Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1] Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi-Knowledge and thoughts of Nursing Students about Organ Donation and Transplantation Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12.12.10, 19:03
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi

[coverattach=1] Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi-Knowledge and thoughts of Nursing Students about Organ Donation and Transplantation
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki düşüncelerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmada, örneklem seçme yoluna gidilmeyip, Hemşirelik Yüksekokulu ve Erzurum Sağlık Yüksekokulu'nda öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden 460 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplamada; Sarıtaş ve Köşgeroğlu tarafından hazırlanan "Öğrencilerin Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Algıları Formu" doğrultusunda oluşturulan form kullanılmıştır. Veriler yüzdelik hesaplamayla değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %75.7'sinin organ nakli ve bağışı konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı ve sadece %1.7' sinin organlarını bağışladığı saptanmıştır. Öğrencilerin % 28.7'si sağlıklı iken organ bağışı yapmayı düşündüğünü, %76.1'i organ bağışı konusunda ailesinin olumlu tutumunun organ bağışı kararını çabuklaştıracağını, %90.2'si organ nakli ve bağışı konusunda din adamlarının bilgi verip öncülük etmesi gerektiğini ve %57'si de bağışlayacağı organının suiistimal edilmesinden endişe duyduğunu ifade etmişlerdir.
Hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitiminde organ bağışı konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri, organlarını bağışlamayı düşünen öğrenci oranının düşük olduğu ve öğrencilerin organ bekleyen hastalara verici bulma konusunda aktif rol alamadıkları saptanmıştır.

This study was conducted descriptively in order to examine nursing students' thoughts about organ donation and transplantation.
Not following the method of choosing samples in the research, 460 students studying at the School of Nursing and the School of Health and agreeing to participate in the research were included. In data collection, the form in accordance with "the form of students' perceptions about organ donation and transplantation" prepared by Sarıtaş and Köşgeroğlu was used. The data were evaluated through percentage calculation.
It was marked that 75.7% of the students do not have sufficient information about organ donation and only 1.7% of them donated their organs. 28.7% of the students stated that they think of donating their organs when they are healhty. 76.1% of them expressed that their parents' positive attitude towards organ donation will speed up their decision of organ donation 90.2% declared that religious functionaries must pioneer and give information about organ donation, and 57% stated that they are anxious that the organ they will donate will be exploited. It was determined that the nursing students were not informed about organ donation sufficiently during the undergraduate education that the ratio of the students thinking of donating their organs is low and that the students could not take an active part in finding a donor for the patients waiting for an organ.

GİRİŞ
Yaşamsal önemi olan organ nakli ve bağışı, toplumların gelişmişlik düzeyleri yanında, insanların tutum ve davranışları, dini inanışları, gelenekleri ve kültürel değerleriyle
yakından ilgili bir konudur (Sarıtaş 2005).
Günümüzde pek çok kronik hastalığın tedavisinde uygulanan geçerli ve karmaşık bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen organ nakli; vücutta işlev göremeyen bir organın yerine, canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek organın nakledilmesi işlemidir (Akış ve ark. 2008, Özdağ 2001). Organ nakillerinin gelişimini, geçmişten günümüze güncelliğini artırarak, sürdürmesinin nedeni kronik böbrek yetmezliği, karaciğer, kalp, akciğer gibi organların yetmezliği ile sonuçlanan hastalıkların organ nakli dışında fazla bir tedavi şanslarının olmayışıdır (Tokalak ve ark. 2002). Organ nakillerinde verici kaynağı, canlı ve kadavra olarak ikiye ayrılmaktadır. Canlı kişilerden organ alınması, organ veren kişinin yaşamını riske sokmayacak şekilde çift organlarından birini ya da bir organın bir bölümünü (karaciğer) almak ile mümkündür. Organ nakli, organ yetmezliği olan hastaların yaşam kalitesini yükseltebilir (Collins 2005). Organ nakli konusunda büyük gelişmeler yaşanmasına rağmen, organ naklinin en önemli aşamalarından biri kuşkusuz organ bağışıdır (Yaşar ve ark. 2008).
Organ bağışı, bir kişinin yaşarken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir. Ülkemizde organ nakli konusundaki yasal düzenleme 3 Haziran 1979 tarihinde resmi gazetede yayımlanan "organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun" ile düzenlenmiştir. Yasanın 6. maddesine göre 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için en az iki tanık huzurunda yazılı veya sözlü olarak açıklayıp imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur. Kadavradan organ alınması için vericinin beyin ölümü gerçekleşmiş, organlarının kullanılabilir olması ve yakınlarından yasal izinin alınmış olması gerekir (http ://www. akdeniz. edu .tr/organnak/- html4.html).
Yapılan çalışmalarda, organ nakilleri konusundaki önemli engellerden birinin organ bağışındaki yetersizlik ya da yeterli sayıda organ bulunamayışı olduğu saptanmıştır (Burra ve ark. 2005, Erdoğan ve ark. 2002, Aksoy 2003, Kim ve ark. 2006). Kadavradan organ bağışındaki yetersizlik, birçok dünya ülkesinde tartışılan, çözüm yolları araştırılan bir sorundur. Ancak, ülkemizde bu sorun daha da önem taşımaktadır ve transplantasyonun önündeki en önemli engeldir. Avrupa Ülkelerinde organ vericilerinin %80'i kadavra, %20'si canlı kaynaklı iken Türkiye'de tam tersine organ vericilerinin %75'i canlı, %25'i kadavra kaynaklıdır (Yaşar ve ark.
2008). Organ bağışları, bir milyon nüfusa düşen kadavra donörlerle değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bir milyonda 20-30 olan kadavradan organ bağışı, İspanya'da 33.6, Belçika'da 25.2, Kanada'da 14.1, Fransa'da 16.2, Yunanistan'da 4.5, Ülkemizde ise 2.2'dir (Özdağ 2001).
Organ bekleyen hastalar ın sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde toplumun organ nakli konusunda bilinçlenmesini sağlamak, bu konuda çalış malar yapmak zorunlu hale gelmiştir (Göz ve Şalk Gürelli 2007). Organ bağışı ve nakillerinin yapılabilmesi için, toplum bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmede sağlık çalışanlarına büyük bir görev düşmektedir (Akgün ve ark. 2003). Literatürde; sorunun çözülebilmesi için öncelikle sağlık çalışanlarının konuya inanması ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her bireyinin yeterli bilgi ve bilince sahip olması gerektiği belirtilmiştir (Özmen ve ark. 2008). Sağlık çalışanları, hastalar ve onların yakınları ile olan iletişimleri nedeniyle organ bağışının artırılması çalışmalarında anahtar konumdadır (Göz ve Şalk Gürelli 2007). Potansiyel donörlerin saptanması ve onların ailelerine yaklaşımda hemşire, önemli rol almaktadır. Hemşire, bazen beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın ailesine organ bağışı konusunda bilgi verip ikna etmeye çalışırken, bazen de organ bekleyen bir hastaya beklenen organın bulunduğunu en doğru şekliyle anlatan kimsedir. Sağlık profesyonellerinin organ bağışı çalışmalarına katkılarının yeterli düzeyde olmadığını ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır (Ağartan ve ark. 2006, Hannah 2004 ).
Bu nedenle, geleceğin sağlık profesyonelleri olan hemşirelik öğrencileri organ bağışı konusunda yarınlara hazırlanmalıdır (Gök Özer ve ark. 2008). Hemşirelik öğrencilerinin yarınlara hazırlanabilmesi için öncelikle konu hakkında bilgi ve düşüncelerinin saptanması önemlidir. Toplum sağlığı eğitimi konusunda görev alacak hemşirelik öğrencilerinin konu hakkındaki bilgi ve düşüncelerini saptayarak, müfredat programlarını gözden geçirmek, hemşirelik öğrencilerinin eğitim süreçlerinde organ bağışı konusundaki eksikliklerini gidermek ve yanlış inanışlarını düzeltmek için stratejiler geliştirilebilir.
Bu noktadan hareketle; bir üniversitede eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve düşüncelerini belirlemek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir.

Nadiye ÖZER, Serdar SARITAŞ, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ
Bu çalışma 4-8 Eylül 2007 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen uluslararası katkılı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi SBF, nozer@hotmail.com
Öğretim Görevlisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi SYO
Araş. Gör. Atatürk Üniversitesi SBF
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg organ transplantation.jpg (47,8 KB (Kilobyte), 6x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2707.pdf (201,7 KB (Kilobyte), 10x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bağışı, bilgi, düşüncelerinin, hemşirelik, konusundaki, nakli, organ, öğrencilerinin, ıncelenmesi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 08:11 .