Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim

İşletme Bölümü hakkinda Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Bir yandan küreselleşme, diğer yandan politik, sosyal ve teknolojik gelişmeler iş yaşamını değiştirmektedir. Nitekim, kü¬çük bir teknolojik

Like Tree1Likes
  • 1 Post By world

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10.06.10, 08:58
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim

[coverattach=1]Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Bir yandan küreselleşme, diğer yandan politik, sosyal ve teknolojik gelişmeler iş yaşamını değiştirmektedir. Nitekim, kü¬çük bir teknolojik gelişme, farklı alanlarda inanılmaz boyutlarda etkiler ya¬ratmaktadır.
Değişime ayak uydurabilenler ve bunu "sürdürülebilir" hale getirenler yaşamlarını devam ettirmekte; daha hazırlıklı olan ve geleceği şekillendirmeyi başaracak vizyonu bulunan yöneticiler/liderler de proaktif (önleyici) davranarak değişimi yönetmeyi başarmaktadırlar. Bu ikinci grup, rekabette hep bir adım önde, kazanan durumundadır. Kazanmanın yolu da çevreyi iyi analiz etmekten, stratejik liderlikten, takım ruhuyla çalışmaktan, vizyon ve misyon ile gerçekçi ve başarılabilir amaç ve hedefler belirlemekten geçiyor. Böyle bir düşünce zinciri bizi 1900'lü yılların Taylor felsefesinden 2000'li yılların stratejik yönetim uygulamalarına getiriyor. Bilinen o ki, geliştirilen hemen her yeni yönetim tekniği hep özel sektör işletmelerinde uygulanmış ve zamanla kamu örgütlerinin de aynı yönetim tarzı ile başarılı olabileceği dünyadaki gelişmiş ülke uygulamaları ile kanıtlanmıştır. Bundan dolayı da özel sektör yönetim yaklaşımlarının kamu sektörüne transferi yaygınlaşmaktadır.
Gerçekten, günümüzün gözde yönetim tekniklerinden birisi de "stratejik yönetim"dir. Bu tekniğe temel teşkil eden stratejik planlama düşüncesi yönetim alanında son otuz yılın moda akımlarından birisi olmuştur. Ülkemizde de özel sektörde uygulanmaya çalışılan stratejik planlama tekniği kimi kuruluşlarda başarılı olmuş kimilerinde de tozlu raflarda yerini almış durumdadır.
Bu arada bu yöntemi, hükümetin gerek merkezi gerekse yerel yönetim kuruluşlarında uygulamaya koyma düşüncesinin gerçekleşmeye başladığı görül¬mektedir. Örneğin, 5393 sayılı Belediye Yasası'nda açıkça "stratejik plan"lar- dan bahsedilmektedir.
Bu yazıda kamuda henüz çok yeni olan bu yönetim tekniğinin, sade bir dille, ne anlama geldiği anlatılmaya çalışılmıştır. Stratejik planlamadan daha kapsamlı bir kavram olan stratejik yönetim düşüncesini ele almanın, konuya daha geniş bir perspektiften ve doğru bakmanın gereği olduğu düşünül¬mektedir.
Stratejik Yönetim Nedir?
Stratejik yönetim, kuruluşların, uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmek, onlara sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla eldeki kaynakların (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye vb.) etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır. (Ülgen ve Mirza, 2004).
Burada sözü edilen "uzun dönemli olma", tahmin yapılabilen, arzulanan nihai sonuca varış süresinin sektör özellikleri de dikkate alınarak belirlen¬mesidir. "Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü"nden kasıt da kuruluşun yetenekleri ve çevresindeki değişime en azından uyum sağlayabilmesi veya mümkünse çevresini değiştirebilme kapasitesinin varlığını ifade eder.
Kaynakların "etkili" ve "verimli" kullanılması ise "doğru iş yaparak he¬deflenen sonuca en az maliyetle" varmak demektir.
Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu içerir (Güner, 2005).
Stratejik yönetim geleceğe yönelik çabalardır. Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade edilir ve geleceğe dönük çabalar misyonla somutlaştırılır. Örgütün dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesinin yanında kendi gücünün veya zayıf yönlerinin farkında olmasını da gerektirir.
Stratejik yönetimin amacı, organizasyonun gelecekteki performansının artırılması, verimliliğin yükseltilmesidir. Organizasyonun dış ve iç çevresini değerlendirmeye imkan veren bir yönetim tekniğidir. Ekip çalışmasına dayalı olarak organizasyonun hedeflere ulaşabileceğinin önemi üzerinde durur. Stra¬tejik yönetim, kuruluşlara çevreyle uyum içinde faaliyette bulunma, kurum içi ve kurum dışından gelen beklentilere karşılık verebilme, kurumun geleceği öngörmesini sağlama, faaliyetlerini değerlendirmeye yardım etme, kurumu ortak bir amaca yöneltme ve yönetim kalitesini artırma olanağı sağlamaktadır (Durna ve Eren, 2000).
Demek ki kuruluş yöneticileri stratejik yönetim tekniğini kullanarak örgüt amaçlarını gerçekleştireceklerdir. Burada stratejik yönetimin dört temel aşamasının varlığından sözedilmektedir (Bryant, 1997).
1- Durum Değerlendirmesi Aşaması (Bilgi Toplama ve Analiz),
2- Strateji Oluşturma Aşaması (Karar Verme, Seçim),
3- Stratejinin Uygulanması Aşaması,
4- Sürecin Kontrolü Aşaması. Durum Değerlendirmesi
Kuruluşlarda, sistemli bir şekilde bilgi toplanması, bu bilgilerin her çalı¬şana sunulması ve bir öğrenme kültürünün oluşturulması gerekmektedir (bilgi yönetimi). Bu bilgi toplama ve değerleme sonucunda iki temel analiz yapılır. Bunlar:
Dış Çevre Analizi (Kuruluş Dışı): Siyasal, ekonomik, sosyokültürel, tek¬nolojik ve uluslararası çevre faktörleri; pazarın tanımı, tedarikçiler, müş¬teriler, raporlar, ikame mallarının yarattığı fırsat ve tehditlerin analizidir.
İç Çevre Analizi (Kuruluş İçi): Yönetim, finansman, insan kaynakları, altyapı, üretim, pazarlama konularında kuruluşun üstün ve zayıf taraf¬larının belirlenmesidir.
Konuya yerel yönetimler açısından bakarsak; bu kuruluşlar da tıpkı özel sektör gibi, öncelikle hizmet sundukları alanın ve kendi organizasyon yapılarının analiziyle işe başlayacaklardır. Kentin ekonomik, sosyal, kültürel yapısı ile çeşitli toplumsal özellikleri ve eğilimleri belirleyeceklerdir. Örneğin yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet gibi ölçütler yerel kamu hizmetinin odaklanacağı grupları gösterecektir. Bunu yaparken de hep proaktif düşünüp, toplumun de¬ğişen ihtiyaçlarının erken algılanması ve o yönde strateji geliştirilip uygulan¬ması o yönetimin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, yukarıda sözü edilen analiz, hemşehrilerin gelir durumlarının ve yoksulluk düzeylerinin, işsizlik oranlarının neden olabileceği toplumsal ihtiyaçların önceden fark edil¬mesine vesile olacaktır. Yine örneğin, konut ve nüfus yoğunluğu, suç oranları ve eğilimlerinin analizi de toplumun önceden daha iyi tanınmasına katkıda bulu¬nacaktır.
Öte yandan, kentteki işletmelerin başarısız olma nedenleri ve beklentileri de tespit edilebildiğinde şehir yönetiminin daha etkili yönetim stratejileri geliştirmesine katkıda bulunacaktır (Bryant, 1997).
Müşteri Analizi (Vatandaş) : Özel sektörün odaklandığı önemli temel konulardan biri de müşteri ihtiyaç ve beklentileridir. Çünkü müşteri bu sektörün ana gelir kaynağı, varlık nedenidir.
Müşteri (yurttaş) analizi, yerel yönetimlerin hizmet sunmayı hedeflediği yurttaşların tanımlanmasını ve incelenmesini kapsar. Müşteri/yurttaş genellikle o beldede yaşayanlar veya kısa bir süre için de olsa beldeyi ziyaret eden kişidir.
Yerel yönetimlerde (kamuda) hemşehrilerin, vatandaşların, anket vb. yollarla ihtiyaçları tespit edilip beklentileri belirlenebilir. Onların öncelikleri, şu an aldıkları hizmetlerin beklentilerini hangi oranda karşıladığı, hizmet ve kalite tanımlarının neler olduğu sorulabilir. Bunlardan ilk ikisi yerel yöne¬timlerin odaklanması gereken konuları, üçüncüsü de (hizmet ve kalite tanımları) onların, kuruluşların yönüne, hedeflerine, değişim stratejisine yol gösterecektir. Tümü birden de amaç ve hedeflerin tanımlanmasına yardımcı olacaktır.
Rekabet Analizi : Özel sektör açısından burada en önemli unsur "rakip- ler"dir. Ayrıca bu aşamada, M. Porter'ın iş çevresinde rekabeti etkileyen "beş gücü"nden bahsedilmektedir (Ülgen ve Mirza, 2004). Bunlar, rekabetin şiddeti, müşteriler, tedarikçiler, olası ikame malları, olası rakiplerdir. İşletme bu beş faktörü iyi analiz etmek ve stratejilerini buna göre belirlemek zorundadır. Aksi takdirde yaşamını sürdürebilmesi şansı kalmayacaktır.
Olaya yerel yönetimler açısından baktığımızda, rekabet bu kuruluşlarda da vardır ve olmalıdır da. Örneğin aynı bölgedeki iki kentin en güçlü tarafları sa¬hip oldukları turizm potansiyeli olsun. Doğaldır ki bu iki kent yönetimi arasında turizm gelirlerinden daha fazla pay alma konusunda rekabet yaşanacaktır. Ancak burada önemli ve yararlı olacak olan yerel yönetimlerin birbirlerinden olabildiğince "öğrenmeleri "dir. Kıyaslama, işbirliği bu kuruluşların ortak başarısını artıracaktır. Örneğin, İngiltere 'de Tony Blair hükümetinin 2000 'li yıllarda yerel kamu hizmetlerinde yeni uygulamaya koyduğu "Best Value " (En İyi Değer) rejiminin oturduğu dört temel ayaktan ikisi rekabet (compete) ve karşılaştırma (compare) unsurlarıdır (Çetin, 2000). Etkili ve verimli bir kamu hizmeti için ücretlerin ve sunulan hizmetin niçin ve nasıl verildiğinin yanı sıra rekabet edebilirliğinin de önemi kuşkusuzdur. Şüphesiz bu analiz kalite ve maliyet açısından bir rekabeti içermektedir.

Sefa ÇETİN
Silifke Kaymakamı, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi.
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg strateji-stratejik-yonetim.jpg (17,5 KB (Kilobyte), 1203x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf SefaCETIN.pdf (86,8 KB (Kilobyte), 33x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
stratejik, yerel, yönetim, yönetimlerde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:53 .