Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması-Comparing The Statuses Of Finding Themselves Adequate Of Graduate Students Who Received

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.12.09, 05:14
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması

[coverattach=1]Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması-Comparing The Statuses Of Finding Themselves Adequate Of Graduate Students Who Received The Course Of Woman Health And Diseases Nursing In Autumn Semester And In Summer School
Amaç: Bu araştırma, yaz okulu programının hemşirelik eğitiminde de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek¬okulu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini güz dönemi ve yaz oku¬lunda alan lisans öğrencilerinin, bu dersle ilgili kendilerini yeterli bulma durumlarını karşılaştırmak amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini 2001-2002 öğretim döneminde, yaz okulunda okuyan 52 ve güz döneminde okuyan 88 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemin seçiminde, örnekleme seçim tekniği kullanılmamış ve toplam 140 öğrencinin tamamı örnekleme alınmıştır. Veriler her iki grupta da teorik dersler ve pratik uygulamalar bittikten hemen sonra toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde dağılımları ve Ki-Kare analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan yaz okulu öğrencilerinin %57.7'si, güz dönemi öğrencilerinin %95.5'inin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini ilk kez aldıkları saptanmıştır. Her iki grup arasında, öğrencilerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini almadan önce korku ve heyecan hissetme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmıştır (X2=4.795 SD=1 P=0.029<0.05). Yaz okulu öğrencilerinin %86.5'i, güz dönemi öğrencilerinin ise %89.6'sı dersin müfredat programını yeterli buldukları belirlenmiş, fakat yapılan istatistiksel analiz sonu¬cunda bu iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (X2=0.338, SD=1, P=0.561>0.05). Yaz okulu öğrencileri güz dönemi öğrencilerine göre Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde kendilerini daha yeterli buldukları saptanmıştır (P<0.05).
Sonuç: Hemşirelik öğretiminde teorik ve uygulamalı eğitim, birbirine paralel olarak yaz okulunda da verilebilir.

Objective: This research was descriptively carried out to determine whether summer school program can be applied to nursing education and to compare the statuses of finding themselves adequate of graduate students who received the Woman Health And Diseases Nursing course of Ege University Higher School of Nursing in autumn semester and in summer school.
Materials and Methods: The scope of research comprised of 52 students attending to summer school and 88 students attending to autumn semester during 2001-2002 academic year. In sample selection the random selection technique was not utilized and total 140 students included in the sample. In both groups data were collected immediately after the theoretical courses and practical applications are completed. In analyses of data the number, percentage distributions and Chi-Square analyses were used.
Findings: It was identified that of the students includede in the scope of research 57.7% of summer school and 62.9% of autumn semester students received the Women Health and Diseases Nursing course for the first time. When the distribution of statutes of students to feel fear and agitation prior to receive Woman Health and Diseases Nursing course is investigated a statistically significant difference was found between groups (X2 = 4.795, SD=1, P=0.029, <0.05). 86.5 % of summer school students and 89.6 % of autumn semester students found curriculum program of the course efficient whereas as a result of statistical analysis performed a significant difference was not found between two groups (X2 = 0.338, SD=1, P=0.561,> 0.05). It was observed that summer school students found Woman Health and Diseases Nursing course more efficient compared to autumn semester student (P<0.05).
Conclusion: In nursing education the theoretical and hands-on training can be provided in summer school in line with each other.

Ümran SEVİL* Aynur SARUHAN* Gül ERTEM**
Oya KAVLAK* Ayden ÇOBAN**** Şenay ÜNSAL ATAN***
*E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi **E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi ***E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Araştırma Görevlisi ****Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg nurserunner.JPG (7,2 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 29.12.09, 05:14
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması

GİRİŞ
Hemşirelik mesleğinin seçimini pek çok faktör etkiler. Bunlar hizmet motivasyonu, kişisel ilgi ve alanla ilgili bilgiye sahip olma ve geleceğe hazırlık olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. Hizmet motivasyonu başkalarına hizmet etmek, hastaya bakmak, hastaların iyileşmesine yardımcı olmaktır. Kişisel ilgi ve alan hakkında bilgi ise, insanları tanıma ve tanışma fırsatı, başkaları üzerinde etkili olma, çok erken yaşlarda hemşire olmaya karar verme gibi nedenlerle özetle¬nebilir. Gelecek için hazırlanma ise, güvenlik, evliliğe ve anneliğe hazırlık, mezunlara çeşitli olanakların bulunmasıdır (Yıldız 1995).
Hemşireliğin rolü, son 20 yıl içinde sağlık sistemindeki gelişme¬lere paralel olarak gelişmiş ve kapsamı genişlemiştir. Sağlık bakımın-daki köklü ve hızlı değişiklikler sağlık kuruluşları ve teknolojideki gelişmeler hemşirenin çağdaş bilgiler ve uygulama ile ilgili esasları kavramasını, yaşam boyunca öğrenim ilkesini benimsemesini ve yeni bilgi ve becerilerini birey, aile, toplumun sağlık bakımında kullanabil¬mesini gerektirmektedir. Şüphesiz bu değişiklikler müfredat ders prog¬ramının içeriği, klinik öğretim alanının çeşidi, yeni uzmanlık alanları hakkındaki bilgi ve sorumlulukların niteliğini etkileyerek onlara yansımaktadır (Ok 1995).
Hemşirelik hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde eğitimin önemli bir yeri vardır (Bilen 1990, Ertürk 1991, Kuzu 2003). Hemşirelik eğitimi teorik ve uygulamadan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik eğitiminin yapısı öğrencilerin sınıfta, hastanede ya da toplumda gerekli bilgi, beceri ve tutumlar edinmesini gerektirmektedir. Uygulamaya dayalı tüm disiplinlerin eğitim programlarında olduğu gibi, hemşirelik programının iki temel öğesi olan teorik bilgi ve uygulama birbirini tamamlamalıdır (Fındık 2003, Kuzu 2003, Uyer 1992).
Eğitimin kalitesini artırmak için ders programlarının toplumun bilinçsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimleri doğrul¬tusunda sürekli gözden geçirilerek düzenlenmesi, öğrenci yapısının araştırılması, öğrencinin eğitimi ile ilgili görüş ve beklentilere değinil¬mesi, onunla bütünleşmesi gelecek dönemlerin daha iyi olmasını sağlayacaktır (Bahçecik 1 999).
Yaz okulu, üniversitenin eğitim öğretim olanaklarını yaz aylarında da kullanarak öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikleri gidermeyi, çok sayıda öğrenci tarafından alınan dersler¬de yığılmayı önlemeyi, diğer üniversite öğrencilerine de üniversitedeki dersleri izleme fırsatı vermeyi, kendilerinden ancak yaz aylarında yarar¬lanılabilecek üniversite dışındaki akademik elemanların üniversiteye katkısını sağlamayı, tekrarı mümkün olan derslerde düşük not ortala¬ması ile geçen öğrencilere notlarını yükseltme imkanını tanımayı, her¬hangi bir dersten sınıfta kalan öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yaz döneminde tekrardan alabilmelerini, gelecek öğretim döneminde alınması gereken temel ve yardımcı derslerden bazılarının yaz dönemin¬de alınarak eğitim-öğretim süresini kısaltmayı ve öğrencilerin daha kısa
sürede mezun olmalarını sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır (Ege Üniversitesi 2004).
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 29.12.09, 05:16
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması

AMAÇ
Hemşirelik mesleği diğer mesleklerle kıyaslandığında çok yönlü ve çok ayrıcalıklı bir özellik taşıması, bu mesleğin adaylarının çok büyük bir özenle yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Uyer 1992). Çalışma hemşirelik eğitiminde kazandırılması gereken bilgi, beceri ve davranış beklentileri göz önüne alınarak, yaz okulu programının hemşirelik eğiti¬minde de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği der¬sini güz dönemi ve yaz okulunda alan lisans öğrencilerinin, bu dersle ilgili, kendilerini yeterli bulma durumlarını karşılaştırmak amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

GEREÇ YÖNTEM
Araştırmanın evrenini 2001-2002 öğretim döneminde, yaz oku¬lunda okuyan 52 ve güz döneminde okuyan 88 lisans öğrencisi oluştur¬muştur. Örneklemin seçiminde örnekleme seçim tekniği kullanılmamış ve toplam 1 40 öğrencinin tamamı örnekleme alınmıştır. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin güz dönemi teorik uygulama saati haftada 5 saat, pratik uygulama saati haftada 1 4 saat olmak üzere toplam 1 4 haftadır. Yaz okulunda teorik uygulama saati haftada 1 0 saat, pratik uygulama saati haftada 28 saat olmak üzere toplam 7 haftadır (Ege Üniversitesi 2004). Veriler her iki grupta da teorik dersler ve uygulamalar bittikten hemen sonra toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde dağılımları ve x2 analizleri kullanılmıştır.
Araştırmanın uygulanabilmesi ve verilerin toplanabilmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan yazılı izin alınmıştır. Veri toplamaya başlamadan önce öğrencilere, araştırmanın amacı ve veri toplama araçlarının içeriği hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve katılım için sözlü onayları alınmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş gruplarına göre dağılımlarına bakıldığında, yaz okulu öğrencilerinin %88.5'inin, güz dönemi öğrencilerinin % 79.5'inin 21 -23 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan yaz okulu öğrencilerinin %82.7'sinin düz lise mezunu, % 5.8'inin Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğu, güz dönemi öğrencilerinin % 55.7'sinin ise düz lise, % 34.1'inin sağlık meslek lisesi mezunu olduğu saptanmıştır. Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin hastanede çalışma durumuna göre dağılımları
incelendiğinde; yaz okulu öğrencilerinin % 7.7'sinin, güz dönemi öğren¬cilerinin ise % 19.3'ünün hastanede çalıştığı saptanmıştır.
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersini alma sayılarına göre dağılımları incelendi¬ğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 57.7'sinin bu dersi ilk kez, % 42.3'ü nün ise ikinci ve üçüncü kez aldıkları saptanmıştır. Güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alma sayılarına göre dağılımlarına bakıldığında, öğrencilerin % 95.5'inin bu dersi ilk kez, % 4.5'inin ise ikinci ve üçüncü kez aldıkları saptanmıştır.
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin hemşirelik mesleğini iste¬yerek seçme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde; yaz okulu öğrencilerinin %50.0'sinin, güz dönemi öğrencilerinin %59.1'inin hemşi¬relik mesleğini isteyerek seçtiği saptanmıştır. Her iki grup arasında öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2= 1.095 SD=1 p=0.295>0.05). Araştırma kapsamına alınan hem yaz okulu hem de güz dönemi öğrencilerinin yaklaşık olarak yarısı bu mesleği isteyerek seç¬miştir. Erdemir'in, hemşirelik yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin % 86.4'ünün hemşirelik mesleğini iste¬meden seçmelerine karşın, öğrenciler hemşirelik yüksekokulunu kazandıklarını öğrendiklerinde % 45.5'i olumsuz duygular, % 36.8'i olumlu duygular, % 1 8.7'si ise karmaşık duygular yaşadıklarını belirt¬mişlerdir (Erdemir 1 997).
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin mesleklerini sevme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde; yaz okulu öğrencilerinin % 76.9'unun, güz dönemi öğrencilerinin ise % 87.5'inin şu anda meslek¬lerini sevdikleri saptanmıştır. Her iki grup arasında öğrencilerin mes¬leklerini sevme durumlarına göre dağılımlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (X2=2.663 SD=1 p=0.103>0.05).
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersi almadan önce korku ve heyecan hissetme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin %63.5'inin, güz dönemi öğrencilerinin % 44.3'ünün korku ve heyecan hissettiği saptanmıştır. Her iki grup arasında, öğrencilerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi almadan önce korku ve heyecan hissetme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (X2=4.795 SD=1 p=0.029<0.05). Dersi almadan önce korku ve heyecan hisseden yaz okulu öğrencilerinin oranı güz dönemi öğrencilerinden daha yüksektir. Bu durum yaz okulu öğrencilerinin daha önce bu dersten başarısız olması sonucunda dersi ikinci ve üçüncü kez alma oranları güz dönemi öğrencilerinden daha fazla olmasından kaynaklanabilir.
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersi almadan önce hissettikleri endişenin çeşidine göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 39.4'ünün başaramama kaygısı yaşadıkları, % 33.3'ünün Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersini zor bir ders olarak düşündükleri, % 1 5.2'sinin uygulamadan, doğum olayından, öğretim elemanlarından korktukları, % 12.1'inin zamanın kısıtlı olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Güz dönemi öğrencilerinin hissettikleri endişenin çeşidine göre dağılımlarına bakıldığında % 1 8.0'inin başaramama kaygısı yaşadıkları, % 53.8'inin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini zor bir ders olarak düşündükleri, % 25.6'sının uygulamadan, doğum olayından, öğretim elemanlarından korktukları saptanmıştır. Her iki grup arasında, öğren¬cilerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi almadan önce hissettikleri endişenin şekline göre dağılımları incelendiğinde istatis¬tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır(X2=7.947 SD=1 p=0.047 <0.05). Araştırma sonucunda başaramama kaygısı yaşayan yaz okulu öğrenci oranının güz dönemi öğrenci oranından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, yaz okulu öğrencilerinin bu dersi ikinci kez almaları, kayıt ücretinin daha yüksek olması ve ailevi yükümlülükten dolayı başarısız olma kaygısı yaşadıklarını düşündürebilir.
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinden sonra, yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkında düşüncelerinin etkilenme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 40.4'ünün, güz dönemi öğrencilerinin ise %37.5'inin düşüncelerinin etkilendiği saptanmıştır. Her iki grup arasın¬da, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinden sonra, hemşi¬relik mesleği hakkında düşüncelerinin etkilenme durumlarına göre dağılımlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2=0.184, SD=1, p=0.668>0.05). Bu ders sonunda her iki grupta da öğrencilerin meslek hakkındaki düşüncelerinin etkilenme ve etkilen¬meme oranı aynıdır.
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinden sonra, hemşi¬relik mesleği hakkında düşünceleri değişen yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin etkilenme yönüne göre dağılımlarına bakıldığında, yaz okulu öğrencilerinin % 23.8'inin olumsuz yönde, %76.2'sinin ise olumlu yönde düşüncelerinin değiştiği saptanmıştır. Güz dönemi öğrencilerinin etkilenme yönüne göre dağılımları incelendiğinde %9. 1 'inin olumsuz yönde, % 90.9'unun ise olumlu yönde düşüncelerinin değiştiği belirlen¬miştir. Hemşirelik eğitimi insan sağlığı ile doğrudan ilgili olduğundan öğrencinin fiziksel, zihinsel ve ahlaksal varlığında bir değişikliği ve gelişmeyi gerektirecek eylemleri ortaya koyan, mesleğe bakış açısında olumlu ve ileriyi gören meslek üyelerini yetiştirecek biçimde olmalıdır (Bahçecik 1 999). Genel olarak bu ders hem güz dönemi hemde yaz okulu öğrencilerini, hemşirelik mesleği açısından olumlu yönde etkilemesine karşın, güz dönemi öğrencilerinin ders sonunda hemşirelik mesleği hakkındaki olumlu düşüncelerinin gelişme oranı yaz okulu öğrencilerinden daha fazladır. Bu sonuç yaz okulu öğrencilerinin bu dersi güz dönemi öğrencilerinden daha kısa sürede almasından kaynaklanabilir.
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin ileride kadın-doğum kliniklerinde çalışmayı isteme durumlarına göre dağılımları incelen¬diğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 46.2'sinin, güz dönemi öğrencile¬rinin ise % 53.4'ünün çalışmayı istedikleri saptanmıştır. Her iki grubun, kadın-doğum kliniklerinde çalışmayı isteme durumlarına göre dağılımları karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2=0.688, SD=1, p=0.407>0.05). Dersin sonunda her iki grupta da kadın doğum hemşiresi olma isteği eşit orandadır.
Müfredat, her bir derste öğretilecek içeriği, dersin hedeflerini, öğretim stratejilerini, dersin değerlendirme metotlarını ve dersin hedef¬lerini, öğretim stratejilerini, dersin değerlendirilme metotlarını ve mesle¬ki dersler dışındaki derslerin, mesleki gelişime etkisini içerir (Cimete 1 995). Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersinin müfredat programını yeterli bulma durum¬larına göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 86.5' inin, güz dönemi öğrencilerinin ise % 89.6'sının müfredat programını yeterli bulduğu saptanmıştır. Her iki grubun, Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersinin müfredat programını yeterli bulma durumu¬na göre dağılımları karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2=0.338, SD=1, p=0.561> 0.05). Her iki gruba da aynı müfredat programı aynı saat süresince uygulanmasına karşın müfredat programının uygulanma süresi haftalık ders saati olarak farklıdır.
Demirkıran ve arkadaşlarının (1 998) hemşirelik ve ebelik öğrenci¬leri aldıkları eğitimi değerlendiriyor isimli çalışmasında, hemşirelik öğrencileri Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinin içeriğindeki bilgi yeterliliğinin % 41.7'sinin "iyi", % 27.8'inin "orta" ve %30.6'sı "kötü" olduğunu belirtmişlerdir (Demirkıran ve ark 1998).
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 29.12.09, 05:16
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması

Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin işleniş şeklini yeterli bulma durumları¬na göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 75.0'inin, güz dönemi öğrencilerinin ise %65.9'unun işleniş şeklini yeterli bulduğu saptanmıştır. Her iki grubun, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin işleniş şeklini yeterli bulma durumuna göre dağılımları karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2=1.269, SD=1, p=1.269>0.05) (Tablo 1).
Demirkıran ve ark. (1 998) çalışmasında, hemşirelik öğrencileri Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinin işleniş şeklinin değerlendirmesinde % 36.1'inin "iyi", % 27.8'inin "orta" ve % 36.1'inin "kötü" olduğunu belirtmişlerdir (Demirkıran ve ark 1998 ).
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi öğretim yöntemlerinin doğru seçimi ve kusursuz uygulanması ile mümkün olabilir. Yöntemin seçi¬mindeki esas unsur ise öğrencilerin arzu ve istekleri doğrultusunda olmalıdır (Bilgin 1 995). Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi işlenirken kullanılan araç gereci yeterli bulma durumuna göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 90.4'ünün, güz dönemi öğrencilerinin ise % 81.8'inin kullanılan araç gereci yeterli bulduğu saptanmıştır. Her iki grubun, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi işlenirken kullanılan araç gereci yeterli bulma durumuna göre dağılımları karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2=1.881, SD=1, p=0.170>0.05). Demirkıran ve arkadaşlarının (1998) çalışmasında, hemşirelik öğrencilerinin, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinde kullanılan araç gereci yeterli bulma durumları incelendiğinde; %36.1'inin "iyi", %22.2'sinin "orta" ve %41.7'sinin "kötü" olarak değerlendirdiği belirlenmiştir (Demirkıran ve ark 1 998).
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersinin pratik uygulamalarını yeterli bulma duru¬muna göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 88.5' inin, güz dönemi öğrencilerinin ise % 88.6'sının dersin pratik uygulama larını yeterli bulduğu saptanmıştır. Her iki grubun, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin pratik uygulamalarını yeterli bulma durumuna göre dağılımları karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2=0.001, SD=1, p=0.975>0.05) (Tablo 2). Bu sonuç yaz okulu öğrencilerinin ve güz dönemi öğrencilerinin pratik uygulama saatlerinin eşit olmasından kaynaklanmaktadır.
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersinin değerlendirilmesinde kullanılmasını istedik¬leri yöntemlere göre dağılımları incelendiğinde, yaz okulu öğrencilerinin % 26.9'unun teorik sınav, % 19.2'sinin Checklist, % 34.6'sının ise iki ve daha fazla yöntem kullanılmasını istedikleri saptanmıştır. Güz dönemi öğrencilerinin verdikleri yanıtlar incelendiğinde, öğrencilerin % 36.4' ünün teorik sınav, %17.0'sinin Checklist, ve %28.4'ünün ise iki ve daha fazla yöntem kullanılmasını istedikleri belirlenmiştir. Her iki grubun, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin değerlendirilmesinde kullanılmasını istedikleri yöntemlere göre dağılımları karşılaştı¬rıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (X2= 1.803, SD=5, p=0.87>0.05) (Tablo 3).
Yaz okulu ve güz dönemi öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hasta¬lıkları Hemşireliği dersi için kendilerini yeterli bulma durumuna göre dağılımlarına bakıldığında, yaz okulu öğrencilerinin % 88.5'inin, güz dönemi öğrencilerinin ise % 68.2'sinin kendilerini yeterli buldukları saptanmıştır. Her iki grubun, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi için kendilerini yeterli bulma durumuna göre dağılımları karşı¬laştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (X2=7.311, SD=1, p=0.007<0.05) (Tablo 4). Yaz okulu öğ¬rencilerinin güz dönemi öğrencilerine göre Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde kendilerini daha yeterli bulmalarının nedeni, yaz okulu öğrencilerinin hemen hemen yarısının dersi ikinci kez alması; yaz okulu öğrenci sayısının azlığı nedeniyle öğretim elemanına düşen öğren¬ci sayısının az olması, yaz okulunda uygulamanın tüm gün olması, yaz okulu öğrencilerinin yalnızca bu dersi almaları nedeni ile bir tek bu derse odaklanmaları ile açıklanabilir.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 29.12.09, 05:17
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin sağlık bakımı sistemi için önemli bir unsur olduğu tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle, hemşirelik eğitiminde standardizasyon ve kaliteye gereken önem verilmelidir.
Sonuçlar;
***8226; Araştırma kapsamına alınan yaz okulu öğrencilerinin % 57.7'si, güz dönemi öğrencilerinin % 95.5'inin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hem¬şireliği dersini ilk kez aldıkları saptanmıştır.
***8226; Araştırmada, yaz okulu öğrencilerinin %50.0'sinin, güz dönemi öğrencilerinin % 59.1'inin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği belirlenmiştir.
***8226; Araştırmada, yaz okulu öğrencilerinin % 76.9'unun, güz dönemi öğrencilerinin ise % 87.5'inin şu anda mesleklerini sevdikleri bulun¬muştur.
***8226; Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi almadan önce, yaz okulu öğrencilerinin % 63.5'inin, güz dönemi öğrencilerinin % 44.3' ünün korku ve heyecan hissettiği saptanmıştır.
***8226; Araştırmada, yaz okulu öğrencileri ve güz dönemi öğrencileri arasın¬da, müfredat programını yeterli bulma, dersinin işleniş şeklini yeterli bulma, kullanılan araç gereci yeterli bulma, dersin pratik uygulama¬larını yeterli bulma durumları karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.
***8226; Yaz okulu öğrencilerin, güz dönemi öğrencilerine göre Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde kendilerini daha yeterli buldukları saptanmıştır.
Sonuç olarak hemşirelik öğretiminde, teorik ve uygulamalı eğitim birbirine paralel olarak yaz okulunda da yürütülebilir.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alan, bulma, dersini, dönemi, durumlarının, güz, hastalıkları, hemşireliği, kadın, karşılaştırılması, kendilerini, lisans, okulunda, öğrencilerinin, sağlığı, yaz, yeterli

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 11:03 .