Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü > Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü hakkinda Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri ile ilgili bilgiler


Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri-Contemporary Steppe Art The Old Sybols İn Contemporary Kyrgyz Painting Art Çağdaş Kırgız resminin gelişimi Sovyetler Birliği***8217;nin adıyla anılmaktadır. Başlangıçta Petersburg

Like Tree1Likes
  • 1 Post By kanlica

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10.05.10, 08:45
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri

Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri-Contemporary Steppe Art The Old Sybols İn Contemporary Kyrgyz Painting Art
Çağdaş Kırgız resminin gelişimi Sovyetler Birliği***8217;nin adıyla anılmaktadır. Başlangıçta Petersburg ve Moskova***8217;dan gelen Rus ressamlarının etkisiyle eğitilen yerli sanatçılar, daha sonralar, bu şehirlerde yüksek resim eğitimi alarak ülkelerine geri dönmüşlerdir. 1930-40***8217;lı yıllar Realist Kırgız resminin oluşum yılları olarak anılmaktadır. 1960***8217;lı yıllar ise Kırgız resim sanatında yöresel ve ulusal kimlik arayışları kendini gösterir. Bu dönemin sanatçıları, Sovyetlerin ***8220;biçimce milli, içerikçe sosyalist***8221; sanat anlayışından hareketle, milli ve yerel kültür değerlerine dayalı çağdaş sanat oluşturma çabalarıyla seçilmekteler. Fakat dönemin baskıcı ve ideolojik sanat yapısı, sanatçıların yöresel konular ve sosyalist realizmi tarzından kenara çıkmalarını engellemiştir.
1990***8217;lı yıllarda ise bağımsızlık sonrası oluşan özgür sanat ortamının etkisiyle Kırgız sanatçıları, geleneksel Türk sanatının tüm verilerinden çağdaş bir yaklaşımla yararlanarak kültürel kimlikli yeni sanat eserleri ortaya koymuşlardır.
Bu makalede daha önce ***8220;Çağdaş Bozkır Sanatı-I***8221; adını vererek incelediğimiz Kazak resminden sonra, Çağdaş Kırgız resminde bağımsızlık sonrasından günümüze kadarki süreçte ulusallık arayışlarının boyutları incelenecektir.

The development of the contemporary Kyrgyz Painting Art is mentioned by Soviet Unions***8217; name. Native artists who were educated at first by the impression of Russian artists came back late their oun countries by having edication of painting. The year of 1930 and 1940 is mentisnet as the formation realist Kyrgyz painting. The year of 1950-50***8217;s shovs itself as searching of national identity and regional identity. The artists of the age are selected by an understanding of Soviets***8217; national as a shape but socialist as a content and depending on cultural salves and founding of the contemporary arts. But the dominant and ideologreal art mentality hindered the artists to withdraw from the struggle of sosializm and regional matters. In 1990***8217;s with the inflaence of the independent art atmosphere appeared after the independence Kyrgyz Artists produced new art works (pieces) with the cultural identity using traditional Turkish Art. İn this article the search of national character with the old Turkish symbols was studiet carefully in contemporary Kyrgyz paintings.

Giriş
Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden biri olan Kırgız Türkleri, Çin kaynaklarında "Ge-kun", "Kie-kun", "K'i-ku", "Hegu" adıyla geçmektedir. Köktürk yazılı metinlerinde "Kırkız", Tibetçe kaynaklarda "Gir-kis" şeklinde geçen Kırgız adının, bazı araştırıcılara göre, "kır" ile "gez" kelimelerinin birleşmesi olan "kır gezen" anlamına
geldiği; bazılarına göre "kırk" ve "yüz" sayılarının birleşmiş şekli olduğu, kimi kaynaklarda ise "kır Oğuz" yani kır Oğuzları kelimesinden çıktığı belirtilir. Kırgız efsanelere göre ise Kırgızlar, "kırk kız'dan meydana gelmişlerdir.
Çin kaynaklarına göre Kırgızlar, M.Ö. II. ve I. yüzyıllarda Tanrı Dağlarının doğusuyla Tannu-ola arasındaki bölgede Kien-Kun adında müstakil bir devlet kurmuşlar ve daha sonra Aral Gölü ve Hazar Denizinin kuzeyindeki bozkırlar ile Tanrı Dağlarına kadar yayılmışlardır. M.Ö. 560 ta Köktürklere tâbi olmuşlardır. 758 de Köktürklerin yerine geçen Uygurların hâkimiyetine girmişlerdir. 840 ta Uygurları mağlup eden Kırgızlar, Ötüken'e yerleşerek bir devlet kurmuşlardır. Moğol İmparatorluğu döneminde Çağatay ulusuna dâhil olan Kırgızlar, Asya'da Moğol üstünlüğü sona erdikten sonra, 1700 senesinde kurulan Hokand Devletinin hâkimiyetine girmişlerdir.
1867 yılında Kırgızistan'ın bir kısmı Türkistan Vilayetine bağlanmıştır. 20. yüzyılın başında Buhara, Rusların hâkimiyetine girince Kırgızlar da Çarlık Rusya'sının etkisi altına girmişlerdir. 1 Mayıs 1918 de bütün Türkistan, Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleştirilmiş; 1926 yılında Kırgızistan, Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, daha sonra da 1936'da Kırg ız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını almıştır. Sovyet döneminden sonra Gorbaçov'un 1986 da başa geçmesiyle başlayan açıklık (glasnost) ve yeniden yapılanma (perestroyka) hareketi sonucunda Kırgızistan Cumhuriyeti 12 Aralık 1992 günü bağımsızlığını ilân etmiştir .
Çağdaş Kırgız Resmi
Çağdaş Kırgız resminin oluşumu 1920'li yıllarda Sovyetler dönemiyle başlar. Fakat Kırgızlarda sanat her zaman var olmuş ve halk kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak günümüze kadar süregelmiştir. Kırgızların büyük bir kısmı geçmişte olduğu gibi bu gün de yarı göçebe hayat sürmekte ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Doğal çevrelerinde bulunan hammadde ve malzemeleri değerlendiren Kırgızlar, özellikle el sanatlarında üstün nitelikli eserlere imza atmışlardır. At, kımız ve komuz'la (milli çalgı aleti) özdeşleşen Kırgızlar, keçe, halı, kumaş, hasır dokumalar, elbise işlemeleri, birer ev vazifesi gören keçe yurtların süslemelerinde özgün bir sanat üslubuna sahiplerdir. Bunun yanında kuyumculuk, demircilik, ağaç ve deri işlemeciliğinde de Kırgızlar ileri seviyededir. Kırgız el sanatları tarihten gelen değerlerin günlük halk yaşantısında korunarak aktarılmasına vesile olmaktadır .
Kırgız gerçekçi resim anlayışı, Petersburg ve Moskova'daki Repin ve Surikov akademilerinde sanat eğitimi alan Kırgız ressamlarıyla başlar. Sosyalist Realizmi olarak da tanımlanan bu üslup dönemin bütün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde egemen olan tek sanat anlayışıdır. Bu bağlamda dönemin Kırgız ressamları ülkelerinin doğal güzellikleri ve halk yaşantısından kesitleri sosyal gerçekçi yaklaşımla tuvallerine aktarmışlardır. Özellikle 1940'lı yıllarda, Kırgızistan'ın doğal güzellikleri birçok Kırgız ressamı için esin kaynağı olmuş ve karakteristik bir Kırgız manzara resmini doğurmuştur. Bu dönemin ünlü manzara ressamları arasında, Quykov S., Aytiyev G., Akinbekov S., Kojahmetov D., Usubaliyev A., Amankojoyev K., Kerimbekov K., Flekman B., Turin V., Moldohmetov A. gibi ressamlar özellikle seçilmektedir. Sayılan bu sanatçılar sadece manzara resmini değil, aynı zamanda, folklor, günlük hayat, portre ve natürmort dallarında, hatta uzay konulu başarılı eserlere de imza atmışlardır .
1960'lar Kırgız resim sanatında, çağdaş ve ulusal olma yönünde atılımlar gözlemlenir ve yeni bir sanatçı kuşağı ortaya çıkar. Sovyetlerin ünlü "Sert Üslup"u (surovıy stil) yenilikçi Kırgız ressamlarının vazgeçilmez tarzına dönüşür. Baskıcı Stalin rejiminin ardından iktidara gelen Kruşçev'le başlayan ılımlı ve özgürlükçü bir hava, tüm Sovyetler Birliğinde egemen olur.
Bilindiği gibi 1930'lu yıllardan 1950'li yıllara kadarki dönem Sosyal Gerçekçiliğin yapılanması ve sanatın her alanında uygulandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Fakat modern sanatla ilgili kaynaklardan ve bilgilerden uzak kalan sanatçılar, bu açığı o dönemin "Sert Üslup" adlanan bir akımıyla kapatmağa çalışırlar. Bu üslubu, köşeli formlar, sert fırça darbeleri, zıt renkler ve lekelerle betimlenen, fakat sosyal hayattan ve Sovyet ideolojisinden ayrılmayan konular ve kompozisyonlar belirlemektedir. Bu dönem sanatının başlıca özelliği, "Sovyet hayat tarzını" şablon söylemler ve yapay övgülerle yüceltmek eğilimlerinin yerini, işçi ve emekçilerin ağır iş hayatını tüm çıplaklığı ve gerilimiyle anlatan eserler almasıdır .
Buna paralel olarak da, resim sanatında ulusal ve geleneksel değerlerin yavaş- yavaş yer almaya başladığını görüyoruz. Kırgız el sanatlarının renk ve biçim unsurları, ressamlar tarafından henüz gerçekçilikten kopmamış eserlerde yansıtılmaya çalışılır. Kırkız folkloru, ünlü "Manas" destanı, halk yaşantısının günlük kesitleri sanatçılar tarafından sıklıkla konu edilir. Dönemin ünlü ressamları; Akmbekov M., Bakasev S., Bekdjanov M., Kamenskiy A., Kongurbayev D., Artikbayev K., Moldohmatov J., Akmatkulov M., Adaskanova D., Simova H. bu yeni akımın bilinen temsilcileridir .
Kırgız resim sanatının hızlı gelişimi 1980'lerin sonu ve 1990'larda başlar. Çünkü özel sanat galerilerinin açılması, ülke dışında ve Kırgızistan'da Kırgız sanatına olan ilginin artması bu hızlı gelişime neden olarak gösterilebilir. Bu gelişmelere ışık tutan en önemli etkenlerden biri de, özgür sanat üzerinden devlet baskısının kalkmasıdır. Galeri M. özgür sanat ortamının bir öncüsü olmuştur ve özel sanat galerilerinin en önemli rolü, devlet desteği alamayan ressamların tanıtılması ve eserlerinin satışını sağlamasıdır. Özellikle toplum tarafından bilinmeyen özgür ruhlu genç ressamların, Çağdaş Kırgız
resim sanatına kazandırılması bu galeriler aracılığıyla olmuştur. Bu genç kuşağın öne çıkan isimleri arasında; Shigayev Y., Davletov K., Aldeyev U., Saliyev E., Omurciyev A., Sooronbayev S., Temirov B., Sadikov U., Kokoyev B., Nurmator Y. vb. gösterebiliriz .

1.JPG 2.JPG

3.JPG 4.JPG

5.JPG 6.JPG

Dr. İlham ENVEROĞLU
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2500.pdf (762,7 KB (Kilobyte), 36x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bozkır, çağdaş, eski, kırgız, resim, sanatı, sanatında, sembolleri, türk

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:38 .