 1995; ÜNAL 1989]. Halihazır harita yapımı, revizyonu, yenilenmesi Harita Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Yeni kurulan belediyelerin imar planları, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakta, bu işin bedeli, belediye fonundan hibe olarak karşılanmaktadır. Ancak imar planını yeniden yaptıran belediyelerin işleri için gereken karşılıklar belediye payından kesilir. İçme suyu yatırımlarının bir kısmı DSİ tarafından karşılanmaktadır.
İller Bankasının yardımını gerektiren belediye hizmetleri, kamulaştırma ve düzenleme işleri olmak üzere iki grupta toplanabilir.

3.1 Kamulaştırma İşlerine Yönelik Yardım
Belediyelerin onaylı 5 yıllık imar programlarında bulunması şartı ile :
Yol, yeşil alan, meydan, park, fuar ve mesire yerleri, çocuk bahçeleri, otopark (otopark yönetmeliği dışında kalan yerler), açık pazar yerleri, tarihi ve turistik eserlerin ve anıtların çevrelerinin açılması işleri ve bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmetler.
Belediyelerin bu yardımdan faydalanabilmeleri için hazırlayacakları belgeler şunlardır [ÜNAL ,1989; DEMİR, 1995]:
Encümen kararı, Gerekçe kararı, Kamulaştırma bedelleri çizelgesi, 1/1000 ölçekli imar planı örneği (kadastro paftalarının işlenmiş şekliyle), 5 yıllık imar programında yerini gösterir belge.
Kadastro yapılmayan yerlerde,kamulaştırılacak bölgedeki taşınmaz malların mülkiyet sınırlarını gösterir 1/1000 ölçekli imar planı örneği (bu örnek üstüne taşınmaz malların sıra numaraları ve koordinat çizgi ve değerleri işaretlenir).
Görüldüğü üzere, kamulaştırma projelerinde devletten maddi destek sağlayabilmek için gerekli belgeler arasında 1/1000 ölçekli imar planı da yer almaktadır.

3.2 Düzenleme (Yapım) İşlerine Yönelik Yardım
Düzenleme işleri olarak yapılan hizmetler şunlardır [ÜNAL, 1989; DEMİR, 1995]:
Yol : Tretuvar, bordür
Park : Çocuk bahçesi (oyun elemanları hariç)
Yeşil alan : (Ağaçlandırma, çim ekimi hariç )
Tarihi ve turistik eserlerin çevreleri, açık pazar yerleri, meydan fuar ve mesire yerleri,
İmar planında olup da yol bağlantısı niteliğini taşıyan köprüler, menfezler (Karayolları Genel Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış tip projelere uygun olması kaydıyla)
Çevre duvarları : Park, pazar yeri, çocuk bahçesi ile yeşil alan için yapılması ve düzenlenmesi işleri
Bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmetler.
Belediyelerin iller bankası yardımından faydalanabilmeleri için hazırlayacakları belgeler : Encümen kararı, gerekçe raporu, 1/1000 ölçekli plan örneği, keşif ve metraj hesapları ve gerekli kesit ve detaylar.
Düzenleme işlerinde de belediyelerin iller bankasından yardım alabilmeleri için gerekli evraklar arasında 1/1000 ölçekli imar planı örneğine ihtiyaç bulunmaktadır.

Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 11.10.08, 22:45
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

4. SAHİLİ OLAN BELDELERDE KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİT ZORUNLULUĞU
4 - 4 - 1990 gün ve3621 sayılı Kıyı Kanunu, 1-7-1992 gün ve 3830 sayılı kanunla değiştirilmiş Kıyı kanunu, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinde, planlama ve uygulama yapılabilmesi için, kıyı kenar çizgisinin tespitinin zorunlu olduğunu belirtmektedir.
Kıyı kenar çizgisinin arazideki sınırı, valiliklerce kamu görevlilerinden oluşturulacak 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir.
Sahil şeridi : Deniz, tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır. Sahil şeridinde, Kıyı kanununun 8. maddesinde ve Kıyı yönetmeliğinde açıklanan planlama ve tesislerin yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin arazide işaretlenmesi zorunludur.
İlgililerince kıyı kenar çizgisi tespit talebi halinde, kıyı kenar çizgisinin onaylı 1/1000 ölçekli halihazır haritalar üzerine geçirilmesi zorunludur.
Kıyı kanununun ve Kıyı kanununun uygulamasına ait yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen esaslara göre, kıyı kenar çizgisi tespit edilir ve usulune uygun olarak onaylı halihazır haritalar üzerine işlenir. Kıyı kenar çizgisine ait paftalar, valilik onayından sonra İmar ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlıktan onaylanan orijinal paftalar valiliğe gönderilir, valilikçe çoğaltılarak, tespit edilen kıyı kenar çizgisi , belediye hudutları içindeyse belediyeye gönderilir.
Sahili olan belediyelerde, imar planı çiziminden önce, halihazır haritalar üzerinde kıyı kenar çizgisinin geçirilmesi ve kıyıda sahil şeridinin belirlenmesi gerekir.

Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 11.10.08, 22:47
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

5. KOORDİNASYON VE TANITIM İÇİN GEREKLİ OLAN HARİTALAR
Şehirler veya beldelerde yapılacak her türlü inşaat işleri, belediyenin izni ile yapılmaktadır. Bir şehrin veya beldenin muhtelif yerlerinde, belediye, özel sektör veya kamu kuruluşları tarafından yapılmış, yapılan veya yapılacak yeraltı ve yerüstü tesislerinin ve inşaatlarının, yöreyi gösteren haritalar üzerinde özel işaretlerle işaretlenmesi, hem beldeyi veya şehri tanımak bakımından, hem de belediyenin ilerde yapacağı çeşitli kamu hizmetleriyle bir koordinasyon sağlaması bakımından çok faydalı olacaktır. Belirtilen inşaat ve tesislerin halihazır bir harita üzerinde işaretlenmesi, haritada karışıklığa sebep olacağından, haritadan faydalanmayı güçleştirir. Sağlıklı bir planlama için, haritalar sadece ihtiyaç duyulan amaca uygun olarak düzenlenirse, beklenen faydayı sağlar.
Günümüzde bilgisayar teknolojisi ile bir şehirde kent bilgi sisteminin kurulması halinde, ayrı bölümler halinde elde edilecek bu haritalar, gerektiğinde üst üste çakıştırılabilir, böylece arzu edilen araştırmada, planlamada gerekli detaylar gözüne getirilmiş olur. Böyle bir haritanın, bir faydası da, yeraltında yapılmış tesislerin zamanla bakımı ve onarımı gerektiğinde, yerlerini adreslemede kolaylık sağlamasıdır. Belediyelerin, varsa belde içindeki tarihi, turistik, şifa veren kaplıca gibi tesisleri, mesire yerlerini göstermek, gelen turistlere şehri tanıtmak amacıyla düzenleyeceği haritalar, turizm açısından çok önem arz etmektedir.
Koordinasyon için faydalı olabilecek, muhtelif kuruluşlar tarafından yapılan veya yapılacak hizmetleri gösteren haritalar şöyle sıralanabilir :
1 - İtfaiye için yangın vanalarının yerlerini gösteren harita,
2 - Şehir aydınlatılmasında kullanılan elektrik direklerinin yerlerini gösteren harita,
3 - Muhtelif medya kuruluşlarına ait TV vericilerinin yerlerini gösteren harita,
4 - Yeraltından geçirilen kanalizasyon kanallarının güzergahını, rögar kapaklarının yerlerini gösteren harita
5 - Yeraltından geçirilen içme suyu ve pis su borularının güzergahını gösteren harita
6 - Günümüzde kablolu TV yayınları için şebekenin ve dağıtım santrallerinin yerlerini gösteren harita,
7 - Şehir içinde muhtelif yerlerde bulunan enerji trafolarını gösteren harita,
8 - Bir şehre veya beldeye enerji taşıyan büyük elektrik direklerinin (pilonların) yerlerini ve zeminde geçit hakkı sağlanan sahaları gösteren harita,
9 - İskan bölgelerinde bulunan enerji nakil hatlarının yerden yüksekliğini gösteren harita,
10 - Şehir içinde sağlık kuruluşlarının yerlerini gösteren harita,
11 - Şehir içindeki ulaşım ağını, asfaltlanan ve asfaltlanmayan yolları gösteren harita,
12 - Yeraltından geçirilen PTT'ye ait haberleşme hatlarının güzergahını ve bağlantılarını gösteren harita.
Tanıtım amacıyla yapılamasında fayda umulan haritalar :
1 - Belde içinde varsa tarihi, turistik eserleri, mesire yerlerini, şifa veren kaplıca ve içmece yerlerini gösteren harita,
2 - Büyük şehirlerde, merkezdeki belediye otobüs duraklarında, garlarda, metro istasyonlarında, şehrin ulaşım ağını ve bulunulan noktanın haritadaki yerini gösteren harita,
3 - Bir şehir içinde büyük marketleri gösteren harita,
4 - Bir şehir içinde, muhtelif meslek gruplarında ( örnek olarak avukatların, harita mühendislerinin, . vesaire ) çalıştıkları işhanlarını, adreslerini de gösteren harita,
5 - Büyük şehirlerde, günlük nöbetçi eczaneleri gösteren harita .....gibi.


Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 11.10.08, 22:50
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

6. KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN HARİTAYA OLAN İHTİYAÇ
Kent ve kentliye ait farklı amaç ve kurumlarca toplanmış verilerin belli bir disiplin altında kolay erişilebilecek ve yöneltilebilecek bilgisayar ortamında bulundurarak bir veya birden fazla kurumun değerlendirilip sonuç aldığı ve bilgiye hakim olduğu
Sisteme "Kent Bilgi Sistemi" denir [ALKAN, 1995].
Kent bilgi sisteminin belediyelere sağlayacağı faydalar şöyle ifade edilebilir [PALANCIOĞLU, 1996]:
1 - Etkin belediye hizmeti vermek ve belediye gelirlerini sağlıklı takip ve işleyişini sağlamak,
2 - Kentin fiziki planlamasında ve bu planların uygulanmasında en verimli ortamı yaratmak,
3 - Yatırımların planlaması, uygulaması ve işletmesinde en verimli ve doğru uygulamaları yapmak,
4 - Suiistimalleri en aza indirmek, kamu ve vatandaş çıkarlarını güvence altına almaktır.
Bir şehirde kent bilgi sisteminin kurulması için halihazır, kadastro, imar, altyapı
ve jeolojik harita gibi grafik veriler ile kurulma amacına yönelik grafik olmayan verilerin ayrı ayrı veri tabanlarına depolanması sonra bunlar arasında bağlantıların kurulması gerekmektedir.
Bir şehirde kent bilgi siteminin kurulması halinde, beşinci bölümde belirtilen işlemler, daha kolay kısa zamanda gerçekleştirilir.

Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 11.10.08, 22:52
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

7. SONUÇLAR
Yapılan değerlendirme sonucunda, yerel yönetimlerin haritaya olan ihtiyaçları için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir :
1 - Günceliğini koruyan halihazır haritalar üzerine kadastral durum da işlenerek yapılacak nazım imar planı ve buna göre düzenlenecek uygulama imar planı, yerel yönetimlerin, haritaya olan birinci derecede temel ihtiyacını teşkil eder.
2 - İmar planları, kamulaştırma metoduyla uygulanacaksa kamulaştırma sahasını; 18.maddeye göre uygulanacaksa düzenleme sahasını; gecekondu bölgelerinde ıslah imar planı uygulaması yapılacaksa, 18. Madde uygulamasına benzer şekilde uygulama sahasını (düzenleme sahasını) gösteren 1/1000 ölçekli ıslah imar planına ihtiyaç vardır.
3 - Belediyenin, İller Bankasından yardım alarak yapacağı kamu hizmetlerinde, gerek kamulaştırma işlerinde gerekse yapım ve düzenleme işlerinde, ilgili çalışma
alanını gösteren 1/1000 ölçekli imar planına ihtiyaç vardır.
4 - Sahili olan belediyelerde, toplumun deniz, tabii veya suni göl ve akarsuların kıyısından ve sahilinden yararlanabilmesi, Kıyı Kanununda belirtilen planlamaların,
yapılabilmesi için, Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliği, kıyı kenar çizgisinin arazide tespit edilip, halihazır haritalar üzerine geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
5 - Kente ait alt yapının ve üst yapının daha iyi planlaması ve diğer kamu kuruluşlarının yaptığı alt yapı çalışmalarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması için, kentle ilgili alt yapıyı oluşturan kanalizasyon, içme suyu, pis su hatlarının, enerji nakil hatlarının, şehir içindeki ulaşım ağının, TV verici istasyonlarının, sağlık kuruluşlarının, PTT'ye ait haberleşme hatlarının, itfaiye için yangın vanalarının yerlerini gösteren ayrı ayrı yapılmış haritalara ihtiyaç vardır. Bu haritalar bilgisayar ortamında bir şehirde kurulacak kent bilgi sistemi yardımıyla daha kolay bir şekilde oluşturulabilir.
6 - Belediyenin varsa tarihi, turistik eserlerini ve mesire yerlerini gösteren harita yaptırması, turizm açısından büyük yarar sağlayacaktır.
7 - Deprem ile ilgili fay hattının arazide geçtiği yerler, jeolojik ve jeofizik haritalardan tespit edilerek mutlaka imar planlarına aktarılmalı, can ve mal güvenliği için yapılaşmanın yasaklanacağı alanlar belirlenmelidir.
8 - Belediyelerin etkin hizmet vermek, belediye gelirlerinin sağlıklı takip ve işleyişini sağlamak, kentin fiziki planlamasında ve bu planların uygulamasında en verimli ortamı yaratmak için, kent bilgi sisteminin kurulmasında halihazır, kadastro, imar, altyapı, jeofizik ve jeoloji haritaları ile kurulma amacına yönelik grafik olmayan bilgilere ihtiyaç vardır.

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İNCE
Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı
Trakya Üniversitesi, 22033 Edirne


KaynakDOC
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: doc 05_ince.doc (74,0 KB (Kilobyte), 669x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 23.12.08, 13:45
parpali08 - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 1.580
Blog Başlıkları: 3
parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Yerel yönetimlerde harita bilgisine olan ihtiyaçlar

Nerede çalıştımsa hep ikincil planda kalmışımdır, bir haritacı olarak.
Hep ne yapıyorsunuz(?) sorusuyla karşı karşıya kaldım.
__________________
... mezarcılar öldüğünde kazmalarını gömmezler.

...ruhum kokuşacağına ağzım koksun

Ne verirseniz alırım,
Ben bir DİLENCİYİM
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bilgisine, harita, ihtiyaçlar, olan, yerel, yönetimlerde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:59 .