Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Denizcilik Okulları > Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi Ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması

Denizcilik Okulları hakkinda Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi Ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması ile ilgili bilgiler


Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi Ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması-Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations and Application of

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 19.03.10, 13:02
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi Ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması

Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi Ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması-Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations and Application of an Integrated Model
Denizciliğin uluslararası dinamik yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olan gemi kaptanları, verdikleri kararlar ile hem bağlı bulundukları işletmeleri hem de denizcilik sektörünü doğrudan etkileyebilecek bir konumdadır. Gemilerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan gemi kaptanlarının sorumlulukları sadece gemi ile sınırlı olmayıp, gemi operasyonlarına bağlı olarak oluşabilecek tüm olaylardan ve gerçekleştirilen işlemlerden de sorumlu tutulabilmektedirler. Bu nedenle gemi kaptanlarının gemi operasyonları kapsamında vermiş oldukları kararlar, Uluslararası Emniyetli Yönetim Uygulamaları "ISM Code" gibi birçok kural ve uygulama ile standart hale getirilmeye çalışılsa da gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerinin birçok faktörden etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu araştırma gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin ortaya çıkartılarak tanımlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu faktörlerin saptanmasında ilk olarak, gemi kaptanlarının denizcilik çevresini ve örgüt çevresini temsil edebilecek katılımcılar ile bir odak grup çalışması yapılmıştır. Çalışmada, gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler tespit edilmiştir. Tespit edilen değişkenler, karar verme ve denizcilik literatürüne dayalı olarak bütünleşik bir model yaklaşımı içerisinde tekrar gözden geçirilmiştir. Ayrıca denizcilik literatüründen faydalanılarak gemi kaptanlarının ISM Uygulamalarını değerlendirebileceği değişkenler geliştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, yukarıda bahsedilen değişkenlerin gemi kaptanları tarafından değerlendirilebilmesi amacıyla veri toplama aracı olarak anket formunun kullanıldığı bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması Türkiye boğazlarından geçen ve Türk limanlarına gelen gemileri kumanda eden gemi kaptanlarına uygulanmıştır. Araştırmada uluslararası bir örneklem kapsamında 358 gemi kaptanına ulaşılmış ve elde edilen veriler arasında karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Çalışmanın bulguları gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörleri ve karşılaştırmalı analizlerin sonuçlarını içermektedir.
images.jpeg
Ship masters, who have a significant role in the internationally dynamic structure of the shipping industry, are in such a powerful position that any decisions they make with respect to their profession are able to directly affect not only the shipping companies they work for but also the whole shipping industry to a considerable extent. Such a powerful effect arises from the fact that ship masters are held fully responsible not only for the command of their ships but also for all other issues related with their operational tasks. Considering the importance of their positions, almost all actions to be carried out by masters have been standardized through international regulations and codes such as the ISM Code. Nevertheless, however, since the decisions made by masters are to certain extents based on individual choices, they are affected by a great variety of factors. The aim of this study is to determine those factors likely to affect the decision making processes exercised by ship masters. In order to develop these determinants, a focus group has been formed from those representing the maritime related environments as well as the organizational environments ship masters are involved in. The study has also determined the variables likely to affect the individual decisions made by masters during ship operations. The variables determined have then been reviewed and worked on in an integrated model based on the literature related to both decision making processes as well as maritime related issues and ISM practices. It is aimed to collect the evaluations of ship masters on these variables. The second stage of the study comprises a survey making use of a questionnaire for data collection. The survey has been conducted with the ship masters passing through the Turkish straits and calling the Turkish ports. Throughout the study, as an international sample, 358 ship masters have been reached, and the data received have been exposed to comparative analyses. The results of the study cover the factors likely to affect the individual decision making process of ship masters and the findings related with the comparative analyses.

GİRİŞ
Gerek tarihsel olarak, gerekse günümüz koşullarında çok daha büyük boyutlarda olmak üzere dünya ticaretinin büyük bölümünün deniz taşımacılığı yolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, yolcu taşımacılığında denizyolunda meydana gelen gelişmeler değerlendirildiğinde ve hatta deniz turizmindeki hızlanan büyüme dikkate alındığında dünya üzerinde faaliyet göstermekte olan tüm gemileri sevk ve idare etmekte olan gemi kaptanlarının sayısı, değeri ve önemi de aynı paralelde artış kaydetmektedir. Doğa koşullarının kontrolü altındaki bir çevrede, değerleri milyonlarca doları bulan gemilerin, yüklerin ve değer biçilemeyecek önemdeki gemiadamlarının ve yolcuların sorumluluğunu üstlenmiş olan gemi kaptanlarına ilişkin değerlendirmeler günümüzde denizcilik biliminin önemli ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır.

Gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden faktörlerin bütünleşik bir model yaklaşımı içerisinde tespit edilmesi ve karar verme davranışına ait karşılaştırmalı analizlerin yapılması bu araştırmanın ana amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için karar verme ve denizcilik literatürü doğrultusunda nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

Birinci bölümde gemiadamı ve kaptan konuları incelenmiştir. Denizcilik mesleğinin uluslararası yapısı nedeniyle bu sektörde çalışan profesyonel denizcilerin unvan ve yeterliklerinin iyi tanımlanması ve uluslararası ifade farklılıkları ortaya konmuştur. Profesyonel denizcilerin unvan ve yeterliklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için ifadelerin İngilizce ve Türkçe karışılaştırmaları yapılarak tanımları verilmiştir. Gemi kaptanının tanımı, görev yetki ve sorumlulukları da bu bölümde incelenmiştir. Ayrıca gemi kaptanının uluslararası deniz hukuku kapsamındaki sorumulukları, Türk Kanunları kapsamındaki cezai hükümleri incelenmiştir.
İkinci bölümde karar verme kavramına, insanın bireysel bir davranışı olarak yaklaşılmıştır. Karar verme literatüründe geçen "karar", "karar verme", "karar verme yöntemi", "karar verme tipi", "karar verme sitili", "karar verme modeli", "karar verme stratejisi" ve karar verme süreci" konularında daha önce yapılmış çalışmalar ve bilimsel yaklaşımlar incelenmiştir.
Üçüncü bölümde, gemi kaptanlarının içinde bulunduğu örgütsel yapı ve kara yönetimi ile gemi yönetimi arasındaki iletişim konularının ortaya konması amacıyla gemi işletme örgütleri, yapıları, gemi örgüt yapısı, gemi işletmelerinde tanımlanmış görev yetki ve sorumluluklar incelenmiştir. Ayrıca denizcilik sektöründeki yönetim felsefesinin tarihsel gelişim süreci ve Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi (SMS) ve Uygulama Rehberi (ISM Kod) incelenmiştir. Gemi ve gemi işletme örgütlerinin içerisinde bulundukları çevresel faktörler ve işletme fonksiyonları açıklanmıştır. Daha sonra gemi kaptanlarının gemi operasyonlarında bireysel karar verme davranışları, etki eden faktörler ve süreçleri incelenmiştir.
Dördüncü bölümde yapılan araştırmanın amacı ve hedefleri yer almaktadır. Bu bölümde amaç ve hedefler doğrultusunda geliştirilen araştırma modelleri, araştırma sürecinin basamakları açıklanmıştır. Çalışmada kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Nitel araştırma yöntemi olarak kullanılan odak grup çalışması ve verilerinin içerik analizi sonuçları tablolar halinde verilmiştir. Çalışmanın sürecinin nicel araştırma kısmında, nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen değişkenlerin geliştirilmesi, saha araştırmasında yararlanılacak olan anket formunun oluşturulması, anket çalışmasının uygulanması süreçleri anlatılmıştır. Son olarak araştırmada test edilecek ana hipotezler ve alt hipotezler verilmiştir.
Beşinci bölümde gemi kaptanlarından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu analizler kapsamında gemi kaptanlarının profil bilgileri, ISM uygulamasına ait değişkenler, gemi operasyonlarının yönetiminde gemi kaptanlarının bireysel karar verme süreçlerine etki eden değişkenler, gemi kaptanlarının kararlarına yapılan örgütsel baskının sonuçlarına ait değişkenler arasında karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Ayrıca hipotez testlerinde kabul edilmiş hipotezlere ait tablolar açıklamaları ile özet olarak sunulmuştur.

Sonuç bölümünde araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak araştırmada elde edilen bulgular önceden belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yorumlanarak tartışılmıştır. Daha sonra denizcilik sektörüne araştırmanın sonuçları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Son olarak araştırma konusunun derinleştirilerek ilerletilmesi konusunda ileride yapılacak olan çalışmalar için öneriler yapılmış ve çalışmanın kısıtları özetlenmiştir.

Selçuk NAS
Danışman Prof. Dr. A. Güldem CERİT
T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf selcuk_nas_tez[1].pdf (5,14 MB (Megabyte), 8x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
analizi, bireysel, bütünleşik, gemi, kaptanın, karar, model, operasyonlarının, süreci, uygulaması, verme, yönetiminde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:13 .