Nüve Forum


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hakkinda Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]"Gelecekteki pusuların arasından geçen geleceğin yolu, geçmişte varkalanların geldiği eski yolun devamıdır" (Berger 1993: 231). "Unutulanların Coğrafyası"1 Burada Osmanlı toplumsal formasyonunda tabi / madun (subaltern)2 kesimlerin tarihinde ve folk kültürde

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10.07.09, 10:15
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık

[coverattach=1]"Gelecekteki pusuların arasından geçen geleceğin yolu, geçmişte varkalanların geldiği eski yolun devamıdır"
(Berger 1993: 231).

"Unutulanların Coğrafyası"1
Burada Osmanlı toplumsal formasyonunda tabi / madun (subaltern)2 kesimlerin tarihinde ve folk kültürde taktiklerin oynadığı rolü tartışacağız. Ortaya atacağımız argüman toplumsal tarihin belki de çok ayan beyan ortada olduğu için gözardı edilen bir veçhesini serimlemeye yöneliktir. Kabaca söylenirse, popüler metis olarak adlandıracağımız biçimlerin Türk toplumsal tarihinde tabi olanların devlet iktidarıyla kurdukları ilişkinin baskın tarzı olduğunu savunacağız. Esasen mevcut toplumsal tarih literatürünün bir başka gözle okunmasına dayanan bu argümanın geçerliliğinin sorgulanması veya muhtelif dönemler ve madun kesimlerin tekil pratiklerine dair mikrolojik incelemelerle geliştirilmesi toplumsal tarihçilere düşen bir iş.

Burada popüler metisi, tabi / madun kesimlerin yasa karşısında geliştirdikleri heterolojik, saptırıcı pratikler repertuarı olarak tanımlayacağız. De Certeau'nun (1984) Detienne ve Vernant'ın (1978: 4) çalışmalarından alarak geliştirdiği bir kavram olan metis, sonsuz çeşitlilikteki taktik yaratıcılık, kurnazlık, hile, düzenbazlık, gizlenme, kılık değiştirme, numara yapma, simülasyon, dissimülasyon, savuşturma, kaytarma, tetiktelik, kinizm biçimlerini anlatır. Ancak biz burada, tabi / madun kesimlerin uyguladığı pratik zeka ve taktik yaratıcılığı kudretlilerin başvurabildiği stratejik kinizmden (devlet aklına özgü gizli kodlar veya devletlülerin kişisel çıkarları için başvurdukları türlü yöntemler) ayırmak için "popüler metis" kavramını kullanacağız. İktidar aygıtının dayattığı yasayla baş etme, yolundan saptırma, kaçma veya idare etmeye dayalı bir ilişki tarzı olarak popüler metis bir "arada olma", "arada yaşama" sanatıdır (de Certeau 1984: 30). Metis, bir bakıma, "hiçbir şeyden kaçma; ama hiçbir şey de yapma" diyen Rus atasözünün uygulanmasıdır. "Doğru zaman"ı" (kairos) kollayarak "asgari güçten azami sayıda etki sağlama" ekonomisine dayanır (de Certeau 1984: 82). Genel ve soyut bir formülasyonu olmayan ve fakat konjonktürlere ve durumlara bağlı olarak devreye sokulan, tekil (singular), parçalı, heterojen ögelerden oluşur. Uygulandığı yerin yasasından ve iktidar aygıtından bağımsız olmadığı ölçüde, bu yasa veya aygıtın doğurduğu boşlukları ve yarattığı fırsatları kollayarak kendini ötekinin alanına kurnazca sızdırır (de Certeau 1984: 37, 86). "İdare etmeyi", "ötekinin alanında yaşamayı", "düşmanın görüş alanının içinde hareket edebilmeyi" ve "terketmeden kaçmayı" içerir. De Certeau'nun gösterdiği üzere, "kullanım biçimlerini" ve telaffuz kipliklerini öne çıkaran bu bakışı çalışmadan kentte yürümeye, yemek pişirmeden televizyon seyretmeye kadar uzanan muhtelif pratiklere uygulamak mümkündür3. John Berger, köylüleri konu alan romanı Domuz Toprak'a yazdığı "Tarihsel Sonsöz"de (1993: 222-42), köylülüğün varkalmaya adanmış hayatından, "evrensel olarak geçerli kurnazlığı"ndan ve fırsatçılığından söz ederken, benzer bir noktayı vurguluyor. Berger'in, köylülerin savunmacı bir itkiyle hareket ederek bir dış güce karşı işbirliği yaptıklarında gerilla stratejisine başvurmalarını vurgulaması da, de Certeau'nun gerilla taktiklerine yaptığı vurguyla ortaktır. Bu bakıma, metis, "belirsiz düşman bir çevrede bir dar yollar ağıdır" ve "iğne deliğinden iplik geçirmek" edimidir (Krş. Berger 1993: 231-2).

Teorik terimlerle söylenirse, metis bize bir bütünlük olarak toplumdan "geriye kalan" şeydir. Toplumsalın tam ve nihai kapanımının imkansızlığını ve söylemsel bir komut ile onun alımlanan-temellük edilen biçimi-etkisi arasındaki kaymayı gösterir; mesajın adrese ulaşmamasının zorunlu bir ihtimal olduğunu hatırlatır. Çünkü bu pratikler, anlamı bozan, anlamdan kaçan, hala dahil edilememiş olan, iktidarın her şeyi kapsayan hükmünden kaçınan şeyin izlerini yeniden yazarlar veya kazırlar. Neşeli, kurnaz ve oyuncul türden bir yönetilemezlik mantığını durmadan yeniden eklemlerler. Zira, Deleuze ve Guattari'nin (1988: 500) çizgili ve düz mekanlar bağlamında belirttikleri üzere, "en çizgili şehirler bile şehirde bir göçebe ya da bir mağara adamı olarak yaşamayı sağlayabilecek düz mekanlara yol açar. Hareketler, hız ve yavaşlık bazen bir düz mekanı yeniden kurmak için yeterlidir. Elbette düz mekanlar kendi içlerinde özgürleştirici değildir. Ama onlarda mücadele
değiştirilir ya da yerinden edilir ve yaşam kozlarını yeniden oluşturur, yeni engellerle karşılaşır, yeni tempolar icat eder, hasımların yerini değiştirir".

Bizim burada Osmanlı toplumunda tabi / madun kesimlerin devlet iktidarı ile kurduğunu iddia edeceğimiz idare etme ilişkisi, sermaye ile kurulan ilişki için de geçerlidir. Nitekim, Chakrabarty, maduniyet tarihi çalışmalarında kapitalizmin "girişine" direnişi göstermeye çalışan bir perspektifin sermayeye dışsal bir mekan ve sermayenin "öncesindeki" bir zaman kurgusuna yaslandığı ölçüde "fark"ı gözardı ettiğini belirtir ve "Madun Çalışmaları"nın sözünü ettiği direnişin "ancak sermayenin zaman-ufku içerisinde gerçekleşebilecek ve fakat bu zamanın birliğini bozacak bir şey" olduğunu savunur. Madun çalışmalarının sermaye ile ilişkili olarak kullanacağı "dışarı" kategorisi, sermaye kategorisinin kendisine bağlı bir sınır zamanına işaret eder. Dışarısı, "içinde sermayenin vücuda geldiği zamansal koda uyarken, aynı zamanda bu zamanı çiğneyen bir şey"dir (Chakrabarty, 1996: 62). Chakrabarty'nin vurgusu, de Certeau'nun "köprü", "ara mekan" ve "sınırlarda oynamak" (1984: 126-9; 1997: 104), Bakhtin'in "eşik" (1981; 1984) ve Delezue ve Guattari'nin "karışık" ve "aradaki şeyler" (1988: 25) metaforları ile benzerlik gösterir. Madun-sermaye ilişkisinin bu formülasyonu ile Bakhtin'in deliler ve soytarılar bağlamında sözünü ettiği "ne kabul edebilen ve ne de reddedebilenler" formülasyonu da aynı zemini paylaşır. Biz ise, burada, devlet iktidarı karşısında "ne başkaldıran ve ne de boyun eğenler"den, iktidarın dayattığı koda uyarken, aynı zamanda onu çiğneyenlerden söz edeceğiz. Bu bakıma, popüler metisin telaffuz ettiği şey eşiktelik (liminality) ve karar verilemezlik (undecidability) halidir; tabi / madun olanların çeşitli iktidar aygıtları karşısında aldıkları bir "konum-olmayan konum", bir "ara mekan" ya da "üçüncü mekan"dır. Madun öznenin toplumsal metni yeniden yazdığı, kullandığı, sahiplendiği, başka amaçların kullanımına soktuğu olayları, vesileleri, noktaları saptamak ve kaydetmek, Mutman'ın (1997: 24) vurguladığı üzere, "bir toplumsal değişim modeli oluşturmak veya özneyi kutsamak değil, tam tersine modelleştirilemeyecek ve kutsanamayacak, bir programa dönüştürülemeyecek olan tikel, indirgenemez olayları, kavramı olmayan örnekleri öne çıkarmaktır". Metis işte bu sistematiği, yapısı olmayan, indirgemez, vesilelelere, durumlara, fırsatlara bağlı olarak ortaya çıkan tekilliklere işaret eder. Madun, eşikte durduğu ölçüde, özne-olmayan bir öznedir ve konum-olmayan bir konum işgal eder (Spivak 1988b).

Bu açıdan vurgulanması gereken bir nokta, de Certeau'nun geliştirdiği ve bizim burada takip edeceğimiz argümanın, ilk bakışta aynı görünse de, Scott'un (1990) kamusal ve gizli senaryolar arasında bir ayrıma giderek, "kudretsizlerin iç siyaseti"ni karakterize eden şeyin bir yandan söylenti, masal, fıkra gibi anlatılarda, öbür yandan da çalma, kaçma, dissimülasyon gibi pratiklerde kendini gösteren bir örtülü ideolojik itaatsizlik olduğu tezinden ayrıldığıdır. Zira, zayıfların gizli senaryosu, kamusal senaryodan dışlanan ve dağınık toplumsal alanlarda telaffuz edilen, hegemonik olmayan, muhalif, yıkıcı söylemin baş alanı olarak görülür (Scott 1990: 25). Zayıfların kamusal söyleminin ideolojik hegemonyayla karıştırılmaması gereken bir dramatizasyondan ibaret olduğu, ideolojik direnişin güvenlik gerekçesiyle gizlendiği ve gizli direnişin açık direnişin sessiz karşılığı olduğu yollu iddialar (Scott 1990: 199), ideolojik çelişkileri olmayan, söylem öncesi kurulmuş, bölünmemiş, pozitif ve özsel bir madun bilincini önvarsayar. Bu yüzden de, madun özne tahakküme karşı durmak için "doğal bir itki"ye sahip görünür (Scott 1990: 37). Böylece de, itaat / isyan, onaylama / reddetme, kabullenme / direnme gibi ikilikler daha karmaşık biçimde de olsa yeniden öne sürülür. Oysa burada sözü edilen "arada yaşama", "eşiktelik" ve "ne kabul edebilme ve ne de reddedebilme" hali, madun bilincinin Gramsci'nin (1971: 348; 1985: 189) deyişiyle sistematik olmayan, ampirik, dağınık, bölük pörçük ve çelişkili karakterinden, Spivak'ın (1988b) deyişiyle de negatif bir bilinç olmasından kaynaklanır. Madun özne, iktidardan ve hegemonik pratiklerden azade olmadığı için, zaten içerden bölünmüştür ve özne-olmayan bir öznedir.

Osmanlı bağlamında popüler metis hem folk anlatılar ve hem de görünüşte kadir-i mutlak olan devlet iktidarıyla kurulan ilişkinin tarihsel biçimleri açısından geçerlidir4. Devlet ile tabi / madun kesimler arasındaki ilişkinin aldığı tarihsel biçimler itaat ve isyan, tahakküm ve muhalefet, onay ve reddetme ikiliklerinin tüketemediği bir karmaşıklık arzetmektedir. Ansiklopedik zenginlikteki metis repertuarı gündelik hayatın küçük ayrıntılarında ve devlet iktidarıyla karşılaşılan hallerde devreye sokulmuştur. Bu repertuar, tabi / madun olanların iktidarla baş etme, iktidarı idare etme, kendini gizleme, simülasyon ve dissimülasyona başvurma, yapıyormuş ve yapmıyormuş numarası yapma, hileye başvurma, terketmeden kaçma vb. öğeler içeren taktiklerinden oluşmuştur.
Osmanlı toplumsal formasyonunda madun kesimlerin devletle kurdukları ilişkiden söz ederken, Abou-El-Haj'ın (1991: 8-9; 19) uyardığı üzere değişmez ve tek bir devlet nosyonu yanlış olduğu gibi, yüzyıllar boyunca değişmeden kalan ve tek bir maduniyet nosyonu da yanlış olacaktır. Dolayısıyla, sözünü ettiğimiz "idare etme" sanatının kipliklerini (modalitelerini) anlayabilmek için maduniyet tarihinin çeşitli tarihsel-dönemsel, konjonktürel, sınıfsal, etnik, yerel vb. veçhelerine dair ayrıntılı çalışmalara ihitiyacımız var. Bu bakıma, bu yazı maduniyet tarihinin bu gözle okunması için yapılan "amatör" bir davetten ibarettir. Öte yandan, Spivak'ın (1988a; 1988b) gösterdiği üzere, tabi / madun olanların sesleri bir daha geri getirilemez bir şekilde kaybolmuş
durumdadır ve dahası madun özne sistematik olarak konuştuğu, bir "pozitif bilince" sahip olduğu zaman artık eski konumundan uzaklaşmış demektir. Ancak, resmi metinlerin suskunluklarında veya folk anlatılarda bu seslerin tarihsel veya folklorik yankılarını aramak, madun öznenin buralarda dolaşan "hayaletinin" izlerini sürmek mümkün ve gerekli. Ama bizim bu metinleri konuşturma girişimimizin incelikli ve "empatik" olmaktan öteye geçmeyen bir monolojik susturma ediminden ibaret kalması da kuvvetle muhtemel. Çünkü sorun basit bir kulak verip vermeme sorunu değil, bizzat da kulağımızın duyduğu sesi aynı zamanda kuruyor da oluşu. Bunu söyleyerek kaybolup gidenin ardından bizim de bir ağıt -"öteki" ile iletişimin imkansızlığı ağıdı-yakmamız da bizi bir yere götürmeyeceğine göre, yapabileceğimiz şey, kendi radikal farklılığımızın ve kurucu rolümüzün bilincini sürekli canlı tutarak, "onlarla konuşmak", diyalojik bir ilişki kurmaya çalışmaktır (Bakhtin 1984: 68). Spivak'ın (1988a: 288-9) dediği gibi, böylece "onları" yeniden sunamasak (vertreten) bile, kendimizi temsil etmeyi (darstellen) öğrenebiliriz. Ortak bir öze ve birbiriyle ikame edilebilir tezahürlere indirgenebilecek bir "madun bilinci"ni önvarsaymaksızın (krş. Spivak 1988b: 10) ve yukarıdaki noktaları da akılda tutarak, Osmanlı maduniyet tarihine ve folk kültürüne bakalım.

Makale yazarı
Necmi Erdoğan**
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg subaltern.jpg (18,6 KB (Kilobyte), 31x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 10.07.09, 10:17
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık

Maduniyet Tarihi: Devlet Nasıl "İdare Edilir?"

Tabi / madun olanların sesi her ne kadar nihai olarak geri getirilemezse de, resmi belgelerde dahi onların "hayaletlerini" bulmak mümkündür: "İbrahim, 1063 (1653) yılının Şaban ayının ortasından birkaç gün önce köyü olan Alibeyli'den çıkıp, günler süren bir yolculukla Çal dağlarını ve Manisa ovasını geçerek, kadıdan vergilerdeki insafsız artış için bir açıklama istemek üzere Manisa'da mahkeme karşısına çıktı. Bu kadar çok vergi toplanmasını isteyen bir padişah fermanı olduğuna inanmadığını belirtti ve bu nedenle vergilerle ilgili belgeleri görmek istedi. Bu talebiyle yerel vergi tahsildarlarına karşı duyduğu şüpheyi ve padişahın adaletine olan inancını göstermiş oluyordu. Padişahın yüksek otoritesini sorgulamak istemeksizin ve "adalet dairesi"nin düzgün işlediğine güvenerek, yerel devlet görevlilerini kötü davranmakla suçladı. Kendisine yeni ve değişik vergiler koyan padişah fermanları gösterildi ve köyüne dönerek, tarihsel kayıtlardan kayboldu" (Barkey 1994: 85). İbrahim'in köyüne dönerken padişah ve onun fermanı hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Maduniyetin ve folk anlatıların tarihsel biçimlerinin karmaşıklığını indirgemek pahasına, sessizce evine dönmesine ve tarihsel kayıtlardan çıkmasına rağmen, İbrahim'in "sesinin" folk anlatılarda duyulabileceği söylenebilir. Ama böyle bir bakış da, -başkalarının yanısıra folklorik söylemin de bir özelliği olan- yazıya karşı sözün yüceltilmesi açısından sorunludur. Zira hem folk anlatıları anonim, kolektif ve homojen bir öze indirger ve hem de farklılığın bizzat da yazının -resmi metinlerin- içinde kazılı olabileceğini unutturur. Scott'un (1990) tabi kesimlerin kamusal söylemlerinde itaatkar ve sadık bir imajın simülasyonuna başvurdukları yolundaki argümanı düşünüldüğünde, İbrahim'in yerel devlet görevlileri ile padişah arasında yaptığı ayrımın gizli söylemi için geçerli olmayabileceği söylenebilir. Ancak, tarihsel örnekler kral ya da padişah ile onun maiyeti ve yerel temsilcileri arasındaki ayrımın ve "haksızlıkların" veya "kötülüklerin" egemene rağmen gerçekleştirildiği imgesinin popüler devlet tahayyülünün baskın bir özelliği olduğunu gösteriyor5. Dolayısıyla, "görünür itaat / gizli itaatsizlik" ikiliğine dayalı bir bakış yerine, popüler tahayyülü biçimlerinin eşikte duran (liminal), çelişkili ve karışık karakterine ve (dis)simülatif pratiklerin bu karakterdeki yerine yapılan vurgu daha isabetli olacaktır. Kadı / mahkeme karşısında başvurulan (dis)simülatif pratiklerin Scott'un iddia ettiği gibi iktidar karşısındaki "ikiyüzlülüğü" değil, "aradalığı" ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere, Avrupa ve daha başka örneklerde olduğunun aksine, Osmanlı toplumsal formasyonunda yaygın ve kitlesel köylü isyanları veya popüler protestolar yaşanmamıştır6. (Popüler sol tarihçiliğin "Türk halkının yüzyıllardır süregelen direniş geleneği" merkezli söyleminin tartışmasına burada girmiyoruz.) Toplumsal tarih literatüründe bu yokluk çoğu zaman ya padişahın meşruluğu ya da toplumsal formasyonun yapısal karakteristikleri ekseninde açıklanmaya çalışılmıştır. Sözgelimi, yapısal bir açıklamadan yana olan Barkey (1994: 88-9), köylülerin devlete isyan etmemesinin nedenleri arasında, devletin sıkıntılı sosyoekonomik koşullarda toplumsal yapının özelliklerinden yararlanarak çevreye müdahale etmesini ve köylülüğün başka toplumsal sınıfları kendi davasına çekememesini sayar. Bir başka bakıştan, "devlet ebed müddet" ve "daire-i adalet" gibi ifadelerle telaffuz edilen paternalist devlet imgesi madun kesimler tarafından içselleştirilmiş ve böylece onay sağlanmıştır. İslamoğlu (1998: 64-5), paternalist söylemin köylülerin hakiki özlemlerine ve ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve geçinebilme hakkı üzerindeki konsensusun toplumsal düzenin belli başlı unsurlarının veri kabul edildiği edilgen bir tutum biçiminde kendini gösterdiğini söylerken, bu edilgenliğin "köylülüğün egemen ideolojiden ve kurumlarından tamamıyla yalıtıldığı ve kendini siyasi bakımdan ifade ettiğinde illa ki yerel kültürünün söylemiyle konuştuğu anlamına gelmediğini" savunuyor ve köylülüğün yerel kültürünün bütünüyle bağımsızmış gibi düşünülemeyeceğini söylüyor. İslamoğlu da, topyekun kapsanma / toptan reddediş, itaat / direniş ikilikleri ekseninde düşünürken, Scott'un tabi olanların -gizli bir biçimde de olsa kendini vareden- direnişi tezinin karşısında yer alıyor. Bizim burada savunduğumuz tezin, Scott'un ortaya attığı "gizli senaryolar" tezinden gizli biçimlerde de olsa kendini vareden bir itaatsizlik sergileyen ve ideolojik kapsanma veya hegemonyaya karşı duran, özsel, bölünmemiş bir madun bilinci varsaymayarak ayrıldığını yineleyelim.
Devletin kendisi hakkında anlattığı hikayenin, kendi-imgesinin madun özne tarafından aynı biçimde alımlandığını varsayamayız. Zira bu popüler tahayyül biçimlerinin mutlak bir edilgenliğe indirgenmesi demektir. Söylemsel komut ile onun sahiplenilme tarzı arasında zorunlu ve otomatik bir ilişki yoksa, tabi / madun kesimlerin bu komutla ya da sözce ile ne yaptıkları, yani de Certeau'nun (1984) kullandığı anlamda "telaffuz kipliklerinin" (enunciative modalities) pragmatiği önem kazanır. Bu durum, hem Osmanlı toplumsal tarihinde iktidarın koyduğu yasa karşısında madun olanların aldıkları konumlar ve hem de iktidarın meşruluğunu sağlamaya dönük sözceler ve dolayısıyla genel olarak meşruluk sorunu açısından düşünülmelidir. Adaletin ve nizam-ı alemin koruyucusu devlet imgesinin popüler devlet tahayyülü biçimlerinde iktidarı meşrulaştıran bir dinamik olarak işlev gördüğü söylenebilirse de, bunu söylemek, popüler tahayyül biçimlerinin çelişkili, tutarsız, bölük pörçük, dağınık ve kısmi özelliği olduğunu gözardı etmek demek olacaktır. Meşruluğu sorunsuzlaştıran bakışın da, devlet iktidarının çekim alanının tümüyle dışında ve karşısında bir "popüler bilinç" (veya "gizli senaryo") varsayan bakışın da bastırdığı nokta, tam da bu "konum olmayan" eşiktelik konumunun maduniyeti karakterize ettiğidir. Osmanlı tarihinde kitlesel isyanların yokluğuna bütünsel bir açıklama getirmek bu çalışmanın sınırlarını fazlasıyla aşıyor. Bizim iddiamız, devlet iktidarı ile kurulan kaçınmacı, sakınmacı, düzenbaz ilişki tarzının bu süreçte merkezi bir rol oynadığıdır. Başa çıkma sanatının bu tarih içindeki yerini göstermek itaat / direniş, kabullenme / muhalefet, isyanların varlığı / yokluğu gibi söylemsel ikiliklerin ötesine geçmemizi sağlayacaktır. Görünüşte kadir-i mutlak olan devlet iktidarıyla popüler metis repertuarına özgü envai çeşitlilikteki pratikler sayesinde başa çıkılmıştır.

Burada mevcut tarihyazımında aktarılan örneklerden hareketle bu pratiklerin bir haritasını sunacağız. Aslında toplumsal tarih literatüründe popüler metis'in rolüne sistematik olmayan bir şekilde, geçerken değinildiğini söyleyebiliriz. Örneğin, Faroqhi (1997: 63) kaçınma ve kaçma imkanlarının varlığının Osmanlı Anadolusunda ortaçağ Avrupasının aksine şiddetli köylü ayaklanmaları olmamasının bir açıklaması olabileceğini belirtir. Ona göre, geç 16. ve 17. yüzyıllarda ayaklanma olmamasının sebebi padişahın ezici bir saygınlığa sahip olmasından çok Anadolu köylülerinin hareketliliğiydi (Faroqhi 1994: 436). Köylüler, yasal olarak toprağa bağlı olmalarına ve timarlı sipahinin izni olmaksızın köylerini terkedememelerine rağmen, devlet aygıtının etkili bir denetim yapaması ve vergi defterlerinin eskiliği gibi fırsatlardan yararlanarak şehirlere göç edebiliyordu (Faroqhi 1994: 437-8). Böylesi daha az riskli seçenekler olduğu sürece de köylüler isyan etmeyeceklerdir (Faroqhi 1995e: 101). Quataert de (1994: 876-9), Scott'a paralel şekilde, 19. yüzyıl bağlamında, Anadolu'da şiddetli ve yaygın kırsal huzursuzluklara pek sık rastlanmamasını "Anadolu köylülüğünün ahlaki ekonomisi"ne bağlayarak, vergi ve askerlik gibi konularda kaçınmanın en yaygın protesto biçimi olduğuna dikkat çekiyor. Yukarda kitlesel köylü isyanlarının yokluğuna yapısal bir açıklama getirdiğini söylediğimiz Barkey (1994: 90), 17. Yüzyılda köylü-devlet ilişkisinin nasıl bir kaçma-kovalamaca ilişkisini olduğunu da vurguluyor: "Köylülerin isyan, ekimi artırma ve köyden göçme gibi çeşitli seçenekleri vardı. Genel olarak isyan, bir çok seçenekten yalnızca biridir ve aslında muhtemelen en zor ve külfetli olanıdır. Bu yüzden, ezilenler, ezenlerle şiddetli bir karşılaşmaya girişmeden önce, kaçınma numaraları yapabilirler. Bunların en belirgin olanları arasında kaçma, yeniden göçebeleşme (üretim tarzında buna eşlik eden değişikliklerle) ve iktidar sahiplerinin ulaşamayacağı uzak dağlık bölgelere göç vardır... Köylüler dönemsel olarak bir yere yerleşme ve bunun sağladığı fazla toprakları ekme yoluna da gittiler; koşullar kötüleşince de göçebeliğe döndüler. Onlar kendilerini duruma uydurmaya çalışırken, açgözlü devlet de sık sık peşlerinden yetişerek gittikleri yerlerde kaydetti ve ek vergiler ödemeye zorladı. Devlet temsilcileri, vergi tahsildarları ve çeşitli iddiaları olan görevliler her seçeneğe yeni bir karşılık buldular. Bu yüzden, seçenekler, devlet ve devlet görevlileri ile oynanan üste çıkma oyununda başvurulan geçici çözümler haline geldi" (abç). Dolayısıyla, köylüler içinde bulundukları duruma ayak uydurmaya çalıştılar. Toprakları için mücadele etmektense, başka bir yere göçmeyi, başka geçim yolları bulmayı ve böylece de devletin elinden kurtulmayı tercih ettiler (Barkey 1994: 9).

Osmanlı İmparatorluğu'nda kaçınmacı pratiklerin önemine en çok dikkat çeken çalışma Filistin köylülerinin Osmanlı sipahileri, sancakbeyleri ve kadıları ile ilişkilerini inceleyen Singer'ın (1994) çalışmasıdır. Singer'ın (1994: 90) söylediği üzere, "köylüler, padişahın fermanlarda dile getirilen iyiliksever ilgisi dışında hiçbir korunağı olmayan zavallı budalalar değillerdi". Köylülerin görevlilerle başa çıkmak için geliştirdikleri envai çeşit taktik arasında, ürünün bir kısmının gizlenmesi, su yollarına delik açılması, değirmenden tahıl çalınması, gizli tarlaların ekilmesi, hasada taş karıştırılması sayılabilir. Uzak ya da deftere geçmemiş toprakların, uzak tepeler ya da ulaşılması güç vadilerin ekilmesi, yerel görevlileri aldatmanın en başta gelen yollarından biriydi: "Köylülerin sistemin çevresinden dolaşma, sistemi küçük çapta aldatma fırsatlarından biri, vergi toplayanların uğramadığı, daha önce işlenmemiş ya da bilinmeyen toprakları ekmekti" (Singer, 1994: 93; 1996: 123). Benzer şekilde, McGowan (1994: 697), 18. yüzyılda yeni zanaatkarların, hem hükümetin ve hem de loncaların denetiminden kurtulmak için dükkanlarını uzak köylere veya İstanbul'un kuytu yerlerine açtıklarını belirtiyor. Devlet denetiminden kaçmanın bir başka örneği de, özellikle yüksek-dağlık bölgelerde oturan köylülerin zeytinyağı ve iplik gibi farkedilmeksizin işlenebilecek ve satılabilecek ürünler üretmeleriydi (McGowan 1994:
697).
İnalcık'ın (1978: 350; 1973: 99) "pasif direniş" adını verdiği şey de popüler metis'in bir biçimi olarak düşünülebilir: "Köylülerin toprağı terketmesi ve dağılması, devleti en az ayaklanmalar kadar sıkıntıya sokan bir pasif direniş biçimiydi; çünkü devleti ve timarlı sipahileri gelir kaynaklarından mahrum bırakarak, imparatorluğun askeri gücünü zayıflatıyordu". Bu durum karşısında devlet vergileri indirmek, yerel görevlilerin kötü davranışlarına karşı reayayı kollayıcı tedbirler almak zorunda kaldı. (İnalcık 1973: 99; 1978: 350). Geç 16. yüzyılda yaşanan kargaşa karşısında toprağını terkederek zanaatkar olarak şehirlere yerleşen köylüler ne çiftbozan vergisini ne de zanaatkarların ödemeleri gereken vergileri ödüyorlardı7. Aynı durum 17. yüzyılda da sözkonusuydu. Köylüler yetkililere verdikleri dilekçelerde maruz kaldıkları kötü muamelenin düzeltilmemesi durumunda kaçacakları yollu tehditlerde bile bulunuyorlardı (Faroqhi 1995b: 32). Ancak devlet bunu padişahın otoritesine kafa tutma olarak değil, reayanın rahatsızlığının bir göstergesi olarak alıyordu (Faroqhi 1995b: 33). Köylerden çıkan insanlardan (çiftbozan) oluşan saruca ve sekban teşkilatına şehirlerde oturan insanlar bile mensubiyet iddiasında bulunuyor ve böylece tekalif ve raiyyet rüsumlarını vermekten kurtuluyordu (Orhonlu 1987: 8). Boz-ulus'a bağlı bazı oymakların yaptığı üzere, kimi konar-göçerler de vergi yükümlülüğünden kurtulabilmek için askerilik iddiasında bulunuyordu Aynı şekilde, şehir, kasaba, köy halkı da seyyidlik veya askerilik iddiasında bulunabiliyordu (Orhonlu 1987: 26n). Öte yandan, özellikle geç 18. yüzyılda, İstanbul'u ziyaret eden Müslüman Anadolu köylüleri yeniçeri maaş karnesi satın alıyorlardı. Bunlar maaş açısından hiç bir değer taşımamakla birlikte, köyde gösterildiği zaman vergiden muafiyet iddiasında bulunmak için kullanılabiliyordu.(McGowan 1994: 690).

Nüfus yoğunluğu düşük geniş alanların olması, konar-göçerlerle köylüler arasındaki sınırların kayganlığı ve coğrafi hareketlilik de "terketmeden kaçma"ya yarıyordu (Faroqhi 1997: 63). Yeniden göçebeleşme, kaçma ve uzak ve kolay erişilmez bölgelere yerleşme en önemli taktik silahlar arasındaydı. Öyle ki, düzlük ve ulaşımı kolay alanlar ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar sürekli yerleşimden büyük ölçüde mahrum kaldı8. Barkey'in (1994: 115) de söylediği üzere, devlet ile göçerler arasındaki ilişki bir iskana zorlama ve kaçma, yerleştirme ve yeniden göçebeleşme ilişkisiydi. "Devlet tetikteydi, göçebeler ise ondan kaçmakta atikti" (Barkey 1994: 121). 17. yüzyılda iskana zorlanan konar-göçer aşiretlerin sık sık iskan ettikleri bölgelerden kaçtıklarını biliyoruz. İskandan kaçanlar Anadolu'ya dağılıyor, evkaf, has, timar, zeamat topraklarına, çiftliklere ve diğer oymaklar arasına gizleniyorlardı. Yerleştirildikleri toprakları terkedenler kendilerini evkaf reayası gibi göstererek yeniden iskan edilmekten kurtulmaya çalışabiliyordu. Sözgelimi, "150 hanelik Döğer, Beğdili'ye tabi olan 35 hanelik Karakocalı oymakları Sivas'ta Alaca-han etrafında olup Kangal'daki cami evkaf reayasından olduklarını, Alaca-han'a muhafız tayin edildiklerini iddia etmişlerdir" (Orhonlu, 1987: 93n). Öyle ki, çok az bir kısmı iskan edildikleri yerde duruyor ve hükümetin aşiretlerin yerleştirildikleri yerlerde oturup oturmadığından haberi bile olmayabiliyordu (Orhonlu 1987: 94-5). Rakka bölgesinde iskan edilen oymaklar, bir yolunu bulup Anadolu'ya dağılmakta ya da daha güçlü bir aşiretin içine gizlenmekte veya nüfuzlu şahıslara dayanarak valilerin emirlerini dinlememekteydiler; Kıbrıs'a nakledilmek istenenler ise yine ya kaçmakta ya da araya devlet adamlarını koymaktaydılar (Orhonlu 1987: 112). Birkaç kişi göndermek zorunda olan yerler de, işsiz veya zararlı kimseleri göndermekte ve böylece sürgünü suçluların sürülmesine dönüştürmekteydi (Orhonlu 1987: 31). Aynı şekilde, 19. yüzyılda devletin boyun eğdirme ve iskana zorlama çabaları karşısında, yerleşik hayatın kendileri için düşünülemez olduğu konar-göçer aşiretler devletin denetimi altında bulunan bölgelerden daha içerdeki (çöl) bölgelere çekildiler (Quataert 1994: 769).

Göçebelerin atikliği ile gezginci esnafın atikliği arasında bir rezonans olduğunu söyleyebiliriz. Zira Balıkhane Nazırı Ali Rıza Beyin aktardığına göre (tarihsiz, s. 51), Şehremini Hüseyin Beyin Mahmutpaşa'yı teftişe çıktığını duyan gezginci esnaf "çil yavrusu gibi dağılır, bir tarafa gizlenirdi". Atiklik ile kurnazlık ve simülasyon arasında da devleti "idare etmek" için ortaya çıkan fırsatlardan ve sistemin boşluklarından yararlanma bakımından bir rezonans olduğu söylenebilir. Sözgelimi, 16. yüzyılda suhte isyanlarını bastıramayan hükümet reayayı suhtelere yardım etmekten alıkoyabilmek için "şart-ı talak" üstüne yemin ettirme (erkeklerden nikahları üstüne söz alma) yoluna gitti. Buna karşılık, sözlerini tutamayacak olan ve "yakalarını sıyırmak" isteyen reaya, bekarları evli göstermek ve onlara yemin ettirmek gibi bir çare buldu (Akdağ 1975: 276). Aynı yüzyılın sonlarında, İstanbul'da, saraya gelen su bile çalınabiliyordu (Ahmed Refik 1988a: 23).

Metis aynı zamanda savaş sanatı ile de ilgilidir. Osmanlı toplumu bağlamında bunun erken bir örneği Hristiyan köylüleri müslümanlaştıran kolonizatör dervişler ve gazilerin taktikleridir. Kafadar'ın (1995: 72) deyişiyle, onlar "bir rakip ya da alternatif anlamlar ve değerler sistemi karşısında zafer kazanmak isteniyorsa, bu sisteme girmek, onu 'eğilip bükülebilir bir kurgu haline sokmak ve böylece onu bozup temellük etmek' gerektiğinin pekala farkındaydılar". Geç bir örnek ise, 20. yüzyıl başlarındaki Çakırcalı çetesinin takip müfrezelerini aldatmak için başvurdukları yöntemlerdir. Bunlar arasında, kuyruk savurması adı verilen ve hızla geriye dönerek müfrezenin arkasına düşmek ve arkasında durmak, karlı ve çamurlu havalarda baskın yaptıktan sonra çarıklarını ters giyerek kaçmak ve böylece müfrezenin ters yönde gitmesini sağlamak, koyun sürüsü içine girerek dört ayak şeklinde yürümek ve peşlerinden kuyruklarına çalı bağlanmış hayvan sürüleri dolaştırmak
gibi taktikler vardı (Yetkin 1996: 145n). Öte yandan, askerden kaçmak için dağa çıkmak da Balkanlar'da ve Anadolu'da yerleşik bir pratikti (Zürcher 1997).9

Bilindiği üzere, Osmanlı iktidarı dinsel ve cinsel ayrımları ve bunların yanısıra "yöneten ve yönetilen" ayrımını dondurmayı sağlayacak kültürel kodlar geliştirerek ve dayatarak toplumsal farkları katı bir şekilde disipline etmeye çalışmıştır. Giyime ilişkin fermanlar bu farkları yeniden kodlamaya yönelikti. Devlet kamusal görünüş (ata binme, kılıç taşıma, farklı grupların giyecekleri elbiselerin renkleri vs.) kodlarına ilişkin sık sık fermanlar çıkardı. Çünkü bu kodların gözardı edilmesi toplumsal kesimler (zümreler, cemaatler, cinsiyetler) arasındaki ayrımın sınırlarının çiğnenmesi anlamına geliyordu. (Mardin 1990: 83; Abou-El-Haj 1991: 51). Nitekim, 17. Yüzyılın ilk yarısında yazan Koçi Bey, reayanın kendilerini başka zümrelerdenmiş gibi göstermelerinden ve böylece kamusal görünüş kodlarında kazılı olan toplumsal farkların bulanıklaşmasından yakınıyordu: Reayadan birini bir askeriden ayırt etmek iyice zorlaşmıştı. Çünkü reaya öteki toplumsal zümrelerin kıyafetlerini giyiyor, askeriler gibi ata binip silah taşıyordu.10 Burada kamusal kodlara ilişkin bir simülasyon taktiğini görebiliyoruz.

Abdalların gizli dilinde olduğu gibi gizli bir iletişim sistemi geliştirmek de kaçınmacı pratiklerin bir başka biçimidir.11 Diğer heterodoksiler gibi Osmanlının boy hedefi olan Abdallar bu gizli dili bir savunma ve sakınma yöntemi olarak kullanıyorlardı (Oğuz 1997: 311). Öte yandan, Bayramiyye Melamileri de, kendi gerçek kimliklerinin anlaşılmasının kendileri için tehlikeli olacağını düşünerek Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e riayetkar olma simülasyonuna, yani takiyyeye başvurdular. Devletin meşru addettiği tasavvuf anlayışlarından çok farklı olan "ileri Vahdet-i Vücut'çu" tasavvuf anlayışlarının dışardan kolayca farkedilmesine yolaçacağı kaygısıyla, klasik tarikat erkan ve sembollerinden uzak durdular; şer'i emirlerden ayrılmaz görünmenin ötesinde, kadı önüne çıkmaktan ve sicillere geçmekten bile kaçındılar (Ocak 1998: 252-5). Osmanlı tabi kesimlerinin geliştirdiği gizli kodların ilginç bir başka örneği de Oğuz'un (1997: 312) büyüklerinden dinleyip aktardığı şu anekdottur: "Osmanlı (memur ya da subay), konuşmak üzere köye vardığında köylü daima 'sözcü'sünün arkasına sıralanırmış. Sözcü, Osmanlıyı dinlerken, dalgın bir eda ile elinde tuttuğu ince ağaç dalını çakısıyla, kalem yontar gibi yontarmış. Ama bunu kendine doğru yapıyorsa bu, örneğin 'doğrudur, kabul edin', dışarıya doğru yapıyorsa, 'inanmayın kabul etmeyin' işaretiymiş. (Kadın-erkek ilişkileri ve hovardalık bağlamında geliştirilen gizli iletişim kodlarına ise aşağıda değineceğiz.)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 10.07.09, 10:18
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık

Eğlence, Keyif ve Hile

Devleti idare etme sanatı eğlence, keyif ve içki alanında da icra ediliyordu. 1548'den sonra gayrımüslimler için işletilen meyhanelerden buralara girmeleri yasak olan müslümanlar da yararlandığı için bunlar kapatıldı (Akdağ 1975: 104). Benzer şekilde, Üçüncü Murat zamanında (1577) meyhane yasağının yalnızca müslüman mahalleleri için uygulanması ve gayrimüslimlerin oturduğu yerlerdekilere dokunulmaması fermanı çıkınca, müslümanlar gayrimüslim mahallelerindeki meyhanelere gider oldu (Sevengil 1985: 31). Ramazanda içkiciler "sulu iftar" denilen "gayet gizli alemler"e katılırlardı ve jurnal edilmemek için ihtiyatlı davranırlardı (Ahmet Rasim, 1990: 42-3). Öte yandan, iktidara karşı her an tetikte durma ve sakınganlık meyhanelerin uygun bir yerine asılan büyük çıngırakta da kendini gösteriyordu. Mehmet Tevfik'in (1991: 166-7) aktardığına göre, akşamları meyhane önünde bir miço durur ve elinde de çıngırağın ipi bulunurdu. Bu miço öteden bir zabitin / kolun geldiğini görür görmez çıngırağın ipini çekerek içeridekileri uyarır ve derhal meyhane kapıları kapanarak ses seda kesilirdi. Zabit geçip gittiğinde miço yine çıngırağın ipini çeker ve meyhanenin kapısı açılır ve herkes alemine geri dönerdi. Bunun kendisine saygı gösterilmesi olduğunu bilen zabit de kapanış saatine kadar meyhanedekileri rahat bırakırdı. Nitekim Karagöz oyunlarından Meyhane'de, köçek havası çalınır ve köçekler oynarken meyhaneci çırağı çıngırağı çalar ve kol geçtiğini haber verir. İtiraz eden Bekri Mustafa'ya, "vakit geç, sonra biz ceza yeriz" der. Köçekler kol geçene kadar oynamadan dururlar (Kudret 1969: 501). Böylece meyhane çıngırağı, iktidarla kurulan karar verilemez ilişkiyi cisimleştiriyordu. Elbette ki popüler metis yalnızca iktidar karşısında değil, genel olarak hakim olan toplumsal kodlar ve hatta tabi kesimler arası ilişkilerde de geçerliydi. Afyon tiryakilerinin oruç farzını "terketmeden kaçmak", aynı zamanda hem yasaya uymak ve hem de tutkularını tatmin etmek için başvurdukları kurnazlık bunun örneklerinden biridir: Tiryakiler sahurda afyonu bir parça sakızın içine sararlar ve yutarlardı. Sakız yavaş yavaş çözülür ve afyon azar azar etkisini gösterirdi. Böylece, tiryaki gündüz vakti afyon çiğneyerek orucunu bozmamış ve farzı yerine getirmiş görünürdü; dolayısıyla kendi kendisini kınamasına da gerek kalmazdı. (Martinovitch 1933: 40). Böylece madun özne, reddetmediği veya kendisinin de kabul ettiği dinsel buyrukla başa çıkmış oluyordu.

İkinci Selim zamanında fuhşun yaygınlaşması üzerine 1567'de bir padişah hükmü çıkarılarak, imam ve müezzinler ile mahalle halkının mahallelerindeki fahişeleri ortaya çıkarmaları ve hapsedilmelerini sağlamaları istenmiştir. Bunun üzerine epey kadın toplanıp hapsedilmiş veya sürgüne gönderilmişti. Ancak birçoğu da kendini gizlemeyi başarmıştı. Çok geçmeden İstanbul'da çamaşırcılık gibi yeni bir mesleğin türediği ve orada burada, kıyıda bucakta çamaşırcı dükkanlarının açıldığı görüldü. Takip ve denetimden kaçabilen fahişeler
kendilerini çamaşırcı kılığında kamufle etmişlerdi. Çamaşır yıkayanların doğal olarak kadınlar ve yıkatanların da doğal olarak bekar erkekler olması çamaşır yıkıyormuş ve fahişelik yapmıyormuş gibi yapmayı sağlıyordu. Böylece, fahişeler padişah hükmü karşısında derhal bir simülasyon-dissimülasyon taktiği geliştirdiler. 1570 yılında durumun farkına varılması üzerine bir padişah buyruğu çıkarılmış ve çamaşırcı dükkanları kapatılmıştır (Ahmet Refik 1987: 60-1; Sevengil 1985: 26-7). Bu durum karşısında fahişelerin ne yaptıklarına dair bilgimiz yoksa da, yeni taktikler geliştirdiklerini kestirmek zor değil.

Osmanlı toplumu bağlamında metis, fuhuş ve hovardalık pratiklerinde de kendini gösterir. Sözgelimi, 16. yüzyılda, bekar odalarında fahişelere erkek elbisesi giydiriliyor ve böylece gözden kaçırılıyordu (Akdağ 1975: 102). Öte yandan, Ahmet Rasim (1987: 185-191) eski İstanbul'da hovardalık hakkındaki kitabının bir bölümünü kamusal görünüşü ve ilişkileri düzenleyen kurallar karşısında geliştirilen gizli iletişim sistemi, "muhabbet dili"ne ayırır. Kamusal alanda kadın erkek ilişkilerinin nasıl tehlikeli olduğu ve bu tehlikeyi baştan savmak için ne gibi çareler bulunduğunun bir örneği, Ahmet Rasim'in bir arkadaşının arka sokakta bir siyah kadınla konuşurken yakalanması üzerine ancak onun dadısı olduğuna polisi ikna ederek karakoldan kurtulmasında kendini gösterir (Ahmet Rasim 1987: 185). Muhabbet dili, işmar, parola, sözleşme gibi türlere ayrılmış birtakım "kitapsız bilgilerden" ibarettir. Mendili bir gözüne dokundurmak veya alnına sürmek, paça düzeltmek, şemsiyeyi yana, arkaya veya öne eğmek ve kibrit çakmaktan, öksürmek, göz kırpmak, dudak yalamak, kaşlarını oynatmak ve ayağını yere vurmaya kadar envai çeşitlilikteki işaretler, jestler ve mimikler birer gizli kod olarak işler ve kamusal görünüş biçimlerini dayatan yasayla baş edilmesini sağlardı.

Maduniyet tarihinin ansiklopedik zenginliğe sahip devleti "idare etme" sanatı kahvehaneler bağlamında da uygulanıyordu. 3. Murad zamanında Şeyhülislam Ebusuud Efendi'nin kahveye dair "Mesavihanedir. Ana varmaktan meyhaneye varmak evladır" ve "Her nesneki fahm mertebesine vara, yani kömir ola haramı sırfdır" fetvasıyla yasak çıkarıldıktan sonra olanlara bakalım: "Mahalle aralarında, ara sokaklarda, çıkmaz sokaklarda, bazı dükkanların ard kısımlarında gizli koltuk kahveleri açıldı. Kahveciler de bu yasağın tatbikine memur subaşı ile asesbaşıya ve adamlarına göz yumma payı verdiler" (Koçu 1950:11). Kahvelerin önü alınamadığı için sonunda din adamları da ağız değiştirirler. Il. Mahmud döneminde yeniçeri ocağının kaldırılması ile birlikte, çoğunun sahibi yeniçeri olan kahveler de kapatılmıştır. Bu yüzden, 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul ve İzmir'de Türklerin işlettiği kahvelerin sayısı azdır. Buna karşılık berber dükkanlarının çokluğu dikkat çeker. Aslında bu berber dükkanlarının çoğu gizli birer kahvedir; dışarıdan bakıldığında berber dükkanı gibi görünen bu dükkanların arka tarafında gizli bir bölmeyle geçilen kahveler vardır (Nutku 1977:76). Öte yandan, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in aktardığına göre (tarihsiz, s. 73), tiryaki kahvelerinde, tiryakiler afyonu gizli olarak kullanırlardı. Benzer şekilde, Neyzen Tevfik'in gittiği Gavran Mustafa'nın esrar kahvesi "tam bir esrar kahvesi değildir. Kahvenin ön bölümünde kahve, arka bölümünde esrar içilir. En arka bölümünde de hem esrar içilir, hem kumar oynanır" (Birsel 1991:220). Doktorun Kahvesi'nde ise, "ocağın arkasında küçük, gizli bir kapıdan girilen bir 'bitirim yeri' de vardır" (Birsel 1991: 226).12 Kahvehanelerde yöneticiler ve devlet görevlileri karşısındaki sakınganlık ve tetiktelik, Cengiz Kırlı'nın (1999 / 2000) Toplum ve Bilim'in bu sayısında yer alan makalesinde Cabi tarihinden aktardığı üzere, tebdil memuru olduğundan şüphelenilen yabancılar karşısında da sözkonusuydu: Kahvelerde devlet sohbeti yapanlar tebdil-i kıyafet etmiş bir yöneticinin varlığını farkedince anladıklarını belli etmeden konuyu değiştirip, devletten beklentilerini anlatmaya başlayabiliyordu.

İtaat ve isyan, rıza ve muhalefet, ideolojik kapsanma ve meydan okuma gibi kutupsallıkların yapısının bozulması gerektiğini gösteren bu tarihsel örnekler, bize eşikte duran, karar verilemez, belirsiz bir özellik gösteren "terketmeden kaçma"nın yersizyurtsuzlaştırıcı gücünün önemini gösteriyor. Aynı durum, aşağıda göreceğimiz üzere, folk kültürde telaffuz edilen iktidarla ilişki kurma biçimlerinde ve özellikle komik folk anlatıların bir karakteristiği olan hiyerarşik düzenin içinin dışına çıkarılmasında da söz konusudur.
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 10.07.09, 10:18
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık

Folk Anlatılar, Metis ve Grotesk Çiğneme Poetikası

Yukarıda maduniyet tarihinin çeşitli momentlerindeki izlerine işaret ettiğimiz ve popüler metis adını verdiğimiz kaçınmacı veya taktik pratiklerin folk kültür geleneğinde nasıl yeniden sunulduğunu (re-present), telaffuz edildiğini ve eklemlendiğini incelemek, bu tür pratiklerin folk tahayyül biçimlerindeki yerini anlamak açısından elzemdir. Aşağıda, folk anlatılarda metis'in rolünü folk güldürü geleneğindeki sayısız örnekten birkaçına atıfta bulunarak tartışacağız.13 Ancak, folk kültürde metis'in telaffuz edilmesi komik tür ve anlatılarla sınırlı değildir elbette.14 Hatırlatılması gereken önemli bir nokta, elimizde bulunan folk anlatı metinlerinin, belirli bazı Nasreddin Hoca yazmaları ve Karagöz oyunları gibi bir kaç istisna bir yana, madun kesimlerin tarihine ilişkin yalnızca birikimsel ipuçları verdiğidir. Sözgelimi, 19. yüzyıl sonundan başlayarak derlenen Keloğlan masallarının önceki yüzyıllarda ve dahası başka kesimlerde veya yörelerde anlatılan masallardan ne ölçüde farklı olduğunu bilmiyoruz. Benzer şekilde, elimizde bulunan en erken Karagöz metinleri yalnızca 19. yüzyıl sonlarında ve saray karagözcüsü Nazif Bey'in ağzından kaleme alınmış metinlerdir. Dolayısıyla, tekilliklere ve
telaffuz kipliklerinin pragmatiğine dayalı bir bakış açısından problematik görünse de, Osmanlı toplumundaki folk kültürü ve burada telaffuz edildiği biçimleriyle popüler metis'i belirli tarihsel dönemler, mekanlar ve kesimler bağlamında tartışabilecek durumda değiliz.

Bu kaydı düşerek, komik folk anlatılardaki maduniyet poetikasının bir "idare etme" sanatını telaffuz ettiğini ve bunun maduniyet tarihinde görülen kaçınmacı pratiklerle rezonans halinde olduğunu savunacağız. Ancak burada sözkonusu olan şey, tabi / madun kesimlerin tarihsel pratiklerinin kültürel bir yansıması veya temsili (representation) değildir. Bu temsillerin bizzat da iktidarla kurulan ilişkiyi edimsel bir tarzda kurduklarını ve dolayısıyla tarihsel olarak etkili olduklarını söyleyebiliriz. De Certeau'yu (1984: 23) takip ederek diyebiliriz ki, bu anlatısal biçimler "gelecekte kullanıma dönük eylem şemaları" sunmuşlardır: "Tarihyazımı yerleşik güçlerin stratejilerini geçmiş zamanla anlatırken, bu 'büyüleyici' hikayeler dinleyicilerine gelecekte kullanılabilecek bir taktikler repertuarı sunar". "Yaşayan müzeler" olarak anlatıların edimselliğinin en bariz örnekleri, herbiri birer eylem şeması olarak işleyen atasözleri ve deyimlerdir: "Alicengiz oyunu", "köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek", "Osmanlı'nın yanında gözünü, katip yanında sözünü sakın", "beylere dokun geç, yoksuldan sakın geç", "bey çeşmesinden su içme", "baş sallamakla kavuk eskimez".

Yukarıda sözünü ettiğimiz rezonansın tarihsel örneklerinden biri "fener meselesi"dir. Tanzimat'ın ilanından sonra verilen bir emirde olduğu üzere, geceleri fenersiz sokağa çıkılması hükümet tarafından emniyet ve asayiş gerekçesiyle yasaklanmıştı ve geceleri fenersiz gezenlerin cezalandırılması isteniyordu (Ali Rıza Bey, tarihsiz, s. 129). Aslında, Ahmet Rasim'in (1990: 36) deyişiyle, hükümet belirli bir saatten sonra fenersiz gezenlerin cezaya çarptırılacağı emrini "her zaman tekrar edip dururdu". Bir toplumsal denetim mekanizması olarak işletilmeye çalışılan fenersiz sokağa çıkma yasağını savuşturmanın çeşitli biçimleri vardı. Örneğin, Mehmet Tevfik (1991: 136) ramazan gecelerinde elindeki feneri çocuklara kaptıran insanlardan söz ederken "o aralık yeniçeri koluna rast gelip halini anlatamaz ise herifte hiddeti, hareketi, yalvarmağı görmeli" diyerek insanların koldan yakalarını kurtarmak için nasıl dil döktüklerini anlatıyor.15 Ahmet Rasim (1990: 37) ise, fenersiz gezerken yakalanarak karakola götürülenlerin, "niye fenersiz geziyorsun?" sorusuna, "kağıt fenerdi, yolda tutuştu" veya (elindeki feneri göstererek) "mum bitti" diyerek kurtulabildiklerini kaydediyor. "Fener meselesi"ne dair bu anekdotlar ile 19. yüzyılda Türkiye'yi ziyaret eden G. de Nerval'in aktardığı bir karagöz oyunu arasında kaçınmacı pratiklerin anlatısal sunumu açısından ilginç bir paralellik vardır: Oyunda, gece fenersiz sokağa çıkılması yasaklanınca, Karagöz yakılmamış bir fenerle yetkililerin karşısına çıkar ve onlarla eğlenir; zira fermanda fenerin içinde mum olması gerektiğinden bahsedilmemektedir. Yakalanıp karakola götürülür ve haklı olduğu anlaşıldıktan sonra serbest bırakılır. Ama Karagöz bu defa da içinde mum olan ve fakat mumu yakılmamış bir fenerle perdede görünür.16 Karagöz böylece, terketmeden kaçarak "yerin yasası" ile kurnazca oynamış olur. Benzer şekilde, Karagöz, Kayık oyununda, genç kadınların erkeklerle peremelere binmelerini yasaklayan hükümle ve Hamam oyununda da sarhoş erkeklerin kadınlar hamamına girmesini engellemek için çıkarılan mahalle aralarında meyhane açma yasağı ile karşı karşıya kalır (Kudret 1969; Ahmet Refik 1987: 61-3 ve 208-9).

Komik folk kültürün Karagöz, Keloğlan ve Nasreddin Hoca gibi figürleri, yasa ile yasanın çiğnenmesi veya reddi arasında bir yerde dururlar. Bu figürler, yasanın başka biçimlerde temellük edildiği, tersine çevrildiği, yolundan saptırıldığı, idare edildiği bir "ara mekan" veya "üçüncü mekan" yaratırlar. "Yüksek" ya da "kudretli" olan tarafından konulan yasaya karşı bir topyekun savaşa girişmezler; zira "kudretli" yerleştiği, kodladığı, düzenlediği, içinde hareket ettiği yere dayalı bir stratejiye sahipken, onlar yalnızca çabukluğa, atikliğe, hünere, hileye ve pratik zekaya dayalı taktikler uygulayabilirler. Metis, komik folk anlatılarda bir çok durumda grotesk bir biçim alır. Grotesk tahayyül, metis repertuarının bir parçası olarak işlev görür. "Resmi", "yüksek", "ideal", "ruhani" ne varsa, "maddi bedensel ilke"nin uygulanmasıyla, "maddi bedensel alt katman"ın (bedenin alt kısımları ve "delikleri") imgelerine indirgenerek tezlil edilir (Bakhtin 1968; 1981). Grotesk tezlil Karagöz'ün Hacivat ve diğer figürler karşısındaki tavrını da, Nasreddin Hoca'nın Timur, kadı veya halk karşısındaki tavrını da karakterize eder. Hiyerarşik düzenin komik folk anlatılarda tersine çevrilmesi ve çiğnenmesi metis dolayımıyla gerçekleşir. Küfürbaz, akıl çelici ve çok anlamlı sözler, yanlış anlamalar, eğretileme, metonimik minyatürleştirme, aliterasyon, anıştırma, söz oyunları gibi grotesk retorik ve stilistik unsurlar tam da asimetrik iktidar ilişkileriyle başedebilmek için devreye sokulur. Eşiktelik ve karar verilemezlik grotesk folk güldürüsünün semiyotiğinde de gömülü haldedir. Grotesk bir figür olarak delinin "bilge cehalet"i buna işaret eder. Grotesk güldürüyü ve onun deli-düzenbaz-soytarı gibi figürlerini karakterize eden de "başkasının sözüne (önce) onay verilip sonra da direnildiği, saygıyla dinlenirken aynı zamanda gülünçleştirildiği, karmaşık ve çelişkili bir süreç"tir (Bakhtin 1981: 78). Kudretli veya "yüksek" olan karşısındaki bu ara konum bakımından grotesk tahayyül metis ile aynı semiyotik düzlemi paylaşır.

Nasreddin Hoca, başka figürlerin yanısıra, Timur'un karşısında da terketmeden kaçmanın çeşitli -çoğu zaman grotesk- yollarını bulur. Timur'un rüyasında kendisini huzursuz edenleri öldürtmesi üzerine köyüne kaçmakta bulur çareyi; zira rüyasına girmemesi ve rüyasında onun istediği gibi hareket etmesi mümkün değildir
(Boratav 1996: 239-40). Hoca, ahalinin Timur'un şehirlerine girmesine engel olmasını istemesi üzerine araba tekerleği kadar büyük bir sarıkla Timur'u karşılayarak büyüklük numarası yapar (Boratav 1996: 150). Yine aynı amaçla, iki ucunu iki kişinin tuttuğu koskoca bir sarıkla, yeşil kıyafetler içinde ve büyük bir tahta oturmuş halde Timur'u karşılar ve Yer-Tanrısı'ymış gibi yapar. Timur'un beraberindeki küçük gözlü Tatar dilberlerin gözünü büyüterek Yer-Tanrısı olduğunu kanıtlamasını istemesi üzerine de, "Ben Yer-Tanrısı'yım. Belinden aşağıda büyütecek delik varsa büyüteyim. Ama belinden yukarıdaki büyütecek deliğe Gök-Tanrısı karışır, ben karışmam" der (Boratav 1996: 178-9).17 Anlatı böylece simülasyon ve hazırcevaplığı grotesk tahayyüle eklemler. Keloğlan ise bir "akıl kutusu"dur (Güney 1977); "oyunsuz, düzensiz, çekişmesiz, çatışmasız yaşamak" ona yavan gelir; "kel kafasını kaşır" ve "aklına bir kurnazlık gelir".18 Keloğlan, tıpkı "asla yalan söylemeyen ve fakat aldığı emirleri efendisinin veya güçlünün kastettiklerinden farklı bir anlama nasıl çekilebileceğini bilmenin avantajına sahip olan" çingene hikayelerindeki kahraman (de Certeau 1984: 211n) gibi davranarak efendisi konumundaki Köse ile başa çıkar ve hiyerarşik düzeni altüst eder.19 Türlü oyunlarla veziri ve padişahı şaşkına çevirir ve en sonunda Azrail kılığına girerek padişahın canını alacakmış gibi yapar; padişah korkudan "altına kaçırır".20 Dışkıyla ilgili bu motif, Bakhtin'in (1968: 151n, 173) grotesk tahayyülde sözkonusu olduğunu söylediği "Malbrough teması" ile büyük bir benzerlik gösterir. Burada da metis repertuarının bir ögesi olarak simülasyon ile grotesk indirgeme ve taçsızlaştırma içiçe geçer.

Gizli saklı, sakıngan, dedikoducu tarzlarda gerçekleştiği, yayıldığı ve dolaştığı ölçüde, bir anlatı pratiği ve performans olarak folk güldürüsünde de metis kendini gösteriyordu. Argümanını Batı'da soytarılar / Doğu'da dalkavuklar gibi sorunlu bir ikiliğe dayandırmakla birlikte, Belge (1983: 290) güldürü geleneğimizde iktidara gülmenin dolaylılığına işaret ediyor: "Belli bir anda duyulan gülme ihtiyacı, onun o anda bir nükte haline gelmesiyle değil, bir fıkra ile ima edilmesi yoluyla gideriliyor. Bu, Batı'dakine kıyasla kapalı bir biçim. Hemen kaçmaya, inkardan gelmeye, yeraltına inmeye hazır. Kamusal değil, dedikodusal". Bu sakıngan, inkarcı, tetikte duran gülme pratiği, güldürü geleneğinde çeşitli biçimlerde kendini gösterdi. Padişah karşısında karagöz oynatan karagözcüler, kasti olmayan bir biçimde dahi olsa padişaha karşı saygısızlık ya da hiciv imasında bulunduğu düşünülebilecek çokanlamlı sözlerden kaçınmak veya böyle sözleri düzeltmek için soğuk terler dökebiliyordu (Siyavuşgil 1941: 49n, ve 52n). Kentsel folk kültürün (özellikle İstanbul) bir parçası olan ve diğer folk kültür türlerine göre grotesk melezleştirmenin (hybridisation) çok daha yoğun olduğu karagözün -yabancı seyyahların aktarımları bir yana bırakılırsa- elimizde bulunan metinlerinde, diğer folk kültürel anlatıların tam tersine devletlü figürlerin boy göstermemesi başlıbaşına anlamlıdır.21 Öte yandan, 1900'lerde, karikatürler tek tek incelenerek yayımına onay verildiği zaman, çizerler resmin altına konan diyalog veya yazıları silinebilir kalemle yazarak karikatürlerinin sansürden geçmesini sağlamışlar, sonra da yazıları değiştirerek sansürü "atlatmışlardır". Şu Nasreddin Hoca fıkrası, Belge'nin anlattığı durumun güzel bir folk anlatısal versiyonudur: Hoca, kasaba halkıyla birlikte Moğollorın zulmünden kaçmak için uzak, kuytu bir dağ köyüne gider. Bir gün ahali köy çeşmesinin önünde toplanarak Moğolları çekiştirmeye koyulur. Hoca da onlara katılarak böylesi tiranların cehennemde nasıl azap çekeceğinden dem vurmaya başlar. Tam bu sırada kalabalığın içindeki derviş kılıklı birinin kızgın ve gür sesi duyulur. Onun tebdil-i kıyafet etmiş Timur olduğunu anlayan Hoca, ahaliye dönerek, "buyurun cenaze namazına" der (Boratav 1996: 264-5). 16. yüzyıldan kalma elyazmalarında, Hoca Alaeddin Keykubat ve I. Murad gibi belirli sultanlara karşı saygılıdır; fakat isimsiz beyler veya yöneticiler ile alay eder. Dahası isimsiz yöneticilere dair fıkralar 17. yüzyıldan itibaren Timur'a atfedilmeye başlanmış ve Timur'a dair yeni fıkralar söylenmeye başlamıştır. Başgöz'ün (1997: 30) belirttiği üzere, kendi yöneticilerini eleştiremeyen insanların, zaten kötü bir şöhrete sahip olduğu için alay edilmesi tehlikeli olmayan Timur'a saldırdıkları düşünülebilir.
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 10.07.09, 10:18
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık

"İki Cihan Aresinde"

Hem maduniyet tarihinde ve hem de folk anlatılarda eklemlendiği haliyle metis, maduniyet tarihinin de, folk kültürün de, madun konumların düzenlendiği, disipline edildiği, hizaya sokulduğu bir alandan ya da tam tersine tahakküm ilişkilerine direnilen bir karşı alandan ibaret görülemeyeceğini, yasanın buyruğunun, egemen kodun veya hiyerarşik düzenin heterolojik (de Certeau), heteroglosik (Bakhtin) ve yersizyurtsuzlaştırıcı (Deleuze ve Guattari) bir tarzda bozulduğu, yerinden edildiği, başka yönlere saptırıldığı bir ara mekan olarak düşünülmesi gerektiğini gösterir. Tabi / madun kesimler, terkedemeyecekleri, orada yaşamaktan başka şanslarının olmadığı ve fakat kendi yasasını onlara dayatan yerde bu yasanın kuralları ile oynadılar, açıklarından yararlandılar, açtığı yarıklardan sızdılar; yani kendilerine dayatılan sisteme bizzat kendilerinin bu sistemi kullanma tarzlarını kurnazca sızdırdılar. Böylece, görünürde kadir-i mutlak olan devlet iktidarıyla onun bu imgesini bozmadan baş etmenin muhtelif yollarını buldular. Mevcut tahakküm ilişkilerini doğrudan ve cepheden reddetmeden ve üstelik böyle bir bütünsel muhalefet bilinci de taşımadan, zekice bulunmuş hilelerle ondan başka bir şey yaptılar.

Osmanlı maduniyet ve folk kültür tarihinde yaptığımız bu gezinti, kaçınmacı, sakınmacı, saptırıcı pratiklerin
toplumsal tahakküm ve tabiyet ilişkilerinde merkezi bir rol oynadığını gösteriyor. De Certeau'nun (ve bir bakıma Scott'un) gösterdikleri üzere bu pratikler "bize özgü" değildir. Ancak, bunların sözgelimi Avrupa'da olduğundan çok daha fazla bir yer işgal ettiği söylenebilir. Bu noktada, metis'in, her ne kadar köklerini antik Yunan'da bulsa da, cisimleştirdiği eylem modeli itibarıyla "Doğulu" bir özellik gösterdiğini kaydetmekte yarar var. Her ne kadar bizim burada sözünü ettiğimiz devleti "idare etmenin" tam tersine Çin devlet mantığı çerçevesinde yapılan bir ayrım olsa da, "doğrudan olumlu eylem" ve "dolaylı olumsuz eylem" ayrımı düşünüldüğünde,22metis hiç kuşkusuz ikincisinin şahikasıdır. Zira doğrudan müdahaleyi, bozup yapmayı, çiğneyip geçmeyi değil, dolaylı müdahaleyi, ayak uydurmayı ve etrafından dolaşmayı içerir.23 Denilebilir ki, taktikler, hileler ve numaralar Türkiye toplumunun tarihsel geleneğinde gömülü olan bir üst kod olarak işlemiştir. Söz konusu bu taktikler alanının zorunlu olarak devlet iktidarına karşı bir muhalefet hattı çizmediğini ve bu taktiklerin bizzat kudretliler tarafından da kullanılabildiğini vurgulayalım. "Teba"nın yapıyormuş veya yapmıyormuş gibi yapma taktiklerinin kudretliler cephesindeki karşılığının, denetliyormuş ve bilmiyormuş gibi yapma olduğunu söyleyebiliriz. Böylece karşımıza, karşılıklı bir teatral simülasyon ve dissimülasyon pratiği çıkar. Ancak bizim burada popüler metis olarak adlandırdığımız eylem tipi diğer taktik, manipülatif ve örtük eylem biçimlerinden ayrılır. Pragmatik terimlerle söylenirse, metis kendi stratejilerini geliştirme kudretinden mahrum olanlar tarafından uygulanır. İleriyi görebileceği, kendisini koruyabileceği, geri çekilebileceği, "kazanımlarını yığabileceği, kendisine ait bir mevki inşa edebileceği ve akınlar planlayabileceği herhangi bir üs"se sahip değildir (de Certeau 1984: 37).

Kaçınmacı pratiklerin toplumsal tahakküm ilişkilerinde merkezi bir rol oynamasının önemli siyasal ve toplumsal içerimleri olduğu söylenebilir. Zira kaçınma, hile, simülasyon gibi pratikler devlet / sivil toplum (ya da merkez/ çevre) ilişkisinin yapılanışı ve toplumsal güçlerin kümeleşmesi üzerinde etkili olmuştur. Popüler metis, devletin "çevre" üzerindeki boğucu hakimiyetinin durmadan alttan oyulduğunu, "güçlü" devlet geleneğine aşağıdan, gizli, manipülatif, sakınmacı pratiklerin eşlik ettiğini gösteriyor. Devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi dolayımlayan "ara mekanizmalar"ın zayıf olduğu koşullarda, popüler metis devlet eylemi önünde fiili bir sınır oluşturmuştur. Metis'in, dışşal, yabancı, denetlenemez bir güç olarak devlet imgesini beslediği ve bu imgeden beslendiği de iddia edilebilir. Bir maduniyet poetikası özelliği gösteren "arada" yaşama pratiklerinin farklı tarihsel, yerel, kültürel, anlatısal vb. biçimlerine dönük monografik ve mikrolojik çalışmalar Osmanlı toplumu -ve giderek günümüz Türkiyesi- bağlamında yapılan meşruiyet ve ideolojik hegemonya tartışmalarının zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 10.07.09, 10:21
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Devleti 'İdare Etmek': Maduniyet ve Düzenbazlık

Dipnotlar
* Bu makale Ocak 2000'de, Toplum ve Bilim dergisinin "Osmanlı Tarihi" temalı 83. sayısında yayımlanmıştır.
**Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
1 Bkz. de Certeau (1986: 131).
2 "Subaltern" ve "subalternity" terimlerinin Türkçe karşılıkları olarak, Ergene'nin Toplum ve Bilim'in bu sayısındaki makalesinde önerdiği gibi Osmanlıca "madun" ve "maduniyet" sözcüklerini kullanıyorum (Bkz. Ergene 1999 / 2000). Ancak, aynı anlama gelmek üzere ve fakat maduniyetin "tabi" özelliğini vurgulamak üzere "tabi kesimler" veya "tabi olanlar" sözcüklerine de yer yer başvuruyorum. Bu terminolojik hassasiyet, "subaltern" sözcüğünün hem Gramsci'nin (1971) kullandığı ve hem de ondan esinlenilerek Madun Çalışmalarında (Subaltern Studies) kullanılan anlamlarına atıfta bulunma kaygısından kaynaklanıyor. Kısaca söylenirse, madun, tabi olan, "dışlanan ve aşağı öteki"dir.
3 De Certeau'nun perspektifinin kültürel tarih açısından önemine dikkat çeken bir çalışma için bkz. Chartier (1998).
4 Yasa ile kurulan bu tarz ilişkinin günümüz Türkiye'sinde maduniyet ve iktidar ilişkileri bağlamındaki tartışmasının ayrı bir yazı konusu olmaya değer olduğunu belirtmekle yetinelim.
5 Rusya bağlamındaki örnekler için bkz. Rude (1980: 31, 56); genel olarak erken modern Avrupa popüler kültürü bağlamındaki örnekler için bkz. Burke (1978: 151-4); Katalanya ve Hindistan bağlamındaki örnekler için bkz. Chatterjee (1983: 344-5) ve Bhadra (1989: 83-4). Singer da (1994: 123) Filistin köylüleri hakkında benzer bir noktayı vurguluyor: "Yerli köylüler açısından padişah, otoritenin daha iyiliksever yüzünü temsil ediyordu. Köylülerin padişahın otoritesini yerel görünümlerinden daha değişik algılamasında birkaç etken rol oynuyordu. Uzaklık kesinlikle bir etkendi; yerel görevliler uzaklarda yaşayan görkemli Osmanlı padişahının her yerde karşılarına çıkabilen saldırgan temsilcileriydi: Padişah da, en güçsüzlerin bile bir dilekçeyle ulaşabildiği tüm uyruklarının koruyucusu imgesini özenle koruyordu. Köylülerin dilekçelerine verilen ve mühimme defterlerinde yer alan yanıtlar, köylülerin bu sürecin etkili olduğuna inandığını gösteriyor. Köylü dilekçelerinin örnekleri bunların basit ve umutsuz bir adalet isteğinden çok daha bilinçli ve hesaplı bir biçimde kullanıldığını da düşündürüyor. Köylüler, padişahı, üretici bir güç olan köylülüğün önemini ve iyi yönetimin köylüyü haksızlıktan korumakla yükümlü olduğunu vurgulayan devlet ideolojisiyle özdeşleştiriyordu." Osmanlı toplumu bağlamında verilebilecek sayısız örneklerden biri de, Faroqhi'nin (1995d: 94-5) geç 16. ve erken 17. yüzyıllara ait Mühimme Defterleri'nden aktardığı üzere, reayadan birinin ehl-i örf'e yanaşmasının komşuları tarafından suçlanması için yeterli olabilmesidir. Yerel yöneticilerin yaptıkları zulüm ve haksızlıklar Şikayetnameler ve Adaletnameler'de de sık sık dile getirilmiş ve resmi söylemde padişahın adil ve reayayı koruyucu tavrının karşısına konulmuştur (İnalcık 1978; Faroqhi 1995b). Bu açıdan, Gramsci'nin İtalyan köylüleri hakkında söyledikleri dikkate değer görünüyor: "Halk düşmanları olduğunun farkındadır; ama onları yalnızca ampirik olarak signori diye tanımlar... Resmi dünyayı -devletin algılandığı tek biçim- sevmemek de sözkonusudur. Köylü ve hatta küçük çiftçi devlet memurundan nefret eder. Ama devletten nefret etmez; çünkü onu anlamaz" (Gramsci 1971: 272-3).
6 Ancak bu maduniyet tarihinde isyan veya protestoların olmadığı anlamına gelmez. Zira çoğu zaman halk kahramanı haline gelmiş eşkıyalar ve dervişlerin adıyla anılan geniş bir popüler protestolar katalogu çıkarmak mümkündür: Baba İshak, Şeyh Bedrettin, Şahkulu, Köroğlu, Baba Zünnun, Bozoklu Celal, Kalenderoğlu, Dağlardelisi, Şahverdi, Ağaçtan Piri, Dadaloğlu, Hekimoğlu, Kozanoğlu, Çakırcalı Efe vb.
7Mustafa Ali's Counsel for Sultans of 1581 (der. ve çev. A. Tietze, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1979-1982), cilt 1, s. 57'den aktaran Abou-El-Haj (1991: 17).
8 W. Hütteroth ve V. Höhfeld'in çalışmalarından aktaran Faroqhi (1995c: 43). Ayrıca bkz. Lucassen ve Zürcher (1997). Aziz Nesin'in "Üniversite Heyetinin Bir Köyde Sosyolojik incelemesi" adlı hikayesi devletin nasıl tahayyül edildiğini gösterdiği gibi, sözünü ettiğimiz kaçma-kovalamaca ve "idare etme" ilişkisini de mizahi bir dille anlatır. Bir üniversite heyetinin bir köye sosyolojik araştırma yapmak üzere gelmek istemesi üzerine köylüler köylerini terkederek dağa çıkarlar ve böylece heyetten saklanmaya çalışırlar. Hikaye'nin bir yerinde Hüseyin Ağa şöyle der: "Yaşlılar bilir, benim çocukluğumda köyümüz ovada yol üstündeydi. O zaman atalarımız bize köyün eskiden daha bir gözel ve uğrak yerde olduğunu, velakin rüşvetçi kadılar ve imanı yok aşarcılar ve de zalim zaptiyeler belasından oraya göçüldüğünü söylerdi. Benim çocukluğumda da candarma ve tahsildar belasına köyü işte bu kaya sivrisine göçtürdük. Burdan öte bulutlardan gayrı bir sığınağımız kalmamıştır hemşeriler. Karlı dağa varsak, orda biz dayansak da, mal davar dayanmaz, hep kırılır. Ondan ötürü gelecek ünüfersetenin suyuna gitmek ve her ne derse he demek ve de gayetle hoş görünmek boynumuza borç oldu. iyi dinleyin: Bu ünüfersete köyde ne kadar çok baş görürse o kadar vergi keser, keser ve de başımıza olmadık bela sarar. O sebepten, yarın sabah gün doğarken köy boşalacak ve de davarı, sığırı dağa çıkaracağız... Yalnız üç fedai kalacak köyde ve bu üç fedai ünüferseteyi gayetle gözel ağırlayacak". Hikayenin sonunda ise, izi bulunan köylüler, daha yukarı tepelerde, sapa bir yer aramaya başlarlar (Akt. Yetkin, 1984:254n). Bu tema, kaynağı bilinmeyen şu dörtlükte de dillendirilir: "Dağa çıksam ayısı var, kurdu var / Düze insem sıtması var, derdi var / Köye gitsem tahsildarın derdi var / Şaştım ağam bu salgının elinden (Bayrak, 1985:9).
9 Genel olarak askere alma karşısında başvurulan "kaynaklar ve eylem repertuarları" konusunda bkz. Jan Lucassen and Erik Jan Zürcher (1997).
10Risale-i Koçu Bey, (İstanbul: Watts Press 1277/1861), s. 12-13'ten aktaran Abou-El-Haj (1991: 17-8; 37). Ayrıca krş. Ahmed Refik (1988a: 52; 1988b: 4, 11).
11 Abdalların gizli dili "tam bizim anladığımız dil mahiyetinde olmayıp, gizli bir surette ifade edilmek istenen mevhumları içerisine almaktadır. Bundan dolayı bu dilde, geniş ve çeşitli gramer şekilleri ile bol kelime hazinesi beklenemez" (Caferoğlu 1953: 77). Bu gizli dil hakkında ayrıca bkz. Lewis (1955).
12 Bu dissimülasyon geleneğinin bugün de özellikle ön kısımdaki "normal" kahve halinin arka kısımda oynanan kumarı perdeleyen bir işlev gördüğü kahvelerde devam ettiğini görürüz.
13 Türk popüler kültür tarihinde metisin ve grotesk tahayyülün ayrıntılı bir çözümlemesi için bkz. Erdoğan (1998).
14 Sözgelimi, metis, isyana ve fizik güce tabi kılınmış olsa da, Köroğlu destanında da yer bulur: Köroğlu, "aradığı nesneyi elde etmek veya hedefini gerçekleştirmek için karmaşık bir aldatma ve hile şeması uygular. Başvurduğu hileler arasında rüşvet, tebdil-i kıyafet ve ayartma sayılabilir" (Moyle 1990:3).
15 Ayrıca bkz. Ali Rıza Bey (tarihsiz, s. 14). 16Voyages en Orient'den aktaran And (1975: 53).
17 Fıkra'nın Gölpınarlı (1961: 221) ve Walker ve Uysal (1966: 229-32) anlatmalarında Tatar dilberlerin yerini kör veya küçük gözlü bir askerin alması grotesk tahayyülün kültürel tarihi açısından anlamlıdır.
18 Bkz. "Keloğlan ile Kırk Haramiler" (Alangu 1990:73).
19 Bu masalın iki varyantı için bkz. "The Keloğlan and the Köse" (Uysal 1989) ve "Keloğlan ile Köy Ağası" (Alangu 1990).
20 Bkz. "Keloğlan ile Padişah" (Alangu 1990).
21 Tuzsuz Deli Bekir, Sarhoş, Matiz figürleri hakkında bu konuyla ilgili tartışmalar için bkz. Tietze (1977: 27); Martinovitch (1933: 44); Siyavuşgil (1961: 17, 24, 38) ve And (1975: 56)
22 Bu tartışma için bkz. Baker (1994: 65-8).
23 Raphals (1992) Detienne ve Vernant'ın antik Yunan bağlamında yaptığına paralel olarak, Çin felsefesi ve literatüründe metise karşılık gelen bir kavram olan "zhi"nin önemini gösterir. "Zhi" (zeka-akıl), tıpkı metis gibi onlarca terimi içeren bir semantik ağın odağında yer alır: "ce" (strateji), "lu" (basiret), "ji" (plan), "yin" (kandırma), "xue" (öğrenme), "yu" (salaklık), "wei" (kurnazlık), zheng (doğruluk).

Makale yazarı
Necmi Erdoğan**
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf ne2.pdf (231,6 KB (Kilobyte), 158x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
'ıdare, devleti, düzenbazlık, etmek':, maduniyet

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 14:25 .