Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İktisat Bölümü > Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

İktisat Bölümü hakkinda Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma-An Investigation About State Forest Enterprises' Marketing Intelligence in Turkey Pazarlama günümüzde, işletmecilikte kullanılan en kompleks kavramlardan birisidir. Bu da yöneticilerin

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 04.05.10, 10:00
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

[coverattach=1]Türkiye'de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma-An Investigation About State Forest Enterprises' Marketing Intelligence in Turkey
Pazarlama günümüzde, işletmecilikte kullanılan en kompleks kavramlardan birisidir. Bu da yöneticilerin pazarlamayı farklı şekillerde algılamalarından ileri gelmektedir. Nitekim pazarlamanın yıllardan beri satış, reklam ve diğer tutundurma şekilleriyle karıştırılması henüz sona ermemiştir. Gerçekte pazarlama satış değildir. Satış, sadece bir pazarlama faaliyetidir.
Devlet Orman İşletmeleri de, kamu mülkiyetinde olmaları nedeniyle içerisinde yer aldıkları ulusal ekonominin, sektörün ve bölgenin yapısal özelliklerine, ana amaç ve stratejilerine uygun faaliyet gösteren birimlerdirler ve ticari işletmelerde olduğu yoğunlukta ve profesyonellikte olmasa bile pazarlama faaliyetlerini icra etmektedirler.
Devlet Orman İşletmelerinin bu pazarlama faaliyetlerini hangi düzeyde gerçekleştirdiklerini belirlemek amacıyla 148 yöneticiye (23 orman bölge müdürü ve 125 orman işletme müdürü) yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre sözkonusu işletmelerin tüketiciye yönelik tutum, kar getirici satış hacmi ve sistematik planlama çabaları itibariyle modern pazarlama anlayışına ulaşamadıkları ancak sadece devlet işletmesi olması nedeniyle bütünleşmiş pazarlama çabaları konusunda nispeten olumlu bir yapıya sahip oldukları görülmektedir.

Marketing nowadays is a very complex concept which is used in marketing literature. This condition is caused by managers' different perception of marketing. Therefore it hasn't finished yet that marketing concept has been interfused with sale, advertising and other promotion mix for a long time. In fact marketing is not sale. Sale is only a marketing action.
Because of State Forest Enterprises are in public ownership, they act suitable with constitutional specialties of national economies and they act suitable with constitutional specialties of sectors and regions, main target and strategies. Beside this, State Forest Enterprises plies marketing like business enterprise but not so density.
For the purpose of which degree the public forest enterprises perform marketing action, a research has been done on 148 managers (23 forest region manager, 125 forest enterprise manager). As a result of research, it is found that these enterprise couldn't reach modern marketing understanding which require customer focus manner, sale size which getting profit, systematic planning. But in spite of a public enterprise, it is also found that public forest enterprises has integrated marketing effort partly positive.

1. GİRİŞ ve KONUNUN GEÇMİŞİ
Son yıllardaki hızlı gelişme ile ülkelerin ekonomik yaşamlarında önemli bir yer tutan pazarlama çalışmalarının payı artmıştır. Genelde ekonomilerin tüketim ekonomisi durumuna gelmesi, tüketicilerin, ekonomik kaynakların dağılımının temeli olduğunun anlaşılması ve bütün planlamaların birinci derecede, tüketicilerin tatmin edilmesi amacına yöneltilmesi zorunluluğu, pazarlamanın önemini daha da artırmıştır.

Pazarlama günümüzde, işletmecilikte kullanılan en kompleks kavramlardan birisidir. Bu da yöneticilerin pazarlamayı farklı şekillerde algılamalarından ileri gelmektedir. Nitekim pazarlamanın yıllardan beri satış, reklam ve diğer tutundurma şekilleriyle karıştırılması henüz sona ermemiştir. Gerçekte pazarlama satış değildir. Satış, sadece bir pazarlama faaliyetidir.
Pazarlama; bir işletmenin ürünlerine olan talebi belirlemek, uyarmak, doyurmak, ürün ve hizmetleri en etkin biçimde hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kâr elde etmek üzere yapılan işletme faaliyetleridir (İslamoğlu, 2000).
Pazarlama faaliyetlerini üretimden sonra başlayan ve dağıtımla bir tutan bu tanım, pazarlamanın özünü vermekten uzaktır. Çünkü, pazarlama mal üretilmeden çok önce tüketici analizi ile başlamakta ve mal tüketiciye satıldıktan sonra da devam etmektedir (Lazer, 1971). O halde pazarlama; mevcut ve potansiyel tüketicilere istekleri tatmin edici mal ve hizmetleri sunmak üzere planlamak, tutundurmak ve dağıtmak amacına yönelik olarak düzenlenen ve birbirini etkileyen işletme faaliyetleri sistemidir (Stanton/Futrell, 1988).
Pazarlama yönetimi, işletmenin amaçlarına ulaşmak üzere hedef pazarlarla yararlı değişim ve ilişkileri kuran ve geliştiren programları analiz etmek, planlamak, uygulamak ve kontrol etmek (Yükselen, 1994; Karabulut/Kaya, 1991) şeklinde tanımlandığında, işletmelerin bu çabalara verdikleri önem derecesine göre farklı pazarlama yönetimi yaklaşımlarından söz edilir. Pazarlama yönetim felsefesindeki değişmeleri açıklayan bu yaklaşımlar genel olarak şöyle sınıflandırılabilir: "1-Üretim anlayışı aşaması, 2-Ürün anlayışı aşaması, 3-Satış anlayışı aşaması, 4-Pazarlama anlayışı(modern pazarlama) aşaması, 5-Toplumsal pazarlama anlayışı aşaması" (Tek, 1990; Kotler, 1975; Tokol, 1996; Öztürk, 1981; Mucuk, 1990).

Ekonominin gelişmesini, vatandaşların yaşam düzeylerinin yükselmesini sağlamak için pazarlama işlemlerine en azından üretim işlemleri kadar ağırlık verilmelidir. Bir işletmeyi yalın olarak ürün ve hizmet üreten bir kuruluş saymak oldukça hatalı bir görüştür. İşletme aynı zamanda ürettiği ürün ve hizmetleri bunlardan yararlanacak olan tüketicilere ulaştırmakla da yükümlü bir kuruluştur. Bu noktadan hareketle, işletmede temel olarak üretim ve pazarlama faaliyetlerinin aynı önemde ve eşdeğerde olduğunu kabullenmek zorundayız. İşletme, ürettiği ürün ve hizmete karşı talep ne kadar fazla olursa olsun hatta monopol durumda bile olsa pazarlama işine en az üretim kadar önem vermek zorundadır.
Giderek artan uluslararası rekabetin yoğunluğu yanında, entegrasyon ve korumacılık hareketleri ölçek farkı gözetmeksizin tüm işletmeleri etkilemektedir. Bu bağlamda, iş dünyası savaşlarını bir bakıma pazarlama stratejileri savaşı olarak nitelemek mümkündür. Dolayısıyla pazarlamada etkinlik kurabilen işletmelerin rekabette avantaj sağlamaları da kolaylaşmaktadır.
Devlet Orman İşletmeleri, kamu mülkiyetinde olmaları nedeniyle içerisinde yer aldıkları ulusal ekonominin, sektörün ve bölgenin yapısal özelliklerine, ana amaç ve stratejilerine uygun faaliyet gösteren birimlerdirler ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekle de yükümlüdürler.
Yukarıda ana hatlarıyla ele alınan pazarlamanın, toplam mal ve hizmetler içindeki değerini gösteren oran, ülkenin ekonomik düzeyine, coğrafi koşullarına, ekonomik sistemine vs. etkenlere bağlı olarak değişir. Bunun yanında, işletmenin; konusuna, büyüklüğüne ve karakterine göre de pazarlamanın sözünü ettiğimiz bu oranı ve etkinlik derecesi farklılıklar arzeder. Bu itibarla, genel olarak aynı olmakla birlikte, ticari işletmeler, endüstriyel işletmeler, tarımsal işletmeler ve orman işletmelerinin pazarlamasının genel özellikleri ve işlevleri bazı farklılıklar içerir.
Orman işletmeleri ürünlerinin pazarlaması, hem tarımsal ürünler hem de endüstriyel ürünler pazarlamasına benzemektedir, hatta ticari ürünler pazarlamasını andıran yönleri de vardır. Bütün bu benzerliklere karşın, ülkemizde orman ürünleri; ormanların tamamına yakınının (% 99.9) devlete ait olması ve Türkiye'nin ormancılık gerçekleri nedenleriyle, devlet yönetimiyle işletilen Devlet Orman İşletmeleri (DOİ) tarafından yönetildiklerinden, değişik pazarlama fonksiyonlarını içermesi doğaldır. Ancak, ülkemizde eskiden beri çeşitli nedenlerle, ormancılık bilim ve tekniği gerekleri tam olarak yerine getirilemediği ve ormancılık politikası amaçları; bir yandan orman yasalarının siyasal baskılara alet edilmesi, diğer yandan da çıkartılan yasaların gereği gibi uygulanamaması nedeniyle, bazı amaçlarından uzaklaştırılmışlardır. Bu nedenle, Anayasamızda da yer almış olan ormanlarımızın; tamamen Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilmesi ve ürünlerinin pazarlanması; pek çok değişik özellik ve sorunlarla yüklüdür. Sonuç olarak, Orman İşletmelerini ekonomik davranıştan alıkoyan sosyo-ekonomik, kültürel ve yasal yükümlülükler, ülkemizde orman ürünleri pazarlamasını, pazarlama bilimi kuralları dışına çıkarmıştır.
Bir taraftan, dünyada çeşitli ülkelerin ekonomik çıkarlarla bir araya gelmesinin ve bu bağlamda yaşanan küreselleşme sürecine bağlı olarak uluslar arası ticaretin serbestleştirilmesi çabalarının (ihracatın teşvik edilmesi, gümrük vergilerinin, fonların ve kotaların kaldırılması vb.), diğer yandan 1990'lı yıllardan itibaren eski Sovyetler Birliği ülkelerinin dağılmasının ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği'ne girilmesinin bir sonucu olarak, ülkemizde bol miktarda ve düşük fiyatlarla odun hammaddesinin girdiği bir süreç yaşanmıştır. Bu süreçte zaten kamusal sorumlulukları fazla ve üretim maliyetleri yüksek olan Orman Genel
Müdürlüğü'nün (OGM) odun hammaddesi satış fiyatlarına % 25 oranında vergi ve fon payının yüklenmiş olması nedeniyle, OGM monopol özelliğini kaybetmiş, oluşan eksik rekabet piyasasında rekabet edemez hale gelmiş ve sonuçta mali darboğazlara girilmiştir. Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren fasılalı ve 2000'li yıllardan itibaren sürekli halde yaşanan (kronikleşen) ekonomik krizlerden DOİ'leri de etkilenmiş olup eksik rekabet ortamının oluşmasından dolayı talebin azalması ve uygulanan hatalı maliyet ve fiyat politikaları sonucu orman işletmeleri odun hammaddesi satışlarından istenilen geliri elde edememiş maliyet artışları ile birlikte yaşanan nakit sıkıntısı orman işletmelerinin ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit eder duruma gelmiştir. Bu sürecin sonunda tüketici taleplerini ve davranışlarını ön planda tutan, üretimde kalite ve kantite kayıplarını azaltan, maliyet minimizasyonuna önem veren, iktisadilik, verimlilik ve rekabet esasına dayalı bir pazarlama anlayışının uygulanması noktasına gelinmiştir (Daşdemir, 2003).
Günümüzün değişen ekonomik, sosyal ve bilimsel koşulları yalnızca insan topluluklarını değil aynı zamanda ve aynı şiddetle işletmeleri de etkilemektedir. Bu etkiyi kolaylıkla sezebilmeyi başaran "ileri işletmeler" ticari hayattaki yerlerini korumakta, rekabette üstünlük sağlamakta ve bunun sonucu olarak da kâr etmekte ve gelişmektedir. İşletmelerin bu gelişmesi aynı zamanda onların piyasada hizmetle sorumlu oldukları tüketicileri de olumlu yönde etkilemektedir. Bu zincirleme olayın aksama"dan işlemesi, özellikle işletmelerin üst yöneticileri ile diğer fonksiyonel yüksek kademe yöneticilerinin yetenek ve duyarlılığına bağlıdır.
Ormancılık örgütünde yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı öncelikle işletmelerin üst yöneticileri ile diğer fonksiyonel yüksek kademe yöneticilerinin yetenek ve duyarlılığı doğrultusunda pazarlama anlayış düzeylerinin tespiti gerekmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ1
Doç. Dr. Devlet TOKSOY2
1 K.T.Ü. İ.İ.B.F, TRABZON
2 K.T.Ü. Orman Fakültesi, TRABZON
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg business-mix-(11).jpg (7,5 KB (Kilobyte), 16x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 244-261.pdf (342,0 KB (Kilobyte), 32x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
anlayışını, araştırma, belirlemeye, devlet, orman, pazarlama, türkiye'de, yönelik, ışletmelerinde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:45 .