Nüve Forum


İşletme Bölümü hakkinda genel işletme konu özeti ile ilgili bilgiler


GENEL İŞLETME "Gün ışığıve yağmur suyu" Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer. İşletmelerin geleneksel iki temel amacıKar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir. İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve

Like Tree1Likes
  • 1 Post By sudayaprak

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.10.07, 04:44
Çekingen
 
Üyelik tarihi: Oct 2007
İletiler: 50
sudayaprak olağanüstü bir gizeme sahip!sudayaprak olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart genel işletme konu özeti

GENEL İŞLETME
"Gün ışığıve yağmur suyu" Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer.
İşletmelerin geleneksel iki temel amacıKar elde etmek(kar sağlama) ve topluma
hizmettir.
İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge , Destekleyici işlev
arasında yer alır.
Yapılabilirlik (ön proje) projesi araştırmaları(fizibilite) arasında yer alanlar: Ekonomik,
Teknik, Finansal , Yasal, Örgütsel araştırma içinde yer alır.
Birbirinin aynıolan mallarıüreten ve pazarlayan işletmelerin birleşmesine yatay birleşme
denir.
Ana etik sorunların ortaya çıktığıalanlar: Çıkar çatışmaları, içtenlik ve doğruluktan
sapma, iletişim, örgütsel ilşkiler
Çıktı(üretilen mal ve hizmetler) / Girdi (işgücü, sermaye,doğal kaynaklar) = verimlilik
(prodüktivite)
Gıda maddeleri gibi bir kez kullanıldığında tüketilen mallar Dayanıksız mallar grubuna
girer.
İşletmenin iç çevre unsurları: Sermaye sahipleri, yöneticiler, personel, örgüt kültürü
İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki gruplandırılmasıgözönüne alındığında limited şirket
, sermaye şirketleri grubuna girer.
Kuruluşkarar sürecinde, arsa, makina,araç ve gerecin satın alınmasıProjenin
uygulanmasıaşamasında gerçekleştirilir.
Kuruluşkarar sürecinde, projenin somutlaştırılmasıve ayrıntıların belirlenmesini içeren
aşama Yatırım aşamasıdır.
İşletmelerin aynıüretim dalında faaliyet boyutlarınıgenişletmesine Yatay büyüme denir.
İşletmeler kendi iç kaynaklarıyeterli olmadığızaman , dışkaynaklardan yararlanma
yoluna giderler. Dışbüyüme genellikle Birleşme şeklinde olur.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri gözönüne alındığında "harcamalarda
sahtecilik yapma" , Denetim dışıdavranışbiçimi içinde ele alınır.
Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara
Etik denir.
Bölüm müdürleri ve müdür yardımcıları, orta yönetim basamağında yer alır.
Bir organizasyon yapısıiçinde çalışan insan unsurunu anlamak, yeteneklerden
yararlanmak, motivasyon gibi konular üzerinde duran yönetim teorisi Neo-Klasik Yönetim
Teorisi (Davranışsal) dır.
Bir politikayıuygulamak için ayrıntılıolarak yapılmasıgereken işleri belirten plan türüne
Genyöntem denir.
Çift faktör teorisine göre İşbaşarma , tanıma, sorumluluk, gelişme, ilerleme "güdüleyici
etmenler" dir.
İnsan kaynaklarıyönetimini etkileyen iç çevre unsurları: İşgüvencesi, işgören
beklentileri, biçimsel gruplar, çalışma ortamı
İnsan kaynaklarıyöneticisinin diğer bölümlerdeki insan kaynaklarıyönetimi işlevlerinin
uygulanabilmesi için kullandığıyetki " İşlevsel yetki" dir.
İşanalizleri ve iştanımlarıinsan kaynaklarıyönetimi işlevlerinin Planlama işlevi içinde yer
alır.
İşletmelerin kuruluşundaki yatırım kararıaşamaları: Yatırım düşüncesi, Yapılabilirlik
araştırmaları, Kesin proje, Projenin uygulanması
Aynısektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak, karlarınıartırmak için
birleşmelerine Kartel denir.
Ana etik sorunların ortaya çıktığıalanlar: Çıkar çatışmaları, İçtenlik ve doğruluktan
sapma, İletişim, Örgütsel ilişkiler
Etkinliğin ve verimliliğinin artırılmasıiçin hangi ilkelere uyulmasıgerektiğini araştıran
yönetim teorisi Klasik Yönetim Teorisidir.
İnsan kaynaklarıyönetimini etkileyen iç çevre unsurları: Bireysel nitelikler, İşnitelikleri,
Bireylerarasıilişkiler, Örgütsel özellikler
İnsan kaynaklarıyönetimini etkileyen dışçevre unsurları: Dışkaynaklar, Rakipler, Yasalar
İşanalizlerinin kullanım alanları: İnsan kaynaklarıplanlaması, İşe yerleştirme yükseltme,
Eğitime alınacak personelin belirlenmesi, Adil bir ücret sisteminin oluşturulması
Pazar bilgisi toplama işlemi pazarlama sisteminin Kolaylaştırıcıfonksiyon içinde yer
almaktadır.
İşletmenin pazarlama sisteminin sağladığıek yarar ve hizmetler bütününe
Zenginleştirilmişürün denir.
Bir kurumun malları, hizmetleri ve genellikle de kurum hakkında topluma iletiler
sunulmasına Halkla İlişkiler denir.
Ürüne dayalısüreç tasarımı: Tüm üretim işlem ve aşamalarıyalnızca bir üretim
bölümünde gruplandırılır.
Üretim süreci belirli bir rota izleyecek şekilde organize edilir.
Ürüne dayalısüreçte farklıüretim biçimleri uygulanabilir.
Üretim sürecinde ürün geri dönmeksizin doğrusal bir yönde ilerler.
İşletmelerin dahili ağına İnternet protokollerinin ve www yaklaşımının uygulanmasına
İntranet denir.
Ortakların, sağladıklarıfonlar karşılığında işletme varlıklarıüzerindeki hak sahipliği Öz
kaynaklardır.
Varlıkların paraya dönüştürülme yeteneğine Likidite denir.
Organize olmamışpiyasaların özellikleri: Tezgah üzeri piyasa olarak da adlandırılması,
Piyasa işlemlerinin açık olmaması, Yatırımcıların risklerinin daha yüksek olması, Yerel ve
menkul kıymetleri fazla bilinmeyen kurumlar için önemli işlev görebilmesi
Üretim sisteminin temel öğeleri: Girdiler, Dönüşüm süreci, Çıktılar, Geribildirim
Üretim öğeleri: Emek(İşgücü), Girişimci,Sermaye(Kapital), Teknoloji
İşletmenin iç çevre unsurları: Sermaye sahipleri, Yöneticiler, Personel, Örgüt kültürü
Kuruluşkarar sürecinde, arsa, makine, araç ve gerecin satın alınmasıProjenin
uygulanmasıaşamasında gerçekleştirilir.
Aynıürünün değişik özelliklerle piyasaya sürülmesine Ürün farklılaştırmasıdenir.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri göz önüne alındığında; "yetersiz
çalışanlara göz yumma" Görevde hatalıdavranma davranışbiçimi içinde ele alınır.
Yöneticinin, çalışma hayatındaki bireylerle ilişki kurma becerisini ifade eden yetenek
Beşeri ilişkiler yeteneğidir.
Bir politikayıuygulamak için ayrıntılıolarak yapılmasıgereken işleri belirten plan türüne
Genyöntem denir.
İşdışıeğitimin üstün yanları: Öğrenmenin belli bir disiplin altında gerçekleşmesi, Eğitimin
uzmanlar tarafından verilmesi, Teorik bilgileri öğretmenin kolay olması, Personelin
öğrenme isteğini artırması
Tüm pazar içindeki farklıgrupların ortak satın alma davranışlarıve gereksinimler
doğrultusunda homojen (benzer) gruplara ayrıştırılmasına Pazar bölümleme denir.
Fiyatlamada işletme içi faktörler: Maliyetler, Pazarlama karması, Pazarlama amaçları
Fiyatlamada işletme dışıfaktörler: Pazarın yapısı, Rekabet, Diğer çevresel
faktörler(Ekonomi, aracılar, yasalar)
Örgütsel imajın , düşüncelerin ve politik konuların sunumuna yönelik reklam türüne
Kurumsal reklam denir.
Demir-Çelik fabrikalarıörneğinde olduğu gibi çok büyük hacimli üretimi gerçekleştiren,
bütünüyle sermaye yoğun üretim sistemlerine Sürekli üretim sistemi denir.
Süreç tasarımınıetkileyen faktörler: Ürün talebi, Otomasyon düzeyi, Ürün kalitesi, Üretim
esnekliği, Tüketici ile ilişki düzeyi
Bütünleşik bilgi sisteminin özellikleri: Ortak bir bilgi akışıolması, Kapsamlıbir planlama
sonucu ortaya çıkması, Çeşitli alt sistemlerden oluşması, Merkezi bir veri tabanına
dayanması
Finansal işlemlerin, bütün işletmelerde hep aynıadla kaydına yarayan kavram Hesap
kavramıdır.
Sermaye bütçelemesinin konusu Ekonomik ömrü bir yıldan uzun olan sabit varlıklarla ilgili
kararlardır.
Para piyasasının özelliklerinden biri Fon alışverişinde kullanılan araçların ticari senetler
olmasıdır.
Bir işletmenin mallarının ve isminin yabancıbir ülkede üretilmesine izin veren anlaşmaya
Lisans anlaşmasıdenir.
Mal veya hizmet üretimi için üretim öğelerinin bir araya getirilmesini sağlayan kişiye
Girişimci denir.
Gıda maddeleri gibi bir kez kullanıldığında tüketilen mallar dayanıksız mallar grubuna
girer.
İşletmenin iki temel amacı: Kar sağlama, Topluma hizmet
İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge Destekleyici işlevler
arasında yer alır?
İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki gruplandırılmasıgöz önüne alındığında; limited
şirket Sermaye şirketleri grubuna dahildir.
Yatırım kararıaşamaları: Yatırım düşüncesi, Yapılabilirlik araştırmaları, Kesin proje,
Projenin uygulanması
Yapılabilirlik projesi araştırmaları: Ekonomik araştırma, Teknik araştırma, Finansal
araştırma, Yasal araştırma, Örgütsel araştırma
Kuruluşyeri seçiminde dikkate alınmasıgereken etkenler:Ulaştırma olanakları, Pazara
yakınlık,Enerji olanakları, İklim koşulları
İşletmenin mevcut faaliyetlerini genişletme yoluyla gerçekleştirdiği büyümeye İç büyüme
denir.
Aynısektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak, karlarınıartırmak için
birleşmelerine Kartel denir.
İşletmeler kendi iç kaynaklarıyeterli olmadığızaman, dışkaynaklardan yararlanma
yoluna giderler. Dışbüyüme genellikle Birleşme şeklinde olur.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri göz önüne alındığında; "harcamalarda
sahtecilik yapma" Denetim Dışıdavranışbiçimi içinde yer alır.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri göz önüne alındığında; "yetersiz
çalışanlara göz yumma" Görevde HatalıDavranma türü davranışbiçimi içinde ele alınır.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri göz önüne alındığında; "sağlığa aykırı
mal üretme" Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma türü davranışbiçimi içinde ele
alınır.
Kısım şefleri ve ustabaşılar işletmede İlk basamak yönetim basamağında yer alır.
Yöneticinin, çalışma hayatındaki bireylerle ilişki kurma becerisini ifade eden yetenek
Beşeri ilişkiler yeteneğidir.
İşletmeleri dışçevreyle karşılıklıetkileşimi olan açık bir sistem olarak kabul eden yönetim
yaklaşımıModern Yönetim Yaklaşımıdır.
Stratejik planlarda saptanan amaçlara nasıl ulaşılacağınıbelirleyen planlara Eylemsel
planlar denir.
"Bir grup ya da bir bölümden bir kişinin sorumlu olması" Yönetim birliği örgütleme
ilkesinin gereğidir.
Çift faktör teorisine göre "güdüleyici etmenlerden biri İşbaşarmadır.
İnsan kaynaklarıyönetiminin gelişim süreci göz önüne alındığında "sendikalaşma" 1930-
1940 ta ilk kez gündeme gelmiştir.
İnsan kaynaklarıyöneticisinin diğer bölümlerdeki insan kaynaklarıyönetimi işlevlerini
uygulayabilmesi için kullandığıyetki İşlevsel yetkiye örnektir.
Personel bulma, seçme ve yerleştirme insan kaynaklarıyönetimi işlevlerinin Kadrolama
içinde yer alır.
Geçmişyıllardaki bazıgöstergelere göre gelecekteki işgücü talebinin saptanmasına
İndeks hesabıdenir.
İşdışıeğitimin üstün yanları: Öğrenmenin belli bir disiplin altında gerçekleşmesi, Eğitimin
uzmanlar tarafından verilmesi, Teorik bilgileri öğretmenin kolay olması, Personelin
öğrenme isteğini artırması
1900'lü yılların başında H.Ford'un otomobil satışllarınıarttırmak için üretimi verimli kılma
ve seri üretim yaparak maliyetleri düşürme çabalarıÜretim anlayışıpazarlama anlayışının
sonucudur.
__________________
İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.
Bundan başkada sözüm yoktur..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
genel, işletme, konu, özeti

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:56 .