Nüve Forum


Hukuk Terimleri hakkinda İcra ile ilgili bilgiler


İCRA a. (ar. cereyan dan icra1, akıtma, akıtılma). 1. Yapmak, yerine getirmek, gerçekleştirmek eylemi: Bir emrin, kararın, görevin, sanatın icrası. ***8212;2. Bir hak sahibinin kendisine karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10.09.10, 19:00
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İcra

İCRA a. (ar. cereyan dan icra1, akıtma, akıtılma). 1. Yapmak, yerine getirmek, gerçekleştirmek eylemi: Bir emrin, kararın, görevin, sanatın icrası. ***8212;2. Bir hak sahibinin kendisine karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir kimseden devletin zorlayıcı gücü aracılığıyla hakkını alması; bunu sağlayan devlet dairesi: Kirayı icra yoluyla almak. Alacağını almak için icraya başvurmak. İcrada çalışıyor. ***8212;3. Tamlayan olarak, icrayla, icra dairesiyle ilgili, ona ilişkin: icra hukuku, icra memuru.
***8212;4. Bir şeyi icra etmek, yerine getirmek, yapmak. [| Bir müzik parçasını icra etmek, seslendirmek. || icra vekilleri heyeti, bakanlar kurulu (esk.). || Bir kimseyi icraya vermek, yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir kimseden hakkını alabilmek için icra dairesine başvurmak. ***8212;Anayas. huk. ve Siyas. bil. icra kuvveti -> YÜRÜTME- GÜCÜ. || icra selahiyeti -* YÜRÜTME" YETKİSİ.
***8212;Ask. denize, icra emri işareti, bir tatbikatın, bir manevranın kesin zamanını belirtmek için filo komutanı tarafından verilen işaret.
***8212;Bors. Ne satın aldığı senetleri "kaldıra-bilen", ne de sattığı senetleri teslim edebilen zor durumdaki bir spekülatör hesabına, sözkonusu senetlerin satılması ya da satın alınması.
***8212;ic. ifl. huk. icra dairesi, icra takiplerini yüretmekle görevli resmi daire. (Bk. ansikl. böl.) |ı icra dosyası, icra takip işlemlerini içeren dosya. (Her icra takibi bir dosyayla yürütülür. Dosyalar icra memurluğu tarafından numaralanır ve dairede saklanır, ilgililer dosya içindeki belgeleri inceleyebilirler.) || icra emri, ilamlı icra takiplerinde icra dairesinin, mahkeme kararının yerine getirilmesi için, borçluya gönderdiği yazı. (Bk. ansikl. böl.) || icra hâkimi, icra takiplerine ilişkin şikâyet ve itirazlarla öteki anlaşmazlıkları karara bağlayan hâkim. |, icra-iflas hukuku, özel hukuka ilişkin borç ve yükümlülüklerin devlet organları aracılığıyla yerine getirilmesini düzenleyen hukuk dalı. || icra masrafı, icra takibi için ödenen harç ve öteki giderler. (Bk. ansikl. böl.) || icra memuru, İcra takip işlemlerini yürütmekle birinci derecede yetkili ve sorumlu memur. (Bk. ansikl. böl.) || icra satışı, alacağı karşılamak üzere icra memur-luğunca haczedilen borçluya ait malların, kural olarak açık artırma yoluyla, satılarak paraya çevrilmesi. (Bk. ansikl. böl.) || icra takibi, borcun yerine getirilmesi İçin alacaklının icra dairesine başvurması üzerine yapılan işlemlerin tümü. (Bk. ansikl. böl.) || icra tetkik mercii, icra dairelerinin yaptığı işlemlerin yasalara uygunluğunu denetlemekle görevli mahkeme. || ilamlı icra. bir ilama (mahkeme kararı) ya da ilam niteliğinde sayılan bir belgeye dayanarak yapılan icra takibi. (Bk. ansikl. böl.) || ilamsız icra, ilam ya da ilam niteliğinde sayılan bir belgeye dayanmaksızın yapılan İc ra takibi. (Bk. ansikl. böl.) ***8212;ida. huk. icrai karar, bir idare organının kamu gücünden aldığı yetkiyle tek taraflı olarak aldığı, üçüncü kişiler üzerinde etkili sonuçlar doğuran, kendiliğinden yerine getirilebilir nitelikteki (re'sen icra edilebilir) kararı.
***8212;Kur. tar. icra resmi (icraat resmi de denir), Babıâli'de yapılan törenlerden birine verilen ad. (Bk. ansikl. böl.) ***8212;Müz. SESLENDİRME'nin eşanlamlısı. ***8212;ANSİKL. ic. ifl. huk. icra dairesi, icra takiplerinin yürütülmesinde birinci derecede sorumlu ve yetkili olan bir dairedir. Bu daire icra tetkik hâkimliğinin denetimi altında olmakla birlikte ona bağlı değildir. Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur Her icra dairesinde Adalet bakanlığı'nca atanan bir icra memuru ve yeteri kadar yardımcı ile kâtip, mübaşir ve hizmetliler vardır.
***8226; icra emri. ilamlı icra takiplerinde, alacaklı, İcra dairesine mahkeme kararını götürür ve bu karara uygun bir takip talebi düzenler. icra dairesi alacaklının düzenlediği takip talebi üzerine borçluya bir icra emri gönderir, icra emrinin içeriği mahkemenin kararına (ilama) bağlıdır, icra emri bir para alacağına ilişkin olabileceği gibi bir malın teslimine, bir taşınmazın boşaltılmasına vb. ilişkin olabilir, icra emrinde borçlunun yedi gün içinde borcunu yerine getirmesi, bu süre içinde borcu yerine getirmezse zorla yerine getirileceği bildirilir Borçlu, icra emriyle yerine getirilmesi istenen yükümlülükleri yerine getirmezse icra memurluğu tarafından zorla yerine getirilir.
***8226; icra masrafı, icra takip işlemlerinin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından yapılan tüm giderleri kapsar. Bu giderlerin en büyük bölümü harç ve avukatlık ücretidir. Tüm bu giderler asıl alacakla birlikte borçluya yükletilir. Ancak bprçlunun avukatlık ücreti olarak ödeyeceği para, alacaklının avukatıyla kararlaştırdığı ve ona ödediği ücret değil, avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanan ücrettir.
***8226; icra memuru. Her icra dairesinin başında bir icra memuru, işin çok olduğu dairelerde icra memurunun yanında yeterince icra memur yardımcısı vardır, icra memuru zor kullanma yetkisine sahiptir. Gerekli durumlarda zabıta memurları icra memurunun emirlerini yerine getirmek zorundadırlar. icra memuru, ödeme ve icra emirlerinin düzenlenmesi, borçlunun malların haczi ve satışı gibi icra takip işlemlerinin yapılmasında birinci derecede yetkili ve görevlidir, icra dairesinin sorumlu amiri icra memurudur, icra memurunun işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurulabilir. Başvurulacak yer icra tetkik merciidir.
***8226; icra satışı. Hacizli malların satılabilmesi için alacaklı ya da borçlunun satış isteğinde bulunması gerekir İcra memurluğu, İstem olmadan satış işlemlerine başlayamaz. Satış isteğinde bulunmak belirli bir süreye bağlıdır Alacaklı, haciz" tarihinden başlayarak taşınır mallar için bir yıl, taşınmaz mallar içinse iki yıl içinde satış isteğinde bulunabilir. Bu süreler içinde satış isteğinde bulunmazsa mallar üzerindeki haciz kalkar. Taşınır mallar kural olarak açık artırma yoluyla, istisnai olarak da pazarlık usulüyle, satılır. Taşınmaz malların mutlaka açık artırma yoluyla satılması gerekir. Satış isteğinden başlayarak taşınır malların bir a,y taşınmaz malların ise iki ay içinde satılması gerekir, icra memurluğu açık artırmanın yapılacağı yer, gün ve saati daha önce ilan eder. Taşınmaz malların satışında bu ilanın satış gününden en az bir ay önceden yapılmış olması gerekir. Açık artırma ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Satış ilanı genellikle gazetelerle yapılır. Bu ilanda satışın genel koşulları, hacizli malların niteliği ve mallara biçilen değer belirtilir. Açık artırma icra memuru ya da onun görevlendirdiği bir memur tarafından yönetilir. Satışa çıkarılan mal en yüksek fiyat verene ihale edilir. ihalenin yapılabilmesi için artırma bedelinin hacizli mal için biçilen değerin yüzde yetmiş beşini bulması ve satış isteyen alacaklının alacağından önce gelen alacaklıların (örneğin rehin alacaklıları) bu mallarla güvenceye bağlanmış alacaklarından fazla olması gerekir. Artırma bedeli bu koşulları karşılamıyorsa satış geri bırakılır ve ikinci bir artırma yapılır. Taşınır malların satışında ikinci artırma ilk artırmayı izleyen beş gün içinde yapılır, ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Ancak bunun için, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına önceliği (rüçhanı) bulunan alacakların toplamından fazla olması, ayrıca paraya çevirme ve paraların paylaştırılması giderlerini geçmesi gerekir. Bu fiyata alıcı çıkmazsa satış isteği düşer (ic. ifl. k. md. 116). Satış peşin parayla yapılır. Ancak icra memuru bu parayı ödemek üzere alıcıya yedi günü geçmemek üzere bir süre verebilir. Taşınmaz malların açık artırma yoluyla satışı da kural olarak taşınır mallarınki gibidir. Ancak bazı farkları da vardır. Örneğin birinci artırma için gerekli koşulların gerçekleşmemesi nedeniyle yapılan ikinci artırma birinci artırmadan on gün sonra yapılır. Başka bir fark da, taşınmaz mallar için yapılan ikinci artırmada, birinci artırma sırasında en çok pey sürenin bu taahhüdüyle bağlı kalmasıdır. Yani ikinci artırmada mal için teklif edilen bedel birinci artırmadaki en yüksek tekliften daha azsa ihale birinci artırmada en yüksek teklif edene yapılır. Oysa taşınır malların satışı ertelendiği zaman artırmada pey sürmüş olanların hepsi taahhütlerinden kurtulur. Taşınmaz malların satış bedeli peşin olarak ödenir. Ancak icra memuru alıcıya yirmi günü geçmemek üzere bir ödeme süresi verebilir.
Açık artırmanın yapılmasında yasalara aykırı davranılmış ya da artırmaya fesat karıştırılmış ise ilgili kişiler icra tetkik merciine başvurarak ihalenin feshini isteyebilirler.
Haczedilen malların satışından elde edilen para icra memurluğunca alacaklıya ödenir. Alacaklıya ödenecek para, alacağın aslı, işlenmiş faizleri ve icra takibi İçin yaptığı giderleri kapsar,
***8226; icra takibi (ilamlı ve ilamsız icra), icra takibi bir ilam ya da İlam niteliğindeki bir belgeye dayanarak ya da bu tür bir belgeye dayanmaksızın yapılır, ilam ya da ilam niteliğindeki bir belgeye dayanılarak yapılan icra takibine ilamlı İcra, bu tür bir belgeye dayanmadan yapılan icra takibine de ilamsız icra denir, ilamsız icra takibi ancak para ve teminat alacakları için yapılabilir (bunun tek istisnası ilamsız tahliye yoludur). Para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için alacaklının önce mahkemeye başvurarak bir karar (ilam) alması gerekir. Bu tür alacaklar için doğrudan doğruya icra dairesine başvurulamaz. Buna karşılık para ve teminat alacakları için mahkemeye başvurarak karar alınabileceği gibi doğrudan doğruya icra dairesine de başvurulabilir, ilamlı icra takibinde alacaklı elindeki mahkeme kararını istediği icra dairesinde icraya koyabilir; borçlu yetki itirazında bulunamaz. Alacaklı mahkemeden aldığı İlamı, kural olarak hükmün kesinleşmesini beklemeden, icraya koyabiir. Alacaklı elindeki ilamı icra dairesine vererek takip talebinde bulunur icra dairesi bunun üzerine bir icra emri düzenleyerek borçluya gönderir, icra emrinin gerekleri borçlu tarafından yerine getirilmezse icra memurluğunca zorla yerine getirilir.
Üç tür ilamsız icra yolu vardır: genel haciz yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi. Genel haciz yolu, rehinle güvence altına alınmamış olan ve kambiyo senedine (çek, bono, poliçe) de dayanmayan para alacakları için başvurulan bir yoldur. Bu tür icra takibi için alacaklının elinde bir senedin bulunmasına gerek yoktur. Alacaklı İcra dairesinde takip* talebinde bulunur. Alacaklının takip talebi üzerine icra dairesi borçluya ödeme* emri gönderir. Ödeme emrini alan borçlu yedi gün içinde itiraz* etmezse icra takibi kesinleşir. itiraz ederse takip durur, itirazla duran icra takibinin sürdürülebilmesi İçin İtirazın mahkemede iptal edilmesi ya da icra tetkik merciinde kaldırılması gerekir, icra takibinin kesinleşmesiyle alacaklı İcra takibini sürdürerek borçlunun mallarının haczini ve daha sonra da satışını isteyerek alacağını satış bedeli üzerinden alır. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu alacaklı için daha avantajlıdır. Bu durumda alacaklı bono, çek ya da poliçe gibi bir kambiyo senedine dayandığı için borçlunun yapacağı itiraz daha sınırlı nedenlere dayanmak zorundadır. Bu tür icra takibinde alacaklı, takip talebine kambiyo senedinin aslını ekleyerek icra dairesine verir, icra dairesi borçluya ödeme emri çıkarır. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden başlayarak beş gün içinde itiraz edebilir. Borçlu kambiyo senedindeki imzaya itirazını icra dairesine, imza dışındaki itirazlarını da icra tetkik merciine yapmak zorundadır, imzaya itiraz icra takibini durdurur. .Alacaklı imzaya itiraz üzerine duran İcra takibini sürdürmek için itirazın iptali davası açabileceği gibi itirazın geçici olarak kaldırılması için icra tetkik merciine de başvurabilir. imza dışındaki itirazların tümü borca itiraz diye adlandırılır. Borçlu borca itirazı beş gün içinde icra tetkik merciine yapar. Bu itiraz icra takibini durdurmaz. Takibin durdurulabilmesi için icra tetkik merciinden itirazın kabul edildiğine ilişkin bir karar getirmesi gerekir. Kural olarak yalnızca para alacakları için yapılan ilamsız icra takibi, istisnai olarak iki halde kiralanan taşınmazların tahliyesi İçin kabul edilmiştir: kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye, kira süresinin bitmesi nedeniyle ilamsız tahliye. Kiracı, kirayı zamanında ödemezse, kiralayan yapacağı İcra takibiyle, kiracıya bir süre tanıyarak (30 gün) bu süre içinde kirayı ödemezse sözleşmeyi bozarak kiralanan taşınmazdan çıkarabilir. Bu tür icra takibinde tahliyenin sağlanabilmesi için kira sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin İhtarın yapılması gerekir. Borçlu (kiracı) ödeme emrinin kendisine tebliğinden başlayarak otuz gün içinde borcu ödemezse alacaklı İcra tetkik merciinden kiracının tahliyesine karar verilmesini isteyebilir. Kira süresinin bitmesi nedeniyle ilamsız tahliye 6570 sayılı yasaya bağlı olmayan taşınmazlar için geçerlidir. 6570 sayılı yasanın kapsamı dışında kalan taşınmaz kiralarında kiralayan kıra süresinin bitiminde sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa bir ay içinde icra dairesine başvurarak kiracıya tahliye emri gönderir. Kiracı yedi gün İçinde itiraz etmez ve on beş gün içinde taşınmazı boşaltmazsa icra memurluğu tarafından tahliye edilir. 6570 sayılı yasa kapsamı içindeki taşınmazlar için kiralayanın böyle bir olanağı yoktur. Bu tür taşınmazlarda ancak kiracının yazılı taahhüdü varsa bu yola başvurulabilir. Kiralayan, kiracının yazılı tahliye taahhüdünü bir ay içerisinde icra dairesine vererek kiracının tahliyesini isteyebilir, icra dairesi kiracıya tahliye emri gönderir Kiracı tahliye emrine yedi gün içinde itiraz ederse icra takibi durur; itiraz etmezse tahliye emri kesinleşir. Tahliye emrinin kesinleşmesiyle kiracı icra memurluğu tarafından zorla çıkarılır. (-***8226; TAHLİYE.)
***8212;Kur. tar. Osmanlılar da yeni bir göreve atananlara, aldıkları görev ya da kıdeme göre sadrazamın huzurunda kürk ve hi-lat giydirilir, hediyeler verilirdi. Önce sadrazamın huzurunda, atanan kimsenin kararı okunur, teşrifat yamağı tarafından hilafı giydirilirdl. Atanan kimse huzurdan çıktığında, hilatı geri alınırdı. Bu nedenle sarayda belli sayıda hllat bulundurulurdu. Taşraya atanan vali ya da mutasarrıf merkezde yoksa, onun yerine kapı kethüdası hilat giyerdi. Hllat giyen, sadrazama teşekkür eder, teşrifatçının yol göstericiliğinde belli bir protokolle dışarı çıkardı. Bu gelenek daha sonraki yıllarda kaldırıldı.

kaynak:2-cilt:9
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ıcra

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:41 .