Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > İktidar Masal Reklam

Mimarlık Fakültesi hakkinda İktidar Masal Reklam ile ilgili bilgiler


Bu makalede amaç, evrensel anlatım özelliği kazandığı ve toplumsal normlara uygun bir içeriği olduğu için sorgulanmadan kabul edilen ve kuşaklar arası süregelen masum bir masalın aslında ne kadar ideolojik ve

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06.09.08, 15:32
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Bu makalede amaç, evrensel anlatım özelliği kazandığı ve toplumsal normlara uygun bir içeriği olduğu için sorgulanmadan kabul edilen ve kuşaklar arası süregelen masum bir masalın aslında ne kadar ideolojik ve taraflı olabileceği üzerinde durup, günümüze olan yansımaları ile tekrar tekrar nasıl üretildiği ve günlük hayatımızda nasıl bir rol oynadığı araştırılmıştır. Makalede örnek olarak ***8220;Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler***8221; ile Hülya Avşar***8217;ın oynadığı Molfix çocuk bezi reklam filmi ele alınmıştır. İnsan beynine farkõnda olmadan sessiz ve gizlice kodlanan iktidar ilişkileri ve kadının toplum içindeki ikincil konumuna dikkat çekilmiştir.

The in purpose of this article is to explore the role of stories, which are universal and accepted by many generations of people without any hesitation as they adhere to the norms of the society, and their reflection in the daily lives of the people. The story considered in the article is the Snow White and the advertisement is the one for Molfix nappies in which Hülya Avşar has taken part. The article draws attention to the secondary position of women imposed on by the society and to the power rela-tions coded silently and in a rather unnoticed way to the human brain.

Giriş
Bu çalışmanın amacı; sadece cinsiyete dayalı eşitlikçi bir yaklaşım arayışı değil, toplumsal cinsiyet kavramıyla birlikte iktidar ilişkilerinin nasıl kurulduğu, bu güç dengesizliklerinin nasıl normal gözüküp sorgulanmadan kabul edildiği, üzerinde tartışmaktır. Bu araştırmayı yaparken masalların bize sunduğu hayal dünyasının, bu dünyadaki iktidar ilişkileri, reklamlarda nasıl yeniden üretildiği üzerinde durarak Molfix TV reklamının bu amaçla analizini yapmak, günlük yaşamımızdaki yansımalarına bakmaktır.Bu çalışmada anlatısal bir özellik taşıyan masallarla reklamları inceleyip özellikle reklamlarda masalların kullanımına ilişkin araştırma sunulmaktadır. Reklam olarak özellikle pamuk prenses masalının tekrar üretilerek kullanıldığı Molfix reklamı seçilmiştir. Bunu yaparken yöntem olarak göstergebilimsel veriler üzerinden gidilecektir.

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Journal of Arts and Sciences Sayõ: 3 / Mayõs 2005
İktidar Masal Reklam
Elif OKUR TOLUN

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü

Konu Unrealseptic tarafından (23.12.08 saat 13:37 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 06.09.08, 15:38
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Toplumsal Cinsiyet ve İktidar
Feminist kuram cinsiyeti yalın olarak ele almak yerine, iktidar kavramı üzerinden giderek açıklamaya çalışır. İlk feminist yaklaşımların daha biyolojik cinsiyet temelli çalısmalar olup (Zoonen,1991: 33-54), daha çok eşit haklarõn talebi şeklindeki arayõşları zaman içinde değişime uğramıştır. Başka bir açıdan incelersek güç ve güç ilişkilerinin nasõl oluştuğu üzerinde durmak gerekir. Bu noktada güç sahibi olan kişilerin davranõşlarõyla ona tabi olan kişiler karşõsõnda yeni baskõ ilişkileri yani tabi kõlma durumu ortaya çõkar.
İktidar ilişkileri kurulurken bir sembolleştirme süreci de başlar. Bu sembolleştirmeyle birlikte yeni anlam üretimi, anlamlarõn çözümlenmesi ve tekrar üretimiyle çeşitli temsil süreçleri başlamõş olur. Sembolleştirme daha çok insanlõk tarihinin başlangõcõna kadar giden anlatõlarla başlar. Anlatõ kuramõna göre; her anlatõ kuramsal olarak iki unsurdan oluşur. Bunlardan birincisi, kime ne oldu sorusuna cevap veren öykü, diğeri ise; öykünün nasõl açõklan-dõğõnõ anlatan söylemdir (Kozloff, 1987: 45). Bu sembolleştirme sürecinde kadõn anneliğe, güzelliğe, iyi eş olmaya kodlanmõştõr. Marjinalleşmiş ve erkeğin iktidarõna tabi olan olarak konumlandõrõlmõştõr. Örneğin; erken dönem feminist çalõşmalar, kadõnõn ve erkeğin doğasõ-nõ verili kabul eden, örneğin karõ koca, anne baba rollerini içeren medyadaki başat imgelerin, kalõp yargõlara dayalõ karakterlerin (stereotype) rolü üzerine yoğunlaşmõşlardõr. Kadõnõn gerçekte ona ait olmayan bir imge tarafõndan yeniden konumlandõrõldõğõnõ inşa edildiğini öne süren bu yaklaşõmlar, medyanõn, karmaşõk insan yapõsõnõ basite indirgerken, kadõnõ da ikinci statüde bir varlõk olarak tanõmladõğõnõ belirtmektedir (Adaklõ-Aksop,1999:122 -123).
Toplumsal iktidar ve söylem arasõndaki ilişkileri Van Dijk***8217;a göre incelediğimizde gücün mahiyeti şöyle sõralanabilir (Van Dijk, 1989:18-59).
-Toplumsal iktidar gruplar, sõnõflar yada diğer toplumsal oluşumlar arasõndaki yada toplumun birer mensubu olarak kişiler arasõndaki ilişkinin özelliğidir.
-Toplumsal iktidar kişilerin birbiri ile etkileşimi sonucunda ortaya çõkar. Böylece A tarafõndan gerçekleştirilen iktidar uygulamasõ, B***8217;nin toplumsal eylem özgürlüğünün sõnõrlan-dõrõlmasõ ile sonuçlanõr.
-Bedensel gücün kullanõldõğõ durumlar hariç, A***8217;nõn B üzerindeki gücü, B***8217;nin gerçek veya olasõ etkinlikleri üzerinde bilişsel durumlarda A***8217;nõn kontrolünü gerektirir(ihtiyaç, dilek, plan ve inanç gibi). Sonucu her ne olursa olsun B, A***8217;nõn istediklerini kabul eder ve yapar yada A***8217;nõn anlaşmasõna bağlõ olarak kanun ve kurallara uyar. Başka bir deyişle Van Dijk***8217;a göre toplumsal güç genellikle dolaylõ olarak ve insanlarõn akõllarõ yoluyla yayõlõr. Genellikle de zihinsel bir kontroldür, ikna ile başlar korku ile devam eder.
- A***8217;nõn gücünün sosyal bir dayanağõ olmasõ gerekir ki gücünü fiili olarak kullanabilsin. Bu dayanaklar sosyal olarak değerli ancak eşitsiz olarak dağõtõlmõş mülk, pozisyon, bilgi, uzmanlõk vs. olabilir. Sosyal dayanaklarõ olduğu takdirde güç sosyal bir güç haline gelir ve A***8217; n õn menfaatine hizmet eder.
- Uygulamada veya gücün korunmasõnda esas olan A***8217;nõn bu gücü zihinsel olarak uygulayabilmesi için B***8217;nin A***8217;nõn istek, dilek, niyet ve ihtiyaçlarõnõ bilmesi gerekir. Doğrudan iletişim dõşõnda emir, rica, tehdit gibi söylemlerle bu bilgi kültürel inanç, norm veya değerlere ideolojik çerçeve içinde ortak bir oydaşma yoluyla veya A***8217;nõn toplumsal faaliyetlerinin gözlenip yorumlanmasõyla yerleşir.
- Güç birkaç kişi ve gruplara yayõlõr. Bunun sonucunda güçsüz olanõn direnci ile karşõla-şõlabilir ve gücü azalabilir. Dolayõsõyla güç hareket şekli değil sosyal bir etkileşimdir.
- Toplumsal gücün uygulanmasõ ve korunmasõ ideolojik bir alt yapõ gerektirir. Bu alt yapõ iletişim ve söylem yoluyla grup ve bireylerin zihninde menfaatle ilişkili olarak kazanõlõr, onaylanõr veya değişir.
- İktidar ilişkileri gruplarõn karşõlõklõ durumlarõna göre analiz edilmelidir.
Bu calõşmada amaç iktidar ilişkilerinin klasik sayõlan bir masaldan yola çõkarak günümüz reklam dünyasõnda nasõl tekrar üretildiğini irdelemektir. Sembolleştirilme ve yeniden üretme süreçlerinde anlatõlarõn kadõnlarõn ikincil ve baskõn konumlarõnõ vurgulamasõ bu çalõşmanõn başlangõç noktasõdõr. Çalõşmayõ yaparken ister eskiden günümüze yansõmõş masallar yani düş imgelemi olsun ister günlük hayatõmõzda kullandõğõmõz bir ürün reklamõ olsun çok farklõ sonuçlar elde etmiyoruz hep karşõmõza çõkan olgu kadõn temsilinin eşit olmayan toplumsal ilişkiler bağlamõnda tekrar üretildiğidir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 06.09.08, 16:40
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Medya ve Kadõn
Kadõnõn medyadaki konumunu incelediğimizde medyanõn genel anlamda erkek iktidarõ-nõ pekiştiren bir niteliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Medya genelde kadõnõ erkek bakõ-şõyla yansõtõr. Reklamlarda öykü biçiminde anlatõlanlar geleneksel bilgilere dayandõrmakta, erkek ve kadõn arasõndaki biyolojik ayõrõm temel alõnmaktadõr (Aziz 1994,11).
Kitle iletişim araçlarõnõn yerleşik iktidar ilişkilerinin pekiştirdiğini bu bağlamda kadõnõn ikincil konumunun devamlõ olarak vurgulandõğõnõ Zoonen***8217; inde belirttiği gibi kadõnõn marjinal bir konumda olduğunu söyleyebiliriz (Zoonen, 1994:15). Kitle iletişim araçlarõnõn ka-dõnõn temsilindeki rolü ***8220;Kadõnlar ve kadõnlõk hakkõndaki kalõp yargõsal, ataerkil ve hegemo-nik değerleri aktarmak***8221; ve dolayõsõyla ***8220;toplumsal kontrol ajanõ olmak***8221; biçiminde anlaşõ-lõr(Zoonen,1994:27). Medya, ya zaten cinsiyetçi olan toplumsal değerleri toplumun sürekliliğini sağlamak adõna aktarõr, ya kadõn bedenini nesneleştirerek kadõnlarõn deneyimlerini baskõlar ve böylece ataerkil toplumsal değerlerin yeniden üretilmesine hizmet eder, yada kapitalist ve ataerkil düzeni normalleştirerek onun ideolojik içeriğini gizler ve böylece kapitalizmin hegemonyasõnõn bir aracõ haline gelir (Zoonen,1994:27).

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 06.09.08, 16:41
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Masallarda Kadõn İmgesi
İnsanlarõn aynõ kültüre sahip olmalarõ, aynõ konseptleri, imajlarõ ve fikirleri paylaşmalarõ sonucu dünyayõ aynõ şekilde algõlamalarõ söz konusudur. Hall***8217;a göre; böyle bir oluşum içinde ortak anlamlar çõkar ve bireylerde anlam haritalarõ oluşur. Birey kendisine kodlanan bir şeyi bu anlam haritalarõ ile çözümler.
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalõnda da yukarõda sözünü ettiğimiz bir iktidar ilişkisinden söz etmek mümkündür. Van Dijk***8217;a göre iktidar ilişkisi karşõlõklõ bir etkileşimle ortaya çõkar ve gelişir. Bu masalda A olarak tanõmlanan güçlü kişilerdir (Üvey anne, avcõ, yedi cüceler, prens). B ise Pamuk Prensestir (PP). Üvey anne statü sahibi olarak emir verme yetkisine sahiptir. Avcõ işi gereği görevlendirilmiştir, yedi cücelerin ise ikna ederek iktidar kurma eğilimi vardõr. Bütün bu karakterler Pamuk Prensesi tabi konuma yerleştirir. Tabi olan diğer tarafõn isteklerini yerine getirir. PP de kendi çõkarõna olarak algõlayõp evde ko-numlandõrõlmayõ onlarõn hizmetinde olmayõ kabul eder. Çaresiz olduğu için yardõm niteliği ile yedi cücelerin gücünü pekiştirir. PP üzrinde kurulan iktidar ona hissettirilmeden kurulur. İkna ederek tepki almadan sesiz doğal bir iktidar kurma sekli benimsenmistir. Prens de güçlüdür ve PP***8217;in kurtarõcõsõdõr. Burada fiziksel bir kontroldan ziyade söylemsel bir kontroldan bahsedebiliriz.
Claude Levi Strauss***8217;un akrabalõk üzerine yaptõğõ çalõşmayõ doğrulayan Rubin, kadõnla-rõn baskõ altõna alõnmasõnõn, erkekler tarafõndan değiş tokuş edildikleri belirli bir toplumsal cinsiyetçi sistemin yaratõlmasõndaki rolünü ortaya koyar. Prens onu canlandõrmakla kalmaz, PP***8217;i kendi kurduğu dünyasõndan çekip çõkarõr ve kendi dünyasõna götürür, örneğin; kadõnõn evini bõrakõp kocasõnõn evine yerleşmesi gibi. Bu anlamda, kadõnlarõn değiş tokuşu kadõnla-rõn kendileri üzerinde tam haklarõ olmadõğõnõn çok derin bir algõlanõşõdõr (Rubin, 1984: 134). Söylemsel iktidar genellikle dolaylõ ya da dolaysõz olarak ikna edicidir. İktidarõn gizlenmesinde hayati önemi olan strateji, güçsüzleri kendilerinden istenilen eylemlerin kendi çõkarlarõna olduğuna ikna etmektir. Bilgi ve inançlarõn ustaca yönlendirilmesi, inançlarõn önceden formülleştirilmesi ya da karşõ ideolojilerin sansür edilmesi yoluyla toplumsal bilişlerin oluşumu üzerinde denetim kurmaktõr. Bu tasarõmlar toplumsal iktidar ile söylemin üretimi, anlaşõlmasõ ve iktidarõn harekete geçirilmesinde söylemin toplumsal işlevleri arasõnda bir bağ oluşturur. İktidarõn ister dolaylõ isterse dolaysõz biçimlerde olsun söylem içinde ve söylem tarafõndan hem harekete geçirildiğini hem de yeniden üretildiğini gösteriyor.
Masallar çocukluğumuzdan bu yana belleğimizde yer eden kõsa hikayelerdir. Hayal dünyamõzda yaşattõğõmõz kahramanlarla kurulan bu dünya saf, temiz, masum bir dünyadõr. Gerçek dõşõ olaylar, hayali kahramanlar, basit bir kurguda birleşir. Masal bir mesaj verir.
Masallar çocukluktan bilinç altõna yerleşen unsurlar içermektedir. Örneğin; PP ve yedi cüceler masalõ ele alõndõğõnda, birçok iktidar ilişkisi analizi yapõlabilir. Bu masalda kadõnda güzellik olgusu çok önem taşõr. Üvey anne***8217;nin en güzel olma isteği, PP***8217;in güzel bir kõz ol-masõ, kadõn imajõnõn nasõl olmasõ gerektiğini söyler. PP bütün güzelliğine rağmen korunmaya muhtaçtõr. Kurtarõcõsõ ise hep erkeklerdir, önce avcõ sonra yedi cüceler ve ardõndan da Prens. Tablo 1 masallarda simgesel olarak kadõnõn ve kadõnsõ özelliklerin nasõl kodlandõğõ-nõ gösterir. Sonuçta kadõna ait yaygõn değerler masallar, reklamlar v.s ile tekrar tekrar üretilir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 06.09.08, 16:43
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Masalda ataerkil toplum düzeninin devamõnõ sağlayan veriler vardõr. Bu toplum içinde kadõnõn ve erkeğin rolleri belirlenmiştir. Kadõnõnki evin içinde, erkeğinki ise evin dõşõnda-dõr. Geleceğini de ancak bir erkek sağyesinde kurtarõr. Yani beyaz atlõ Prensini bekler ve sonunda amacõna ulaşõr. Masallar hayal dünyamõzda canlandõrdõğõmõz çok masum hikayeler olabilir ve böyle bir hal zararsõz görülebilir. Çağdaş kadõnõn bağõmsõzlõk korkusu içinde olduğunu vurgulayan Collette Dowling (Dowling, 1999), bu hayalin nasõl zararlõ bir hale dönüştüğünü tartõşõr. Dowling***8217;in Sindrella sendromu olarak vurguladõğõ, kadõnlarõn psikolojik olarak korunma isteğinin üzerinde durmak gerekir. Kadõnlarõn korunma isteği, çok başarõlõ, aktif bir iş hayatlarõ olduğunda bile, zamanla mücadeleden kaçtõklarõ ya da onlara rahat bir yaşammõş gibi sunulan ev kadõnlõğõnõ tercih ettiklerini ortaya koyar. Bu nedenle kadõnlar, hem erkeğe hem de ailelerine karşõ kör bir adanõş içerisine girerler ve devamlõ olarak bir erkek tarafõndan kurtarõlmak arzusu taşõrlar.
PP kadar zayõf olmayan bu çağdaş kadõnõn yaşamõ şüphesiz toplumsal düzen ve bu düzenin getirdiği psikolojik yapõ ile inşa olur. Yani iktidar ilişkilerinin kuruluş şekli ister masalda olsun ister günlük yaşamda olsun karşõmõzda dimdik duran bir olgudur.

Reklamlarda Kadõn İmgesinin Yeniden Üretimi
Reklamlarõn devamlõ olarak tekrar eden bir yapõ içinde olmasõ onlarõ baştan sona izleme gerekliliğini ortadan kaldõrõr. Bu kõsa süreli göstergeler önceden yerleşik olan değerlere ve kalõplaşmõş düşüncelere gönderme yaparak kadõn imajõnõ kolayca nesneye dönüştürür.
Kadõn imgesi genellikle erkek mülkiyetiyle çevrelenmiş bir alanda yer alõr. Çevremizi kuşatan masallar, reklamlar, haberler v.s. hep erkek bakõşõyla ele alõnmõş toplumun değerleriyle donatõlarak üretilmiştir. Dolayõsõyla kadõn imajõnõn seyirlik bir nesneye dönüşümü, ka-dõnõn güzellik unsurlarõyla donatõlmasõ çok zor değildir ve bu devamlõ tekrarla da pekiştirilir. Kadõn imgesinin neden nesneleştirildiği sorgulandõğõnda aslõnda bu imgeyi hem erkeğin hem de kadõnõn tükettiği söylenebilir. John Berger***8217;inde belirttiği gibi erkekler davrandõklarõ gibi, kadõnlar göründükleri gibidirler. Erkekler kadõnlarõ seyrederler. Kadõnlarsa seyredi-lişlerini seyrederler. Kadõnõn içindeki, gözlemci erkek, gözlenense kadõndõr. Kõsacasõ hem erkeğin, hem de kendisinin seyirlik nesnesidir. Ele aldõğõmõz Molfix reklamõnda Hülya Av-şar kişiliği normalde erkek bakõşõna sunulan beğenilen güzel bir kadõn imajõnõ yansõtõyor ve böyle bir imajõ olduğu için reklamda yer almõştõr. Başka bir deyişle kadõn kendisini ya da kadõnlarõ erkek gözüyle izler ve nesneleştirir. Medayada kadõn imgesi içi boşaltõlõp sõrf güzelliğe indirgenerek erkek beğenisine sunulmuştur.
Günlük hayatõn içinden özellikle televizyon reklamlarõnda kadõn konusu incelendiğinde tõpkõ masallarda olduğu gibi hiç de masum olmayan farklõ bir dünya ile karşõlaşõr. Reklamõn temel amaçlarõndan biri izleyicide iyi bir etki yaratarak ürünü pazarlamaktõr. Reklamlarda gerçek evren ile reklamõn sunulduğu evren arasõnda devamlõ bir ilişki kurulur. Reklam olumlu bir dünyanõn parçasõ olduğu için, gerçek dünyanõn tümü bize olumluymuş gibi gösterilir. Aynõ yapõ masallarda da vardõr. Şiddet bile olumlu, meşru bir özellik kazanõr. Reklam dünyasõ gerçek dünyanõn göstergelerini kullansa bile aslõnda gerçek dõşõdõr. Büyülü, düşsel, hayali bir yönü vardõr.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 06.09.08, 16:44
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Reklam Çözümlemesi (yöntem)
Reklam içinde birden fazla anlam barõndõran compleks bir yapõdõr. Barthes***8217;a göre reklamlar çok anlamlõlõk üzerinde bir sorgulama üretir ve görüntünün yapõsõnõ kendi bütünlüğü içinde anlama (Çamdereli, 2000: 96) ise; onu kurgulayan görüntü birimlerinin bütünsel gösterge değerlerinin açõmlanmasõ, metinlerarasõ ilişkiler sonucu ortaya çõkan anlama düzgüsü-nün saptanmasõ yoluyla gerçekleşir.
Göstergebilim, öbür okuma yöntemlerine eklenen yeni bir okuma biçimi değil, okumanõn, çözümlemenin koşullarõ konusunda ortaya atõlmõş, geliştirilmiş, tutarlõ, tümü kapsayõcõ varsayõmlar demeti, varsayõmlar ağõdõr (Rõfat: 1999,18). Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olmasõndan dolayõda bu çalõşmada yöntem olarak benimsenmiştir.
Reklamla karşõ karşõya kaldõğõmõzda görsel ileti ve dilsel iletinin birleşimiyle metnin kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle çözümlemeyi yaparken görsel ileti özelliği taşõyan göstergeleri ve dili incelemek gerekir. Bu noktada karşõmõza metni oluşturan düz anlamlar ve yan anlamlar çõkar. Yan anlamlar farklõ okuma şekillerine açõktõr, her bireyin içinde bulunduğu sosyal yapõya, kendi alt yapõsõna göre farklõ şekilde kurulabilir. Böylece bir gösterge tek tek ele alõnarak, bütüne varma ve yan anlamlarla, düz anlamlarõ birleştirerek okumayla bir çözümlemeye gidilmiştir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 06.09.08, 16:46
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Molfix Reklamlarõnda Masal ve Kadõn
Bu bölümde Molfix reklamõnda yer alan elemanlar tek tek ele alõnarak anlamlarõ sorgu-lanmaktadõr.
***8226; Ayna: nesnel olarak yansõtma fonksiyonu olan bir nesnedir. Bu özelliğin yanõ sõra mistik özelliklerle de yüklüdür. Kişinin kendisiyle özdeşleşmesinde rol oynayan bir araç-tõr. Lacan***8217;õn ayna evresi kuramõnda ifade ettiği gibi insanlar premature doğarlar ve kendisi dõşõnda bir imgeyle özdeşleşir, ister gerçek bir imge ister başka bir çocuğunimgesi olsun. Eğer kendisi dõşõnda bir imgeyle özdeşleşirse yapamadõğõ seyleri yapõp kendi eksikliğini gidermiş olur. Lacana göre insandaki ego, daima bütünün rahatsõz edici eksikliklerini gizleyen bir araç olmuştur (Leader and Groves, 1995:1-10). Bu masalda da kraliçenin tõpkõ Lacan***8217;õn ayna evresinde olduğu gibi kendi eksikliğini tamamlamaya çalõştõğõ söylenebilir.
Kraliçe ile sihirli ayna arasõndaki narsizm diyalektiği baskõn bir aksiyon motifi olmak-tadõr. Ayna tõpkõ üvey annenin kendisi gibi yada kõzõ gibi doğru ama giderek değişen bir perspektif ile cevap vermekte ve PP***8217;i hedef haline dönüştürmektedir. Reklama döndüğümüzde ise hedef ürün olur.
Ayna reklamda figürler kadar önem taşõyan bir nesnedir reklam tamamen ayna odak-lõdõr her sahnesinde vardõr. En sonunda da ürün aynanõn içinde yer alõr. Kamera hareketleri de ayna odaklõdõr. Çocuk aynanõn içinde gözükerek şaşõrtõcõ cevabõ verir ve daha sonra yerini molfixe bõrakõr.
Kameranõn yaptõğõ fokuslama farklõ bir figüre götürürken izeyicinin ürüne odaklan-masõnõ masal dünyasõndan gerçek dünyaya geçişini kolaylaştõrõr.
***8226; Hülya Avşar: Güzellik, kendine güven, çekicilik, beğenilen kadõn olma, kendisini beğenen bir kadõn olma gibi özellikler taşõr. Toplumun karşõsõna ilk olarak güzellik kraliçesi imajõ ile çõkan, en güzel kadõn olduğunu devamlõ olarak vurgulayan, bedenini dişiliğini cömertce sergileyebilen, popülaritesi yüksek bir sanatçõdõr. Sanatçõnõn bu dişilliğini seyredip onaylayanlar yukarõda da belirttiğim gibi sadece erkekler değildir. Feminist film kuramcõlarõ, bu tür dişilik temsillerinin kadõn izleyiciyi eril bir zevkin ve arzunun içinde konumlayõşõ bu noktayõ açõklar. Hülya Avşarõn kadõn izleyicileri onun bedenini izlerken eril bir konuma geçmektedir. Bu durum anlatõda izleyicinin özdeşleşebileceği konumlarõ çoğullaştõrmaktadõr(Squrire:1997,103.).
o Kostüm : H.A kosümü reklamda oldukça eskiye gönderme yapan tipik bir kraliçe kostümüne benzer (Marie Antoinette 1785). Resim 1 Soyluluk ve görkem ifade etmektedir. Özellikle renk olarak beyaz kullanõlmõştõr. Beyaz aslõnda saflõğõn ve temizliğin bir sembolü niteliği taşõrken ayna karşõsõndaki kraliçenin içinde bulunduğu ruh hali hiçte masum ve saflõk ifade etmez. Dolayõsõyla görüntü ile kraliçenin düşüncesi arasõnda bir kontrast oluşmuştur. Kraliçe tacõ yoktur bu durum Hülya Av şardan güzellik yarõşmasõ sonunda alõnan taçla örtüşür.
o Saç: Beyaz bir peruktur. Gerçeküstü bir dünyayõ simgelemektedir. Beyaz renkte ol-masõ gerçek hayatta olduğu gibi yaşlõlõğõn bir sembolü değildir. İhtişam ve görkemi pekiştiren soyluluğu simgeleyen bir unsurdur.
o İnci: Temizlik, saflõk, masumiyetin doğallõğõn bir sembolü olan bir takõdõr. Bu nedenle genelde gelinlikle takõlan organik bir takõdõr.
Makyaj: Abartõlõ ve yoğun değildir. Göze çarpan kuvvetli bir renk yoktur. Hülya Av şarõn yüzü oldukça canlõ ve sõcak bir ifade taşõr.
***8226; Çocuk: reklamda ürünü tanõtan kişi ama H.A nõn kişiliği çocuğu ikinci plana itiyor. Çocuksu özellikleri abartõlarak sempati kazandõrõlmõş. H.A õn kendi çocuğunun oynuyor olmasõ en az H.A kadar reklama olan ilgiyi arttõran bir özelliktir.
***8226; Mekan: Kapalı sarayın içini ifade eden bir ortamda çekilmiştir. Figürler ayna ile devamlı ilişki içindedir. Mekanda yer alan en önemli nesne aynadır. Reklamın başlangıç noktasıdır ve birdenbire izleyiciyi masal dünyasna götüren görsel anlatım nesnesidir. Mekan da hakim olan renk beyazdır ve altın yaldız varaklar kullanılmıştır.
o Bitkiler: Reklamda aynanın sağnda ve solunda simetrik olarak konulmuş salon bitkileri ve çiçekler yer alır. Bunlar set tasarımında ikinci planda yer alan ögelerdir. Mekanın zenginliğini gösterişini arttırır. Kırmızı gül aşkı sevgiyi ihtirası sembolize ederken reklamın sonunda bu güllerin yerini pembe beyaz güller alır. Pembe beyaz güller şüphesiz masum bir dünyayı ifade eder.
***8226; Renkler: Renklerin ifade ettiği anlamlar toplumlara göre farklı özellikler taşıyabilir. Dolayısıyla burada yapılan analizler görecelidir. Beyaz saflık, temizlik, masumiyet, sonsuzluk, boşluk gibi soyut kavramları ifade eder. Özellikle bizim toplumumuzda ayrı bir önemi vardır. Gelinler masumiyetin simgesi olarak beyaz gelinlik giyer, deterjan reklamlarında beyaz gene temizliğin bir ölçütüdür. Ölülerin bile beyaz kefene sarılması masumiyet içinde bir teslimiyeti ifade eder. İncelediğimiz reklamda da beyaz saf çocuksu bir dünyanın kapılarını açar. Bu aydınlık bizi masal dünyasına gerçek dışı bir dünyaya götürür. Bu anlık kopuş reklamcının amaçladığı ürüne odaklanmayı kolaylaştırır.
Kırmızı özellikle kadınsı bir özellik taşıyan bir renktir. Çok çabuk dikkat çeken kuvvetli kontrastlar yaratan bir renk olma özelliği taşır. Yeşil huzur veren dingin bir renktir ve reklamda özellikle ürünün rengi olduğu için önem taşır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 06.09.08, 16:47
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Dilsel iletiler
Yukarıda açıkladığımız görsel ileti reklamda ancak dilsel iletilerle birleşerek bir anlam bütünlüğünü oluşturur. Dilsel iletide de düz anlam ve yan anlam çıkarımları mevcuttur. Görsel iletininde anlamlandırılmasnda önemli rol oynar. Metnin ne söylediğini, ne söylemek istediğini bulgulamak için, metnin kendi bağlamsal tutarlılığına ve gönderdiği anlamlama dizgelerinin durumuna başvurmak gerekir, ayrıca okuyucunun kendi anlamlama dizgelerini de göz önünde bulundurmak yerinde bir tutum olur (Eco, 1991:23).
Reklamda önem taşıyan ögelerden biri de slogandır. Görüntüsel göstergeden okumaya çalıştığımız metnin başlığı ama aynı zamanda da görüntünün son sözleri kimliği ile öne çı-kan slogan, görsel iletiyi tanımlar, yoğun anlamsal açılımlarıyla alıcı kitleyi markaya çağırma işlevini de üstlenir (Çamdereli,2000:107). Bu reklamda slogan olarak havalı kelimesi kullanılmıştır. Ürünün havalı, pamuksu bir dokuya sahip olduğu vurgulanır. Havalı sözcüğünün yan anlamalarına ve kullanılış şekline baktığımızda, çocuk yan anlamlar yükleyerek kullanıyor. H.A ise düz anlamda kullanıyor. H.A havalıyı masaldaki güzel sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanıp kendi güzelliğini havaliliğini ima ederek bu gerçekliği sorgularken, çocuk fonksiyonel olarak havalı bir ürünün reklamını yapıyor. Reklamın sonunda H.A da yan anlamıyla kullanıyor. Havalı sözcüğü her hangi bir kurgu içinde yer almadıkça pamuksu hava aldıran anlamında algılanmıyor. Masaldaki güzel sözcüğü ile havalı sözcüğünün yer değiştirmesi tamamen ürüne uygun bir slogan bulma çabası olarak tanımlanabilir.
Dilsel iletide üzerinde durmamız gereken bir başka kelime de ***8220;daha***8221; sözcüğüdür. ***8220;Daha***8221; havalının verdiği anlamın altını çizer ve kuvvetlendirir. Ürünün aklda kalıcı olmasnı sağlar ve diğer ürünlerden farklı olduğunu ifade eder.
Masalla karşılaştırdığımızda reklamdaki pamuk prenses daha güçlüdür en azından ben senden daha havalıyım diyebilir. Her ne kadar havalı olmasn n nedeni kullandığı beze bağ-lanmışsada kendi ağzından konuşabilir (Tablo 3). Masalda ise sadece aynanın fikirleri ve konuşması yer alır. Reklamdaki görsel iletinin sonuna doğru karşımıza çıkan erkek sesi gerçek dünyadan gelen bir sestir, figürler gibi masal dünyasn n kahramanı, görsel bir öge değil izleyiciyi ürüne kanalize eden erkek sesidir. Molfix görüntüsü erkek sesiyle birleştirilmiştir.
Reklam özel günlerde farklõ sloganlar içerir bu anlamda yukarõda sözünü ettiğimiz rol dağõlõmlarõ kuvvetli bir şekilde ortaya çõkar. Anneler gününde çocuk bezi reklamõ bir erkeğin sesi ile anneler iyisini bilir şeklindeki vurgu reklamdaki toplumsal değerlerin(ataerkil) taşõyõcõlõğõ konusunda güzel bir örnektir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 06.09.08, 16:50
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İktidar Masal Reklam

Sonuç
Devamlõ olarak tekrar eden reklam imgesinin anlõk olduğu düşünüldüğünde etki düzeyinin yüksek olmasõ gerekir. Molfix reklamõnda bu nedenle artõk evrensel bir anlatõ özelliği kazanmõş Pamuk Prenses masalõ kullanõlmõştõr. Böylelikle masalõn evrensel dili reklamcõlõ-ğa hizmet etmiş olmakta ve izleyiciler çocuklukta okuduğu ve iyi bildiği bir masalõ belleklerinde tekrar kolay bir şekilde canlandõrmaktadõrlar. İzleyiciler birden kendilerini konunun içinde bulur ve geçmişten gelen bilginin üstüne yeni bir yapõ kurarlar. Önceden zihinlerde oluşmuş olan anlam haritalarõ, gösterileni geçmişte var olana göre tekrar kurar ve üretir. An-lõk da olsa günlük hayattan hayal dünyasõna geçiş yapõp bir ürüne odaklanõrlar. Masal kahramanõ, bir ürünün tanõtõmõnõ yapar. Reklamda, masalda doğrudan güç-güçlü olmak gibi bir söylemle başlar. Kadõn bu gücü her ikisinde de almak ister. Masalõn ve reklamõn başlangõç noktasõ aslõnda güzellikle elde edilen güçtür. Sonunda da kadõn güzelliğiyle kurtuluşu bulabilir, güzellikle reklam yapõlabilir. Reklamlar da çoğu kez masallar gibi devamlõ mutluluk, güzel ve iyi yaşam gibi pozitif değerleri yeniden kurar. Makalede irdelenen Molfix reklamõnda güzelliği arayan kadõn, zaten devamlõ olarak güzel olduğunu idda eden Hülya Av-şar***8217;dan başkasõ değildir. Gerçek dõşõ dünyanõn bir göstergesi, bu dünyadan bir sunuş yapar. Masalõn ve reklamõn içeriğinde saf ve masum görüntünün altõnda toplumun kadõnlara bakõş açõsõnõ yansõtan ideolojik bir söylemi olduğunu söyleyebiliriz. Masal dünyasõnda kurulan iktidar yapõsõ aslõnda düşündüğümüzden daha fazla insanõn bilinç altõna yerleşen ve günlük yaşantõlarõmõzda da amaçladõğõmõz olgular haline gelebilir. Örneğin, gelin dergisinde yer alan bir habere baktõğõmõzda insanlarõn gerçek hayatlarõnda da masallardaki gibi bir düğün düşlediği bu makalede irdelediğimiz söylemi gerçek hayata taşõyan bir örnek olarak kabul edilebilir.
2:Fuarda bir masal
Gelin Damat Show***8217;un Gala Gecesi konuklar kendilerini bir masalõn içinde buldular. Kültürpark***8217;õn Lozan Kapõsõ***8217;õndan düğünün yapõ-lacağõ beş numaralõ pavyonun girişine kadar uzanan yolda zõyartetçileri ateş yutan adamlar, sirk cambazlarõ karşõladõ. Dev ekranlarda konuklara ***8216;Bir varmõş, bir yokmuş***8217; diye başlayan bir öykü anlatõldõ. Öyküde, Yüksel Ak***8217;õn Buca***8217;da geçen çocukluğundan, Dünya Üçüncü Güzeli seçildiği güne kadar geçen süreç canlandõrõldõ. Şenol İpek***8217;in öyküsü anlatõldõktan sonra rüzgarlar eserken pelerinli adamlar balkabağõ şeklinde bir araba ile gelini salaona getirdi. Yüksel Ak ve Şenol İpek iş-te bu masalsõ atmosferde dünya evine girdi.


Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Journal of Arts and Sciences Sayõ: 3 / Mayõs 2005
İktidar Masal Reklam
Elif OKUR TOLUN

Resimler ve tablolar Kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 11.pdf (330,8 KB (Kilobyte), 45x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü

Konu Unrealseptic tarafından (23.12.08 saat 13:36 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
masal, reklam, ıktidar

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:07 .