Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma

İşletme Bölümü hakkinda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma-The Attitudes Towards Credit Card Usage: The Case Of Eskisehir Osmangazi University Economic And Administrative Sciences

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.02.10, 07:43
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma

[coverattach=1]Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma-The Attitudes Towards Credit Card Usage: The Case Of Eskisehir Osmangazi University Economic And Administrative Sciences
Bu çalışmanın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kredi kartı kullanımına yönelik tutumlarını boyutlandırmak ve söz konusu bu boyutların çeşitli demografik özelliklere göre (cinsiyet, gelir, kredi kartına sahip olup olmama, sahip olunan kredi kartı sayısı vb.) farklılıklarını belirlemektir Harcama ve ödeme kalıplarının tespitine yardımcı olabilecek bu ve benzeri çalışmaların, finansal firmaların kredi kartı hizmetlerini şekillendirmelerinde, pazarlama ve reklam stratejilerini oluşturmalarında; kredi kartı ile satış yapan firmaların satış ve nakit akış planlarını hazırlamalarında yardımcı olabilecek verileri sunabileceği açıktır.
Çalışma kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yaz okulunda işletme ve finans derslerine katılan 210 öğrenciye anket uygulanmıştır. Kredi kartı kullanımına yönelik tutumları ölçmek amacıyla oluşturulan 16 maddenin faktör analizinden elde edilen 5 ayırt edici boyutun (davranışsal, duygusal, kavramsal, kaygısal, güvenirlilik) demografik özellikler bakımından farklılıklarının analizinde bağımsız örneklemler t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizler, kredi kartı kullanımına yönelik tutumlarda duygusal ve güvenilirlilik boyutlarında kredi kartı kullanan ve kullanmayanlar arasında anlamlı farklar bulunduğunu ve geliri düşük öğrencilerin daha düşük düzeyde kaygısal tutum sergilediklerini göstermiştir.

This study aims to determine the dimensions of economic and administrative sciences students' attitudes towards credit card usage and to expose the differences between these dimensions in respect for their various demographic features. It is clear that such as studies helping to determine expending and in payment patterns, can also obtain useful data for financial firms to develop their credit card services, to form their marketing and promoting strategies and, for the firms accepting credit cards as a payment instrument to prepare their sales and cash flows.
210 students from Eskisehir Osmangazi University taking management and finance courses in the summer term have completed a credit card usage questionnaire. In factor analysis of 16 items formed for measuring the attitudes towards credit card usage, 5 distinguishing dimensions (behavioural, affective, cognitive, anxiety, security) have extracted. Differences of these dimensions according to their demographic features have been analyzed with the help of independent samples t test and ANOVA. These analyses have shown that in affective and security dimensions, the differences between the ones using credit cards and using no credit cards were significant and students with low incomes display less anxious attitudes in using credit cards.

1. GİRİŞ
Kredi kartı kavramı ile 1968 yılında tanışan ülkemizde bu ödeme aracının kullanımı, 1980'li yıllarda dün¬yada otomasyon alanında yaşanan gelişmelerin de etkisiyle daha çok önem kazanmış, özellikle 1999 yı¬lından itibaren bankaların hizmet portföyleri içinde göz ardı edilemeyecek paylara sahip olmaya başla¬mıştır (Çeker, 1997, s.3; Çavuş, 2006, s.174). Teknolojik altyapının hızla gelişmesi, kredi kartları ile bir¬likte verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesine, aynı zamanda kalitelerinin artırılmasına önemli katkılarda bulunması, bireysel bankacılıkla ilgili yatırımlara hız verilmesi bu artışın en önemli nedenleri olmuştur. Önceleri sadece ödeme gücü yüksek, varlıklı kimselerin hedef müşteri kitlesi olarak görüldüğü kredi kartı sektörü, bu gelişmelere paralel olarak hedef müşteri kitlesini de genişletmiş, çeşitlendirmiştir. Ödeme gücü daha sınırlı, farklı yaş aralıklarında, farklı iş ve ilgi alanları bulunan kimselere kredi kartı hizmetleri verilebilmektedir.
Avrupa'daki kredi kartı pazarları arasında önemli bir yere sahip olan Türk Kredi Kartı Pazarı'nın özel¬liklerini ortaya koymak amacı ile Bankalararası Kart Merkezi tarafından yaptırılan "BKM Kart Monitör 2006" araştırmasına göre Türkiye'de toplam kredi kartı sayısı 32.926.791 adettir ve kişi başına düşen kart sahipliği oranı %1,9'a ulaşmıştır. Kredi kartı müşterilerinin aylık ortalama kredi kartı kullanım mik¬tarı 788 YTL olarak gerçekleşirken, müşterilerin %74,7'si her ay kredi kartı borcunun tamamını öde¬mektedir. Kredi kartı borcu faiz oranları artırılması durumunda dahi kredi kartını aynı şekilde kullanma¬ya devam edeceğini belirten müşteri oranı %50,3, iş yeri sahip ve yöneticileri arasında ödemelerde kre¬di kartı kabul etmenin müşteri sayısını artıracağını düşünenlerin oranı ise %81,2 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, kartlı alışverişlerde halen yaşanmakta olan ciro artışının uzun bir süre daha devam edeceğine işaret etmektedir.
Nakit para yerine kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, bireylerin harcama kalıplarını, tercihlerini ve paraya yönelik tutumlarını değiştirmektedir. Kredi kartı kullanımını özendiren ve kolaylaştıran bazı uy¬gulamalar (başvuru sürecinin hızlı ve az koşullu yürütülmesi, nakit çekebilme, harcama limitlerinin ra¬hatça artırılabilmesi, ek kart çıkartma, taksitlendirme, puan ve hediye olanakları vb.) da kredi kartı kul¬lanımının yaygınlaşmasında etkili olmaktadır. Ancak bu yaygınlaşma bilinçsiz kredi kartı kullanımı ora¬nında önemli artışlar getirmekte, kredi kartı kullanımı sosyolojik, yasal boyutları ile beraber göz ardı edi¬lemeyecek finansal maliyetlerin oluşmasına neden olmaktadır.
Türkiye ve dünyada kredi kartı kullanımının artışı ile birlikte kredi kartına karşı tutumların analizi ve öl¬çümü önemli bir konu haline gelmiştir. Nitekim, 1990'lı yılların ortalarından itibaren kredi kartına kar¬şı olan tutumları da ölçen çalışmalara ağırlık verilmiştir. Tokunaga'nın (1993, s.285-316) kişilerin birey¬sel kredi ve borçlanma sınırlarını ortaya çıkarmak için yaptığı araştırma bu çalışmalara bir örnektir. To-kunaga ciddi finansal problemleri olan kişilerin tutumlarını incelerken, buna benzer problemleri hiç ya¬şamamış olan kişilerden de bir kontrol grubu oluşturmuştur. Davis ve Lea ise (1995, s.663-679), İngil¬tere'deki kolej son sınıf öğrencilerinin borçlanma tutumlarını ele almış, öğrenim kredileri, banka hesabı kredileri, kredi kartı, aile ve arkadaşlardan borçlanma biçimiyle nasıl borçlandıklarını araştırmışlardır.
Xiao, Noring ve Anderson (1995, s.155-174) kredi kartına karşı geliştirilen etkili, bilinçli ve davranış¬sal tutumları ölçmek amacıyla 38 maddelik bir ölçek oluşturmuş ve bu ölçeği Amerikan kolej öğrenci¬lerinin yanıtladıkları bir ankette uygulamışlardır. Hayhoe, Leach ve Turner da (1999, s.643-656) Xiao, Noring ve Anderson'ın geliştirdikleri kredi kartı tutum ölçeğini, üçer alt ölçeği olan 12 maddelik bir öl¬çeğe - Kredi Kartı Kullanım Ölçeğine - indirgeyerek üniversite öğrencilerinin kredi kartı tutumlarını araştırmak amacıyla kullanmışlardır. Ayrıca Furnham'ın (1984, s.501-509) para tutum ölçeğinden yarar¬lanarak para kullanım psikolojisi, paraya yönelik tutum ve davranışları ölçeğini de çalışma kapsamına almışlardır.
Yang, James ve Lester (2005, s.41-46) ise, Hayhoe, Leach ve Turner'ın 1999'da yayınladıkları çalışma¬larını tamamlayacak şekilde onların uyguladıkları ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlar hem güvenilirlik düzeyinin, hem de geçerlilik düzeyinin çok yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca analiz kapsamına başka bir ülkeyi de alarak uygulanan ölçek, değişik uluslar açısından da - Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere - güvenilirliğinin ve geçerliliğinin olup olmadı¬ğı araştırılmıştır.
Ülkemizde kredi kartı kullanımına yönelik tutumların değerlendirilmesi amacıyla yapılmış çok fazla ça¬lışma bulunmamakla beraber Karamustafa ve Biçkes'in (2003, s.91-113) Nevşehir örneğini alarak kre¬di kartı sahip ve kullanıcılarının kredi kartı kullanımlarını değerlendirdikleri çalışma, bu yöndeki çalış¬malara bir örnektir. Araştırmacılar, kredi kartı sahiplerinin kullanımları açısından kredi kartına sahip ol¬mada ve kullanmada ne gibi faktörlerin etkili olduğunu, kredi kartı kullanımının tüketim alışkanlıkların¬da ne gibi değişimler meydana getirdiğini ve bunların birtakım demografik özelliklere göre farklılık gös¬terip göstermediğini araştırmışlardır. Anket yöntemi ile topladıkları verileri istatistiksel olarak değerlen¬diren Karamustafa ve Biçkes, kredi kartı sahipliği ve kullanımında söz konusu kartların en çok finansal kaynak oluşturma ve alışverişlerde kolaylık sağlama özelliklerinin etkili olduğu sonucuna ulaşmışlar¬dır. Ayrıca kredi kartı kullanımının kişilerin tüketim alışkanlıklarında köklü değişimlere neden olmadığı¬nı, sadece daha önce ertelemek durumunda kaldıkları birtakım ihtiyaçlarını kredi kartı kullanımına baş¬ladıktan sonra ihtiyaç duydukları anda karşıladıklarını belirlemişlerdir. Araştırmacılar, kredi kartı kulla¬nımında; cinsiyet, medeni hal ve aylık gelir dışındaki diğer tüm bağımsız değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunduğunu da ortaya koymuşlardır.
Çavuş'un (2006, s.173-187) Türkiye'de kredi kartı kullanımı üzerine yaptığı araştırmasında ise, Türki¬ye'de kredi kartı kullanıcılarına uygulanmış olan bir anket çalışması değerlendirilmiştir. Bu araştırmada da Türkiye'de kredi kartı sahipliği ve kullanımı ile sosyo-ekonomik ve demografik faktörler arasında ke¬sin bir ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada kredi kartının tercihinde yüksek harcama limit¬lerinin ve hesap kesim tarihinin en önemli faktörler olduğu saptanmıştır. Ayrıca kişilerin kredi kartını kı¬sa dönemli alışveriş işlemlerinde oldukça yoğun bir şekilde kullandıkları vurgulanmıştır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler alanında öğrenim gören üniversite öğ¬rencilerinin kredi kartı kullanımına karşı olan tutumlarının ortaya konması amaçlanan bu araştırmada; genelde 18-24 yaş grubu içinde olan üniversite öğrencilerinin harcama, ödeme kalıplarının; demografik ve kişilikle ilgili özelliklerinin, yaşadıkları finansal ve işle ilgili tecrübelerinin, bu kalıplara ne şekilde yansıdığı konusunda ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır.
Çalışma kapsamına alınan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yaz okulunda ekonomi ve finans dersleri¬ne katılan öğrencilerden rassal olarak seçilen 210 öğrencinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarıy¬la ilgili verilere ulaşılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Nuray GİRGİNER* Yrd. Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK**
Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN***
* Eskisehir Osmangazi Üniversitesi I.I.B.F. Isletme Bölümü,
** Eskisehir Osmangazi Üniversitesi I.I.B.F. Isletme Bölümü,
*** Eskisehir Osmangazi Üniversitesi I.I.B.F. Isletme Bölümü,
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg credit-card-03.jpg (28,8 KB (Kilobyte), 1030x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf index2.pdf (771,3 KB (Kilobyte), 40x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
araştırma, bilimler, eskişehir, fakültesi, kartı, kredi, kullanımlarına, osmangazi, öğrencilerinin, üniversitesi, ıdari, ıktisadi, yönelik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:49 .