Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi-Emotional Inteliıgence Levels of Students of Nursing College Duygusal zeka; duygularının farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini motive etme, empati kurabilme ve ilişkileri yönetebilme yeteneklerini

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.12.10, 09:20
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi

[coverattach=1]Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi-Emotional Inteliıgence Levels of Students of Nursing College
Duygusal zeka; duygularının farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini motive etme, empati kurabilme ve ilişkileri yönetebilme yeteneklerini kapsamaktadır. Duygusal zeka gelişimindeki aksaklıklar hem insanlararası ilişkilerde sorunların hem de mesleki başarısızlıkların ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, duygusal zekanın hemşirelik öğrencilerinde geliştirilmesi beklenir. Araştırma, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlanmıştır. Araştırmada, veriler bilgi formu ve Hall tarafından geliştirilen, "Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği" ile elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini ve örneklemini Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2007-2008 Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenim gören 336 öğrenci oluşturmaktadır. Hedeflenen grubun %88'ine (293 öğrenci) ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, yüzdeleme, t-testi, varyans analizi ve Tukey testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, öğrencilerin duygusal zeka puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka son sınıf öğrencilerinde diğer öğrencilerden yüksek bulunmuştur.

Emotional intelligence consists of the abilities like knowing own emotions, managing emotions, motivatingoneself, being empathic and handling relationships. The problems that arise during the development of emotional intelligence play an important role in the occurance of both interpersonal relation problems and profession unsucces. Therefore, emotional intelligence should be developed in nursing students. This descriptive research was designed to determine emotional intelligence level of students of Atatürk University Nursing School. Data were collected using of information form and "Emotional Intelligence Evaluation Scale" developed by Hall. The universe and sample of the research was consisted of 336 students attended at Atatürk University Nursing School in Fall semester 2007-2008 academic year. The final sample group was eighty-eight percentage of the target number. The data were analyzed using percentage, t-test, variation analysis and Tukey tests. The results showed that emotional intelligence of the students were moderately. Emotional intelligence in the senior nursing students were higher than students.
GİRİŞ VE AMAÇ
Duygusal zeka terimi ilk olarak 1990'da Yale Üniversitesi'nden psikolog Peter Salloway ve New Hampshire Üniversitesi'nden psikolog John Mayer tarafından kullanılmıştır. Salloway ve Mayer (1990) duygusal zekayı, duy-gularla anlayabilme ve sorgulayabilme, duygular ı düşünce içinde özümseyebilme, kendinde ve başkalarındaki duyguları düzenleyebilme yeteneği olarak tanımlamışlardır (Salovey and Mayer 1990, Mayer et al. 2002, Acar 2002, Salovey and Grewal 2005). Daha sonra 1995 yılında psikoloji alanında doktoralı gazeteci - yazar Daniel Goleman'ın "Duygusal Zeka" kitabının yayınlanması ile bu kavram pek çok alanda ilgi ile tartışılmıştır. Goleman (2006) ise duygusal zekayı, kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını tanımak ve anlamak, kendimizi motive etmek kendi içimizde ve ilişkilerimizde duygularımızı doğru yönetmekle ilgili yetenek olarak tanımlamaktadır (Çakar ve Arbak 2004, Goleman 2006).
Psikanalizci Erik Erikson ise duygusal zekayı, kişiliğin çeşitli yönlerini başarılı bir şekilde bütünleştirme yeteneği olarak tanımlayarak benlik bütünlüğü olarak adlandırmıştır (James 1997).
Duygusal zeka konusundaki çalışmalar, zeka düzeyleri en üst seviyelerde olan bireylerin gerek iş gerekse özel yaşamlarında neden her zaman en iyi olmadıklarını araştırmakla başlamıştır (Goleman 2006). Duygusal zekanın iş yaşamındaki başarıyı artırdığına ilişkin bir çalışma California Üniversitesi'nde 50'li yıllarda başlayıp 90'lı yıllarda sonuçlanmıştır. Bilim alanında doktora yapan seksen öğrenci IQ, akademik zeka, duygusal denge, olgunluk, karakter bütünlüğü ve kişiler arası etkililik gibi çeşitli özellikler açısından değerlendirilip izlemeye alınmışlardır. 1994'te yapılan araştırma sonucunda; mesleki başarıyı ve saygınlığı belirlemede duygusal zeka yetilerinin IQ'dan yaklaşık dört kat daha önemli olduğu bulunmuştur. Yine bu alanda yapılan farklı çalışmalar sonucu elde edilen bulgular gösteriyor ki, tek başına IQ çalışma hayatındaki başarının en iyi olasılıkla %75'ini en kötü olasılıkla ise %96'sını açıklamasız bırakmaktadır. Örneğin; hukuk, tıp, öğretim ve işletme alanlarındaki Harvard mezunları üzerinde yapılan bir inceleme, giriş sınavlarındaki IQ'yu temsil eden puanlar ile bu mezunların ilerideki kariyer başarı puanları arasındaki korelasyonun sıfır yada eksi olduğunu ortaya koymuştur (Goleman 2000).
Uzmanlara göre, duygusal zeka düzeyi kalıtımsal olarak tayin edilmediği gibi, gelişimi sadece ilk çocukluk dönemlerinde gerçekleşmez. Genel bir kanı olarak, 13-19 yaşlarından sonra pek fazla gelişim göstermeyen IQ'nun tersine, duygusal zekanın öğrenilme olasılığı oldukça fazladır ve yaşam boyu gelişmeye devam ederek daha yeterli düzeye ulaşabilir (Goleman 2000).
Harvard Üniversitesi'nden Goleman, yaptığı araştırmalarla duygusal zeka yeteneklerini iş yaşamındaki faktörlerle eşleştirmiş, konuyu örgüt yaşamına taşımış ve çarpıcı sonuçlar elde etmiştir. Goleman, duygusal zekayı beş ana başlıkta toplamıştır.Bunlar:
1. Kişinin Kendi Duygular ının Farkında Olması: Belirli bir durumda ya da o anda ne hissettiğinin farkına varabilmek duygusal zekanın temelidir. Duygularını tanıyan kişiler, ruh hallerinin farkındadırlar, kişisel karar gerektiren konularda daha sağlıklı karar verebilirler, daha özerk davranabilirler, kendi sınırlarından emindirler ve hayata olumlu bir gözle bakabilirler (Goleman 1998, Tuğrul 1999, Cherniss 2000, Çakar ve Arbak 2004, Albrecht 2006).
2. Kişinin Kendi Duygularını Yönetmesi: Farkına varılan duygularla uygun biçimde başa çıkabilmek duygusal zekanın temel özeliklerinden bir diğeridir. Yoğun endişelerden, karamsarlıktan, alınganlıklardan kurtulabilme ve kendini yatıştırma gibi yetenekleri kapsar. Bu yetenekleri zayıf olan kişiler sürekli huzursuzlukla mücadele ederken, kuvvetli olanlar ise hayatın tatsız sürprizleri ve terslikleriyle karşılaştıktan sonra kendilerini daha kolay toparlayabilmektedirler (Goleman 1998, Tuğrul 1999, Cherniss 2000, Çakar ve Arbak 2004, Albrecht 2006).
3. Kişinin Kendini Motive Etmesi: İnsanın kendini motive edebilmesi için öncelikle duygularını bir amaç etrafında toplayabilmesi gerekir. Duygusal özdenetim yani doyumu erteleyebilme ve fevri davranışları engelleyebilme her başarının altında yatan çok önemli bir özelliktir. Kendini motive edebilme yeteneğine sahip kişiler yaptıkları her şeyde çok daha üretken ve etkili olurlar (Goleman 1998, Tuğrul 1999, Cherniss 2000, Çakar ve Arbak 2004, Albrecht 2006).
4. Empati: Başkalarının duygularını fark edebilmektir. Duygusal zekanın vazgeçilmez özelliklerinden bir diğeridir. Empatik kişiler başkalarının neye ihtiyacı olduğunu, ne istediğini gösteren sinyallere karşı daha duyarlıdırlar (Goleman 1998, Tuğrul 1999, Cherniss 2000, Çakar ve Arbak 2004, Albrecht 2006).
5. Sosyal Beceriler: Duygusal zekanın bir diğer özelliği de diğer insanlarla olan ilişkileri yürütebilmektir. Bu beceriler liderliğin, popüler olmanın, kişilerarası etkililiğin altında yatan unsurlardır (Goleman 1998, Tuğrul 1999, Cherniss 2000, Çakar ve Arbak 2004, Albrecht 2006).
Her insan duygusal zekanın bu beş farklı alanındaki yetenekleri açı-sından farklılıklar gösterir. Örneğin, bazı kişiler başkalarının kaygılarını yatıştırma konusunda çok becerikli olmalarına rağmen, aynı beceriyi kendi duygularını yatıştırma konusunda
gösteremeyebilirler. Bazı insanlar daha empatik olabilirken bazıları hem kendi duygularının farkında olmak hem de başkalarının duygularına karşı duyarlı olmak konularında çok daha yetersiz kalabilirler (Tuğrul 1999).
Duygusal zekaya hemşirelik açısından bakıldığında; hemşirelerin hastalar ile iyi bir ilişki kurabilmeleri için, hemşirelerin duygularının farkında olabilen ve duygularını yönetebilen, empati yapabilen, kendi kendini motive edebilen ve etkin iletişim kurabilen, bir başka deyişle duygusal zeka becerileri gelişmiş
bireyler olmalarını gerekmektedir (McQueen 2003). Evans ve Allen, hemşirenin hastayı anlayabilme, onların duygularını yönetebilme yeteneğinin bakım vermede önemli oluğunu vurgular (Evans and Allen 2002, McQueen 2003). Cadman ve Brewer (2001) ise hemşire adaylarının hemşireliğe alınmadan önce duygusal zeka yeteneklerinin değerlendirilmesi ve kişilerarası becerilerinin eğitim sırasında geliştirilmesi gerektiğini iddia eder. Fakat duygusal zeka yalnızca hemşirelik eğitimi sırasında değil, tüm yaşam boyu öğrenilip, geliştirilmelidir (Cadman and Brewer 2001, McQueen 2003).

Gülçin AVŞAR, Mağfiret KAŞIKCI
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Araş. Gör.)
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı (Doç. Dr.)
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg nursing education.jpg (21,3 KB (Kilobyte), 7x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2695.pdf (152,8 KB (Kilobyte), 11x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
duygusal, düzeyi, hemşirelik, öğrencilerinde, yüksekokulu, zeka

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 03:52 .