Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Bölge Tümörleri: Retrospektif Analiz ve Uzun Süreli Takip Sonuçları

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Bölge Tümörleri: Retrospektif Analiz ve Uzun Süreli Takip Sonuçları ile ilgili bilgiler


Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Bölge Tümörleri: Retrospektif Analiz ve Uzun Süreli Takip Sonuçları-Maxillofacial Tumours In Children: Retrospective Analysis And Long-Term Follow-Up Results Amaç: Çalışmamızda amaç, çocukluk çağında görülen mak¬sillofasiyal bölge tümörlerinin

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 09.11.10, 09:20
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Bölge Tümörleri: Retrospektif Analiz ve Uzun Süreli Takip Sonuçları

Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Bölge Tümörleri: Retrospektif Analiz ve Uzun Süreli Takip Sonuçları-Maxillofacial Tumours In Children: Retrospective Analysis And Long-Term Follow-Up Results
Amaç: Çalışmamızda amaç, çocukluk çağında görülen mak¬sillofasiyal bölge tümörlerinin retrospektif analizini yap¬mak ve uzun süreli takip sonuçlarını incelemek olmuş¬tur.
Hastalar ve Metod: Çalışmamız, 1985-2000 yılları arasın¬da maksillofasiyal bölgede lokalize tümöral oluşumları nedeniyle kliniğimizde tedavi gören, 15 yaş altındaki 73 çocuk hastanın retrospektif analizi ile gerçekleştir¬ilmiştir. Ayrıca çalışmamızda bu hastalara uygu¬ladığımız tedavi yöntemleri ile uzun süreli takip sonuçları incelenmiştir.
Bulgular: Çalışma sonuçlarımıza göre tümöral oluşumların en çok 11-15 yaş grubunda ve mandibulada görüldüğü be¬lirlenmiştir. Olguların %23,28'inin (17 olgu) odontojen, %69,86'sının (51 olgu) benign non-odontojen ve %6,84'ünün (5 olgu) malign non-odontojen tümörler olduğu belirlenmiştir. Odontojenik tümörler içerisinde mikst tümörlerin, non-odontojenik tümörler içerisinde ise mezenşimal tümörlerin en sık karşılaşılan tipler olduğu saptanmıştır. Mezenşimal tümörlerin büyük bir çoğun¬luğunu dev hücreli lezyonlar oluşturmuştur (27 olgu). 27 dev hücreli lezyondan altısının agresif davranışlar sergileyerek, ciddi fasiyal deformitelere neden olduğu görülmüştür.
Hemimadibulektomi, otojen kemik greftleri ve rekon- strüksiyon plağı ile tedavi edilen bir hastamız dışında tüm benign tümörlü olgularımız; cerrahi eksizyon, küre- taj veya en blok rezeksiyon ile tedavi edilmişlerdir. Olgularımızın hiç birinde rekürrens ile karşılaşıl- mamıştır.
Sonuç: Sonuç olarak çocuklarda maksillofasiyal bölge tümör¬lerinin 11-15 yaşlarında pik insidansa sahip olduğu, ol¬guların çok büyük çoğunluğunun non-odontojen benign tümörler olduğu (%69,86), ve tedavilerinde cerrahi ek- sizyon, küretaj veya en blok rezeksiyonların yeterli olduğu belirlenmiştir.
Purpose: The aim of this study is to carry out retrospective analysis of maxillofacial tumours in children and to present the long term follow-up results.
Patients and Methods: Our study was performed with retrospective analysis of 73 child patient with maxillofacial tumour under the 15 ages which treated in our clinic 1985-2000 years. In addition, treatment modalities and long term follow-up results of these patients were evaluated.
Results: According to our results, it has been established that maxillofacial tumours were mostly observed the 11-15 age group (35 cases, %47,94) and on mandible (36 cases, % 49,31). There were 17 (% 23,28) odontogen, 51 (%69,86) benign non-odontojen and 5 (%6,84) malign non-odontojen. Mix tumours were the most common type of the odontojenic tumours and mesenchymal tumours were the most common type of the non-odontojenic tumours. Majority of the mesenchymal tumours were consist of giant cell lesions (27 cases). It has been determined that 6 of the 27 giant cell lesions were exhibited aggressive behaviour and caused severe facial deformity. All of the patients with benign tumours were treated with surgical excision, curettage or en block resection except one which was treated with hemimandibulectomy and mandibular reconstruction with otojen bone grafts and reconstruction plate. Recurrence was not noted in any of the mentioned cases on follow-up period.
Conclusions: In conclusion, it was found that maxillofacial tumours in children had been peak incidence at the 11-15 age group. Most of the cases were benign non-odontogen (69,86%) and it has been satisfied that surgical excision, curettage or en block resections were adequate for treatment of these tumours.

Tümör, kısa anlamıyla dokulardaki anormal büyüme olarak tanımlanır ve tümöral oluşumlar biyolojik davranışlarına göre iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olmak üzere iki ana başlık altında incelenirler.
Maksillofasiyal bölge tümörleri ile ilgili olarak pek çok retrospektif çalışma mevcuttur (1-5). Çocukluk çağı tümörlerine seyrek olarak rastlan¬mamakla birlikte, bu tümörlerin retrospektif analiz¬leri, demografik dağılımları, histopatolojik spekt- rumları ile tedavi ve takip sonuçlarının değer¬lendirildiği az sayıda çalışmanın yapılmış olduğu görülmektedir (6-8).
Çalışmamızda, çocuklarda görülen çene-yüz bölgesi odontojen ve non-odontojen tümörlerin yaş, cinsiyet, biyolojik davranış, histopatolojik spektrum ve lokalizasyonlara göre dağılımlarının incelenmesinin yanında, tedavi yöntemleri ve uzun süreli takip sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Metod
Çalışmamız, 1985-2000 yılları arasında kli¬niğimize başvuran 15 yaş altındaki hastalardan, sağlıklı dosya verileri mevcut olan ve yapılan radyografik ve klinik incelemeler sonucunda odon- tojen ve non-odontojen tümör tanısı konularak gerekli tedavisi yapılan 73 hasta üzerinde gerçek¬leştirilmiştir.
Bu çalışmada, taramalarımız sırasında sap¬tamış olduğumuz toplam 69 pyojenik ve periferal dev hücreli granüloma reaktif hiperplaziler grubun¬da değerlendirildiği için kapsam dışında tutulmuş ve yalnızca neoplastik oluşumlar değerlendirmeye alınmıştır.
Tümöral oluşumlar; odontojen, benign-non- odontojen ve malign-nonodontojen tümörler olmak üzere 3 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımlarının yanın¬da histopatolojik spektrumun lokalizasyona göre dağılımları incelenmiştir. Bunlara ek olarak odontojen ve non-odontojen tümörlerin alt gru¬plarının (epiteliyal, mezenşimal ve mikst, fi- broossöz lez-yonlar, vasküler neoplazmlar ve nöro- jenik tümörler) lokalizasyonlara göre dağılımları da analiz edilmiştir.
Ayrıca bu hastalara uyguladığımız tedavi yöntemleri ile uzun süreli takip sonuçları değer¬lendirilmiştir.
Bulgular
Çalışmamızda, 1985-2000 yılları arasında yaşları 0-15 arasında değişen ve çene-yüz böl¬gesinde lokalize tümöral kitlesi bulunan 73 çocuk hasta saptanmıştır.
Yaş dağılımında hastaların %15.06' sının (11 hasta) 0-5 yaş grubunda, %36.98'inin (27 has¬ta) 6-10 yaş grubunda ve %47,94'ünün (35 hasta) 11-15 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Hastaların cinsiyet dağılımında belirgin bir özellik görülmemiş olup, kız ve erkek hastaların hemen hemen eşit sayıda olduğu görülmüştür (36 kız, 37 erkek).
73 tümöral kitlenin 17'sinin (% 23,28) odonto¬jen, 51'inin (%69,86) benign non-odontojen ve 5'inin (%6,84) malign non-odontojen olduğu sap¬tanmıştır (Tablo 2).
Tümöral kitlelerin lokalizasyonlara göre dağılımında, en sık tutulumunun mandibulada olduğu (36 hasta, % 49,31) ve bunu maksillanın takip ettiği (24 hasta, % 32,76) görülmüştür (Tablo 3).
Mevcut 17 odontojenik tümörün lokalizasyon ve görülme sıklığı incelendiğinde; en sık mikst kökenli tümörlerin görüldüğü saptanmıştır. Mandibula ve maxillada tümör görülme insidan- sının ise hemen hemen birbirine eşit olduğu belir¬lenmiştir (Tablo 4).
Non-odontojenik tümörlerin biyolojik davranış, histopatolojik spektrum ve lokalizasyon- ları ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirme sonuçlarına göre; bu gruptaki tümörlerin yarısın¬dan biraz fazlasının (38 hasta, %52) mezenşimal
Tablo 1. Çocukluk çağında görülen tümörlerin yaş ve cinsiyet dağılımı
1.JPG
kökenli tümörler olduğu, bu oranın büyük bir kıs*mının ise dev hücreli neoplazmlardan (27 olgu) oluştuğu
görülmüştür (Tablo 5).
Çalışma kapsamına almış olduğumuz hasta*larda saptanmış olan malign non-odontojenik tümörlerin ise Burkitt lenfoma (2 olgu), round cell sarkoma (2 olgu) ve embriyonel rabdomyosarkoma olduğu belirlenmiştir (Tablo 5).

Rezzan TANRIKULU*, Behçet EROL**, Çağlayan ATAY***
* Yrd.Doç.Dr., Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, ** Prof.Dr., Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, ***Dt., Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, DİYARBAKIR
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf dishekimligi7-1-3.pdf (139,0 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
analiz, bölge, çocuklarda, görülen, maksillofasiyal, retrospektif, sonuçları, süreli, takip, tümörleri:, uzun

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:39 .