Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Orman Fakültesi > Doğu Karadeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı, Mülkiyet Yapısı Ve Kadastro İlişkileri

Orman Fakültesi hakkinda Doğu Karadeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı, Mülkiyet Yapısı Ve Kadastro İlişkileri ile ilgili bilgiler


Doğu Karadeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı, Mülkiyet Yapısı Ve Kadastro İlişkileri-Land Use, Ownership Structure And Cadastral Relations In The Eastern Black Sea Region Kırsal alan sakinleri için en önemli kaynaklar toprak

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 18.06.11, 09:45
forest engineers - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Acemi
 
Üyelik tarihi: Oct 2010
İletiler: 13
forest engineers doğru yolda ilerliyor.
Standart Doğu Karadeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı, Mülkiyet Yapısı Ve Kadastro İlişkileri

Doğu Karadeniz Bölgesinde Arazi Kullanımı, Mülkiyet Yapısı Ve Kadastro İlişkileri-Land Use, Ownership Structure And Cadastral Relations In The Eastern Black Sea Region
Kırsal alan sakinleri için en önemli kaynaklar toprak ve sudur. Barınmanın yanı sıra, geçinmek için gelir getiren bitkisel ve hayvan üretim ile ziraat sanatları hep toprağa bağlıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi kırsalında yerleşim birimlerinin toplu olmayıp coğrafyaya dağılmış olması, zaten kıt olan arazinin kullanımında israfın yanı sıra önemli hukuki problemler de yaratmaktadır. Nüfus yoğunluğu oranının yüksek olması ve miras yoluyla bölünen parseller geçim şartlarını zorlayınca yer yer orman arazilerine yönelme söz konusu olmaktadır. Çeşitli yollarla bölünen her parsel içinde zamanla yeni konutlar ve yollar yapılmış, bunun arkasından da toprak erozyonu ve doğal afetler artmıştır. Diğer taraftan, iç ve dış göçlere bağlı olarak terk edilen veya gerektiği gibi işletilemeyen topraklar ve git gide gerileyen hayvancılık tarım ve mera arazilerinin kendiliğinden ormanlaşmasına sebep olmuştur. Bu durum karşısında, bir taraftan kısmen orman tahripleri olurken diğer taraftan da orman alanları çoğalmaktadır.
Özel kişilerin tapulu ya da tapusuz olarak malik sıfatıyla kullandığı arazilerde orman ağaçlarının yaygın bir biçimde büyümesi ile orman görünümünü kazanmış olması, bu arazilerde özel mülkiyeti tartışılır hale getirmiştir. Daha çok kadastro sırasında ortaya çıkan bu tartışmalar çoğu zaman Yüksek Yargıya kadar ulaşmaktadır. Bu hukuki süreçte çoğunlukla vatandaşların mağduriyeti kadastroya karşı memnuniyetsizlikler ve güvensizlikler yaratmaktadır ki bu, "Tapu Sicilinin güven İlkesi" ni zedelemektedir. Bildiride Doğu Karadeniz Bölgesine özgü arazi kullanımı ile orman-mülkiyet ilişkilerinin sorunları ve çözüm için öneriler üzerinde durulmuştur.
Forest Ownership.jpg
Land and water are the most important resources for residents of rural areas. Besides sheltering, income-providing agricultural activities of herbal and animal productions are all depend on the land. The settlements being scattered around in the rural parts of the Eastern Black Sea Region generate dissipation on usage of the already-limited land as well as some important legal problems. High rate of population density and worsening of living conditions due to divided lands through inheritage may create intrusions towards the forested areas. With time, there have been new structures and roads in each divided land, followed by an increase in soil erosion and natural disasters. On the other hand, some cultivated fields and meadows are reforested again because of abandoned or insufficiently cultivated lands and decreasing of stockbreeding due to both internal immigration and emigration in the region. Therefore, when partial forest damage occurs in one side, reforestation of the abandoned areas increases in other side.
In registered or non-registered lands used by private citizens as a reputed owner, private ownership has become controversial due to forming of a forest-like appearance by widespread growth of forest trees. These controversial issues most commonly emerge during the cadastral surveys and they are usually taken to the Supreme Court. In the legal process, citizens mostly get unjust treatments, creating displeasure and disbelief towards the cadastre; thus, damaging " the Principle of reliance on Land Registry". In this article, land use and issues arisen over the relations between forest and acquisition of property in the Eastern Black Sea Region are emphasized.

GİRİŞ
Çok eski zamanlardan beri insanlarca bilinen dört unsur (anasır-ı Erbaa)'dan biri olan toprak, Yerküre üzerinde hayatın var olmasının esas sebeplerindendir. Bir madde olarak toprağın değeri, diğerleri yani hava, su ve ışık (Güneş enerjisi) ile birlikte artar. Bu dört unsurun uygun şartlarda etkileşiminden bitkisel ve hayvansal ürünler meydana gelir ve bütün canlılarla birlikte insanlar da bundan yararlanırlar.
İnsan dışındaki bütün canlılar bu kaynaklardan kolektif bir biçimde yararlanırlar. İnsanlar ise yeryüzü kaynaklarını kullanırken aidiyeti esas tutarak "mülkiyet" olgusunu geliştirmişlerdir. Gerçi son yapılan araştırmalarda, bütün bitki ve hayvanların uygun yaşama yerlerinin paylaşılmasında kendi fiziki güçlerini de kullanarak aidiyet mücadelesi verdikleri gözlenmiştir. Örneğin, bitkilerin Güneş ışınlarından daha fazla faydalanmaları için aynı yerde yetişen diğerleriyle mücadelesi veya bazı hayvanların kendi yaşadıkları bölgelere diğerlerinin girmesini engelleme girişimleri de bir çeşit mülkiyet mücadelesidir.
Mülkiyetin insanlar açısından bir bakıma önemi, ihtiyaçlarını karşılamada daha rahat, müreffeh ve serbest olma arzusuna, gelecek endişelerini bertaraf etmeye yöneliktir. En önemli mülkiyet ise taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyettir. Çünkü bu şekilde sahiplenilen mallar kişilerin gelecek nesillerine de miras yoluyla bırakılacağından, çoğu kişiler taşınmazlara yatırım yaparken bunun çocuklarına ve torunlarına da intikal edeceğini bildikleri için esaslı ve kalıcı yatırım yapmaktan kaçınmazlar.
Taşınmazlar üzerindeki mülkiyetin esas unsurları maddi olan ve kişisel olmayan bu malların sınırlarıyla ilgilidir. Taşınmazların sınırları üzerinde çekişmesiz hâkimiyet kurulabilen yatay ve düşey sınırlardır ki; bunların tespit edilerek Devlet güvencesi altına alınması Tapu ve Kadastro işlemleriyle olur. Medeni Kanunumuzda taşınmazların yatay sınırları için "arz ve plan (kadastro haritası) üzerindeki sınırlar' olarak açıklama yapılmasına rağmen düşey sınırların bazı yasalarla belirlenmediği takdirde "Arzın merkezinden Arşın derinliklerine kadar olabileceği anlaşılsa bile bu sınırlar "üzerinde hâkimiyet kurulabilen!' bir mekân içinde kalmaktadır. Taşınmaz malikleri bu mekânı, sarf ettikleri emek ve masrafla üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilen korunabilen bir ayni hakka dönüştürürler. Arz (Yerküre) üzerinde konumları belirli mekânlar yatay düzlemde parsel olarak nitelendirilmektedir. Ancak kullanılan hacim olduğu için, hukuk düzenince korunan kişisel haklar mekânda söz konusudur.
Yerküre üzerinde "toprak' denilince çoğu kere toprağın ana maddesi değil, kırsal alanlardaki tarımsal parseller anlaşılır. Bu parseller önce zilyetlikle veya verilen bir kararla mülk edinilmiş, sonra Tapu ve Kadastro ile kimlik kazanmıştır. Parsel malikleri bu arazileri kullanırken bina, arsa, tarla, bağ - bahçe, otlak, mera yaylak, kışlak, çalılık, baltalık, orman vb. gibi adlarla nitelendirerek kullanmış ve temliki tasarruflarla mülkiyetin el değiştirmeleri (tedavül) gerçekleşmiştir.
Yeryüzünde insanlar çoğaldıkça araziler artmamış, aksine bölünerek parçalara ayrılmış, nitelikleri değişmiş ve her yeni günün şartlarına göre yeni kullanım biçimleri ortaya çıkmıştır. Arazi, ihtiyaçları karşılamaya yetmeyince de birçok köyde ve kasabalarda sahipsiz yerlere yani Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilere yönelmeler olmuştur. Bu gibi durumlarda da yasalar devreye girerek özel ve tüzel kişiler arasındaki problemlerin çözümü ve ihtiyaçların karşılanması çareleri araştırılmıştır.
Ataların söylediği "mal canın yongasıdı?' veciz sözü, toprağın kıt olduğu yerlerde daha çok hatırlanmış ve toprağı paylaşmada istenmeyen menfaat çatışmaları ortaya çıkmıştır. Böylece sosyal hayatta toprak - insan barışı için yeni düzenleme arayışları başlatılmıştır. Ülkemizde bu sorunların çok karşılaşıldığı bölgelerden birisi, nüfusun yoğun, toprağın kıt fakat doğanın cömert olduğu Doğu Karadeniz bölgesidir. Genellikle ortak yanları olan bu bölge birçok açıdan henüz keşfedilememiştir. Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerini içine alan bölgede, arazi kullanımında yapılan yanlışlıklardan kaynaklanan ve doğal afetlerle gelen heyelan, sel vb. olayların zaman zaman mal ve can kayıplarına sebep olduğu, ara sıra, fakat artan oranda gözlenmektedir. Arazilerde sürdürülebilirlikten uzak kullanımlar, toprak ve su dengesinin bozulmasına, toprak erozyonuna ve çoraklaşmalara sebep olmaktadır. Buna bozulan flora ve fauna da eklendiğinde, artan insan ihtiyaçlarını karşılamada bilimsel araştırmalarla ranta dayalı fakat sağlıklı olup olmadığı tartışılan üretim biçimleri ortaya çıkmaktadır.
Çoğunlukla küçük aile işletmelerinin hâkim olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde entansif tarım yapılmakta ve üretim ticari amacı olmayan organik tarım biçiminde sürdürülmektedir. Bu tür bir ziraatın hayvansal üretimden yoksun sürdürülmesi imkânsız gibidir. Bu nedenle, bölgede son yıllarda hayvancılığın gerilemesi zirai üretimi olumsuz etkilemektedir. Hayvancılıktan boşalan meralar ile tarımdan uzak kalan alanlar kendiliğinden ormanlaşmaktadır. Ancak orman olsa bile vatandaşlar sahip oldukları arazileri korumaktadırlar. Kadastro hizmeti geldiğinde mülkiyeti tartışılan bu gibi yerler Devlet ile vatandaşları yargıda karşı karşıya getirmektedir. Çoğu kere vatandaşların aleyhine sonuçlanan orman davaları bölge sakinlerinde bıkkınlık ve hoşnutsuzluk yaratarak bölgeden göçü hızlandırmaktadır.

Cemal BIYIK1, Ayşe YAVUZ2
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
2 Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi,
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf (199-208).pdf (104,9 KB (Kilobyte), 0x kez indirilmiştir)
__________________
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
arazi, bölgesinde, doğu, kadastro, karadeniz, kullanımı, mülkiyet, yapısı, ılişkileri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 06:21 .