Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > genel işletme test soru ve cevapları

İşletme Bölümü hakkinda genel işletme test soru ve cevapları ile ilgili bilgiler


1. Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadığını araştıran insan kaynakları işlevi, aşağıdakilerden hangisidir? A) İşe alıştırma eğitimi B) İşgören değerleme C) Oryantasyon D) İşgücü envanteri E) İş

Like Tree2Likes
  • 2 Post By sudayaprak

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.10.07, 04:52
Çekingen
 
Üyelik tarihi: Oct 2007
İletiler: 50
sudayaprak olağanüstü bir gizeme sahip!sudayaprak olağanüstü bir gizeme sahip!
Thumbs up genel işletme test soru ve cevapları

1. Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadığını araştıran insan kaynakları işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşe alıştırma eğitimi
B) İşgören değerleme
C) Oryantasyon
D) İşgücü envanteri
E) İş analizi

2. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) İndeks Hesabı
B) Kantitatif Teknikler
C) İleriye Dönük Kestirim
D) Delphi Tekniği
E) İşgücü Envanteri

3. Belli bir dönemde işletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?
A) Devamsızlık Oranı
B) İşgücü Envanteri
C) Personel Dönüşüm Oranı
D) Çıkış Sayısı
E) İndeks Oranı

4. Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü tahmininin yapıldığı yönteme ne ad verilir?
A) İndeks Hesabı
B) Delphi Yöntemi
C) Kantitatif Teknik
D) İleriye Dönük Kestirim
E) Kalitatif Teknik

5. Personel planlama işinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın homojen özellik göstermemesi
B) Üretim faktörlerinin dağınık olması
C) Üretim faktörlerinin kıt olması
D) İşgörenin ücret istemesi
E) Teknik yetersizlikler

6. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?
A) İşgücü planlama
B) Teknoloji geliştirme
C) Eğitim
D) Kadrolama
E) Yetiştirme/geliştirme

7. Aşağıdakilerden hangisi, İKY' nin işlevlerinden biri değildir?
A) Kadrolama
B) Planlama
C) Yetiştirme-geliştirme
D) Endüstri ilişkileri
E) Örgütleme

8. Personel planlama işlerinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Personel maliyetinin yüksek olması
B) Personel sayısının fazla olması
C) Nitelikli personel gereksiniminin fazla olması
D) Teknolojinin yetersiz olması
E) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması
9. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Delphi Tekniği
B) Durum Analizi
C) Kantitatif Teknikler
D) İleriye Dönük Kestirim
E) İndex Hesabı

10. İş analizleri ve iş tanımları insan kaynakları yönetimi işlevlerinin hangisi içinde yer alır?
A) Planlama
B) Kadrolama
C) Değerleme
D) Ödüllendirme
E) Yetiştirme

11. Aşağıdakilerden hangisi, iş analizlerinin kullanım alanları arasında yer almaz?
A) İnsan kaynakları planlaması
B) İşe yerleştirme, yükseltme
C) Eğitime alınacak personelin belirlenmesi
D) Sendika yönetiminin belirlenmesi
E) Adil bir ücret sisteminin oluşturulması
12. Tüm çalışanların cinsiyet, yaş, deneyim, eğitim vb. unsurlarına göre değerlemeye alınıp işletmenin elindeki insan kaynağının ortaya çıkarılmasına ne ad verilir?
A) İşgücü Beceri Envanteri
B) İşgücü Genel Envanteri
C) İşgücü Dönüşümü
D) İşgücü Puantajı
E) İşgücü Oryantasyonu

1.B 2.E 3.C 4.D 5.A 6.B 7.E 8.E 9.B 10.A 11.D 12.B


1. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir?
A) Satış yapma
B) Satın alma
C) Taşıma
D) Depolama
E) Standartlaşma

2. Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Pazarlama
C) Muhasebe
D) Finansman
E) Yönetim

3. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedef belirleme
B) Değerlendirme
C) Gereksinmenin ortaya çıkması
D) Deneme
E) Haberdar olma

4. Belirli mevsimde üretilen çay yaprağının, çay üretimi için depolanarak ihtiyaç duyulan zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesi, aşağıdaki faydalardan hangisini yaratır?
A) Zaman faydası
B) Yer faydası
C) Mekan faydası
D) Şekil faydası
E) Mal faydası

5. Rakiplere karşı işletmenin güçlü yönlerini ortaya koyan ve işletmenin kaynaklarını verimli kullanmayı hedefleyen analitik süreç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağıtım
B) Fiyat
C) Pazarlama sistemi
D) Pazarlama araştırması
E) Pazar bölümleme

6. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktördür?
A) Meslek
B) Değer yargıları
C) Aile
D) Kültür
E) Referans grupları

7. I. Pazar bölümleme esaslarının tanımlanması
II. Her bir, pazar bölümü için müşteri profilinin geliştirilmesi
III. Pazar potansiyelinin belirlenmesi
IV. İşletmenin pazar payının tahmin edilmesi
V. Spesifik pazar bölümlerinin seçiminin yapılması
Tüketici pazarının bolü inlenmesinde izlenen aşamaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,11, III, IV, V
B) II, 1,111, V, IV
C) V, IV, II, I, III
D) II, V, IV, I, III
E) III, I, IV, V, II

8. Üretilen ürünün az, talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde, kullanılan pazarlama dönemi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Satış Anlayışı Dönemi
B) Pazarlama Anlayışı Dönemi
C) Üretim Anlayışı Dönemi
D) Dağıtım Anlayışı Dönemi
E) Talep Anlayışı Dönemi

9. Araştırma raporunun üst düzey yöneticilere sunulması durumunda, aşağıdakilerden hangisi hazırlanır?
A) Bilgi Raporu
B) Teknik Rapor
C) Bilimsel Rapor
D) Bireysel Rapor
E) Özet Rapor

10. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama bilgi sisteminin oluşumunda gerekli olan bilgiler arasında yer almaz?
A) Analiz etme
B) Değerlendirme
C) Gerekli bilgilerin toplanması
D) Araçlardan yararlanma
E) Sosyal faktörlere bağlarım

11. Aşağıdakilerden hangisi, araştırma süreçlerinde kullanılan veri toplama yöntemleri arasında yer almaz?
A) Mülakat
B) Projeksiyon
C) Gözlem
D) Deney
E) Anket

12. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi, mülkiyet faydası yaratan satış yapma ve satın almayı içerir?
A) Fiziksel Fonksiyonlar
B) Değişim Fonksiyonları
C) Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
D) Değerlendirici Fonksiyonlar
E) Düzenleyici Fonksiyonlar

13. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin temel fonksiyonlarından biridir?
A) Mal ihraç etmek
B) Mal ve hizmetlerin üretimi
C) Kârını arttırmak
D) Maliyetini azaltmak
E) İstihdamı arttırmak

1.E 2.B 3.C 4.A 5.E 6.B 7.D 8.C 9.E 10.E 11.A 12.B 13.B


1-) Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların, gereksinme ve isteklerinin karşılanması amacıyla vatandaşları arasında dağılımını temel alan kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim öğeleri
B) Ekonomik sistem
C) Siyasi sistem
D) Yasal idari sistem
E) Bölüşüm sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Doğadan elde edilen ve doğrudan ya da işlenerek kullanılan toprak, su, hava, mineral gibi maddelere ne ad verilir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Doğal kaynak
E) Teknoloji

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İnsan gereksinmelerini ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara ne ad verilir?
A) Mal
B) Tüketim
C) Ekonomik mal
D) Ekonomik olmayan mallar
E) Hizmet

--------------------------------------------------------------------------------
4-) I-Ortaya çıkan kâr ve zarardan etkilenmeme
II-Üretim araçlarını sağlayıp üretime yöneltme
III-Ortaya çıkabilecek riskleri üstlenme
IV-Faaliyetleri sonucunda ücret elde etme
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerini ifade eder?
A) I-II
B) I-III
C) III-IV
D) II-IV
E) II-III

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarını kapsar?
A) Kârlılık - Büyüme
B) Kârlılık - Toplumsal sorumluluk
C) Kârlılık - Topluma hizmet
D) Büyüme - Toplumsal hizmet
E) Toplumsal sorumluluk - Topluma hizmet

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Bir özel işletmenin birçok amacı vardır, ancak diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki amaçlardan hangisini öncelikle gerçekleştirmesi gerekir?
A) Kâr sağlama
B) Topluma hizmet
C) Toplumsal sorumluluk
D) Uzun dönemli büyüme
E) Çalışana uygun ücret verme

--------------------------------------------------------------------------------
7-) İşletmenin öz varlığını sağlayan iç çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim biçimi
B) Sermaye sahipleri
C) Örgüt kültürü
D) Rekabet
E) Teknoloji

--------------------------------------------------------------------------------
Sermayesinin tamamı ya da büyük çoğunluğu devlete ya da kamu tüzel kişisine ait olan işletmeleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Endüstri işletmeleri
B) Hizmet işletmeleri
C) Ticaret işletmeleri
D) Özel kesim işletmeleri
E) Kamu kesimi işletmeleri

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş karar sürecinin son aşamasıdır?
A) Yapılabilirlik projesi
B) Kesin proje
C) Projenin uygulanması
D) Üretime geçiş
E) Fizibilite araştırması

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin seçecekleri teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırmalardır?
A) Ekonomik araştırmalar
B) Teknik araştırmalar
C) Finansal araştırmalar
D) Yasal araştırmalar
E) Örgütsel araştırmalar

--------------------------------------------------------------------------------
11-) İşletmelerin kapasiteleri, büyüklüğü, hukuksal yapısı gibi ayrıntıların belirlendiği ve projenin somutlaştığı karar aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Projenin uygulanması (Yatırım)
B) Fizibilite araştırması
C) Ön proje
D) Kesin proje
E) Üretime geçiş

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri etkenlerinden birisi değildir?
A) Özendirme önlemleri
B) Doğa koşulları
C) Su kaynakları
D) Enerji ve yakıt
E) Teknoloji düzeyi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedeni sayılmaz?
A) Büyümede çevre nedenler
B) Büyümede finansal nedenler
C) Büyümede üretime ilişkin nedenler
D) Büyümede pazarlamaya ilişkin nedenler
E) Büyümede etik-törel nedenler

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi büyüme biçimlerinin karşılaştırılmasında dikkate alınacak konulardan biri değildir?
A) İşletmenin kuruluş aşamasındaki durumu
B) İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri dalı
C) Üretim ya da mallara karşı olan talebin trendi
D) Rakip işletmelerin büyüme modelleri
E) Ekonominin genel gidişatı

--------------------------------------------------------------------------------
15-) İşletmeler kendi iç kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanarak büyüme yoluna gider yargısı aşağıdaki hangi büyüme türünü açıklar?
A) Dış büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Dikey birleşme
D) Yatay birleşme
E) Geriye doğru dikey büyüme

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Kartele bağlı işletmelerin pazarı bölümlendirerek belli bölgelerde kartele bağlı işletmelerin mallarının satılmasıyla aşağıdaki hangi kartel türü oluşur?
A) Miktar karteli
B) Faaliyet karteli
C) Kartel
D) Konsern
E) Bölge karteli

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlere ne ad verilir?
A) Etik
B) Ahlâk
C) Töre
D) Gelenek
E) Din

--------------------------------------------------------------------------------
1 Yasalarla etik arasındaki ilişki düşünüldüğünde en uygun olmayan ortam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etik ve yasal olan
B) Etik olan ve yasal olmayan
C) Etik olmayan ve yasal olan
D) Etik olmayan ve yasal olmayan
E) Sadece yasal olan

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin var olan yasalara uymasını ifade eder?
A) Toplumsal sorumluluk
B) Ekonomik sorumluluk
C) Etik sorumluluk
D) Gönüllü sorumluluk
E) Hukuksal sorumluluk

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi etik sorunlara yol açabilecek işletme işlevlerinden birisi değildir?
A) Pazarlama
B) Finans
C) Üretim
D) Muhasebe
E) Yönetim

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Bir işletme yönetiminde sahipliğin, temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması halinde aşağıdaki hangi yönetim tipi oluşur?
A) Üretim yönetimi
B) Siyasal yönetim
C) Pazarlama yönetimi
D) Ailesel yönetim
E) Profesyonel yönetim

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Yönetici şirketi geliştirme, genişletme ve benzeri işlemleri yerine getirmeye çalışırken aşağıdakilerden hangi rolü yerine getirir?
A) Girişimci rolü
B) Kaynak dağıtıcı
C) Sözde mevki sahibi rolü
D) Uyuşmazlıkları çözümleyici rolü
E) Müzakerecilik rolü

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü ile üretim artışını amaçlamış ve bunun içinde zaman etüdü çalışmaları yapmıştır?
A) Kla*** yönetim teorisi
B) Neo-kla*** yönetim teorisi
C) Bilimsel yönetim teorisi
D) Yönetsel teori
E) Bürokrasi modeli

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi her türlü sisteme uygulanabilecek genel ilke ve prensipleri bulmayı ve geliştirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir çalışma alanını ifade eder?
A) Bilimsel yönetim
B) Yönetsel teori
C) Bürokrasi modeli
D) Neo-kla*** yönetim
E) Modern yönetim teorisi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin ilk aşamasıdır?
A) Örgütsel amaçların belirlenmesi
B) Koşulların irdelenmesi
C) Alternatiflerin geliştirilmesi
D) Personelin seçilmesi
E) Planların eyleme geçirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Fonksiyonel plan ve eylem programlarının maliyetini veya bedelini gösteren planlara ne ad verilir?
A) Tek kullanımlı planlar
B) Sürekli planlar
C) Bütçeler
D) Program
E) Proje

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow***8217;a göre sosyal gereksinimleri ifade eder?
A) Su, yiyecek, uyku
B) Tehlikeden kaçınma
C) Ait olma, kabul görme
D) Kendine güven ve saygı
E) Yeteneklerinin farkına varma

--------------------------------------------------------------------------------
2 Aşağıdakilerden hangisi güç kaynakları arasında yer almaz?
A) Ödüllendirme gücü
B) Parasal güç
C) Zorlayıcı güç
D) Uzmanlık gücü
E) Karizmatik güç

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur?
A) Girişim
B) Doğal Kaynaklar
C) Emek
D) Sermaye
E) Müteşebbis

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Bir organizasyonda bağımsız bir insan kaynakları bölümü ne zaman kurulmalıdır?
A) Üst yönetim güçlendiğinde
B) İnsan kaynakları işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını almaya başladığında
C) Çok iyi insan kaynakları yöneticisi bulunduğunda
D) Çalışanlar sendikalı olup kendi haklarını koruyabildiğinde
E) İşletmenin pazar payları küçüldüğünde

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu ve önderlik ile ilgilenir?
A) Bireysel nitelikler
B) Örgütsel özellikler
C) Dış kaynaklar
D) İş nitelikleri
E) Bireylerarası ilişkiler

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özelliklerinden biri değildir?
A) Uzmanlık yetkisi
B) Yaptırım gücü yoktur
C) Uygulayıcı bir yetki
D) Diğer yöneticileri yönlendiremez
E) Diğer yönetim işlevlerine yönelik danışmanlık yapar

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden biri değildir?
A) Planlama
B) Koordinasyon
C) Değerlendirme - Ödünlendirme
D) Yetiştirme - Geliştirme
E) Endüstri ilişkileri

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü hakkında tahminde bulunmaya dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Delphi tekniği
B) İleriye dönük kestirim
C) İşgücü Envanteri
D) İndeks hesabı
E) Kantitatif teknikler

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Aşağıdakilerden hangisi işi yapacak personelde bulunması gereken nitelikleri ortaya koyar?
A) İş analizi
B) İş tanımı
C) İş formu
D) Personel formu
E) İş gerekleri

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Aşağıdakilerden hangisi iş dışı eğitim yöntemlerinden biri değildir?
A) Rol oynama
B) Çıraklık
C) Konferans
D) Seminer
E) Simülasyon


1-) B
2-) D
3-) A
4-) E
5-) C
6-) A
7-) B
E
9-) D
10-) B
11-) D
12-) E
13-) E
14-) A
15-) A
16-) E
17-) A
1 D
19-) E
20-) C
21-) D
22-) A
23-) C
24-) E
25-) A
26-) C
27-) C
2 B
29-) C
30-) B
31-) E
32-) C
33-) B
34-) B
35-) E
36-) B
__________________
İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.
Bundan başkada sözüm yoktur..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
cevapları, genel, işletme, soru, test

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:55 .